IPPP2/443-1027/14-2/MM, Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Warszawie - OpenLEX

IPPP2/443-1027/14-2/MM - Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 13 listopada 2014 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP2/443-1027/14-2/MM Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z 15 października 2014 r. (data wpływu 17 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 października 2014 r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Organizacja w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007 - 2013 złożyła wniosek o dofinansowanie operacji z zakresu małych projektów pn. "Szlakiem kolejki wąskotorowej". Przedmiotowy wniosek został zakwalifikowany do dofinansowania. Przedmiotem operacji jest: remont szlaku kolejki wąskotorowej w postaci: zakup materiałów - kruszywo łamane, zakup podkładów sosnowych / wkręt kolejowy / haków szynowych, remoncie szlaku.

Wnioskodawca dokonał zakupu wyżej wymienionego asortymentu i zaliczył podatek VAT do kosztów kwalifikowalnych. W związku z zaistniałą sytuacją niezbędna jest interpretacja indywidualna potwierdzająca, że Organizacja nie ma możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Organizacja ma możliwość odzyskania podatku VAT od wydatków poniesionych na zakup wyżej wymienionych sprzętów i usług.

Stanowisko Wnioskodawcy:

Organizacja nie jest podatnikiem VAT oraz nie figuruje w ewidencji podatników VAT. Realizując Operację "Szlakiem kolejki wąskotorowej" nie może w żaden sposób odzyskać poniesionego kosztu VAT. Zakupy towarów związane z realizacją projektu nie będą służyły czynnościom opodatkowanym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do przepisu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o VAT", podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Jak wynika z powyższych przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Aby zatem podatnik mógł obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z dokonanych inwestycji, inwestycja ta musi być związana z wykonywaniem czynności opodatkowanych, przy czym związek ten powinien mieć charakter bezsporny.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy o VAT w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Z treści przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie operacji z zakresu małych projektów pn. "Szlakiem kolejki wąskotorowej". Przedmiotowy wniosek został zakwalifikowany do dofinansowania. Przedmiotem operacji jest: remont szlaku kolejki wąskotorowej w postaci: zakup materiałów - kruszywo łamane, zakup podkładów sosnowych / wkręt kolejowy / haków szynowych, remoncie szlaku. Wnioskodawca dokonał zakupu wyżej wymienionego asortymentu i zaliczył podatek VAT do kosztów kwalifikowalnych. Zainteresowany nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, a zakup towarów i usług w związku z realizacją projektu nie służy czynnościom opodatkowanym.

Jak wskazano wyżej podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w cenie nabywanych towarów i usług jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonania odliczenia, czyli sprzedażą generującą po stronie podatnika podatek należny. Analiza sprawy wskazuje, że związek taki nie występuje, ponieważ określone wydatki związane z realizacją projektu (np. zakup materiałów - kruszywo łamane, zakup podkładów sosnowych / wkręt kolejowy / haków szynowych, remont szlaku) nie służy w jakimkolwiek zakresie czynnościom opodatkowanym wykonywanym przez Wnioskodawcę. Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT, prowadzącym działalność gospodarczą, która jest opodatkowana podatkiem VAT.

Na podstawie przedstawionego opisu stanu faktycznego oraz obowiązującego w tym zakresie stanu prawnego należy stwierdzić, że Zainteresowanemu, stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z zakupów towarów i usług związanych z realizacją projektu opisanego we wniosku. W związku z tym nie ma również możliwości otrzymania zwrotu na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w tak przedstawionym stanie faktycznym należało uznać za prawidłowe.

Końcowo należy zauważyć, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu kwalifikacji, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowanym.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl