Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 17 marca 2016 r.
VAT w zakresie uznania otrzymanej premii od brokera za czynność niepodlegającą opodatkowaniu.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP1/4512-20/16-4/KC

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 4 stycznia 2016 r. (data wpływu 7 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania otrzymanej premii od Brokera za czynność niepodlegającą opodatkowaniu VAT - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 stycznia 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania otrzymanej premii od Brokera za czynność niepodlegającą opodatkowaniu VAT.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe:

"T." Sp. z o.o. jest spółką prawa handlowego z siedzibą w Polsce, gdzie podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania (dalej: "Wnioskodawca" lub "Spółka"). W ramach swojej podstawowej działalności gospodarczej Wnioskodawca udziela pożyczek poza systemem bankowym. Spółka świadczy usługi w oparciu o przepisy ustawy o kredycie konsumenckim. Spółka jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca oferuje oraz będzie oferował swoim klientom, oprócz umów pożyczek, możliwość przystąpienia przez klientów do umowy grupowego ubezpieczenia Assistance, w której Wnioskodawca pełni oraz będzie pełnił rolę ubezpieczającego.

Umowa ubezpieczenia grupowego Assistance jest zawarta przez Spółkę z zakładem ubezpieczeniowym. Wnioskodawca, w celu wyboru odpowiedniego zakładu ubezpieczeń oraz i atrakcyjnej dla klientów Spółki oferty ubezpieczenia Assistance zawarł umowę z firmą brokerską (dalej: "Broker"). Broker na mocy odpowiedniej umowy ze Spółką jest odpowiedzialny za prowadzenie doradztwa oraz obsługi brokerskiej w zakresie umów ubezpieczenia zawieranych przez Spółkę na rzecz klientów Spółki, w tym m.in. za:

* opracowanie założeń programu ubezpieczeniowego poprzez analizę grupy docelowej, określenie zakresu i wariantów ubezpieczenia, zdefiniowanie sum ubezpieczenia, analizę zakresu ochrony pod kątem missellingu, optymalizację wyłączeń z zakresu ubezpieczenia i wycenę ryzyka ubezpieczeniowego;

* przygotowanie slipu brokerskiego dla ubezpieczycieli i przeprowadzeniu przetargu wśród ubezpieczycieli na obsługę programu ubezpieczeniowego;

* występowanie na rynek ubezpieczeniowy w imieniu Spółki, w celu organizacji ubezpieczeń dla klientów Spółki, poprzez zebranie najkorzystniejszych na rynku ofert ubezpieczeniowych, analizę ofert zebranych z rynku oraz opracowanie rekomendacji w której zostaną wskazane najkorzystniejsze oferty zakładów ubezpieczeń;

* prowadzenie negocjacji z zakładami ubezpieczeń w zakresie warunków programu, procedur szkodowych i parametrów finansowych oferty;

* uzgodnienie z zakładami ubezpieczeń zasad i zakresu wymiany informacji, niezbędnych do realizacji umowy ubezpieczenia grupowego przez każdą ze stron;

* obsługę umowy ubezpieczenia grupowego w zakresie wprowadzania zmian do umowy i negocjowania z zakładem ubezpieczeń zmian w umowie w imieniu Spółki oraz monitorowania wykonywania umowy ubezpieczenia grupowego przez zakład ubezpieczeń;

* dokonywanie oceny zmian prawnych lub nowych obszarów współpracy w zakresie ubezpieczeń, poprzez bieżącą analizę rynku ubezpieczeniowego i rekomendowaniu Spółce odpowiednich rozwiązań.

Broker, zgodnie z zawartą umową jest odpowiedzialny za przygotowywanie analiz i ocen zagrożeń wynikających ze specyfiki ubezpieczeń, przeprowadzenie procesu analitycznego oraz wsparcie Spółki w przygotowaniu części merytorycznej dokumentów (m.in. zapytań ofertowych lub innych istotnych warunków zapytań o ofertę ubezpieczenia), jednakże ostateczna decyzja dotycząca wyboru zakładu ubezpieczeń jest podejmowana przez Spółkę.

Z tytułu realizacji wymienionych powyżej obowiązków, Broker otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne od zakładów ubezpieczeń na podstawie porozumień zawartych przez Brokera z tymi zakładami, a Wnioskodawca nie ma wpływu na wysokość wynagrodzenia otrzymywanego przez Brokera.

Jednocześnie Spółka nie jest zobowiązana do wypłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia na rzecz Brokera w związku ze świadczoną przez Brokera usługą brokerską ani też do zwrotu poniesionych przez Brokera kosztów.

Niezależnie od umowy zawartej pomiędzy Spółką a Brokerem, strony te zawarły porozumienie dotyczące wypłaty przez Brokera na rzecz Spółki premii pieniężnej (dalej: "Premia"). W związku z zawarciem umowy ubezpieczenia pomiędzy Spółką a zakładem ubezpieczeń i przystępowaniem do niej klientów Spółki, Spółka otrzyma od Brokera Premię. Wysokość Premii jest i będzie ustalana w okresach miesięcznych, każdorazowo na podstawie wysokości kurtażu wypłaconego Brokerowi przez zakład ubezpieczeń. Wnioskodawca za otrzymanie Premii nie jest i nie będzie zobowiązany do spełnienia jakiegokolwiek świadczenia na rzecz wypłacającego Premię Brokera. Premia zostanie wypłacona wyłącznie w związku z korzyściami biznesowymi uzyskiwanymi przez Brokera (w szczególności wzrostem rozpoznawalności marki Brokera wśród klientów Spółki a także na rynku usług finansowych, otrzymywaniem kurtażu od zakładu ubezpieczeń) związanymi z umożliwieniem przez Spółkę przystąpienia do umowy ubezpieczenia klientom Spółki.

Wypłata Premii nie jest i nie będzie uzależniona od spełnienia przez Wnioskodawcę jakichkolwiek warunków lub świadczenia czynności bądź usług na rzecz Brokera.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

1. Czy otrzymywana przez Wnioskodawcę Premia będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

2. Czy Premia otrzymywana przez Wnioskodawcę może być rozliczana przy pomocy noty księgowej wystawianej przez Wnioskodawcę na Brokera.

Zdaniem Wnioskodawcy:

1. Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymywana przez Wnioskodawcę Premia nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

2. Zdaniem Wnioskodawcy, Premia otrzymywana przez Wnioskodawcę może być rozliczana przy pomocy noty księgowej wystawianej przez Wnioskodawcę na Brokera.

UZASADNIENIE stanowiska Wnioskodawcy

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535; dalej: "Ustawa VAT"), opodatkowaniu tym podatkiem podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie zaś z brzmieniem art. 8 ust. 1 Ustawy VAT, świadczeniem usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, jest każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

* przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

* zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

* świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

W pierwszej kolejności Wnioskodawca podkreśla, że otrzymywana przez niego Premia nie wiąże się z jakąkolwiek dostawą towarów. W związku z tym należy przeanalizować, czy Premia stanowi wynagrodzenie za świadczenie usług.

Jak wynika z powołanych powyżej regulacji Ustawy VAT, pojęcie świadczenia usług ma bardzo szeroki zakres, gdyż nie obejmuje wyłącznie działań podatnika, lecz również zobowiązanie do powstrzymania się od dokonywania czynności lub do tolerowania czynności bądź sytuacji. Przez świadczenie usług należy zatem rozumieć każde zachowanie się podatnika - nie będące dostawą towarów - na rzecz innego podmiotu.

Jednakże, aby dane świadczenie uznać za odpłatne świadczenie usług, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie mające bezpośredni związek ze świadczoną usługą. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę.

Jak wynika z utrwalonej linii orzeczniczej Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: "TSUE"), przekazanie środków pieniężnych nie zawsze rodzi obowiązek naliczenia podatku VAT. Elementem niezbędnym do uznania, że dany transfer środków powinien być opodatkowany tym podatkiem jest istnienie bezpośredniego związku pomiędzy wypłatą środków a określonym - świadczeniem beneficjenta na rzecz podmiotu wypłacającego. W sytuacji, gdy druga strona otrzymując środki pieniężne nie podejmuje żadnych działań i nie jest zobowiązana do ich podjęcia (lub zaniechania), sam fakt przekazania środków pieniężnych nie powinien rodzić konsekwencji w zakresie podatku VAT.

Przykładowo, kwestia występowania bezpośredniego związku pomiędzy świadczoną usługą a otrzymanym wynagrodzeniem była przedmiotem orzeczenia TSUE w tzw. sprawie Tolsma (sygn. C-16/93), w której istotą sporu była kwestia opodatkowania podatkiem VAT dobrowolnych datków dla ulicznego grajka, jako zapłaty za usługę świadczoną na rzecz przechodniów. W ocenie TSUE, nie można było w takim przypadku wskazać bezpośredniego związku pomiędzy wykonywanym świadczeniem a otrzymanymi datkami. W konsekwencji TSUE uznał, że nie podlegają one opodatkowaniu podatkiem VAT. Natomiast w orzeczeniu TSUE w sprawie C-102/86 Apple and Pear Development Council z dnia 8 marca 1988 r. stwierdzono, iż koncepcja odpłatnego świadczenia usług zakłada istnienie bezpośredniego związku pomiędzy świadczoną usługą i uzyskanym wynagrodzeniem.

W odniesieniu do powyższego, w opinii Wnioskodawcy Premia nie stanowi wynagrodzenia za świadczenie usług w związku z tym, iż jej otrzymanie nie wiąże się z wykonywaniem przez Spółkę jakichkolwiek czynności. Wysokość Premii jest co prawda uzależniona od liczby osób przystępujących do umowy ubezpieczenia oraz zapłaconych przez nich składek (prowizja otrzymywana przez Brokera od zakładu ubezpieczeń będzie uzależniona od kwoty składki wpłaconej na rzecz zakładu ubezpieczeń), jednakże w opinii Wnioskodawcy fakt ten nie oznacza, że Premia jest wynagrodzeniem dla Spółki za usługi wykonane na rzecz Brokera. Jak wspomniano w opisie zdarzenia przyszłego, wypłata Premii nie będzie uzależniona od spełnienia przez Wnioskodawcę jakichkolwiek warunków lub świadczenia czynności bądź usług na rzecz Brokera (w szczególności nie będzie uzależniona od wyboru przez Spółkę konkretnego zakładu ubezpieczeń zaproponowanego przez Brokera).

W związku z tym, zdaniem Wnioskodawcy w opisywanym zdarzeniu przyszłym brak jest bezpośredniego związku pomiędzy transferem środków pieniężnych z tytułu Premii a jakimikolwiek czynnościami wykonywanymi przez Spółkę na rzecz Brokera. W rezultacie, Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż otrzymanie Premii nie powinno podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT.

Wnioskodawca podkreśla, że poprawność opisanego powyżej poglądu o niepodleganiu opodatkowaniu podatkiem VAT premii brokerskich wypłacanych na zasadach zbliżonych do zasad opisanych przez Wnioskodawcę została potwierdzona m.in. w następujących interpretacjach indywidualnych:

* Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, z 3 listopada 2015 r., sygn. ILPP4/4512-1-279/15-2/KB,

* Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, z 7 sierpnia 2013 r., sygn. ILPP2/443-538/13-2/PR,

* Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 11 grudnia 2012 r., sygn. IPTPP2/443-841/12-2/IR,

* Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 28 lutego 2012 r., sygn. IPPP1/443-37/12-2/AW,

* Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 7 grudnia 2011 r., sygn. ILPP4/443-617/11-2/EWW.

Ponadto, również wyroki sądów administracyjnych potwierdzają, że aby otrzymanie premii pieniężnej uznać za podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, wypłacenie takiej premii musi być bezpośrednio związane ze świadczoną usługą lub dostawą towarów. Pogląd ten został przedstawiony przykładowo w wyrokach:

* Naczelnego Sądu Administracyjnego z 21 stycznia 2010 r. sygn. I FSK 1806/08,

* Naczelnego Sądu Administracyjnego z 11 maja 2010 r. sygn. I FSK 699/09,

* Naczelnego Sądu Administracyjnego z 11 marca 2010 r. sygn. I FSK 191/09,

* Naczelnego Sądu Administracyjnego z 11 czerwca 2010 r. sygn. I FSK 972/09.

Z kolei odnosząc się do pytania drugiego, Wnioskodawca zaznacza, że w myśl art. 106b ust. 1 Ustawy VAT podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

1.

sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem;

2.

sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;

3.

wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;

4.

otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4.

W opinii Wnioskodawcy otrzymanie Premii nie jest związane z dokonaniem którejkolwiek z czynności wymienionych w art. 106b ust. 1 Ustawy VAT, w szczególności z dokonaniem sprzedaży na rzecz Brokera.

W myśl art. 2 pkt 22 Ustawy VAT ilekroć w Ustawie VAT jest mowa o sprzedaży, rozumie się przez to odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Jak wykazano powyżej, zdaniem Wnioskodawcy w opisywanym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym nie dojdzie do odpłatnej dostawy towarów ani do odpłatnego świadczenia usług, w związku definicja "sprzedaży" w tym przypadku nie zostanie spełniona.

W związku z powyższym, w opinii Wnioskodawcy rozliczenie Premii może nastąpić na podstawie noty księgowej wystawianej przez Spółkę na rzecz Brokera.

Mając powyższe na uwadze Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie swojego stanowiska.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, (...).

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest spółką prawa handlowego i w ramach swojej podstawowej działalności gospodarczej udziela pożyczek poza systemem bankowym oraz jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca oferuje oraz będzie oferował swoim klientom, oprócz umów pożyczek, możliwość przystąpienia przez klientów do umowy grupowego ubezpieczenia Assistance, w której Wnioskodawca pełni oraz będzie pełnił rolę ubezpieczającego. Wnioskodawca, w celu wyboru odpowiedniego zakładu ubezpieczeń oraz i atrakcyjnej dla swoich klientów oferty ubezpieczenia Assistance zawarł umowę z firmą brokerską (dalej: "Broker"). Broker na mocy odpowiedniej umowy z Wnioskodawcą jest odpowiedzialny za prowadzenie doradztwa oraz obsługi brokerskiej w zakresie umów ubezpieczenia zawieranych przez Wnioskodawcę na rzecz swoich klientów, w tym m.in. za:

* opracowanie założeń programu ubezpieczeniowego poprzez analizę grupy docelowej, określenie zakresu i wariantów ubezpieczenia, zdefiniowanie sum ubezpieczenia, analizę zakresu ochrony pod kątem missellingu, optymalizację wyłączeń z zakresu ubezpieczenia i wycenę ryzyka ubezpieczeniowego;

* przygotowanie slipu brokerskiego dla ubezpieczycieli i przeprowadzeniu przetargu wśród ubezpieczycieli na obsługę programu ubezpieczeniowego;

* występowanie na rynek ubezpieczeniowy w imieniu Spółki, w celu organizacji ubezpieczeń dla klientów Spółki, poprzez zebranie najkorzystniejszych na rynku ofert ubezpieczeniowych, analizę ofert zebranych z rynku oraz opracowanie rekomendacji w której zostaną wskazane najkorzystniejsze oferty zakładów ubezpieczeń;

* prowadzenie negocjacji z zakładami ubezpieczeń w zakresie warunków programu, procedur szkodowych i parametrów finansowych oferty;

* uzgodnienie z zakładami ubezpieczeń zasad i zakresu wymiany informacji, niezbędnych do realizacji umowy ubezpieczenia grupowego przez każdą ze stron;

* obsługę umowy ubezpieczenia grupowego w zakresie wprowadzania zmian do umowy i negocjowania z zakładem ubezpieczeń zmian w umowie w imieniu Spółki oraz monitorowania wykonywania umowy ubezpieczenia grupowego przez zakład ubezpieczeń;

* dokonywanie oceny zmian prawnych lub nowych obszarów współpracy w zakresie ubezpieczeń, poprzez bieżącą analizę rynku ubezpieczeniowego i rekomendowaniu Spółce odpowiednich rozwiązań.

Broker, zgodnie z zawartą umową jest odpowiedzialny za przygotowywanie analiz i ocen zagrożeń wynikających ze specyfiki ubezpieczeń, przeprowadzenie procesu analitycznego oraz wsparcie Wnioskodawcy w przygotowaniu części merytorycznej dokumentów (m.in. zapytań ofertowych lub innych istotnych warunków zapytań o ofertę ubezpieczenia), gdzie ostateczna decyzja dotycząca i wyboru zakładu ubezpieczeń jest podejmowana przez Wnioskodawcę.

Z tytułu realizacji wymienionych powyżej obowiązków, Broker otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne od zakładów ubezpieczeń na podstawie porozumień zawartych przez Brokera z tymi zakładami, natomiast Wnioskodawca nie ma wpływu na wysokość wynagrodzenia otrzymywanego przez Brokera. Jednocześnie Wnioskodawca nie jest zobowiązany do wypłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia na rzecz Brokera w związku ze świadczoną przez niego usługą brokerską ani też do zwrotu poniesionych przez Brokera kosztów.

Niezależnie od umowy zawartej z Brokerem, strony zawarły również porozumienie dotyczące wypłaty przez Brokera na rzecz Wnioskodawcy premii pieniężnej, otrzymywanej w związku z zawarciem umowy ubezpieczenia pomiędzy Wnioskodawcą a zakładem ubezpieczeń i przystępowaniem do niej klientów Wnioskodawcy. Wysokość Premii jest i będzie ustalana w okresach miesięcznych, każdorazowo na podstawie wysokości kurtażu wypłaconego Brokerowi przez zakład ubezpieczeń. Wnioskodawca za otrzymanie Premii nie jest i nie będzie zobowiązany do spełnienia jakiegokolwiek świadczenia na rzecz wypłacającego Premię Brokera. Premia zostanie wypłacona wyłącznie w związku z korzyściami biznesowymi uzyskiwanymi przez Brokera (w szczególności wzrostem rozpoznawalności marki Brokera wśród klientów Wnioskodawcy a także na rynku usług finansowych, otrzymywaniem kurtażu od zakładu ubezpieczeń) związanymi z umożliwieniem przez Wnioskodawcę przystąpienia do umowy ubezpieczenia. Wypłata Premii nie jest i nie będzie uzależniona od spełnienia przez Wnioskodawcę jakichkolwiek warunków lub świadczenia czynności bądź usług na rzecz Brokera.

W związku z tak przedstawionym opisem sprawy, wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia, czy otrzymywana Premia będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz czy może być rozliczana przy pomocy noty księgowej wystawianej przez Wnioskodawcę na Brokera.

Katalog czynności, które podlegają opodatkowaniu VAT, zawarty w art. 5 ustawy, wymienia m.in. odpłatne świadczenie usług. Definicja świadczenia usług ma jednocześnie charakter dopełniający definicję dostawy towarów i jest wyrazem realizacji powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji wykonywanych przez podatnika w ramach działalności gospodarczej.

Zatem każde świadczenie niebędące dostawą towarów polegające na działaniu, zaniechaniu lub tolerowaniu czyjegoś zachowania stanowi, co do zasady, usługę w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Niemniej muszą być przy tym spełnione następujące warunki:

* w następstwie zobowiązania, w wykonaniu którego usługa jest świadczona, druga strona (wierzyciel/nabywca) jest bezpośrednim beneficjentem świadczenia,

* świadczonej usłudze odpowiada świadczenie wzajemne ze strony nabywcy (wynagrodzenie).

Co istotne, oba ww. warunki powinny być spełnione łącznie, aby świadczenie podlegało, jako usługa, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność (usługa) podlegała opodatkowaniu VAT musi istnieć bezpośredni związek o charakterze przyczynowym, pomiędzy świadczoną usługą, a otrzymanym świadczeniem wzajemnym, w ten sposób, że zapłacone kwoty stanowią rzeczywiste wynagrodzenie za wyodrębnioną usługę świadczoną w ramach stosunku prawnego lub dochodzi do wymiany świadczeń wzajemnych. Otrzymana zapłata powinna być konsekwencją wykonania świadczenia. Wynagrodzenie musi być należne za wykonanie tego świadczenia.

W sprawie będącej przedmiotem wniosku, na mocy odpowiedniej umowy z Wnioskodawcą, Broker jest odpowiedzialny za prowadzenie doradztwa oraz obsługi brokerskiej w zakresie umów ubezpieczenia zawieranych przez Wnioskodawcę na rzecz swoich klientów. Broker otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne od zakładów ubezpieczeń, natomiast Wnioskodawca nie ma wpływu na wysokość wynagrodzenia otrzymywanego przez Brokera. Jednocześnie, pomiędzy Brokerem a Wnioskodawcą będzie funkcjonować porozumienie, na mocy którego Broker będzie wypłacał Wnioskodawcy prowizję, która będzie ustalana niezależnie od spełnienia jakichkolwiek warunków czy działań Wnioskodawcy.

Zatem stwierdzić należy, że wypłacane przez Brokera premie pieniężne na rzecz Wnioskodawcy, nie będą w żaden sposób związane ze spełnieniem przez niego świadczenia wzajemnego, gdyż za takie nie będzie można uznać zawarcia przez niego umów ubezpieczenia z określonym zakładem ubezpieczeń. Należy więc stwierdzić, że w niniejszej sprawie Wnioskodawca, jako otrzymujący premie pieniężne, nie będzie świadczył na rzecz wypłacającej je firmy brokerskiej usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy. Tym samym wypłata premii pieniężnych nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Odnośnie natomiast kwestii dokumentowania opisanych zdarzeń przez Wnioskodawcę należy stwierdzić, że w myśl art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem; (...).

W konsekwencji wcześniejszych rozważań i uznania, że czynności których dotyczy zapytanie Wnioskodawcy nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie może dokumentować powyższych czynności fakturami VAT. Natomiast brak jest, zdaniem tut. organu, przeciwwskazań na gruncie przepisów ustawy o VAT, dla dokumentowania tych czynności poprzez wystawienie innych niż faktura dokumentów. Należy jednak zauważyć, że inne niż faktura dokumenty nie są przewidziane przez ustawę o podatku od towarów i usług i jako takie nie są objęte tą regulacją.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl