Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 4 września 2007 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP1-443-92/07-2/IZ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni X przedstawione we wniosku z dnia 8 sierpnia 2007 r. (data wpływu 13 sierpnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania sprzedaży lokali używanych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 sierpnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania sprzedaży lokali używanych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółdzielnia X w związku z uchwałą walnego zgromadzenia członków spółdzielni z dnia 21 lipca 2007 r. postawiona została w stan likwidacji od dnia 31 lipca 2007 r. Na tym samym zebraniu podjęto uchwałę o sprzedaży lokali pobudowanych w latach 1978-1980 ze środków własnych spółdzielni oraz członków. Udział wkładów pieniężnych członków spółdzielni wynosił około 40% wartości inwestycji. Zgodnie z uchwałą prawo pierwokupu przysługuje członkom spółdzielni, którzy wnieśli powyższe wkłady.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy sprzedaż powyższych lokali będzie zwolniona z podatku od towarów i usług.

Zdaniem wnioskodawcy zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 43 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) zwalnia się od podatku od towarów i usług dostawę używanych budynków i budowli, jeżeli od zakończenia budowy tych obiektów minęło co najmniej 5 lat, a przy ich nabyciu nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze. zm.) zwalnia się od podatku dostawę towarów używanych,z zastrzeżeniem pkt 10, pod warunkiem że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego; zwolnienie dotyczy również używanych budynków i budowli lub ich części, będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Przez towary używane, zgodnie z ust. 2 pkt 1 ww. artykułu rozumie się budynki i budowle lub ich części jeżeli od końca roku, w którym zakończono budowę tych obiektów, minęło co najmniej 5 lat. Zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 nie stosuje się do dostawy towarów używanych, jeżeli przed wprowadzeniem do ewidencji środków trwałych lub w trakcie użytkowania wydatki poniesione przez podatnika na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej, a podatnik miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych wydatków i użytkował te towary w okresie krótszym niż 5 lat w celu wykonywania czynności opodatkowanych - art. 43 ust. 6 ww. ustawy.

Ze złożonego wniosku wynika, iż lokale, które mają być sprzedane zostały wybudowane w latach 1978-1980 i Podatnik nie ponosił wydatków na ich ulepszenie. Oznacza to, iż spełniają one warunki do uznania ich za towar używany, w stosunku do którego nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług.

W świetle powyższego stanu faktycznego i prawnego dostawa przez Spółdzielnię przedmiotowych lokali korzystać będzie ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl