Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 19 sierpnia 2011 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP1/443-921/11-2/AW
Możliwość zwolnienia od podatku VAT sprzedaży przez gminę nieruchomości zabudowanej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy, przedstawione we wniosku z dnia 8 czerwca 2011 r. (data wpływu 10 czerwca 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT sprzedaży nieruchomości zabudowanej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 czerwca 2011 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT sprzedaży nieruchomości zabudowanej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina na podstawie aktu notarialnego z dnia 05.09.2001 nabyła nieruchomość gruntową - działkę nr 1030 w zamian za wygaśnięcie zobowiązania podatkowego, od GS "SCH".Rada Gminy Uchwałą z dnia 27 marca 2001 r. wyraziła zgodę na nabycie przez Gminę nieruchomości gruntowej - działki nr 1030 od Gminnej Spółdzielni w zamian za wygaśnięcie zobowiązania podatkowego ustalonego decyzją Wójta Gminy z dnia 18 stycznia 2001 r. (zaległość dotyczyła podatku od nieruchomości) wraz z odsetkami za okres od 1996 r. do 2000 r. Z postanowienia notarialnego wynika, że Gminna Spółdzielnia powyższą nieruchomość nabyła w dniu 8 stycznia 1971 r.

Zgodnie z operatem szacunkowym opracowanym na zlecenie Gminy przez rzeczoznawcę majątkowego w celu jej wyceny, działka jest zabudowana:

* budynkiem handlowo - usługowym,

* budynkiem magazynowym nr 1 z dobudowaną wiatą,

* budynkiem magazynowym nr 2.

Na działce znajduje się 178 turyli kamiennych oraz murowana ubikacja i śmietnik. Są to budynki i budowle po byłej Spółdzielni "S". Teren działki jest częściowo utwardzony - trylinka, częściowo ogrodzony siatką. Istnieje możliwość podłączenia do energii elektrycznej i sieci wodno - kanalizacyjnej.

Krótka charakterystyka budynków i budowli znajdujących się na omawianej działce (na podstawie operatu szacunkowego):

* budynek handlowo - usługowy - Rok budowy ok. 1960 - murowany, parterowy, nie podpiwniczony, wyposażony w instalację elektryczną. Powierzchnia zabudowy Pz=138 m#178;; powierzchnia użytkowa Pu=128,04 m#178;. W budynku mieści się sklep, obecnie budynek niezagospodarowany.

* Budynek magazynowy nr 1 - Rok budowy ok. 1960 - murowany, parterowy, nie podpiwniczony. W budynku mieściła się hala magazynowa wraz z zapleczem biurowo - socjalnym. Budynek wyposażony w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną (instalacje zniszczone). Obecnie budynek niezagospodarowany. Pow. zabudowy 186 m#178;, Pow. użytkowa 163 m#178;.

* Wiata dobudowana do budynku magazynowego nr 1 - Rok budowy 1965 r. - ok., do szczytu budynku magazynowego nr 1 dobudowana jest wiata. Dach konstrukcji drewnianej jednospadowy kryty blachą trapezową, ściany wypełnione częściowo blachą trapezową częściowo z płyt żelbetonowych (ogrodzeniowych). Drzwi z blachy trapezowej (zniszczone). Ściany wiaty uszkodzone. Stan techniczny wiaty słaby. Powierzchnia zabudowy 25 m#178;, Powierzchnia użytkowa 24 m#178;.

* Budynek magazynowy nr 2 - Rok produkcji ok. 1965 - murowany, parterowy, nie podpiwniczony. W budynku znajduje się jedno pomieszczenie. Budynek niezagospodarowany, w słabym stanie technicznym, wymaga kapitalnego remontu. Powierzchnia zabudowy 118 m#178;, powierzchnia użytkowa 105 m#178;.

* turyle kamienne - za magazynem nr 2 znajduje się 178 sztuk turyli kamiennych o pojemności 650 L każdy. Turyle kamienne zakopane w ziemi, wykorzystywane były m.in. do kiszenia ogórków. Stan techniczny turyli dość dobry.

Zgodnie z operatem szacunkowym określającym wartość rynkową nieruchomości gruntowej zabudowanej zlokalizowanej na działce nr 1030 o pow. 0,3956 ha w obrębie wsi, wartość rynkowa dla aktualnego sposobu użytkowania wynosi 169.700 zł, w tym: wartość prawa własności działki gruntu 45.019 zł. Gmina nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

W nieobowiązującym planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego Gminy zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy z dnia 7 lutego 1994 r. działka położona w miejscowości oznaczona numerem ewidencyjnym 1030 była położona na terenach usług.

Obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy uchwalone Uchwałą Rady Gminy z 27 kwietnia 2000 r. nie zmienia przeznaczenia działek. Ww. działka znajduje się poza obszarem. Gmina zamierza wystawić przedmiotową nieruchomość do sprzedaży w formie przetargu. Od dnia nabycia tej nieruchomości przez Gminę od Gminnej Spółdzielni "S", Gmina nigdy nie dokonywała ulepszeń tych budynków, nie ponosiła żadnych wydatków na tę nieruchomość.

Przez pewien okres czasu (po dniu 5 września 2001 r. - dacie nabycia przez Gminę nieruchomości), Gmina na podstawie umów najmu wynajmowała budynek handlowo - usługowy z przeznaczeniem na sklep usługowy, czy budynek parterowy wraz z gruntem z przeznaczeniem na produkcję brykietów z trocin. Najemcom były wystawiane faktury VAT, a należny podatek od sprzedaży był odprowadzany do Urzędu Skarbowego. Obecnie Gmina nie wynajmuje nikomu budynków i budowli znajdujących się na tej nieruchomości, ani samej nieruchomości z powodu braku osób chętnych. Z pewnością na brak chętnych wpływa zły stan techniczny tych obiektów.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Gmina sprzedając nieruchomość opisaną w pkt 68 wniosku, która jest zabudowana budynkiem handlowo-usługowym, budynkiem magazynowym nr 1 z dobudowaną wiatą, budynkiem magazynowym nr 2 oraz na której znajduje się 178 turyli kamiennych w momencie jej sprzedaży powinna naliczyć i odprowadzić do Urzędu Skarbowego podatek VAT należny od sprzedaży, czy nieruchomość ta w postaci budynków wraz z gruntem będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług VAT.

A jeśli będzie, to jaką stawką podatku VAT.

Stanowisko Wnioskodawcy

Gmina sprzedając nieruchomość opisaną w pkt 68, która jest zabudowana budynkiem handlowo-usługowym, budynkiem magazynowym nr 1 z dobudowaną wiatą, budynkiem magazynowym nr 2 oraz na której znajduje się 178 turyli kamiennych, którą Gmina nabyła wraz z tymi budynkami i budowlami od Gminnej Spółdzielni "S" za zobowiązania podatkowe - zaległości w podatku od nieruchomości dnia 5 września 2001 r., nie powinna doliczyć do niej podatku VAT w momencie sprzedaży.

Zdaniem wnioskodawcy przedmiotowa nieruchomość w postaci budynków i budowli wraz z gruntem nie stanowi podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług, gdyż sprzedaż tej nieruchomości będzie korzystała ze zwolnienia.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy o VAT zwalnia się o podatku dostawę towarów używanych, pod warunkiem, że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem pkt 10 tj. zwalnia się o podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

a.

dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

b.

pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata."

Zdaniem wnioskodawcy budynki i budowle znajdujące się na omawianej nieruchomości są towarem używanym, czyli od czasu ich budowy minęło więcej niż 5 lat. Świadczy o tym fakt, że w 2001 r. Gmina nabyła wraz z tymi budynkami i budowlami, które znajdują się w chwili obecnej na nieruchomości.

Zdaniem wnioskodawcy Gminie nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z jego nabyciem, gdyż:

1.

Gmina nabyła tę nieruchomość na podstawie umowy o przeniesienie własności nieruchomości, a nie umowy kupna - sprzedaży w zamian za zaległości podatkowe (akt notarialny Nr 7745/2001 z 5 września 2001 r.). Zaległości podatkowe stanowiły zaległości w podatku od nieruchomości należnym Gminie od Gminnej Spółdzielni "S" za lata od 1996 do 2000 r. wraz z odsetkami.

2.

To Urząd Gminy był zarejestrowany od 6 czerwca 2001 r. jako czynny podatnik VAT, a nie Gmina. Gmina jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT od 1 lipca 2010 r.

Następnie istotny jest fakt, że Gmina od chwili stania się właścicielem tej nieruchomości nie ponosiła żadnych wydatków na ulepszenie nieruchomości.

Zdaniem wnioskodawcy zarówno budynki posadowione na gruncie stanowiącym własność gminy jak i sam grunt będą zwolnione z opodatkowania, gdyż zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy o VAT, z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Oznacza to, że jeśli grunt podlega opodatkowaniu według tej samej stawki podatku, jaka obowiązuje w stosunku do sprzedawanego budynku (budowli). Jeżeli zatem sprzedawany budynek podlega zwolnieniu z VAT (dostawa budynku używanego), zwolnienie to odnosić się będzie do gruntu, na którym budynek został wybudowany.

Reasumując zdaniem wnioskodawcy nieruchomość gminna opisana w pkt 68 wniosku w momencie jej sprzedaży przez Gminę będzie korzystała ze zwolnienia z podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów, stosownie do art. 7 ust. 1 tej ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary - na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r. nadanym ustawą z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476) - rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

W art. 41 ust. 1 ustawy postanowiono, iż stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednakże, zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział jednakże opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi, bądź zwolnienie od podatku.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

a.

dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

b.

pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Z kolei art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy stanowi, iż zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

a.

w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,

b.

dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Oceniając wniosek Zainteresowanego, należy wskazać, iż w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustanawiającym zwolnienie od podatku dostaw budynków, budowli lub ich części, zostały wprowadzone dwa wyjątki od przysługującego zwolnienia, tzn. gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz gdy pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata. Należy więc stwierdzić, czy w przypadku planowanej przez Wnioskodawcę sprzedaży działki zabudowanej nie wystąpi żaden ze wskazanych warunków, wykluczających zastosowanie zwolnienia od podatku.

Zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy, ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o pierwszym zasiedleniu - rozumie się przez to oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

a.

wybudowaniu lub

b.

ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Użyte w art. 2 pkt 14 ustawy sformułowanie w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu wskazuje na katalog czynności wymienionych w art. 5 ustawy, czyli dana czynność musi podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, choć nie jest konieczne, aby faktycznie był naliczony podatek od tej czynności - może to być czynność zwolniona od podatku. Należy jednak zauważyć, iż definicja pierwszego zasiedlenia jest spełniona jedynie w przypadku czynności wymienionych w art. 5 obecnie obowiązującej ustawy i dokonywanych w okresie jej obowiązywania oraz dokonywanych pod rządami ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.).

Z analizy definicji pierwszego zasiedlenia wynika, iż oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za taką należy rozumieć również nabycie nieruchomości w zamian za wygaśnięcie zobowiązania podatkowego.

Przeniesienie własności rzeczy w zamian za zaległości podatkowe, o którym mowa w art. 66 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) następuje w drodze prywatnoprawnej. Umowa, na podstawie której dochodzi do przeniesienia własności rzeczy w rozliczeniu za zaległości podatkowe, jest umową cywilnoprawną, a charakter administracyjno-prawny ma jedynie zgoda urzędu na zawarcie tej umowy.

Ustawodawca nie wyłączył z opodatkowania podatkiem od towarów i usług przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz gminy, powiatu lub województwa w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatków stanowiących dochody ich budżetu. Dokonanie takiej czynności przewidzianej przepisami art. 66 § 1 pkt 2 ustawy - Ordynacja podatkowa, jest szczególnym przypadkiem wygaśnięcia zobowiązania podatkowego, co nie zmienia faktu, że przeniesienie prawa własności nieruchomości jest czynnością, która zgodnie z powołanymi wyżej przepisami podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wygaśnięcie zobowiązania na podstawie ww. przepisu, jest następstwem zawarcia umowy cywilnoprawnej pomiędzy zobowiązanym do zapłaty podatku a gminą. Czynność będąca przedmiotem takiej umowy mieści się w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Podmiotem, na którym ciąży obowiązek podatkowy z tego tytułu jest podmiot, który w zamian za wygaśnięcie zaległości podatkowych przenosi własność nieruchomości. Należy wskazać, iż opodatkowanie dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga przepis art. 29 ust. 5 ustawy, zgodnie z którym, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. W świetle tego przepisu przy sprzedaży budynków, budowli lub ich części dokonywanej wraz z dostawą gruntu, na którym są one posadowione, grunt dzieli byt prawny budynków w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale z gruntem związanych. Jeżeli dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym obiekt jest posadowiony.

Z opisu przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Gmina zamierza sprzedać nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem handlowo - usługowym, budynkiem magazynowym Nr 1 z dobudowaną wiatą oraz budynkiem magazynowym Nr 2. Przedmiotową nieruchomość Gmina nabyła w drodze zamiany za wygaśnięcie zobowiązania podatkowego od Gminnej Spółdzielni na podstawie aktu notarialnego w dniu 5 września 2001 r. Od chwili nabycia omawianej nieruchomości Gmina nie ponosiła wydatków na ulepszenie.

Jak wskazano wyżej zamiana nieruchomości w zamian za wygaśniecie zobowiązania podatkowego stanowi odpłatną dostawę towarów i podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Zatem należy uznać, iż w omawianej sytuacji do pierwszego zasiedlenia nieruchomości doszło w momencie podpisania aktu notarialnego pomiędzy Gminą a GS S, tj. w dniu 5 września 2001 r.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż planowana przez Wnioskodawcę sprzedaż opisanej we wniosku nieruchomości nie będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim. Pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą zabudowanej działki upłynie okres dłuższy niż 2 lata. Zatem, w przypadku przedmiotowej dostawy, nie będzie miał zastosowania żaden z wyjątków wskazanych w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. W związku z tym, dostawa ww. nieruchomości wraz z gruntem przez Wnioskodawcę będzie podlegała zwolnieniu od podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 w zw. z art. 29 ust. 5 ustawy.

Artykuł 43 ust. 1 pkt 10a ustawy ma z kolei zastosowanie do dostawy budynków, nieobjętych zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10 ustawy. Ponieważ planowana sprzedaż została już objęta zwolnieniem na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, pkt 10a nie będzie miał zastosowania w sprawie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl