Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP1/4512-351/15-2/AŻ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 14 kwietnia 2015 r. (data wpływu 15 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "Termomodernizacja budynku OSP" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 kwietnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn.: "Termomodernizacja budynku OSP"

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Ochotnicza Straż Pożarna w oparciu o ogłoszony nabór wniosków podjęła w miesiącu kwietniu 2014 r. starania o dofinansowanie ze środków unijnych operacji pn.: "Termomodernizacja budynku OSP". Wniosek o przyznanie pomocy w ramach Działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla Małych Projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, objętego PROW na lata 2007-2013, złożony został do Lokalnej Grupy Działania w dniu 22 kwietnia 2014 r.

Umowę przyznania pomocy podpisano z Samorządem Województwa w dniu 11 grudnia 2014 r. Planowany termin zakończenia realizacji operacji określono na dzień 31 marca 2015 r. W dniu tym upływa termin złożenia wniosku o płatność ostateczną. W zapisach umowy oraz integralnej jej części, jaką stanowi zestawienie rzeczowo - finansowe operacji przyjęto, że kosztem kwalifikowanym operacji, od której to wartości ustalono kwotę pomocy, stanowi całkowity koszt operacji, łącznie z podatkiem VAT. Ochotnicza Straż Pożarna złożyła w przedmiotowej sprawie załącznik nr 17a do wniosku o przyznanie pomocy - "Oświadczenie o kwalifikowalności VAT dla Wnioskodawcy będącego osobą prawną lub jednostką nie posiadającą osobowości prawnej, jeżeli Wnioskodawca będzie ubiegał się o włączenie VAT do kosztów kwalifikowanych", oświadczając, że nie jest podatnikiem podatku VAT oraz nie figuruje w ewidencji podatników podatku VAT i realizując powyższą operację nie może odzyskać uiszczonego podatku VAT z powodu: art. 86 ust. 1 i art. 113 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

W wyniku realizacji operacji wyremontowano w miesiącu marcu 2015 r. zgodnie z zawartą umową. Celem operacji jest umożliwienie rozwijania aktywności społeczności lokalnej poprzez remont połączony z modernizacją i utwardzeniem placu przed istniejącą świetlicą wiejską.

Obecnie świetlica jest miejscem spotkań dla mieszkańców jednakże tylko porą wiosenną i letnią. Zimą mieszkańcy nie chętnie korzystają ze świetlicy gdyż jest tam po prostu zimno. Świetlica otwarta jest w dniach latem: wtorek, piątek w godz: 17 - 20, natomiast zimą tylko w soboty w godz. 17 - 19. Obecnie w świetlicy odbywają się spotkania rady sołeckiej, zebrania z mieszkańcami. Za udostępnianie świetlicy Ochotnicza Straż nie pobiera żadnych opłat, nie zarobkuje. Modernizacja budynku pozwoli na całoroczne spotkania i integrację mieszkańców nie tylko miejscowości, ale również sąsiednich miejscowości. Pozwoli na zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez organizowanie wieczorków historyczno-kulinarnych.

Z budynku świetlicy po modernizacji będzie mogło korzystać minimum 450 osób rocznie. Budynek świetlicy będzie miejscem spotkań okolicznościowych. Dodatkowo ze świetlicy wiejskiej chcieliby również korzystać członkowie koła łowieckiego, członkowie klubu sportowego, ponieważ świetlica jest położona w niedalekiej odległości od szkoły i boiska sportowego, przynajmniej raz w miesiącu w celach towarzyskich, ponadto w świetlicy mogłyby odbywać się spotkania koła emerytów i rencistów. Jednorazowo świetlica może pomieścić 100 osób. Właścicielem świetlicy, która ma być termomodernizowana jest OSP. Warto w tym miejscu nadmienić, iż jest to również OSP z najliczniejszą drużyną młodzieżową w Gminie. Wnioskodawca nie dokonuje żadnych podlegających opodatkowaniu czynności. Nie prowadzi działalności gospodarczej.

Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej będzie polegała na wykonaniu elewacji zewnętrznej budynku i wymianie poszycia dachowego oraz wykonanie utwardzenia terenu przed świetlicą, prace będą polegały na: obłożeniu ścian budynku styropianem, nałożeniu odpowiedniej warstwy kleju przykrytego siatką wzmacniającą zaciągniętą klejem, wykonaniu elewacji zewnętrznej, natomiast wymiana poszycia dachowego polegać będzie na zmianie eternitu na blachę i wykonanie obróbki dachowej, utwardzenie polegać będzie na ułożeniu kostki brukowej.

Termomodernizacja pozwoli na korzystanie z budynku nie tylko w okresie letnim, ale również zimowym. Pozwoli to na dodatkowe zajęcia w okresie zimowym. Wynika to z możliwości, jakie stwarza świetlica młodym ludziom poszukującym miejsca dla siebie, pokazanie że nie tylko w kwiecie wieku, ale w późniejszym okresie życia mogą zagospodarować swój czas w sposób ciekawy. Mieszkańcy poprzez modernizacje będą mieli możliwość całorocznego spotykania się, organizowania spotkań rady sołeckiej z mieszkańcami, termomodernizacja poprawi również, jakość życia poprzez posiadanie wspólnego lokalu do organizowania spotkań okolicznościowych, teatrzyków dla dzieci, pozwoli również na wstawienie stołu do tenisa stołowego. Budynek udostępniany będzie na imprezy okolicznościowe, na których spotykać się będą z pewnością przedstawiciele rodzin nawet z poza tego obszaru. Kultywowanie i propagowanie tradycji spotkań wspólnoty mieszkańców danego obszaru jest niezwykle istotną kwestią, której realizacja przyczynia się do szerzenia kultury. Aby tradycja ta nie zanikała, ważne jest, aby umożliwiać zainteresowanym realizację tak ważnych dla ogółu przedsięwzięć.

OSP złożyła w dniu 24 marca 2015 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa wniosek o płatność dotyczący przedmiotowej operacji, ubiegając się o zaliczenie w całości uiszczonego, podczas termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej, podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, co oznaczałoby, że również od tej kwoty przysługiwałoby naliczenie pomocy.

Całkowity koszt operacji według faktury wystawionej przez wykonawcę wyniósł 61 981,60 zł, w tym podatek VAT 11 590,06 zł. Ochotnicza Straż Pożarna ubiegając się o refundację należnej w oparciu o zapisy umowy kwoty, w wysokości 80% poniesionych kosztów całkowitych operacji zobligowana jest do przedłożenia wraz z wnioskiem o płatność załącznika, jakim jest interpretacja indywidualna dotycząca podatku VAT. Potrzeba uzyskania tego dokumentu jest przedmiotem niniejszego wniosku.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, że efekty operacji pn. "Termomodernizacja budynku OSP" wykorzystywane są do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zainteresowany nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W ramach realizowanej ww. operacji faktura dokumentująca poniesione wydatki w ramach jej realizacji wystawiona była na Ochotniczą Straż Pożarną.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Czy prawidłowe jest stanowisko, że Ochotnicza Straż Pożarna nie posiada możliwości do odzyskania uiszczonego podatku VAT, jak również prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupu towarów i usług, wynikającego z faktury wystawionej w związku z realizacją operacji pn.: "Termomodernizacja budynku OSP", współfinansowanej ze środków unijnych, w ramach Działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla Małych Projektów objętego PROW na lata 2007-2013, w sytuacji, gdy OSP ubiegać się będzie o refundację poniesionych kosztów operacji w wysokości 50 000,00 zł.

Stanowisko Wnioskodawcy

Ochotnicza Straż Pożarna nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, nie figuruje w ewidencji podatników podatku VAT, a w związku z tym realizując powyższą operację nie może odzyskać uiszczonego podatku VAT. Art. 113 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

Wnioskodawca nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej, nie dokonuje żadnych podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług czynności, prowadzi nieodpłatnie, niepodlegającą opodatkowaniu działalność społeczną na rzecz ogółu mieszkańców i na rzecz rozwoju wsi, wobec czego nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, w konsekwencji czego, nie spełnia warunków umożliwiających mu skorzystanie z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Nie może również odzyskać uiszczonego podatku VAT.

Artykuł 86 ust. 1 w nawiązaniu do art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). Nabyte przez Ochotniczą Straż Pożarną usługi zgodnie z założonym celem operacji pn.: "Termomodernizacja budynku OSP", współfinansowanej ze środków Działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla Małych Projektów objętego PROW na lata 2007-2013 nigdy nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Służyć będą nieodpłatnie członkom OSP oraz mieszkańcom.

Artykuł 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). Operacja pn.: "Termomodernizacja budynku OSP" nie jest związana na żadnym z etapów realizacji, ani też po zakończeniu zadania z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zakupione usługi będą służyły kultywowaniu i propagowaniu tradycji spotkań wspólnoty mieszkańców danego obszaru.

OSP nie mając możliwości odzyskania uiszczonego przy termomodernizacji budynku świetlicy podatku VAT zalicza go podczas rozliczenia operacji i wystąpienia z wnioskiem o płatność ostateczną do kosztów kwalifikowanych, od których to naliczona zostanie pomoc unijna.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą - podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy - działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na mocy art. 86 ust. 1 ustawy - w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy - kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Artykuł 88 ust. 4 ustawy, stanowi dopełnienie art. 86 i określa status podatnika, umożliwiający realizację jego prawa do odliczenia, którym jest rejestracja jako podatnika VAT czynnego. Stosownie do tego przepisu obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego.

Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest beneficjentem pomocy w ramach Działania 413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla Małych Projektów" objętego PROW na lata 2007-2013. Wnioskodawca realizuje operację pt.: "Termomodernizacja budynku OSP", polegającą na wykonaniu elewacji zewnętrznej budynku i wymianie poszycia dachowego oraz wykonanie utwardzenia terenu przed świetlicą. Zainteresowany nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Nabyte towary i usługi nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, gdyż Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, a towary i usługi nabyte w ramach realizowanej operacji nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Zatem, z uwagi na powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupu towarów i usług, wynikającego z faktury wystawionej w związku z realizacją operacji pn.: "Termomodernizacja budynku OSP", jak również nie będzie miał prawa uzyskania zwrotu podatku VAT w trybie art. 87 ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl