IPPP1/443-965/08-2/GD

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 16 lipca 2008 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP1/443-965/08-2/GD

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni Mieszkaniowej, przedstawione we wniosku z dnia 12 maja 2008 r. (data wpływu 19 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 maja 2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

W 1993 r. Spółdzielnia przejęła od innego podmiotu budynek zakładowy, w którym małżeństwo X otrzymało przydział lokalu mieszkalnego na zasadzie lokatorskiego prawa do lokalu. Członkiem Spółdzielni został mąż. W decyzji przydziału prawo zamieszkania w lokalu przyznano żonie i dzieciom. W 1998 r. Sąd rozwiązał małżeństwo. Były małżonek-członek Spółdzielni wypowiedział członkostwo w S w 2000 r. i wyprowadził się z lokalu. Ze względu na wysokie zadłużenie z tytułu opłat za użytkowanie lokalu były małżonek złożył wniosek o zaliczenie wkładu mieszkaniowego na poczet długu. Spółdzielnia wielokrotnie informowała byłą małżonkę o konieczności załatwienia formalności związanych z lokalem takich jak: złożenie deklaracji członkowskiej, wpłacenie wkładu mieszkaniowego, regulowanie bieżących opłat. Pisma pozostawały bez odpowiedzi, a osoba ta mieszkała w lokalu nie będąc członkiem, bez wkładu mieszkaniowego i zaległymi opłatami. Wkład został wpłacony w 2003 r. ale członkostwo w Spółdzielni pani X uzyskała dopiero 29 stycznia 2008 r. Z tą też datą zawarto umowę o spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu. Następnie wpłynął wniosek o przekształcenie prawa do lokalu w odrębną własność.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Spółdzielnia po 1 stycznia 2008 r. winna naliczyć podatek VAT od przekształcenia lokatorskiego prawa do lokalu w odrębną własność w przypadku gdy prawo to zostało ustanowione po 1 maja 2004 r. na rzecz osoby bliskiej wspólnie zamieszkałej w trybie art. 15 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Zdaniem wnioskodawcy.

W/g Spółdzielni przy przekształceniu spółdzielczego prawa do lokalu w odrębną własność podatek VAT powinien być zapłacony przez wnioskodawcę. Przed 1 maja 2004 r. strony wprawdzie miały tytuł do lokalu spółdzielcze prawo i lokal był zasiedlony lecz członek Spółdzielni wypowiedział członkostwo i nastąpiło wygaśnięcie prawa do lokalu. Wkład mieszkaniowy został zaliczony na długi, małżeństwo rozwiązano sądownie a była małżonka mimo licznych monitów ze Spółdzielni nie załatwiła tytułu prawnego do lokalu, nie wpłaciła wkładu mieszkaniowego i przez dłuższy czas mieszkała bez umowy. Formalności załatwiła 14 stycznia 2008 r. i dlatego decyzją Zarządu z dnia 29 stycznia 2008 r. została przyjęta w poczet członków i wtedy zawarto z nią umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Stosownie do dyspozycji art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy, przez dostawę towarów, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego.

Z powyższego wynika, że przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności lokalu traktuje się jak dostawę towarów.

Zgodnie z art. 29 ust. 8 ustawy ustawodawca postanowił, że jeżeli w okresie 5 lat od ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego jest zawierana umowa o przekształcenie przysługującego członkowi prawa na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub ustanowienie w miejsce tego prawa odrębnej własności lokalu, podstawą opodatkowania jest różnica między wartością rynkową lokalu a wartością zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego, pomniejszona o kwotę podatku.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10 i ust. 7 ustawy zwalnia się od podatku dostawę obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyjątkiem obiektów i ich części, które mają być zasiedlone lub zamieszkane po raz pierwszy; zwolnienie nie dotyczy części budynków przeznaczonych na cele inne niż mieszkaniowe. Powyższe zwolnienie nie ma również zastosowania w przypadku, o którym mowa w art. 29 ust. 8 ww. ustawy.

Jednakże, z zapisu art. 153 ust. 2 ustawy wynika, iż przepisów ustawy nie stosuje się w przypadkach, o których mowa w art. 29 ust. 8, jeżeli ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego oraz zasiedlenie tego lokalu nastąpiło przed 1 maja 2004 r.

Z cytowanego wyżej przepisu wynika, iż wyłączeniu spod ustawy o podatku od towarów i usług na mocy art. 153 ust. 2 tej ustawy, podlegają czynności przekształcenia lub ustanowienia odrębnej własności lokalu, w przypadku, gdy ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego oraz zasiedlenie tego lokalu nastąpiło przed dniem 1 maja 2004 r. Celem tego przepisu jest wyłączenie spod ustawy przekształcenia przysługującego członkowi spółdzielni spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub ustanowienia w miejsce tego prawa odrębnej własności lokalu, w odniesieniu do tych lokali, do których spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu zostało ustanowione po raz pierwszy przed dniem 1 maja 2004 r. i zostały one zasiedlone przed tą datą.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że lokatorka zwróciła się z prośbą do Wnioskodawcy o przekształcenie przysługującego jej lokatorskiego prawa do lokalu w odrębną własność lokalu. Z informacji zawartych w przedmiotowym wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej wynika, że ustanowienie po raz pierwszy lokatorskiego prawa do lokalu będącego przedmiotem zapytania i jego zasiedlenie nastąpiło przed dniem 1 maja 2004 r.

Biorąc pod uwagę przywołane przepisy prawa oraz przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, że przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na mocy art. 153 ust. 2 ww. ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl