Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 6 maja 2011 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP1/443-99/11-4/AP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 17 stycznia 2011 r. (data wpływu 24 stycznia 2011 r.), uzupełnionym na wezwanie tut. Organu z dnia 20 kwietnia 2011 r. pismem z dnia 29 kwietnia 2011 r. (data wpływu 4 maja 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia od podatku do świadczonych usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 stycznia 2011 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia od podatku do świadczonych usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego.

Wniosek uzupełniony został na wezwanie tut. Organu z dnia 20 kwietnia 2011 r. nr IPPP1/443-99/11-2/AP (doręczone w dniu 26 kwietnia 2011 r.) pismem z dnia 29 kwietnia 2011 (data wpływu 4 maja 2011 r.).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółdzielnią pracy i od kilku lat prowadzi Ośrodek Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego wpisany do:

* Ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod nr...,

* Rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Do końca 2010 r. szkolenia prowadzone przez Spółdzielnię korzystały z przedmiotowego zwolnienia z VAT. W 2011 r. pojawiły się nowe przepisy regulujące zwolnienia z VAT działalności szkoleniowej i edukacyjnej.

Interpretując aktualne przepisy, Spółdzielnia zastanawia się, czy dalej będzie mogła korzystać ze zwolnienia zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a), gdyż punkt ten nie określa precyzyjnie, o jakie odrębne przepisy chodzi.

Z nadesłanego uzupełnienia wynika, iż Wnioskodawca świadczy usługi w zakresie dokształcania i doskonalenia zawodowego w formach pozaszkolnych, organizując kursy i seminaria. Celem tak organizowanych szkoleń jest uzyskiwanie i uzupełnianie przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej oraz umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Beneficjentami szkoleń są osoby szczególnie zagrożone bezrobociem - niepełnosprawne i w wieku 50+ oraz długotrwale bezrobotne.

Problematyka, którą Wnioskodawca zajmował się organizując szkolenia to:

1.

kursy archiwalne,

2.

opiekun osoby starszej,

3.

opiekunka dziecięca,

4.

florystyka i bukieciarstwo,

5.

nauka języków obcych.

Kursy powyższe były realizowane zgodnie z zapisem zamieszczonym w Zaświadczeniu o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, gdzie w zakresie działalności Wnioskodawcy jest: " zwiększanie mobilności zawodowej i podnoszenie poziomu wiedzy i kwalifikacji zawodowych". Oprócz kursów i seminariów podnoszących ogólny poziom wiedzy, umiejętności i kwalifikacje zawodowe organizowane były także kursy i seminaria w zakresie przygotowania młodzieży, studentów i absolwentów dla potrzeb rynku pracy, ich większej aktywności w poszukiwaniu pracy, umiejętności budowania wiary w siebie i podnoszenie aktywności zawodowej (na zlecenie Uniwersytetu..., finansowane z środków unijnych w 100%).

Wnioskodawca jest również organizatorem tak zwanych szkoleń miękkich, mających na celu podniesienie komunikacji interpersonalnej, budowanie własnego wizerunku, kreacji osobowości poprzez tworzenie wiary we własne możliwości i umiejętności. Prowadził także warsztaty wychowawcze dla matek samotnie wychowujących dzieci oraz dla rodzin z problemami wychowawczymi. Warsztaty i szkolenia powyższe były prowadzone przez doświadczonych trenerów - psychologów i doradców zawodowych.

Wszystkie realizowane w latach 2009 - 2011 kursy i seminaria były wykonywane na zlecenie Centrum Polityki Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej i w 100% były finansowane z środków unijnych EFS, ponieważ mieściły się w programie operacyjnym kapitał ludzki.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, iż organizowane kursy i seminaria są zgodne z zaświadczeniem wydanym przez Urząd Miasta oraz są realizowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r., czyli jako organizator Wnioskodawca zapewnia:

* Programy i harmonogramy nauczania,

* Kadrę posiadającą właściwe kwalifikacje,

* Pomieszczenia wyposażone w sprzęt audiowizualny, zapewniające bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

* Nadzór wewnętrzny służący podnoszeniu jakości prowadzonego kształcenia (pełnomocnik ISO, doradca zawodowy),

* Wszystkie zajęcia udokumentowane w dzienniku zajęć, prowadzonym przez trenera i na liście obecności,

* Zajęcia kończą się egzaminem lub sprawdzianem pisemnym, który ocenia komisja powołana przez organizatora oraz ankietą ewaluacyjną, w której uczestnicy przekazują swoje uwagi i komentarze,

* Osoby, które ukończyły określone szkolenie otrzymują zaświadczenia, które są rejestrowane w prowadzonym przez Wnioskodawcę rejestrze, pod kolejnym numerem.

Firma wskazuje, iż nie posiada akredytacji, ale dołoży wszelkich starań, aby przejść procedurę akredytacyjną i w przyszłości mieć stosowne uprawnienia.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w związku z prowadzeniem usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzonych w formach i na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. z dnia 27 lutego 2006 r. z późn. zm.), Spółdzielnia może korzystać ze zwolnienia VAT w związku z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy o VAT, który mówi, że: "Zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach".

Zdaniem Wnioskodawcy

Wnioskodawca uważa, że ma prawo do zwolnienia z VAT w związku z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy o VAT, gdyż stosować się będzie do odrębnych przepisów, jakimi jest Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zakres tych czynności określony został odpowiednio w art. 7 oraz art. 8 ustawy. I tak, stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (art. 8 ust. 1 cyt. ustawy).

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. W myśl zaś ust. 2 powołanego artykułu, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Natomiast w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. stawki podatku wskazane w powołanym powyżej art. 41 ust. 1 i ust. 2 ustawy o VAT ulegają podwyższeniu na podstawie art. 19 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 238, poz. 1578). Zgodnie z tym przepisem, po art. 146 dodaje się art. 146a-146e w brzmieniu: " Art. 146a. W okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

1.

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;

2.

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8% (...)".

Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476). Przepisy nowelizacji uchylają załącznik nr 4 do ustawy, zawierający wykaz usług zwolnionych od podatku, który w pozycji 7 wymieniał jako zwolnione usługi w zakresie edukacji (PKWiU ex 80) i przenoszą uregulowania dotyczące tej tematyki do treści ustawy. Zasadnicze znaczenie ma w tym przypadku dodanie do art. 43 ust. 1 punktów 26-29, regulujących zwolnienia od podatku działalności edukacyjnej.

Ponadto, przy określaniu zakresu zwolnień, które dotychczas były ujęte w załączniku nr 4 do ustawy, odstąpiono od ich identyfikacji przy pomocy klasyfikacji statystycznych określając ich zakres z wykorzystaniem treści zapisów prawa unijnego i krajowego oraz orzecznictwa sądów.

Zasadniczym powodem odejścia od stosowania klasyfikacji statystycznych przy określaniu zakresu zwolnień od podatku było zapewnienie pełniejszej implementacji przepisów unijnych, w szczególności Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE L Nr 347/1 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 132 ust. 1 lit. i) Dyrektywy 2006/112/WE Rady, państwa członkowskie zwalniają kształcenie dzieci lub młodzieży, kształcenie powszechne lub wyższe, kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane państwo członkowskie.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

a.

jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,

b.

uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym

- oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Stosownie natomiast do pkt 29 ww. artykułu, zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:

a.

prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub

b.

świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub

c.

finansowane w całości ze środków publicznych

- oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Zwrócić należy także uwagę na treść § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392), w myśl którego zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Stosownie do art. 2 pkt 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), system oświaty obejmuje placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. W myśl zaś art. 3 pkt 17 tej ustawy, przez kształcenie ustawiczne należy rozumieć kształcenie w szkołach dla dorosłych, a także uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych przez osoby, które spełniły obowiązek szkolny. Z kolei, art. 5 ust. 1 ww. ustawy określa, iż szkoła i placówka może być szkołą i placówką publiczną albo niepubliczną.

Natomiast, stosownie do art. 82 ust. 1 cyt. ustawy o systemie oświaty, osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek.

Zwrócić należy uwagę, iż uregulowania zawarte w wyżej cytowanych przepisach mających zastosowanie w sprawie wskazują, iż zwolnienie od podatku VAT obejmuje usługi w zakresie kształcenia i wychowania świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. Ograniczenie umożliwiające skorzystanie z niniejszego zwolnienia ma zatem charakter podmiotowo - przedmiotowy. Aby możliwe było skorzystanie ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy o VAT nie wystarcza, ażeby dany podmiot był jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, podmiot ten musi świadczyć usługi w zakresie kształcenia i wychowania. Nie jest przy tym konieczne, aby usługa w zakresie kształcenia była jednocześnie usługą w zakresie wychowania. Na podstawie cyt. przepisu zwolnieniem od podatku mogą być objęte zarówno usługi w zakresie kształcenia, jak i usługi w zakresie wychowania. Ponadto, zwolnienie określone we wskazanym art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ww. ustawy, ma zastosowanie wyłącznie do usług kształcenia wymienionych w zaświadczeniu właściwego organu o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych. Jednocześnie usługa kształcenia wymieniona w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji placówek kształcenia ustawicznego prowadzących działalność oświatową, świadczona przez jednostkę objętą systemem oświaty, powinna być realizowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216). Wskazać należy, iż dopiero łączne spełnienie przesłanek wskazanych powyżej umożliwia skorzystanie ze zwolnienia od podatku na podstawie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy o VAT.

Z przedstawionych w złożonym wniosku okoliczności wynika, iż Wnioskodawca jest spółdzielnią pracy i od kilku lat prowadzi Ośrodek Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego. Został wpisany do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz Rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy. W nadesłanym piśmie, Wnioskodawca uzupełnił, iż kursy i seminaria przez Niego organizowane są zgodne z zaświadczeniem wydanym przez Urząd Miasta oraz realizowane są w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

Reasumując, odniesienie powołanych przepisów do opisanego w złożonym wniosku stanu faktycznego prowadzi do wniosku, iż z uwagi na spełnienie wymaganych warunków (podmiot jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, świadczy usługi w zakresie kształcenia, usługi będące przedmiotem wniosku wymienione są w zaświadczeniu wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, jednocześnie szkolenia realizowane są na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych), wypełnione są dyspozycje cyt. powyżej art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy o VAT. Tym samym świadczone przez Wnioskodawcę usługi szkoleniowe są zwolnione od podatku na podstawie ww. przepisu.

Zwrócić jednakże należy uwagę, iż stanowisko Wnioskodawcy uznane zostało za nieprawidłowe, ze względu na fakt, iż Wnioskodawca w zakresie świadczonych usług korzysta ze zwolnienia określonego przepisem art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a), wskazany zaś przez Wnioskodawcę przepis, tj. art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy o VAT nie ma w przedmiotowej sprawie zastosowania.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie należy zaznaczyć, iż zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej wyczerpujący opis zdarzenia winien wynikać z wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, a nie z załączonych do niego dokumentów, w związku z czym nie były one przedmiotem merytorycznej analizy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl