Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 18 lipca 2008 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP1-443-986/08-4/JB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 14 maja 2008 r. (data wpływu 21 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku ewidencjonowania sprzedaży towarów na rzecz osób fizycznych przy użyciu kas rejestrujących - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 maja 2008 r. wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku ewidencjonowania sprzedaży towarów na rzecz osób fizycznych przy użyciu kas rejestrujących.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka z siedzibą w I...., prowadzi na rzecz osób fizycznych zamieszkałych w Polsce sprzedaż wysyłkową odtwarzaczy...., słuchawek, głośników, mikrofonów, kart dźwiękowych, kart pamięci oraz innego sprzętu elektronicznego i akcesoriów (dalej: produkty elektroniczne i akcesoria). Sprzedawane przez Spółkę produkty w większości klasyfikowane są w Dziale 32 "Sprzęt i wyposażenie radiowe, telewizyjne i radiokomunikacyjne" Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. Nr 42, poz. 264 z późn. zm.). Polscy klienci zamawiają produkty korzystając ze sklepu internetowego na stronie Spółki, a zapłata za zamówione towary dokonywana jest przez nich za pomocą karty kredytowej. Po złożeniu przez klienta zamówienia, produkty wysyłane są do niego kurierem lub pocztą z magazynu Spółki znajdującego się poza Polską.

Spółka jest zarejestrowanym w Polsce podatnikiem VAT czynnym, nie posiada jednak w kraju stałego miejsca prowadzenia działalności. W szczególności Spółka nie posiada własnych biur, pracowników, zapasów ani magazynów w Polsce. Proces przeprowadzania rozliczeń z tytułu VAT (tj. sporządzanie i składanie polskich deklaracji VAT) został zlecony zleceniobiorcy. Dnia 28 kwietnia 2008 r., zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Spółka wysłała do naczelnika urzędu skarbowego zawiadomienie o wybraniu Polski jako miejsca opodatkowania sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy spółka i..... nieposiadająca siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności w Polsce, która będzie prowadzić na rzecz osób fizycznych sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju opodatkowaną w Polsce z magazynu zlokalizowanego za granicą zobowiązana będzie do ewidencjonowania tej sprzedaży przy użyciu kas rejestrujących.

Zdaniem wnioskodawcy obowiązek ewidencjonowania sprzedaży towarów na rzecz osób fizycznych przy zastosowaniu kas rejestrujących nie będzie mieć do niego zastosowania, gdyż Spółka dostarcza produkty elektroniczne i akcesoria osobom fizycznym w Polsce w ramach sprzedaży wysyłkowej z zagranicy i nie jest w żaden sposób fizycznie obecna w Polsce.

Wnioskodawca analizując treść art. 24, art. 111 ustawy o VAT oraz § 2 pkt 1 i 4 pkt 5 lit. a) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie kas rejestrujących wskazuje, iż Spółka byłaby zobowiązana do ewidencjonowania sprzedaży wysyłkowej produktów elektronicznych i akcesoriów na rzecz osób fizycznych zamieszkałych w Polsce i nieprowadzących działalności gospodarczej przy zastosowaniu kas rejestrujących, niezależnie od wielkości sprzedaży lub obowiązujących wyłączeń z obowiązku korzystania z kasy. Jednak w związku z tym, że Spółka nie posiada jakiejkolwiek fizycznej obecności w Polsce, w praktyce kasy rejestrujące musiałyby być zainstalowane za granicą, gdyż to właśnie spoza terytorium kraju jest faktycznie realizowana sprzedaż na rzecz osób fizycznych (kasy rejestrujące są instalowane w miejsce faktycznej realizacji sprzedaży).

Zgodnie z utrwaloną linią orzecznictwa sądów administracyjnych, wykładnia gramatyczna powinna mieć pierwszeństwo w procesie prawa podatkowego. Wykładnię gramatyczną należy tym niemniej odrzucić w tych przypadkach, w których prowadzi ona do nieracjonalnych wniosków. Zdaniem Spółki, obowiązek używania kasy rejestrującej w przedmiotowej sprawie nie może zostać dopełniony z przyczyn obiektywnych, a samo rozwiązanie naruszałoby zasadę proporcjonalności. W związku z tym wymóg ten nie powinien mieć miejsca do realizowanej przez Spółkę sprzedaży wysyłkowej produktów elektronicznych i akcesoriów na rzecz osób zamieszkałych w Polsce.

Spółka nie posiada w Polsce jakichkolwiek biur, pracowników, zapasów ani magazynów, gdyż nie są one wymagane do rozpoczęcia i prowadzenia sprzedaży wysyłkowej produktów elektronicznych i akcesoriów na rzecz osób fizycznych zamieszkałych w Polsce. Sprzedaż wysyłkowa jest bowiem realizowana przez zagraniczny personel Spółki, a towary są transportowane do finalnych odbiorców z magazynu zlokalizowanego za granicą.

Spółka, jako zarejestrowany w Polsce podatnik VAT prowadzi odpowiednie rejestry zgodnie z polskimi przepisami ustawy o VAT oraz sporządza deklaracje w celu poprawnego rozliczania i zapłaty VAT z tytułu dostaw podlegających opodatkowaniu w Polsce. Z uwagi na fakt, iż działalność Spółki nie wiąże się z fizyczną jej obecnością w jakiejkolwiek formie na terytorium Polski, wypełnienie obowiązku instalacji kasy w miejscu, w którym faktycznie dokonywana jest sprzedaż na rzecz osób fizycznych, byłoby niemożliwe, i powodowałoby brak możliwości prowadzenia tego rodzaju działalności.

Spółka wskazuje na treść art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Zatem, artykuł ten nie ma zastosowania w przypadku Spółki, gdyż odnosi się do sprzedaży, a nie sprzedaży wysyłkowej.

Wnioskodawca wskazuje, iż brak obowiązku stosowania kasy rejestrującej przez podmiot zagraniczny nie mający stałego miejsca prowadzenia działalności w Polsce zostało potwierdzone w interpretacji indywidualnej z dnia 15 stycznia 2008 r. znak: IPPP1-443-523/07-2/BS.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą o VAT, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Definicja sprzedaży zawarta jest w art. 2 pkt 22 ustawy o VAT, zgodnie z którą przez sprzedaż towarów rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Definicja sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju zawarta jest natomiast w art. 2 pkt 24, zgodnie z którą przez sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju rozumie się dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych przez podatnika podatku od wartości dodanej lub na jego rzecz z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju, na terytorium kraju, które jest państwem przeznaczenia dla wysyłanego lub transportowanego towaru, pod warunkiem, że dostawa jest dokonywana na rzecz:

a.

podatnika lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem w rozumieniu art. 15, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9, lub

b.

innego niż wymieniony w lit. a) podmiotu, niebędącego podatnikiem w rozumieniu art. 15 i niemającego obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9.

Z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika, że Spółka nie posiada na terytorium RP stałego miejsca prowadzenia działalności, własnych biur, pracowników, zapasów czy magazynów. Jest jednak zarejestrowanym w Polsce podatnikiem VAT czynnym, zawiadomił naczelnika urzędu skarbowego o wybraniu Polski jako miejsca opodatkowania sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju.

Artykuł 24 ust. 1 ustawy o VAT stanowi, że w przypadku sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju dostawę towarów uznaje się za dokonaną na terytorium kraju z zastrzeżeniem ust. 2 tj. w przypadku sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju dostawę towarów uznaje się za dokonaną poza terytorium kraju, jeżeli całkowita wartość towarów innych niż wyroby akcyzowe zharmonizowane, wysyłanych lub transportowanych z tego samego państwa członkowskiego na terytorium kraju, pomniejszona o kwotę podatku od wartości dodanej, nie przekroczyła w roku podatkowym kwoty 160.000 zł.

Zgodnie natomiast z art. 24 ust. 4 ustawy, podatnicy podatku od wartości dodanej, do których ma zastosowanie ust. 2, mogą wybrać miejsce opodatkowania określone w ust. 1 (tj. terytorium Polski), pod warunkiem pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o skorzystaniu z tego wyboru (opcji).

Z uwagi na powyższe uregulowania i przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego, sprzedaż wysyłkowa realizowana przez Spółkę będzie traktowana dla celów rozliczeń podatkowych jak dostawa dokonana na terytorium kraju.

Artykuł 111 ust. 1 ustawy określa obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących dla podatników dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Przepis ten nie odnosi się jednak do sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju. Z tego powodu brak jest również uregulowań w przepisach wykonawczych do ustawy o VAT dotyczących kas rejestrujących tj. w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 245, poz. 1807) w brzmieniu obowiązującym do 1 lipca 2008 r. oraz rozporządzeniu z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 113, poz. 720) w brzmieniu obowiązującym od 1 lipca 2008 r., a także w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz. U. Nr 108, poz. 948 z późn. zm.).

Zatem, w przedstawionych we wniosku okolicznościach, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl