IPPP1/4512-810/15-2/MK

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 27 sierpnia 2015 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP1/4512-810/15-2/MK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 31 lipca 2015 r. (data wpływu 5 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT darowizny przedsiębiorstwa na rzecz męża - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 sierpnia 2015 r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT darowizny przedsiębiorstwa na rzecz męża.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, czynnym podatnikiem VAT zajmującym się sprzedażą środków i urządzeń do utrzymania czystości. Na skutek planowanej likwidacji spółki osobowej, Wnioskodawca jako jej wspólnik wejdzie w posiadanie zespołu składników majątkowych i niemajątkowych, który będzie stanowił przedsiębiorstwo (dalej: Przedsiębiorstwo) w rozumieniu art. 55 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm., dalej: Kodeks cywilny).

Głównym składnikiem wchodzącym w skład Przedsiębiorstwa będą zarejestrowane prawa ochronne do znaków towarowych o których mowa w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410 z późn. zm., dalej: Znaki lub Znaki towarowe).

Wnioskodawca wskazuje, że będzie kontynuował dotychczasową działalność Przedsiębiorstwa polegającą głównie na zarządzaniu znakami towarowymi.

Na Przedsiębiorstwo składać się będzie w szczególności następujący majątek:

* umowy licencyjne na korzystanie ze Znaków towarowych;

* zespół pracowników wykonujących zadania ściśle związane z funkcjonowaniem Przedsiębiorstwa;

* składniki majątkowe służące realizacji zadań gospodarczych w tym środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, jak również składniki majątku ruchomego (niebędących środkami trwałymi), w szczególności takie aktywa jak: Znaki towarowe,umowy licencyjne, sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem i drukarkami oraz meble biurowe;

* odrębna ewidencja rachunkowa umożliwiająca przypisanie do Przedsiębiorstwa generowanych przez nie przychodów i kosztów. W szczególności, do Przedsiębiorstwa przypisywane będą przychody z tytułu opłat licencyjnych za używanie Znaków towarowych oraz koszty bieżącej działalności operacyjnej (wynagrodzenia pracowników, koszty ochrony prawnej Znaków towarowych, koszty usług doradczych, koszty obsługi prawnej, koszty materiałów biurowych, koszty wykorzystania sprzętu biurowego, itp.), co znajdzie odzwierciedlenie na subkoncie księgowym prowadzonym dla Przedsiębiorstwa;

* przypisane należności i zobowiązania pozostające w związku z prowadzoną przez Przedsiębiorstwo działalnością gospodarczą za pomocą subkonta księgowego;

* wydzielone konto lub konta bankowe.

Wnioskodawca zamierza w najbliższej przyszłości wycofać się z prowadzonej działalności i przekazać firmę na rzecz męża. Dzięki temu dojdzie do sukcesji prowadzonego Przedsiębiorstwa w obrębie rodziny. Sukcesja zagwarantuje ciągłość rodzinnego biznesu, gdyż mąż zapewni kontynuację prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności oraz umożliwi dalszy rozwój Przedsiębiorstwa. Po dokonaniu darowizny, zadania oraz działalność prowadzona przez Przedsiębiorstwo będą nadal kontynuowane.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy przekazanie w drodze darowizny Przedsiębiorstwa na rzecz męża będzie podlegać opodatkowaniu VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Wnioskodawca uważa, że przekazanie w drodze darowizny Przedsiębiorstwa na rzecz męża nie będzie podlegać opodatkowaniu VAT.

A.

Przepisy ustawy o VAT nie zawierają definicji przedsiębiorstwa. Definicję taką zawiera Kodeks cywilny. Zgodnie ze wskazanym wcześniej art. 55 (1) Kodeksu cywilnego, przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

* oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);

* własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;

* prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;

* wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;

* koncesje, licencje i zezwolenia;

* patenty i inne prawa własności przemysłowej;

* majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;

* tajemnice przedsiębiorstwa;

* księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Należy podkreślić, że wymieniony powyżej katalog składników tworzących przedsiębiorstwo jest katalogiem otwartym. Wynika to z faktu, że ustawodawca posłużył się zwrotem "w szczególności", który jednoznacznie wskazuje na przykładowy charakter tego wyliczenia. Dlatego też, zdaniem Wnioskodawcy, za właściwe należy uznać stwierdzenie, że z jednej strony w skład przedsiębiorstwa mogą wchodzić także inne niż wymienione składniki, a z drugiej, że brak któregokolwiek ze wskazanych elementów nie pozbawia zespołu składników majątkowych charakteru przedsiębiorstwa.

W ocenie Wnioskodawcy, stanowiący przedmiot darowizny zespół składników materialnych i niematerialnych oraz zobowiązań spełnia tak sformułowaną definicję przedsiębiorstwa. Należy podkreślić, że dla oceny czy zespół składników majątkowych i niemajątkowych stanowi przedsiębiorstwo, kluczowe znaczenie ma zorganizowany charakter wnoszonego zespołu składników. W praktyce organów podatkowych oraz sądów administracyjnych wielokrotnie zostało bowiem podkreślone, że przedsiębiorstwo nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których można prowadzić działalność gospodarczą, lecz jest pewnym zorganizowanym zespołem tych składników.

Ponadto, o tym, czy w konkretnym przypadku nastąpiło zbycie przedsiębiorstwa, każdorazowo powinny decydować okoliczności faktyczne związane z daną transakcją. Dlatego też, zdaniem Wnioskodawcy, dla określenia charakteru przedmiotu darowizny, niezbędna jest weryfikacja, czy składniki materialne i niematerialne, wchodzące w skład przedsiębiorstwa, pozostają ze sobą we wzajemnych relacjach, a w związku z tym można o nich mówić jako o zespole składników, a nie zbiorze osobnych elementów.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ulega wątpliwości, że przedmiot darowizny stanowi zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych związanych z przedsiębiorstwem.

Powyższe potwierdza fakt, że wraz z darowizną Przedsiębiorstwa najprawdopodobniej przeniesieni zostaną również pracownicy powiązani z Przedsiębiorstwem. Dodatkowo, w zakresie kontynuowanej działalności wykorzystywane będą składniki majątkowe przekazane w drodze darowizny, tj. środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, należności, środki pieniężne niezbędne do kontynuowania działalności, inne aktywa obrotowe, zobowiązania, kontrakty handlowe. W ocenie Wnioskodawcy, pomiędzy tymi elementami istnieje wyraźny związek funkcjonalny. Będące przedmiotem darowizny Przedsiębiorstwo jest zatem zorganizowanym zespołem tych składników przeznaczonym do realizacji określonych zadań gospodarczych.

W analizowanym zdarzeniu przyszłym bezsprzecznym pozostaje fakt występowania zorganizowanego zespołu składników materialnych i niematerialnych, które pozostają ze sobą w funkcjonalnym związku i umożliwiają realizację zadań gospodarczych. W ramach darowizny przeniesione zostaną bowiem wszystkie składniki niezbędne do kontynuowania działalności w zakresie zarządzania Znakami towarowymi.

Przedstawione przez Wnioskodawcę stanowisko dotyczące przesłanek uznania zespołu składników materialnych i niematerialnych za przedsiębiorstwo jest powszechnie akceptowane w praktyce sądów administracyjnych, jak również organów podatkowych.

WSA w Krakowie wyroku z dnia 23 kwietnia 2010 r., sygn. I SA/Kr 332/10, wskazał, że: "Przedsiębiorstwem jest zatem zorganizowany kompleks składników materialnych i niematerialnych, który przeznaczony jest do prowadzenia działalności gospodarczej. Ustawodawca w przepisie art. 55 (1) k.c. wskazał, jakiego rodzaju elementy wchodzą w skład kompleksu składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia takiej działalności, czyli przedsiębiorstwa, które może być przedmiotem czynności prawnej. O tym, jakie konkretne składniki muszą być przeniesione na nabywcę, aby można, było uznać, że nastąpiło zbycie przedsiębiorstwa decydują okoliczności faktyczne, których nie można określić apriorycznie".

Zgodnie z orzecznictwem sądowym (vide wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 października 2000 r., sygn. akt I CKN 850/98, LEX nr 50895) strony mają pozostawioną swobodę, co do tego, jakie elementy tworzące pojęcie przedsiębiorstwa objąć przedmiotem czynności prawnej, z tym, że swoboda w wyłączaniu poszczególnych składników nie może iść tak daleko, aby zakres wyłączeń przekreślił istotę przedsiębiorstwa. Dlatego też zbycie przedsiębiorstwa powinno obejmować, co najmniej te składniki, które determinują funkcje spełniane przez przedsiębiorstwo.

Powyższy pogląd został także potwierdzony w wyroku NSA z dnia 12 lutego 2014 r., sygn. II FSK 607/12, w którym sąd stwierdził, że: "istotą przedsiębiorstwa jest takie zorganizowanie zespołu składników materialnych i niematerialnych, które obiektywnie umożliwia realizację celu jakim jest prowadzenie określonej działalności gospodarczej. (...) Dopuszczalne jest wyłączenie z transakcji zbycia przedsiębiorstwa pewnych elementów, także wymienionych expressis verbis w art. 55 (1) k.c., a mimo to czynność prawna może być uznana za mającą za przedmiot przedsiębiorstwo".

Zdaniem Wnioskodawcy, opisany we wniosku przedmiot darowizny stanowi na tyle zorganizowany kompleks praw, obowiązków i rzeczy, że zdolny jest on do realizacji zadań gospodarczych przypisywanych Przedsiębiorstwu. W konsekwencji, w ocenie Wnioskodawcy przedmiot darowizny będzie stanowił Przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55 (1) Kodeksu cywilnego.

B.

Zdaniem Wnioskodawcy, przekazanie Przedsiębiorstwa w drodze darowizny nie będzie podlegało VAT zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT. W myśl art. 6 pkt 1 ustawy o VAT z zakresu opodatkowania VAT zostały wyłączone transakcje zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ustawodawca nie zdefiniował jednak co należy rozumieć pod pojęciem transakcji zbycia. Uwzględniając zakres przedmiotowy ustawy o podatku od towarów i usług pojęcie to należy rozumieć w sposób zbliżony do pojęcia "dostawy towarów", natomiast w przypadku wartości niematerialnych i prawnych do "świadczenia usług".

Dostawa towarów została zdefiniowania w art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, jako przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy o VAT świadczenie usług obejmuje każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów, w tym również przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę czynności prawnej.

W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, pojęcie zbycia obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem tych czynności jak właściciel. W rezultacie, w zakres znaczeniowy zbycia wchodzi również przeniesienie własności w formie darowizny, która ma skutek rozporządzający - darowizna jest więc w istocie transakcją zbycia w rozumieniu ustawy o VAT.

Wyłączenie stosowania ustawy o VAT przewidziane w art. 6 pkt 1 tej ustawy, obejmuje jednakże tylko te czynności zrównane z pojęciem dostawy towarów, których przedmiotem jest przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa.

Jak wnioskodawca wykazał wyżej, w momencie darowizny, przekazany zespół składników majątkowych i niemajątkowych będzie spełniał definicję Przedsiębiorstwa z art. 55 (1) Kodeksu cywilnego.

Zostaną zatem spełnione warunki określone w art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, dotyczące wyłączenia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług przedmiotowej darowizny Przedsiębiorstwa.

W konsekwencji, w ocenie Wnioskodawcy darowizna Przedsiębiorstwa nie będzie podlegała opodatkowaniu VAT.

C.

Zaprezentowane przez Wnioskodawcę stanowisko zostało potwierdzone m.in. przez:

* Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 8 maja 2015 r., nr: IBPP3/4512-144/15/EJ: "darowizna przedsiębiorstwa - spełniającego wymogi art. 55 (10 Kodeksu cywilnego - wyłączona jest spod działania ustawy o podatku od towarów i usług tj. nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem".

* Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 3 lutego 2015 r., nr: IPPP1/443-1466/14-2/AW: "jeżeli przedmiotem darowizny będzie przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55 (1) Kodeksu cywilnego, wówczas czynność ta wyłączona będzie spod działania ustawy o podatku od towarów i usług, tj. nie będzie podlegała opodatkowaniu tym podatkiem, a darczyńca tj. Wnioskodawca, nie będzie zobowiązany do skorygowania podatku naliczonego odliczonego w związku z nabyciem składników majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa".

* Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 26 listopada 2014 r., nr: ITPP1/443-1043/14/KM: "o ile - na co wskazuje treść wniosku-przed likwidacją działalności gospodarczej nastąpi przekazanie w formie darowizny całego przedsiębiorstwa wypełniającego wymogi art. 55 (1) Kodeksu cywilnego, to transakcja zbycia będzie czynnością niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy".

* Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 17 października 2014 r., nr: IPPP3/443-774/14-2/IG: "Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy, przekazanie w formie darowizny przedsiębiorstwa - wypełniającego wymogi art. 55 (1) Kodeksu cywilnego - będzie czynnością niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług".

* Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 10 października 2014 r., nr: ITPP2/443-1211/14/AJ: "Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treść przywołanych przepisów prawa prowadzi do wniosku, że skoro przedmiotem nieodpłatnego przekazania przez Panią córce było całe przedsiębiorstwo, na które składały się lokal, środki trwałe, wyposażenie i towar handlowy, wraz ze zobowiązaniami finansowymi i należnościami, to stanowiło ono przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55 (1) Kodeksu cywilnego, a zatem - zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług - czynność ta była wyłączona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług".

Podsumowując, należy uznać za prawidłowe stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym przekazanie Przedsiębiorstwa w drodze darowizny nie będzie podlegać opodatkowaniu VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy - przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Jak stanowi art. 6 pkt 1 ustawy, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Pojęcie "transakcja zbycia" należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu "dostawa towarów" w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy, tzn. "zbycie" obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, np.: sprzedaż, zamianę, darowiznę, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu.

Zbycie przedsiębiorstwa podlega zasadzie swobody umów, a więc może nastąpić na podstawie każdej czynności rozporządzającej.

Wyłączenie stosowania ustawy o podatku od towarów i usług przewidziane w przepisie art. 6 pkt 1 ustawy obejmuje jednakże tylko te czynności zrównane z pojęciem dostawy towarów, których przedmiotem jest przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa.

Zaznaczyć należy, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie zawierają definicji "przedsiębiorstwa". Zatem dla potrzeb przepisów ustaw podatkowych należy posłużyć się definicją sformułowaną w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 55 (1) Kodeksu cywilnego, przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

1.

oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);

2.

własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;

3.

prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;

4.

wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;

5.

koncesje, licencje i zezwolenia;

6.

patenty i inne prawa własności przemysłowej;

7.

majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;

8.

tajemnice przedsiębiorstwa;

9.

księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zatem składniki materialne i niematerialne, wchodzące w skład przedsiębiorstwa, powinny pozostawać ze sobą we wzajemnych relacjach w ten sposób, że można mówić o nich jako o zespole, a nie zbiorze pewnych elementów. Istotne jest, aby w zbywanym przedsiębiorstwie zachowane zostały funkcjonalne związki pomiędzy poszczególnymi składnikami, tak żeby przekazana masa mogła posłużyć kontynuowaniu określonej działalności gospodarczej.

Jeżeli warunki, o których mowa w art. 55 (1) Kodeksu cywilnego, zostaną spełnione, to zbycie takiego przedsiębiorstwa do innego podmiotu, nie będzie podlegało przepisom ustawy.

Należy tu wskazać również art. 55 (2)Kodeksu cywilnego, w którym ustawodawca wprowadza zasadę, że czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych.

Wobec powyższych przepisów, przedsiębiorstwem w rozumieniu Kodeksu cywilnego jest takie przedsiębiorstwo, które jest zorganizowane i wyposażone w składniki zapewniające realizowanie celów gospodarczych, jest samodzielnym podmiotem prawa funkcjonującym w obrocie gospodarczym.

O tym, czy nastąpiło zbycie przedsiębiorstwa decydują każdorazowo okoliczności faktyczne związane z konkretną transakcją. Podatnik obowiązany jest do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z koniecznością prawidłowego zdefiniowania dokonywanej czynności.

Z opisu przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest osobą fizyczną, czynnym podatnikiem VAT zajmującym się sprzedażą środków i urządzeń do utrzymania czystości. Wnioskodawca zamierza w najbliższej przyszłości wycofać się z prowadzonej działalności i przekazać firmę na rzecz męża. Dzięki temu dojdzie do sukcesji prowadzonego Przedsiębiorstwa w obrębie rodziny. Sukcesja zagwarantuje ciągłość rodzinnego biznesu, gdyż mąż zapewni kontynuację prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności oraz umożliwi dalszy rozwój Przedsiębiorstwa. Po dokonaniu darowizny, zadania oraz działalność prowadzona przez Przedsiębiorstwo będą nadal kontynuowane.

Biorąc pod uwagę przytoczone przepisy oraz opis sprawy, stwierdzić należy, że planowana transakcja darowizny przedsiębiorstwa, o ile wypełnia wymogi art. 55 (1) Kodeksu cywilnego, będzie stanowiła transakcję zbycia przedsiębiorstwa, która zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy będzie czynnością niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl