Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 17 lutego 2011 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP1-443-94/11-2/AS
Brak możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z remontem budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 17 stycznia 2011 r. (data wpływu 21 stycznia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w odniesieniu do realizowanego projektu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 stycznia 2011 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w odniesieniu do realizowanego projektu.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Gmina 30 listopada 2010 r. złożyła wniosek o dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizacji zadania: "Remont budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ". Zadanie to będzie realizowane w drugim kwartale 2011 r. Dofinansowanie nie obejmuje podatku od towarów i usług w przypadku gdy Gmina jest płatnikiem podatku VAT. W przypadku gdy gmina będąca płatnikiem podatku VAT nie może obniżyć kwoty podatku należnego o podatek naliczony, ze względu na wyłączenie możliwości odliczenia podatku naliczonego wynikające z obowiązujących przepisów prawa, dofinansowanie obejmuje podatek od towarów i usług.

W związku z powyższym zaistniała konieczność uzyskania indywidualnej interpretacji w sprawie braku możliwości odzyskania podatku VAT. Interpretacja ta jest niezbędnym załącznikiem do ww. wniosku o dofinansowanie.

Planowane do realizacji przedsięwzięcie, zgodnie z tabelą elementów scalonych kosztorysu, polegać będzie na przeprowadzeniu robót rozbiórkowych, wykonaniu podjazdu dla osób niepełnosprawnych, wykonaniu termomodernizacji budynku. Ww. budynek, w którym mieści się Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest własnością Gminy.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy istnieje możliwość odzyskania przez Gminę podatku VAT, który został ujęty jako koszt kwalifikowany w zadaniu pn: "Remont budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej".

Gmina jest podatnikiem podatku od towarów i usług, ale nie ma możliwości odzyskania podatku naliczonego, ponieważ w wyniku wykonania inwestycji pn "Remont budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej" nie będzie prowadziła działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, Gmina działa jako organ władzy publicznej, odprowadza jedynie podatek należny od opłat za wieczyste użytkowania oraz umów cywilnoprawnych. Podatek VAT wynikający z ww. zadania nie będzie wykorzystywany do wykonywania przez Gminę czynności opodatkowanych podatkiem VAT, dlatego też Gmina może się ubiegać o objęcie kosztami kwalifikowanymi kwot podatku od ww. zadania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika.

W myśl art. 87 ust. 1 ustawy w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu na rachunek bankowy.

Jak wynika z powyższego, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji, gdy towary i usługi, w związku z nabyciem których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Wskazać należy, iż jednostki samorządu terytorialnego takie jak gminy, powiaty czy województwa, są innymi niż organy władzy publicznej, uczestnikami sektora finansów publicznych, zatem nie korzystają z wyłączenia z opodatkowania, o którym mowa w art. 15 ust. 6 ustawy, lecz są objęte zwolnieniem o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 246, poz. 1649). Zgodnie z tym przepisem zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują m.in. sprawy pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych (art. 7 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy).

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie z PFRON realizacji zadania:. Ośrodek mieści się w budynku stanowiącym własność Gminy. Przedmiotowa inwestycja nie będzie wykorzystywana do wykonywania czynności opodatkowanych.

A zatem realizacja przedmiotowej inwestycji nie służy czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług, natomiast mieści się w ramach zadań publicznych o charakterze ponadgminnym określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Zadania te, na mocy cyt. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r., korzystają ze zwolnienia z podatku od towarów i usług w zakresie czynności związanych z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami.

Mając zatem na uwadze powołane przepisy, w okolicznościach przedstawionych przez Wnioskodawcę należy stwierdzić, iż w przedmiotowej sprawie nie znajduje zastosowania cytowany wyżej art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Tym samym, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę naliczonego związanego z realizacją ww. projektu, wynikającego z faktur dokumentujących poniesione wydatki. W takiej sytuacji nie znajdzie również zastosowania przepis art. 87 ustawy.

Zauważyć ponadto należy, iż organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu kwalifikacji, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowanym.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl