Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 25 sierpnia 2011 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP1-443-908/11-2/PR
Prawo stowarzyszenia do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Klubu, przedstawione we wniosku z dnia 31 maja 2011 r. (data wpływu 8 czerwca 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków współfinansowanych ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 czerwca 2011 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków współfinansowanych ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą prawną partycypującą w Programie Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, który współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rolnego. Zaznacza, iż nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest płatnikiem VAT, nie figuruje także w ewidencji płatników podatku VAT.

W ramach planowanych zakupów, które stanowić będą koszty refundowane z UE występuje podatek VAT np. zakup sprzętu sportowego. Zakupy te nie będą podlegały opodatkowaniu, nie będą generowały przychodu. Zakupy, o których mowa będą realizowane w okresie programowania 2007-2013. Prowadzona działalność nie jest działalnością dochodową generującą przychody. Stowarzyszenie prowadzi wyłącznie działalność statutową.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy istnieje możliwość odzyskania przez stowarzyszenie Klub Sportowy podatku od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy, stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy nie jest płatnikiem podatku VAT, nie figuruje w ewidencji płatników podatku VAT, prowadzi wyłącznie działalność statutową i realizując działania w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 nie może odzyskać w żaden sposób uiszczonego podatku VAT. Zgodnie z art. 15 i następnymi ustawy z 2004 r. o podatku od towarów i usług prowadzona działalność nie jest działalnością dochodową generująca przychody.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Jak wynika z powyższego przepisu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z nabyciem których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca nie jest podatnikiem VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Ponadto zaznaczył, iż przedmiotowe wydatki przewidziane na realizację działań w programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 obejmą m.in. zakup sprzętu sportowego. Ponadto, Wnioskodawca podkreśla, iż prowadzona przez niego działalność nie jest działalnością dochodową generującą przychody.

Mając zatem na uwadze wskazany wyżej przepis art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi - brak związku dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną, Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT. Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl