Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 18 lipca 2008 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP1-443-970/08-2/JL

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy, przedstawione we wniosku z dnia 12 maja 2008 r. (data wpływu 19 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia i odzyskania podatku VAT naliczonego, związanego z realizacją inwestycji z zakresu kanalizacji i oczyszczania - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 maja 2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia i odzyskania podatku VAT naliczonego, związanego z realizacją inwestycji z zakresu kanalizacji i oczyszczania.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina Z jest zarejestrowana w urzędzie skarbowym w Ł jako płatnik podatku VAT z racji prowadzonej działalności w zakresie zaopatrzenia mieszkańców w wodę (sprzedaż wody). W przypadku inwestycji wodociągowych, podatek VAT nie stanowi kosztu inwestycji, ponieważ istnieje prawna możliwość odzyskania zapłaconego podatku VAT w wyniku prowadzonej sprzedaży wody, co jest związane z poborem podatku VAT od odbiorców wody.

W najbliższej przyszłości Gmina planuje rozpoczęcie projektu z zakresu kanalizacji i oczyszczania ścieków. W trakcie trwania tej inwestycji nie będzie prowadzona sprzedaż usługi polegającej na oczyszczaniu ścieków. Sprzedaż taka rozpocznie się dopiero po całkowitym zakończeniu i oddaniu do użytku oczyszczalni i systemu kanalizacji ściekowej. W trakcie trwania procesu inwestycyjnego nie będzie przychodów. Dopiero po zakończeniu będą pobierane opłaty z tytułu odbioru i oczyszczania ścieków od mieszkańców. Opłaty te będą obłożone podatkiem VAT w stosownej wysokości. Gmina planuje, iż przedmiotowy projekt inwestycyjny zostanie zgłoszony do dofinansowania ze środków europejskich - EFRR. Aby można było podatek VAT zaliczyć jako koszt kwalifikowany projektu, nie może on nieć prawnej możliwości odzyskania.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy podatek VAT powstały w trakcie prowadzenia inwestycji z zakresu kanalizacji i oczyszczania ścieków jest kosztem nie mającym prawnej możliwości odzyskania.

Zdaniem wnioskodawcy, jeżeli w trakcie trwania inwestycji, lub przed rozpoczęciem inwestycji, kiedy brak jest jakichkolwiek przychodów opodatkowanych podatkiem VAT związanych z przedmiotową inwestycją, zapłacony podatek VAT (np. za prace projektowe, budowlane) stanowi koszt nie mający prawnej możliwości jego odzyskania dla inwestora w związku z realizacją projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

W myśl art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:

* wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz.

Zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.), zwalnia się od podatku od towarów i usług czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę wynika, że po zakończeniu inwestycji przedmiotowa oczyszczalnia i system kanalizacji ściekowej będą stanowić źródło przychodu powstającego z tytułu opłat wnoszonych przez mieszkańców. Opłaty te będą obłożone podatkiem VAT.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż wydatki na realizację przedmiotowej inwestycji będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Opłaty wnoszone przez osoby korzystające z usług świadczonych przez gminę, w zakresie oczyszczania i odprowadzania ścieków regulowane są na podstawie umów cywilnoprawnych zawieranych pomiędzy gminą, a odbiorcami tych usług.

Dlatego też zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 13 ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r., usługi w zakresie odprowadzania ścieków świadczone przez gminę na rzecz jej mieszkańców na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych nie będą korzystały ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. Usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne wymienione są w poz. nr 153 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług jako usługi opodatkowane stawką podatku w wysokości 7% (art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn zm.).

Zgodnie z zapisem art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl powołanego wyżej przepisu podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony ale wyłącznie w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ww. ustawy - w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje - podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Jeżeli zaś nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego z zastrzeżeniem ust. 10 (art. 90 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług).

Z uwagi na powyższe, w zakresie w jakim przedmiotowa inwestycja będzie wykorzystywana do świadczenia usług podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, w takim zakresie gminie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony.

Nadmienić należy, że organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników dotyczących zaliczenia podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Na podstawie przedstawionego przez zainteresowanego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego organy podatkowe dokonują oceny, czy w danej sytuacji podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony lub czy podatnikowi przysługuje zwrot podatku w trybie określonym przepisami dotyczącymi podatku od towarów i usług. Pojęcie kosztu kwalifikowanego należy rozumieć zgodnie z przepisami, które regulują zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Ocena prawna podanego przez podatnika stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) dokonana przez organ podatkowy może być jedynie pomocą przy dokonywaniu kwalifikacji, czy podatek od towarów i usług może być zaliczony do kosztów kwalifikowanych czy też nie.

Reasumując, na podstawie przedstawionego zdarzenia przyszłego, stwierdzić należy, iż Gmina Zduny będzie miała prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego związanego z realizacją opisanego projektu.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl