IPPP1-443-978/09-4/JL - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Warszawie - OpenLEX

IPPP1-443-978/09-4/JL

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 16 grudnia 2009 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP1-443-978/09-4/JL

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 1 października 2009 r. (data wpływu 7 października 2009 r.) - uzupełnionym w dniu 3 listopada 2009 r. na wezwanie wysłane w dniu 23 października 2009 r. - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z podatku VAT usług pomocniczych związanych z pośrednictwem finansowym (PKWiU 67.13.10-00.00) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 października 2009 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z podatku VAT usług pomocniczych związanych z pośrednictwem finansowym (PKWiU 67.13.10-00.00).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka SA prowadzi działalność w zakresie świadczenia usług związanych z obsługą obrotu gotówkowego. Usługi polegają na sortowaniu, liczeniu i pakowaniu znaków pieniężnych. Wykonywane są na zlecenie banków lub innych klientów. Usługa obejmuje szereg czynności związanych z obsługą wartości pieniężnych, takich jak: przeliczanie, sprawdzanie autentyczności znaków pieniężnych, sortowanie i pakowanie banknotów i monet. Spółka świadczy usługi skarbcowo-kasowe, rejestruje depozyty w oparciu o systemy informatyczne klienta (księguje bankowe dowody wpłaty w systemach bankowych klienta), przygotowuje zasiłki bilonu dla sklepów służące wydawaniu reszty. Ponadto w ramach wykonywanych usług Wnioskodawca ładuje kasety bankomatowe, tzn. przelicza banknoty z kaset wyjętych z bankomatów oraz napełnia kasety banknotami w wielkościach ustalonych z klientami. Do wykonywania usług Spółka wykorzystuje różne materiały, takie jak bezpieczne koperty, banderole, przywieszki, plomby, folie do pakowania próżniowego, bankowe druki wpłaty itp. Interpretacja otrzymana z Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacji Urzędu Statystycznego, świadczone przez Spółkę usługi zakwalifikowała jako "usługi pomocnicze związane z pośrednictwem finansowym pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane" (PKWiU 67.13.10-00.00). Symbol klasyfikacji statystycznej dla celów podatkowych zgodnie z otrzymanym pismem dla ww. usług to PKWiU 67.13.10-00.90 "usługi pomocnicze związane z pośrednictwem finansowym pozostałe, gdzie indziej nie wymienione".

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy świadczone przez Spółkę usługi zakwalifikowane statystycznie jako "usługi pomocnicze związane z pośrednictwem finansowym pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane" (PKWiU 67.13.10-00.00), dla celów podatkowych PKWiU 67.13.10-00.90 podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy świadczone usługi powinny być traktowane jako "usługi pomocnicze związane z pośrednictwem finansowym pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane" (PKWiU 67.13.10-00.00) oraz dla celów podatkowych PKWIU 67.13.10-00.90. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) zwalnia się usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy, gdzie w poz. 3 wymieniono Sekcję J ex (65-67) Usługi pośrednictwa finansowego. W związku z powyższym Spółka prawidłowo kwalifikuje świadczone usługi jako zwolnione z podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zakres przedmiotowy opodatkowania podatkiem od towarów i usług określa przepis art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zgodnie z którym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, z zastrzeżeniem ust. 4, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119.

W myśl art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednocześnie przepis art. 43 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, stanowi, iż zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W poz. 3 powyższego załącznika wymienione są usługi pośrednictwa finansowego - sekcja J ex (65-67), z wyłączeniem:

1.

działalności lombardów, z wyjątkiem usług świadczonych przez banki,

2.

usług polegających na oddaniu w odpłatne użytkowanie rzeczy ruchomej,

3.

usług doradztwa finansowego (PKWiU ex 67.13.10-00.20),

4.

usług doradztwa ubezpieczeniowego oraz wyceny dla towarzystw ubezpieczeniowych (PKWiU ex 67.20.10-00.20,-00.30), z wyjątkiem świadczonych przez zakład ubezpieczeń w rozumieniu przepisów o działalności ubezpieczeniowej oraz świadczonych w tym zakresie przez podmioty działające w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń,

5.

usług ściągania długów oraz faktoringu,

6.

usług zarządzania akcjami, udziałami w spółkach lub związkach, obligacjami i innymi rodzajami papierów wartościowych, z wyjątkiem wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 12 ustawy,

7.

usług przechowywania akcji, udziałów w spółkach lub związkach, obligacji i innych rodzajów papierów wartościowych, z wyjątkiem wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 12 ustawy,

8.

transakcji dotyczących dokumentów ustanawiających tytuł własności,

9.

transakcji dotyczących praw w odniesieniu do nieruchomości.

Stosownie do objaśnień zawartych w załącznikach do ustawy symbol "ex" oznacza, że zwolnienie dotyczy tylko danej usługi z danego grupowania.

Zgodnie z § 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. z 2008 r. Nr 207, poz. 1293), do celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług, do dnia 31 grudnia 2009 r. stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem rady ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42, poz. 264, z późn. zm.). W dziale 67 tej klasyfikacji obejmującym "Usługi pomocnicze związane z pośrednictwem finansowym i z ubezpieczeniami" znajdują się pod symbolem 67.13.10-00 "Usługi pomocnicze związane z pośrednictwem finansowym, pozostałe".

Ustawodawca w rozszerzeniu tej pozycji wymienia:

* 67.13.10-00.10 Usługi pośrednictwa między stronami zaangażowanymi w udzielanie i przyjmowanie kredytów;

* 67.13.10-00.20 Usługi doradztwa finansowego i maklerów;

* 67.13.10-00.30 Usługi kantorów wymiany walut;

* 67.13.10-00.90 Usługi pomocnicze związane z pośrednictwem finansowym, pozostałe, gdzie indziej niewymienione.

Z opisu stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie świadczenia usług związanych z obsługą obrotu gotówkowego. Usługi polegają na sortowaniu, liczeniu i pakowaniu znaków pieniężnych. Wykonywane są na zlecenie banków lub innych klientów. Usługa obejmuje szereg czynności związanych z obsługą wartości pieniężnych, takich jak: przeliczanie, sprawdzanie autentyczności znaków pieniężnych, sortowanie i pakowanie banknotów i monet. Spółka świadczy usługi skarbcowo-kasowe, rejestruje depozyty w oparciu o systemy informatyczne klienta (księguje bankowe dowody wpłaty w systemach bankowych klienta), przygotowuje zasiłki bilonu dla sklepów służące wydawaniu reszty. Ponadto w ramach wykonywanych usług Wnioskodawca ładuje kasety bankomatowe, tzn. przelicza banknoty z kaset wyjętych z bankomatów oraz napełnia kasety banknotami w wielkościach ustalonych z klientami.

Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacji Urzędu Statystycznego zakwalifikował świadczone przez Spółkę usługi jako "usługi pomocnicze związane z pośrednictwem finansowym pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane" (PKWiU 67.13.10-00.00). Symbol klasyfikacji statystycznej dla celów podatkowych dla ww. usług to PKWiU 67.13.10-00.90 "usługi pomocnicze związane z pośrednictwem finansowym pozostałe, gdzie indziej nie wymienione".

Na podstawie klasyfikacji statystycznej przedstawionej we wniosku, dokonanej przez upoważniony organ oraz w świetle obowiązującego stanu prawnego należy stwierdzić, że usługi świadczone przez Spółkę nie zostały objęte wyłączeniem ze zwolnienia od podatku VAT w poz. 3 załącznika nr 4 do ustawy o VAT. Zatem świadczenie opisanych we wniosku usług przez Spółkę korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 tej ustawy.

Nadmienić należy, iż tut. Organ podatkowy nie jest upoważniony do dokonywania klasyfikacji statystycznej towarów bądź usług. W związku z tym niniejszej odpowiedzi udzielono przy założeniu, że podana klasyfikacja jest prawidłowa.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl