Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 21 sierpnia 2007 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP1-443-9/07-2/RK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 12 lipca 2007 r. (data wpływu 16 lipca 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania otrzymanej dotacji i prawa do odliczenia podatku naliczonego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 lipca 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie opodatkowania otrzymanej dotacji i prawa do odliczenia podatku naliczonego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Działalność statutowa Stowarzyszenia, polega na wspieraniu wszelkich inicjatyw społecznych w celu zwalczania bezrobocia, promowania i wspierania przedsięwzięć gospodarczych, nauczania podstaw przedsiębiorczości w warunkach gospodarki wolnorynkowej, udzielaniu pomocy osobom chcącym założyć przedsiębiorstwa prywatne, inspirowaniu działań zmierzających do zagospodarowania niewykorzystanych obiektów gospodarczych, na współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami, których pomoc organizacyjna i finansowa może służyć rozwojowi gospodarczemu regionu. Stowarzyszenie jest podatnikiem VAT, a na realizację powyższych celów pozyskuje środki z prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie usług wynajmu lokali dla małych przedsiębiorców, szkoleń oraz dotacji. W ramach działalności Punktu konsultacyjnego, świadczy usługi doradcze dla małych i średnich firm oraz osób fizycznych rozpoczynających działalność gospodarczą na mocy zawartej umowy z P.

Ze środków Funduszu R Stowarzyszenie udziela pożyczek małym przedsiębiorcom, w tym osobom bezrobotnym podejmującym działalność gospodarczą.

Stowarzyszenie podpisało z P umowę o udzieleniu dotacji, której przedmiotem jest realizacja projektu zatytułowanego "Rxx. Oxx Szkoleniowy Europejskiego Funduszu Społecznego" w R. Przedsięwzięcie finansowane jest przez Unię Europejską z funduszy strukturalnych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. Dotacja jest przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z bezpłatnym świadczeniem usług szkoleniowych i informatycznych na rzecz instytucji publicznych, służb zatrudnienia, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, szkół, przedsiębiorców w zakresie korzystania i pozyskiwania środków EFS oraz usług doradczych na rzecz podmiotów realizujących projekty z EFS; na organizacje konferencji, seminariów i na koszty bieżące. W budżecie projektu są m.in. koszty osobowe, koszty zakupu sprzętu, koszty promocji projektu, zakup materiałów szkoleniowych, artykułów spożywczych oraz koszty administracyjne (wynagrodzenie personelu zarządzającego przedsięwzięciem, księgowości, koszty związane z użytkowaniem lokali itp.).

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

* Czy, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT otrzymana z PARP dotacja na realizację projektu X (opisanego w stanie faktycznym).

* Czy, w stosunku do nabytych towarów i usług na potrzeby realizacji projektu będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu podlega odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Natomiast zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy, za odpłatne świadczenie usług uznaje się także nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników (...), oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami w całości lub w części. W związku z tym, iż Stowarzyszenie powstało w celu m.in. wspierania indywidualnej przedsiębiorczości, nauczania podstaw tej przedsiębiorczości w warunkach gospodarki wolnorynkowej, współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami, których pomoc organizacyjna i finansowa może służyć rozwojowi gospodarczemu regionu, świadczy nieodpłatnie usługi informacyjne dla małych firm, udziela pożyczek małym przedsiębiorcom, to nieodpłatne usługi świadczone w ramach projektu X mają związek z prowadzoną działalnością. Zatem usługi te nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

Z regulacji zawartej w art. 29 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług wynika, że opodatkowaniu podlega obrót, który zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) usług świadczonych na rzecz podatnika.

Zdaniem Wnioskodawcy otrzymane dofinansowanie pokrywa część kosztów jego działalności (inwestycyjnej kosztowej), których nie można alokować w konkretnej wysokości do ceny konkretnych usług. Bowiem otrzymanej dotacji na pokrycie poniesionych wydatków (poza wynagrodzeniami trenerów), na wynagrodzenia personelu administracyjnego zarządzającego tym przedsięwzięciem, materiałów szkoleniowych jak i kosztów związanych z użytkowaniem lokalu, z zakupem materiałów zużywalnych (papier, toner), nie można przypisać w konkretnej wysokości do ceny konkretnej usługi.

Biorąc powyższe pod uwagę, zdaniem Wnioskodawcy otrzymana dotacja nie podlega opodatkowani podatkiem VAT, gdyż nie stanowi obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 jak i również dotacja do usług nieobjętych podatkiem VAT nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem.

VAT naliczony od zakupu towarów i usług związanych z realizacją projektu, jako że wykorzystywane są do świadczenia usług nieopodatkowanych VAT - nie podlega odliczeniu od podatku należnego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Jednakże należy wyjaśnić treść powołanego przez Wnioskodawcę art., 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. - o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą, Wnioskodawca błędnie wskazał, iż otrzymanego dofinansowania nie można przypisać do ceny konkretnych usług. Bowiem otrzymaną dotację (zgodnie ze stanem faktycznym), można przypisać wskazanym usługom wykonywanym w ramach otrzymanej dotacji, z tym że bezpłatne wykonywanie tych usług w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa powoduje to, iż czynności te stosownie do art. 8 ust. 2 ustawy, nie są objęte podatkiem od towarów i usług. Natomiast zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, Wnioskodawca nie nabył prawa do odliczenia podatku w związku z poczynionymi zakupami sfinansowanymi otrzymaną dotacją, bowiem zakupy te przeznaczone zostały w ramach projektu na świadczenie usług nie objętych podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-400 Płock

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl