Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 15 grudnia 2009 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP1-443-966/09-5/PR

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 30 września 2009 r. (data wpływu 5 października 2009 r.), uzupełnionym pismem z dnia 30 października 2009 r. (data wpływu 3 listopada 2009 r.) w odpowiedzi na wezwanie z dnia 23 października 2009 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia podstawy opodatkowania wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki osobowej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 października 2009 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia podstawy opodatkowania wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki osobowej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. z siedzibą w W (dalej "Spółka" "Wnioskodawca"), producent wyrobów czekoladowych, słodyczy i cukierków prowadzi działalność produkcyjną i sprzedażową w zakresie obejmującym różnego rodzaju wyroby czekoladowe oraz inne wyroby cukiernicze, w tym m.in. czekolady, wafle, batony, ciastka, chałwy. Spółka prowadzi również sieć pijalni czekolady. W związku z prowadzoną działalnością Spółka posiada m.in.

* majątkowe prawa autorskie

* zarejestrowane i podlegające ochronie znaki towarowe

* zarejestrowane i podlegające ochronie wzory przemysłowe i wzory zdobnicze.

Majątkowe prawa autorskie przysługujące Spółce w związku z prowadzoną przez nią działalnością są majątkowymi prawami autorskimi do utworów w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm., dalej: "UPAiPP") i obejmują np., ale nie wyłącznie, majątkowe prawa autorskie do etykiet na produkowane wyroby, do wzorów pudełek / pojemników / opakowań na produkowane wyroby, do logotypów, do materiałów reklamowych, itp.

Posiadane przez Spółkę znaki towarowe podlegające ochronie są zarejestrowane i podlegają ochronie zgodnie z art. 121 lub art. 315 ust. 1 ustawy - Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm., dalej: "UPWP") i obejmują znaki słowne, graficzne, słowno-graficzne (takie jak np. wyrazy, rysunki, ornamenty, kompozycje kolorystyczne, formy przestrzenne typu opakowania / pudełka, itp.).

Również posiadane przez Spółkę wzory przemysłowe i wzory zdobnicze podlegające ochronie są zarejestrowane i są chronione prawami z rejestracji na podstawie art. 105 lub art. 315 i art. 316 UPWP.

Wspomniane powyżej majątkowe prawa autorskie, znaki towarowe / prawa dotyczące znaków towarowych oraz wzory przemysłowe i wzory zdobnicze / prawa z rejestracji wzorów przemysłowych i wzorów zdobniczych (dalej łącznie: "Prawa") zostały nabyte lub wytworzone przez Spółkę w związku z prowadzoną przez Spółkę działalnością.

Ponadto, w związku z prowadzoną działalnością Spółka posiada również składniki inne niż Prawa, o których mowa powyżej, w szczególności:

* znaki towarowe, odnośnie do których dokonano zgłoszenia w zakresie rejestracji, lecz nie otrzymano jeszcze decyzji o udzieleniu prawa ochronnego,

* wzory przemysłowe i wzory zdobnicze, odnośnie do których dokonano zgłoszenia w zakresie rejestracji, lecz nie otrzymano jeszcze decyzji o udzieleniu prawa z rejestracji,

* prawa do wspólnotowych znaków towarowych (CTM) chronionych na terytorium krajów Unii Europejskiej, oraz

* prawa z rejestracji / prawa ochronne dotyczące znaków towarowych, wzorów przemysłowych i wzorów zdobniczych uzyskane w innych krajach (dalej łącznie: "Inne Składniki").

Spółka planuje przeprowadzenie restrukturyzacji, w ramach której rozważane jest wydzielenie do odrębnego podmiotu funkcji związanych z zarządzaniem Prawami i Innymi Składnikami. Wydzielenie tych funkcji służyć będzie m.in. centralizacji i zwiększeniu efektywności zarządzania Prawami i Innymi Składnikami. Podmiot, do którego zostaną wydzielone funkcje związane z zarządzaniem Prawami i Innymi Składnikami będzie miał za zadanie zapewnić obsługę prawną Praw i Innych Składników, monitorować zmiany w przepisach prawnych dotyczących tych Praw i Innych Składników oraz inicjować kroki mające na celu ochronę oraz utrzymanie Praw i Innych Składników (jak np. przedłużanie prawa ochronnego do Praw i Innych Składników, dokonywanie niezbędnych płatności, monitorowanie używania Praw i Innych Składników przez podmioty nieuprawnione, monitorowanie prób rejestrowania przez inne podmioty znaków towarowych istotnie podobnych do Praw i Innych Składników).

W tym celu, podmiot ten będzie mógł korzystać z usług kancelarii prawnych lub kancelarii prawno-patentowych. Zakładane jest, że Podmiot, do którego zostaną wydzielone funkcje związane z zarządzaniem Prawami i Innymi składnikami będzie także zaangażowany w proces decyzyjny o wykorzystywaniu tych Praw i Innych Składników oraz o budowaniu ich wartości rynkowej. W tym zakresie, będzie on mógł zlecać realizację poszczególnych zadań lub projektów innym podmiotom.

W ramach swojej działalności, podmiot, do którego wydzielone zostaną funkcje związane z zarządzaniem Prawami i Innymi Składnikami, będzie również wykorzystywał Prawa i Inne Składniki poprzez ich odpłatne udostępnianie (wybranych lub wszystkich Praw i Innych Składników) Spółce lub innym podmiotom, z grupy lub spoza grupy, w skład której wchodzi Spółka. Niewykluczone jest też zbywanie Praw i Innych Składników w przyszłości.

Ponadto, w przyszłości podmiot, do którego zostaną wydzielone funkcje związane z zarządzaniem Prawami i Innymi składnikami może też uzyskiwać lub nabywać nowe majątkowe prawa autorskie, nowe znaki towarowe (nowe prawa ochronne na znaki towarowe) oraz nowe wzory przemysłowe i wzory zdobnicze (nowe prawa z rejestracji wzorów przemysłowych i wzorów zdobniczych). Mogą być one (lub ich część) oddawane do używania lub zbywane Spółce lub innym podmiotom (z grupy lub spoza grupy, w skład której wchodzi Spółka).

W zależności od bieżących potrzeb biznesowych, zakres działania podmiotu, do którego zostaną wydzielone funkcje związane z zarządzaniem Prawami i Innymi Składnikami, może ewoluować i objąć w przyszłości nowe obszary.

W tym kontekście, w ramach restrukturyzacji, Spółka planuje utworzenie spółki osobowej prawa handlowego, tj. spółki komandytowej (dalej: "Spółka Osobowa"), do której wydzielone zostaną funkcje związane z zarządzaniem Prawami i Innymi Składnikami. Spółka przystąpi jako wspólnik (komandytariusz) do Spółki Osobowej. Drugim wspólnikiem (komplementariuszem) Spółki Osobowej zostanie inna spółka kapitałowa (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) mająca siedzibę w Polsce, należąca do grupy kapitałowej, w skład której wchodzi Spółka. W przyszłości możliwe jest także przystępowanie do Spółki Osobowej nowych / innych wspólników. Spółka oraz drugi wspólnik będą partycypować w zysku Spółki Osobowej zgodnie z umową Spółki Osobowej.

Spółka wniesie do Spółki Osobowej - jednorazowo lub w transzach - jako wkład niepieniężny wybraną część lub wszystkie przysługujące jej Prawa i Inne Składniki. Przedmiot wkładu nie będzie stanowił przedsiębiorstwa ani jego zorganizowanej części. Przed dokonaniem wkładu Spółka zleci rzeczoznawcy przeprowadzenie wyceny wartości rynkowej przedmiotu wkładu. Dla celów niniejszego wniosku i powołanej w nim argumentacji, Spółka zakłada, że ustalona w ten sposób wartość rynkowa Praw i Innych Składników (bez podatku VAT) zostanie określona jako 100 jednostek. Odpowiednio, wartość rynkowa Praw i Innych Składników z podatkiem VAT będzie wynosić 122 jednostki.

Uzyskanie przez Spółkę udziału kapitałowego w Spółce Osobowej w wysokości odpowiadającej wartości netto Praw i innych Składników będących przedmiotem wkładu (wartość udziału kapitału zakładowego zostanie określona w umowie Spółki Osobowej w kwocie równej wartości rynkowej Praw i Innych Składników niepowiększonej o VAT) nastąpi w dacie zawarcia umowy zmieniającej umowę Spółki Osobowej. W tym samym momencie przejście Praw i Innych Składników ze Spółki na Spółkę Osobową stanie się prawnie skuteczne.

Z tytułu dokonania przedmiotowej transakcji, na podstawie przepisów ustawy o VAT, Spółka będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług (Spółka jest bowiem podatnikiem podatku od towarów i usług, zarejestrowanym w charakterze podatnika VAT czynnego; Spółka Osobowa również będzie podatnikiem podatku VAT oraz będzie zarejestrowana w charakterze podatnika VAT czynnego). Spółka udokumentuje transakcję wniesienia Praw i Innych Składników do Spółki Osobowej fakturą VAT. Prawa wniesione do Spółki Osobowej będą wykorzystywane do prowadzonej przez Spółkę Osobową działalności opodatkowanej VAT.

W odniesieniu do opodatkowania przedmiotowej transakcji podatkiem VAT, jeżeli stanowisko przedstawione przez Spółkę zostanie uznane za prawidłowe, Spółka przyjmie następujący sposób rozliczenia podatku:

* Spółka wystawi na rzecz Spółki Osobowej fakturę VAT obejmującą wartość wkładu jako wartość netto) oraz wartość podatku VAT obliczoną od wartości netto wg odpowiedniej stawki; podatek VAT wykazany na fakturze zostanie przekazany przez Spółkę do urzędu skarbowego zgodnie z przepisami ustawy o VAT;

* Spółka obejmie w Spółce Osobowej udział o wartości równej wartości netto wkładu,

* Spółka Osobowa dokona odliczenia podatku VAT naliczonego wykazanego na fakturze wystawionej przez Spółkę; podatek zostanie zwrócony Spółce Osobowej na zasadach przewidzianych w ustawie o VAT;

* Spółka Osobowa dokona zapłaty na rzecz Spółki pozostałej części kwoty brutto określonej na fakturze, tj. kwoty podatku VAT określonej na fakturze.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

Jak należy ustalić podstawę opodatkowania VAT z tytułu wniesienia przez Spółkę do Spółki Osobowej wkładu niepieniężnego w postaci Praw i Innych Składników.

Zdaniem Spółki, podstawą opodatkowania w przypadku wniesienia przez Spółkę wkładu niepieniężnego Spółki Osobowej w postaci Praw i Innych Składników powinna być suma wartości wkładu (odpowiadającej wartości netto wnoszonych Praw i Innych Składników) oraz dodatkowej płatności (w wysokości kwoty podatku VAT naliczonego na wartości wkładu netto, należnej do zapłaty w formie pieniężnej przez Spółkę Osobową na rzecz Spółki), pomniejszona o kwotę podatku VAT należnego.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania jest obrót rozumiany jako kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje przy tym całość świadczenia należnego od nabywcy.

Jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego, należy uznać, że w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego do Spółki Osobowej Spółka otrzyma wynagrodzenie, w skład którego wejdą dwa elementy:

* udział kapitałowy w Spółce Osobowej w wysokości odpowiadającej wartości netto Praw i Innych Składników będących przedmiotem wkładu niepieniężnego do Spółki Osobowej, oraz

* dodatkowa płatność (w wysokości kwoty podatku VAT naliczonego na wartości wkładu netto, należnej do zapłaty w formie pieniężnej przez Spółkę Osobową na rzecz Spółki).

Jak wynika z przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), udział kapitałowy wspólnika spółki osobowej odpowiada wartości rzeczywiście wniesionego wkładu. W przypadku spółki komandytowej, jeżeli wkładem komandytariusza do spółki jest w całości lub w części świadczenie niepieniężne, wartość tego świadczenia (aportu) określona jest w umowie spółki, przez wspólników tej spółki osobowej. W przypadku wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki osobowej przyjmuje się zatem, że wartość wkładu wnoszonego przez wspólnika do spółki określona w umowie spółki osobowej jest równa wartości udziału kapitałowego uzyskiwanego przez wspólnika w tej spółce.

Uzyskiwany udział kapitałowy, odpowiadający wartości wkładu do Spółki Osobowej stanowi rzeczywiste wynagrodzenie wspólnika w zamian za wniesiony wkład. Ten element wynagrodzenia, razem z dodatkową płatnością (w wysokości kwoty podatku VAT naliczonego na wartości wkładu netto, należnej do zapłaty w formie pieniężnej przez Spółkę Osobową na rzecz Spółki), stanowi kwotę należną od Spółki Osobowej w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT.

Powyższa łączna wartość wynagrodzenia tj. suma wartości udziału kapitałowego w Spółce Osobowej, odpowiadająca wartości wkładu niepieniężnego oraz dodatkowej płatności (w wysokości kwoty podatku VAT naliczonego na wartości wkładu netto, należnej do zapłaty w formie pieniężnej przez Spółkę Osobową na rzecz Spółki) pomniejszona o kwotę należnego podatku VAT, powinna, w opinii Spółki, stanowić podstawę opodatkowania czynności wniesienia wkładu niepieniężnego do Spółki Osobowej.

Odnosząc powyższe do zasad wystawiania faktur zawartych w § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2008 r. Nr 212, poz. 1337), Spółka stoi na stanowisku, iż poszczególne elementy faktury dokumentującej wniesienie wkładu niepieniężnego powinny przedstawiać się następująco:

* wartość sprzedaży netto powinna równać się wartości wkładu niepieniężnego Spółki do Spółki Osobowej ustalonej w umowie zmieniającej umowę Spółki Osobowej (np. 100 jednostek),

* faktura powinna wyszczególniać kwotę należnego podatku VAT, wynikającą z przeniesienia Praw w formie wkładu niepieniężnego do Spółki Osobowej, stanowiącą 22% wartości wkładu do Spółki Osobowej (np. 22 jednostki),

* kwota należności ogółem będzie równać się wartości wkładu niepieniężnego ustalonej w umowie zmieniającej umowę Spółki Osobowej, powiększonej o kwotę podatku VAT należnego (np. 122 jednostki).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

W myśl art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podstawą podatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22 art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Stosownie do art. 29 ust. 9 ustawy, w przypadku wykonania czynności, o których mowa w art. 5, dla których nie została określona cena, podstawą opodatkowania jest wartość rynkowa towarów lub usług pomniejszona o kwotę podatku, z zastrzeżeniem ust. 10 i 12.

W przypadku dokonania czynności wniesienia znaków towarowych do spółki prawa handlowego jako wkładu niepieniężnego (aportu), nie występuje kwota należna (cena) w zamian za wniesione towary, lecz formę należności stanowią udziały w spółce objęte w zamian za wniesione prawa. Stąd też w powyższym przypadku podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji wniesienia znaków towarowych w formie wkładu niepieniężnego do spółki osobowej należy określić na podstawie art. 29 ust. 9 ustawy.

Przez wartość rynkową zgodnie z art. 2 pkt 27b ustawy, rozumie się całkowitą kwotę, jaką, w celu uzyskania w danym momencie danych towarów lub usług, nabywca lub usługobiorca na takim samym etapie sprzedaży jak ten, na którym dokonywana jest dostawa towarów lub świadczenie usług, musiałby, w warunkach uczciwej konkurencji, zapłacić niezależnemu dostawcy lub usługodawcy na terytorium kraju; w przypadku gdy nie można ustalić porównywalnej dostawy towarów lub świadczenia usług, przez wartość rynkową rozumie się:

a.

w odniesieniu do towarów - kwotę nie mniejszą niż cena nabycia towarów lub towarów podobnych, a w przypadku braku ceny nabycia, koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy,

b.

w odniesieniu do usług - kwotę nie mniejszą niż całkowity koszt poniesiony przez podatnika na wykonanie tych usług.

Z sytuacji przedstawionej we wniosku wynika, że Spółka zamierza wnieść do spółki osobowej wkład niepieniężny w postaci znaków towarowych.

W świetle powołanych wyżej regulacji prawnych oraz odnosząc się do opisu zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że w przedmiotowej sytuacji podstawą opodatkowania podatkiem od towarów i usług dla transakcji wniesienia znaków towarowych w formie wkładu niepieniężnego do spółki osobowej będzie wartość rynkowa wniesionego wkładu niepieniężnego, pomniejszona o kwotę podatku.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl