IPPP1/443-937/11-4/AW - Możliwość zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług świadczonych przez bank usług SIP.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 31 sierpnia 2011 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP1/443-937/11-4/AW Możliwość zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług świadczonych przez bank usług SIP.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 9 czerwca 2011 r. (data wpływu 13 czerwca 2011 r.), uzupełnione pismem z dnia 12.07.2011 (data wpływu 14 lipca 2011 r.) nadesłanym w odpowiedzi na wezwanie z dnia 1 lipca 2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia z podatku VAT usługi SIP - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 czerwca 2011 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług usługi SIP.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 12 lipca 2011 r. (data wpływu 14 lipca 2011 r.) nadesłanym w odpowiedzi na wezwanie z dnia 1 lipca 2011 r.

W przedmiotowym wniosku zostały przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Bank S.A. (dalej: "Bank", "Wnioskujący") jest bankiem mającym siedzibę na terytorium Polski, wykonującym czynności bankowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.). Bank zamierza włączyć do swej oferty nowy produkt - usługę SIP. Celem wprowadzenia usługi SIP jest zapewnienie klientom wsparcia w zakresie dopasowania wystawionych przez nich faktur do płatności wpływających na ich konta. Zdarza się bowiem, że część wpłat wpływających na konta należące do klientów jest obarczona błędami, popełnianymi przez podmioty dokonujące płatności. Podstawowym zadaniem Usługi SIP będzie uzgadnianie płatności wpływających na konta klientów, uzupełnianie transakcji o brakujące dane w celu uzyskania pełnej i wiarygodnej informacji o wpływach na rachunek bankowy.

Identyfikacja oraz korekta płatności będzie odbywała się poprzez porównanie danych faktycznych, płatności zaksięgowanych na rachunku, z bazą płatności otrzymywaną okresowo od klienta. Usługa będzie umożliwiała identyfikację płatności przychodzących, w tym masowych (jedna płatność za kilka faktur) i częściowych (płatność za część faktury). Usługa SIP będzie zatem powiązana z usługą M. (tj. usługą płatności przychodzących masowych), ponieważ zakres transakcji stanowiących przedmiot usługi SIP będzie obejmował płatności przychodzące na rachunki wirtualne w ramach usługi M. Usługa będzie mogła być indywidualnie modyfikowana na życzenie Klienta.

W celu świadczenia Usługi SIP Bank oferuje możliwość założenia specjalnego rachunku bankowego, rachunek, na który wpływać będą płatności od klientów. Usługa SIP będzie stanowiła dodatkową funkcjonalność świadczoną w ramach prowadzenia dedykowanego Rachunku. W zależności od potrzeb Klient będzie mógł zażądać uzupełnienia Usługi SIP o dodatkowe możliwości, np. zastosowanie indywidualnych zasad identyfikacji płatności, które są niezbędne dla Klienta z uwagi na specyfikę jego branży lub funkcjonujący w jego firmie system księgowy.

Usługa SIP nie będzie obejmowała swoim zakresem transakcji polecenia zapłaty.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

1.

Czy usługa SIP świadczona przez Bank będzie zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów usług (dalej "podatek VAT") w świetle ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004, nr 54, poz. 535 z późn. zm.; dalej "ustawa o VAT").

Zdaniem Wnioskodawcy:

Przedmiotowa usługa powinna zostać objęta zwolnieniem jako stanowiąca usługę w zakresie prowadzenia rachunków pieniężnych, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów według art. 7 ust. 1 ustawy o VAT należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Z kolei przez świadczenie usług w myśl art. 8 ust. 1 ustawy o VAT należy rozumieć każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT "usługi w zakresie depozytów środków pieniężnych, prowadzenia rachunków pieniężnych, wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych, długów, czeków i weksli oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług". W konsekwencji, w ocenie Banku, usługa SIP świadczona przez Bank na rzecz klientów będzie zwolniona z opodatkowania VAT. Należy zauważyć, że usługa SIP polegająca na identyfikacji oraz korekcie płatności odbywającej się poprzez porównanie danych faktycznych płatności zaksięgowanych na Rachunku pieniężnym prowadzonym przez Bank na rzecz klientów, z otrzymywaną okresowo od klientów bazą płatności), będzie odgrywała istotną rolę dla pomyślnego zrealizowania usługi prowadzenia rachunków pieniężnych z zachowaniem wysokiej jakości tych usług oraz ich konkurencyjności. Usługa ta, będzie de facto stanowić nierozerwalny element usługi prowadzenia rachunków pieniężnych. Jej wprowadzenie uatrakcyjni usługę prowadzenia rachunków poprzez dodanie do niej nowej funkcjonalności. Usługa SIP z punktu widzenia klientów Banku będzie bowiem znacznym udogodnieniem, umożliwiając im porównanie płatności faktycznie wpływających na ich konta z płatnościami należnymi. Tym samym zdaniem Wnioskującego wprowadzenie usługi SIP doprowadzi w rezultacie do udostępnienia właścicielom rachunków dodatkowej wartości w postaci korzyści płynących z otrzymania świadczenia objętego usługą SIP.

Mając na uwadze charakter usług świadczonych przez Bank w ramach umowy rachunku bankowego Bank chciałby wskazać na orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości: "każde świadczenie usług musi być zasadniczo uznawane za odrębne i niezależne i, po drugie, świadczenie obejmujące jedną usługę z ekonomicznego punktu widzenia nie powinno być sztucznie dzielone, by nie zakłócić funkcjonowania systemu VAT; należy określić zasadnicze cechy transakcji w celu ustalenia, czy podatnik świadczy na rzecz klienta, który jest typowym klientem, kilka odrębnych usług zasadniczych czy też jedną usługę (...) Pojedyncze świadczenie ma miejsce zwłaszcza wtedy, gdy jedną lub więcej części składowych uznaje się za usługę zasadniczą podczas gdy inny lub inne elementy traktuje się jako usługi pomocnicze, do których stosuje się te same zasady opodatkowania, co do usługi zasadniczej. Usługę należy uznać za usługę pomocniczą w stosunku do usługi zasadniczej, jeśli nie stanowi ona dla klienta celu samego w sobie, lecz jest środkiem do lepszego wykorzystania usługi zasadniczej" (Wyrok ETS z 25 lutego 1999 r., C-349/96 w sprawie Card Protection Plan).

Na podstawie powyższego wyroku przyjmuje się, że jeżeli określona usługa jest usługą złożoną z kilku usług zasadniczych, z których każda stanowi dla usługobiorcy cel sam w sobie, to w takiej sytuacji, w stosunku do każdej z takich pojedynczych usług składających się na usługę złożoną powinny być stosowane właściwe dla tej pojedynczej usługi zasady opodatkowania VAT, w tym właściwa dla tej usługi stawka VAT.

W opinii Banku, w związku z powyższym, usługa prowadzenia rachunków bankowych nie jest jednorodną usługą lecz usługą złożoną na którą składa się pewna wiązka usług (więcej niż jedna usługa) związanych z prowadzeniem rachunku i jego funkcjonalnościami, świadczonych przez Bank na rzecz klientów, z których każda stanowi dla klientów cel sam w sobie. Wśród usług składających się na całościową usługę rachunku bankowego można zasadniczo wyodrębnić usługę SIP.

Zdaniem Banku, do tej usługi powinny znaleźć zastosowanie właściwe dla usługi prowadzenia rachunku bankowego zasady opodatkowania podatkiem VAT. W konsekwencji, usługa SIP powinna korzystać ze zwolnienia z podatku VAT jako usługa w zakresie prowadzenia rachunków pieniężnych. W opinii Banku, z ekonomicznego punktu widzenia usługa SIP stanowi część składową usługi prowadzenia przez Bank rachunków pieniężnych.

W rezultacie, zdaniem Banku, usługę SIP należy uznać za stanowiącą usługę w zakresie rachunków pieniężnych. Tym samym, biorąc pod uwagę fakt, iż usługa prowadzenia rachunków pieniężnych została wymieniona przez ustawodawcę wśród czynności zwolnionych z podatku VAT - usługa SIP również powinna zostać objęta zwolnieniem jako stanowiąca usługę w zakresie prowadzenia rachunków pieniężnych.

W opinii Banku z ekonomicznego punktu widzenia usługa SIP stanowi część składową usługi prowadzenia przez Bank rachunków pieniężnych. W rezultacie zdaniem Banku usługę SIP należy uznać za stanowiącą usługę w zakresie rachunków pieniężnych. Tym samym biorąc pod uwagę fakt, iż usługa prowadzenia rachunków pieniężnych została wymieniona przez ustawodawcę wśród czynności zwolnionych z podatku VAT - usługa SIP również powinna zostać objęta zwolnieniem jako stanowiąca usługę w zakresie prowadzenia rachunków pieniężnych, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy, w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego, uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą" - opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednakże zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, przewidują dla niektórych towarów i usług stawki obniżone lub zwolnienie od podatku. W art. 43 ust. 1 ustawy prawodawca zawarł zamknięty katalog zwolnień. Przepisy dotyczące zwolnień winny być interpretowane w sposób ścisły, gdyż zwolnienia te, stanowią odstępstwa od ogólnej zasady.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 40 zwalnia się od podatku usługi w zakresie depozytów środków pieniężnych, prowadzenia rachunków pieniężnych, wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych, długów, czeków i weksli oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług.

Zwolnienie od podatku stosuje się również do świadczenia usługi stanowiącej element usługi wymienionej w ust. 1 pkt 7 i 37-41, który sam stanowi odrębną całość i jest właściwy oraz niezbędny do świadczenia usługi zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 7 i 37-41 (art. 43 ust. 13 ustawy). Natomiast w myśl art. 43 ust. 14 ustawy, przepisu ust. 13 nie stosuje się do świadczenia usług stanowiących element usług pośrednictwa, o których mowa w ust. 1 pkt 7 i 37-41.

Zgodnie zaś z ust. 15 art. 43 ustawy, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 7, 12 i 37-41 oraz w ust. 13, nie mają zastosowania do:

1.

czynności ściągania długów, w tym factoringu;

2.

usług doradztwa;

3.

usług w zakresie leasingu.

Ustawa nie określa bliżej, co należy rozumieć pod pojęciami wymienionymi w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy. Analizując uregulowania wskazane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.), należy stwierdzić, że na podstawie art. 5 ust. 1 ww. ustawy, czynnościami bankowymi są:

1.

przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów,

2.

prowadzenie innych rachunków bankowych,

3.

udzielanie kredytów,

4.

udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych oraz otwieranie i potwierdzanie akredytyw,

5.

emitowanie bankowych papierów wartościowych,

6.

przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych,

6a) wydawanie instrumentu pieniądza elektronicznego,

7.

wykonywanie innych czynności przewidzianych wyłącznie dla banku w odrębnych ustawach.

Działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności, o których mowa w ust. 1, może być wykonywana wyłącznie przez banki, z zastrzeżeniem ust. 5 (art. 5 ust. 4 cyt. ustawy).

Ponadto, w myśl art. 66 tej ustawy, banki są obowiązane przyjmować wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe oraz przeliczać i sortować banknoty i monety pochodzące z tych wpłat

Z opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku wynika, iż Wnioskodawca jest bankiem mającym siedzibę na terytorium Polski i wykonuje czynności bankowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.; dalej "u.p.b."). Wnioskodawca zamierza włączyć do swojej oferty nowy produkt - usługę SIP. Podstawowym zadaniem usługi SIP będzie uzgadnianie płatności wpływających na konta klientów, uzupełnianie transakcji o brakujące dane w celu uzyskania pełnej i wiarygodnej informacji o wpływach na rachunek bankowy. Identyfikacja oraz korekta płatności będzie odbywała się poprzez porównanie danych faktycznych, płatności zaksięgowanych na rachunku, z bazą płatności otrzymywaną okresowo od klienta. Usługa będzie umożliwiała identyfikację płatności przychodzących, w tym masowych (jedna płatność za kilka faktur) i częściowych (płatność za część faktury). Usługa SIP będzie powiązana z usługą M. (tj. usługą płatności przychodzących masowych), ponieważ zakres transakcji stanowiących przedmiot usługi SIP będzie obejmował płatności przychodzące na rachunki wirtualne w ramach usługi M. Wprowadzona usługa będzie odgrywała istotną rolę dla pomyślnego zrealizowania usługi prowadzenia rachunków pieniężnych. Zatem jak wskazuje Wnioskodawca usługa SIP będzie stanowić nierozerwalny element usługi prowadzenia rachunków pieniężnych, i jej wprowadzenie znacznie uatrakcyjni usługę prowadzenia rachunków bankowych.

W opinii Banku oferowana podstawowa usługa prowadzenia rachunku bankowego składa się z kilku usług składających się na całościową usługę rachunku bankowego, wśród których można wyodrębnić usługę SIP. Zdaniem Wnioskodawcy usługa SIP stanowi część składową usługi w zakresie prowadzenia rachunków pieniężnych, zatem winna analogicznie jak usługa rachunku bankowego korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy.

Biorąc pod uwagę przedstawiony opis sprawy oraz powołane przepisy należy wskazać, iż oferowana przez Bank usługa SIP w swej istocie dąży do pomyślnego zrealizowania usługi prowadzenia rachunków pieniężnych. Czynności oferowane przez Bank w ramach przedmiotowej usługi umożliwiają klientowi porównanie płatności wpływających na jego konto z płatnościami należnymi, zatem zmierzają do wzbogacenia dotychczasowej oferty prowadzenia rachunków bankowych. Wobec powyższego, usługa oferowana przez Wnioskodawcę stanowi osobny element usługi wymienionej w art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy, który sam stanowi odrębną całość i jest właściwy do świadczenia usługi zwolnionej od podatku wskazanej w tym punkcie, tj. usługi prowadzenia rachunków pieniężnych.

Jednocześnie należy wskazać, iż co do zasady każde świadczenie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług powinno być traktowane jako odrębne i niezależne, jednak w sytuacji gdy jedna usługa obejmuje z ekonomicznego punktu widzenia kilka świadczeń, usługa ta nie powinna być sztucznie dzielona dla celów podatkowych. Takie też stanowisko wyraził TSUE w wyroku z 27 października 2005 r. C-41/04 w sprawie Levob Verzekeringen BV, OV Bank NV przeciwko Staatssecretaris van Financiën. Zatem, jeżeli świadczenia są tak ściśle związane, że obiektywnie tworzą w aspekcie gospodarczym jedną całość, której rozdzielenie miałoby sztuczny charakter, to stanowią jedno świadczenie do celów stosowania podatku od towarów i usług.

Wymieniona we wniosku usługa SIP służy poszerzeniu funkcjonalności czynności głównej jaką jest prowadzenie rachunków bankowych, jej realizacja prowadzi do uatrakcyjnienia usługi podstawowej. Usługa SIP, której zasadniczym zadaniem jest umożliwienie porównania płatności faktycznie wpływających na konta klientów z ich należnościami jest ściśle powiązana z usługą prowadzenia rachunków bankowych. Dlatego też należy uznać, iż usługa SIP jest ściśle związana ze świadczeniem usługi prowadzenia rachunku bankowego a jej wyodrębnienie zmniejszy funkcjonalność i atrakcyjność usługi głównej, zatem zmieni jej charakter.

W świetle powyżej przedstawionego opisu sprawy i stanu prawnego, usługa SIP polegająca na porównaniu płatności wpływających na konto klienta z jego należnościami, świadczona przez Wnioskodawcę stanowi nierozerwalny element usługi w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, i jako kompleksowa usługa korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku od towarów i usług.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl