IPPP2/443-1000/11-4/JW

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 22 listopada 2011 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP2/443-1000/11-4/JW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 17 sierpnia 2011 r. (data wpływu 22 sierpnia 2011 r.) uzupełnione pismem z dnia 17 listopada 2011 r. (data wpływu 18 listopada 2011 r.) nadesłanym w odpowiedzi na wezwanie z dnia 10 listopada 2011 r. sygn. IPPP2/443-1000/11-2/JW, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania przekazywanych upominków, gadżetów reklamowych oraz nagród dla kontrahentów w ramach świadczonych usług promocyjno - reklamowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 sierpnia 2011 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania przekazywanych upominków, gadżetów reklamowych oraz nagród dla kontrahentów w ramach świadczonych usług promocyjno - reklamowych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

B. sp. z o.o. kupuje towary od T. z siedzibą w S. a następnie sprzedaje je we własnym imieniu polskim kontrahentom. B. sp. z o.o., M. sp. z o.o., T. oraz B.M. są podmiotami powiązanymi w rozumieniu przepisu art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. T. za pośrednictwem B.M. z siedzibą w H. oraz M. sp. z o.o. pokrywa koszty wszystkich akcji reklamowych dotyczących sprzedawanych przez nią produktów oraz promujących wszystkie marki z katalogu produktów B. sp. z o.o. Należy przy tym zaznaczyć, że T. jest generalnym dystrybutorem w B. Główne zadania to: rozwój rynków sprzedaży produktów z grupy B., organizacja transportu z fabryk do magazynów spółek podmiotów grupowych (np. B.M.), rozwój i produkcja aromatów ziołowych i smakowych.

Natomiast B. to sub - holding będący właścicielem większości firm dystrybucyjnych oraz fabryk B. Jest to Europejska centrala wykonująca poniższe czynności:

* usługi prawne,

* usługi finansowe,

* wsparcie sprzedaży i marketingu,

* finansowanie kosztów usług reklamowych wykonywanych przez firmy dystrybucyjne np. B.

* wsparcie IT,

* zakup usług reklamowych od podmiotów spoza Grupy.

W związku z powyższym B. sp. z o.o. kupuje towary od T. i sprzedaje je we własnym imieniu polskim kontrahentom oraz dodatkowo świadczy na rzecz T., za pośrednictwem B.M. usługi reklamowe dot. wszystkich marek z wyłączeniem M.V. oraz M.P. sp. z o.o. usługi reklamowe dot. M.V., pobierając za to od nich zapłatę. Należy przy tym zaznaczyć, że wszelkie działania reklamowe podejmowane są przez B. na podstawie rocznych planów marketingowych zatwierdzonych przez T. W ramach świadczonych usług B. sp. z o.o. między innymi ponosi wydatki na upominki nagrody i gadżety reklamowe. Powyższe upominki gadżety i nagrody są następnie rozdawane nieodpłatnie kontrahentom w ramach rożnego rodzaju akcji promocyjnych. Należy przy tym podkreślić, że powyższe wydatki nie dotyczą promocji i reklamy firmy B. sp. z o.o., lecz są kosztem usług świadczonych na rzecz T. B. sp. z o.o. wystawiając fakturę dla B.M. oraz M. sp. z o.o., za wykonane usługi reklamowe, w cenie tych usług uwzględnia również wartość upominków gadżetów reklamowych i nagród które zostały wykorzystane w ramach akcji promocyjnych i reklamowych świadczonych na rzecz T.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy rozdając lub w inny sposób nieodpłatnie dystrybuując upominki, gadżety reklamowe oraz nagrody dla kontrahentów w ramach usług promocyjno - reklamowych świadczonych na rzecz T. B. powinna wystawiać faktury wewnętrzne i wykazywać VAT należny z tytułu nieodpłatnych świadczeń na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

Zdaniem Wnioskodawcy, czynność polegająca na wydawaniu przez B. sp. z o.o. upominków, gadżetów reklamowych i nagród w ramach akcji promocyjnych świadczonych na rzecz T., nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług z tytułu nieodpłatnych świadczeń.

Zgodnie z przepisem art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2011 r.: "Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

1.

przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

2.

wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów.".

W przedstawionej przez Wnioskodawcę sytuacji gadżety, upominki reklamowe i ulotki są przekazywane na cele związane bezpośrednio z prowadzonym przedsiębiorstwem, ponieważ służą realizacji usługi świadczonej na zlecenie T. i tym samym są opodatkowane podatkiem VAT w cenie tej usługi - dlatego też, zdaniem Wnioskodawcy, powyższy przepis nie znajduje w omawianej sytuacji zastosowania. Ponadto należy zaznaczyć, że w przypadku Wnioskodawcy w zasadzie nie można w ogóle mówić o "nieodpłatnym przekazaniu", ponieważ zapłatę za powyższe gadżety, upominki i nagrody Wnioskodawca otrzymuje od B.M. Jest to więc sytuacja, gdy zapłatę za towary Wnioskodawca otrzymuje od podmiotu innego, niż bezpośredni nabywca. W tym wypadku bowiem zapłatę za towary przekazywane w ramach akcji promocyjnych świadczonych na rzecz T. np. wydawanych kontrahentom, Wnioskodawca otrzyma od B.M.

Proponowane przez Wnioskodawcę rozwiązanie jest również racjonalne z ekonomicznego punku widzenia, ponieważ w przypadku gdyby B. sp. z o.o. wykazywała VAT należny z tytułu przekazywania powyższych upominków, gadżetów i nagród prowadziłoby to w istocie do podwójnego opodatkowania podatkiem VAT tych samych towarów. Raz z tytułu nieodpłatnego przekazania i po raz drugi z tytułu usługi świadczonej na rzecz T. - jednym z elementów tej usługi wpływającym na jej cenę jest wartość tych towarów. Powyższe towary są bowiem wykorzystywane przez B. sp. z o.o. w celu świadczenia usług na rzecz T. i tym samym ich wartość jest opodatkowana podatkiem VAT w ramach tych usług, ponieważ stanowi jeden z elementów kalkulacyjnych, na podstawie których określona zostanie należność za usługę.

Takie podwójne opodatkowanie VAT tej samej czynności jest zaś niedopuszczalne, w świetle postanowień ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Ustawa ta nie przewiduje bowiem zasady dwukrotnego opodatkowania tego samego produktu. Należy również zaznaczyć, że zgodnie z przepisem art. 29 ust. 1 powołanej ustawy: "podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.".

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje również oparcie w wielu w interpretacjach organów podatkowych odnoszących się do zapytań podmiotów świadczących usługi reklamowe, których elementem jest przekazywanie towarów. Interpretacje te potwierdzają, że czynność tę należy traktować, jako element składowy usługi reklamowej, świadczonej na rzecz klienta.

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z dnia 29 kwietnia 2008 r., sygn. ITPP2/443-143/08/JK stwierdził "Z treści powołanych regulacji prawnych wynika, że nieodpłatne przekazanie nagród rzeczowych przez Spółkę laureatom konkursów stanowi dostawę towarów w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W opisanej sytuacji czynnością opodatkowaną jest jednak wyłącznie realizowana na rzecz klienta (zleceniodawcy) kompleksowa usługa reklamowa obejmująca swoim zakresem nieodpłatne przekazanie nagród wkalkulowanych w jej cenę. Tym samym wartość tych towarów będzie jednym z elementów podstawy opodatkowania świadczonej przez "A" usługi reklamowej opodatkowanym w ramach tej usługi i nie stanowi ona odrębnego przedmiotu opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Reasumując, w opisanej sytuacji Spółka dokonuje prawidłowych rozliczeń podatku należnego wyłącznie w oparciu o wystawiane faktury VAT dla zleceniodawców akcji reklamowych, które obejmują między innymi wartość zakupionych, a następnie nieodpłatnie przekazanych prezentów".

Podobnie Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 12 lutego 2010 r. sygn. IBPP4/443-1530/09/EJ.

Stanowisko takie podziela również Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w piśmie z dnia 2 maja 2007 r. sygn. 1472/RPP1/443-58/07/PAWA: "Przekazanie nagród rzeczowych wydawanych laureatom Konkursów w ramach kampanii reklamowej prowadzonej na zlecenie klientów jest elementem usługi reklamowej opodatkowanym w ramach tej usługi i nie stanowi odrębnego przedmiotu opodatkowania podatkiem od towarów i usług jako odpłatna dostawa towarów", a także w piśmie z dnia 5 stycznia 2007 r. sygn. 1471/NUR2/443-387/06/ST: "Czynności opisane we wniosku, polegające na przekazaniu towarów w postaci upominków, nagród, gadżetów reklamowych oraz ulotek i prospektów kontrahentom Zleceniodawców oraz lekarzom w ramach świadczonej odpłatnie kompleksowej usługi reklamowej nie wypełniają hipotezy przepisów art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy o VAT. Nie dochodzi bowiem do przekazania towarów ani do świadczenia usług bez wynagrodzenia, gdyż Spółka otrzymuje wynagrodzenie, co prawda nie od odbiorców, lecz od Zleceniodawców. Czynnościami opodatkowanymi są w tym przypadku usługi reklamowe świadczone na rzecz Zleceniodawców, a wartość przekazanych towarów jest wkalkulowana w ich cenę. Przekazanie ww. towarów jest tylko jednym z elementów usług świadczonych na rzecz Zleceniodawców, nie może więc być opodatkowane odrębnie".

Również w piśmie z dnia 7 września 2006 r. sygn. 1472/RPP1/443-539/06/SZU Naczelnik II US w Warszawie stwierdził: "Zatem czynności opisane we wniosku, polegające na przekazaniu towarów w ramach świadczonej odpłatnie kompleksowej usługi nie wypełniają hipotezy przepisów art. 7 ust. 2. Nie dochodzi do przekazania towarów bez wynagrodzenia, ponieważ Spółka otrzymuje wynagrodzenie, co prawda nie od odbiorców, lecz od zleceniodawcy. Czynnością opodatkowaną jest usługa, a wartość przekazanych towarów jest wkalkulowana w jej cenę. Przekazanie jest tylko jednym z elementów usługi świadczonej na rzecz zleceniodawcy, nie może więc być opodatkowane odrębnie".

Podobne stanowisko Naczelnik II Mazowieckiego US w Warszawie przedstawił w interpretacji z dnia 7 marca 2007 r. sygn. 1472/RPP1/443-54/07/SZU oraz w postanowieniu z dnia 7 lutego 2006 r. sygn. 1472/RPP1/443-85/2006/JJ.

Pogląd taki reprezentuje również Naczelnik US Warszawa - Mokotów w piśmie z dnia 24 lipca 2006 r., sygn. 1433/NG/GV/443-54/2006/LŚ, Dyrektor IS w Warszawie w piśmie z dnia 13 lutego 2006 r. sygn. 1401/HTI/4407/14-31/05/EN, oraz Naczelnik I Mazowieckiego US w Warszawie w interpretacji z dnia 17 kwietnia 2007 r. sygn. 1471/NUR1/443-11/07/AP.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl