IPPP1-443-891/11-2/EK

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 31 sierpnia 2011 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP1-443-891/11-2/EK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 31 maja 2011 r. (data wpływu 6 czerwca 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przyjęcia elementów sieci elementów sieci elektroenergetycznej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 czerwca 2011 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przyjęcia elementów sieci elementów sieci elektroenergetycznej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka S.A. (zwana dalej również: Spółką) prowadzi działalność w zakresie dystrybucji energii elektrycznej do odbiorców przyłączonych do jej sieci. W toku prowadzonej działalności, Spółka wykorzystuje podziemne oraz napowietrzne kablowe linie elektroenergetyczne, a także inne elementy infrastruktury elektroenergetycznej (np. stacje transformatorowe) które stanowią jej własność. Sieci te posadowione są także na gruntach, które stanowią własność innych podmiotów (osób fizycznych bądź osób prawnych). Właściciele bądź użytkownicy wieczyści gruntów, bądź inne osoby uprawnione do prowadzenia prac na gruntach (dalej: Inwestorzy) planujący przeprowadzić na danym terenie inwestycję (polegającą np. na budowie lub przebudowie obiektów budowlanych), gdy istniejący przebieg sieci elektroenergetycznej Spółki koliduje z projektowaną inwestycją lub też w inny sposób uniemożliwia wykorzystanie gruntu (są to tzw. kolizje energetyczne), zwracają się do Spółki o zmianę przebiegu kolidującej linii elektroenergetycznej lub dokonanie zmian dotyczących innego urządzenia elektroenergetycznego (o tzw. usunięcie kolizji energetycznej). Po decyzji Spółki zakres i sposób przeprowadzenia prac na jej majątku, jest potwierdzany dodatkowo w odpowiednich umowach lub porozumieniach zawieranych z Inwestorami.

Usunięcie kolizji energetycznej leży w gestii Inwestora, który dokonuje prac we własnym zakresie i na swój koszt, często także poprzez zlecanie pracy wyłonionym w drodze przetargu wykonawcom. Spółka nie ponosi żadnych kosztów przedsięwzięcia, nie zwraca również Inwestorowi jakichkolwiek wydatków. Inwestor przedstawia Spółce zakres planowanych prac, który podlega analizie przez służby techniczne Spółki. Spółka wydaje Inwestorowi dokument, w którym określa warunki techniczne usunięcia kolizji. Usunięcie kolizji polega na przebudowie kolidującego odcinka sieci elektroenergetycznej przez Inwestora (lub działającego na jego rzecz wykonawcy), co może się wiązać:

1.

z wybudowaniem nowego odcinka sieci elektroenergetycznej, który nie będzie kolidował z planowaną inwestycją oraz na demontażu odcinka, który przebiegał przez teren inwestycji, przy czym może się to wiązać z zastąpieniem danego odcinka sieci elektroenergetycznej linii napowietrznej przez linię kablową (podziemną),

2.

z przesunięciem lub zmianą trasy linii elektroenergetycznej tak, aby nie kolidowała z planowaną inwestycją (nowy odcinek linii energetycznej zbudowany jest z elementów zdemontowanych z odcinka linii kolidującego z planowaną inwestycją),

3.

z przeniesieniem urządzenia energetycznego na inne miejsce (np. przeniesienie stacji transformatorowej) z którym może wiązać się konieczność wybudowania dodatkowego elementu linii energetycznej lub taka konieczność nie wystąpi,

4.

wybudowaniem nowego elementu infrastruktury elektroenergetycznej lub ulepszeniem istniejącego elementu infrastruktury elektroenergetycznej.

Po wykonaniu przez Inwestora prac sporządzany jest komisyjnie, przy udziale Inwestora i Spółki, protokół przekazania wykonanych prac i poprzez jego zaakceptowanie Spółka potwierdza prawidłowość dokonanej przebudowy linii lub innego urządzenia elektroenergetycznego. Przesunięta linia energetyczna stanowi element całej sieci eksploatowanej przez Spółkę i zastępuje element sieci, który był kolizyjny. Dla celów dokumentacyjnych Spółka sporządza na zakończenie przedsięwzięcia odpowiedni dokument, stanowiący dowód wykonania prac zmierzających do przesunięcia elementów sieci lub innych urządzeń. Wskazywana jest w nim specyfikacja nowego fragmentu infrastruktury. W oparciu o ww. dokument Spółka może przyjąć przesunięty fragment linii energetycznej do eksploatacji.

Całość kosztów związanych z usunięciem kolizji pokrywa Inwestor. Efekty prac na majątku Spółki stają się własnością Spółki.

Celem dbania o majątek Spółki wykonywane przez Inwestora prace mogą być nadzorowane przez pracowników Spółki, za co Spółka może uzyskać stosowne wynagrodzenie. Podkreślić jednak należy, że będzie to wynagrodzenie tylko i wyłącznie za nadzorowanie realizacji prac, za co Spółka wystawi fakturę VAT.

Spółka informuje, że Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów wydał na wniosek Spółki interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego w zakresie konsekwencji podatkowych usunięcia kolizji:

* interpretację indywidualną nr IPPP1-443-414/10-2/PR z dnia 21 czerwca 2010 r.,

* interpretację indywidualną nr IPPP2-443-435/10-2/IZ z dnia 20 września 2010 r.

W powyższych interpretacjach organ podatkowy stwierdził, że Spółka nie dokonuje żadnej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT.

Spółka ponownie składa wniosek o interpretację przepisów ustawy o podatku VAT ze względu na zmianę brzmienia art. 7 i 8 ustawy o podatku VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wyrażając zgodę na przebudowę odcinka sieci elektroenergetycznej lub innych elementów infrastruktury elektroenergetycznej i przyjmując nieodpłatnie przebudowane elementy sieci lub elementy infrastruktury elektroenergetycznej Spółka wykona czynność objętą opodatkowaniem podatkiem VAT.

Zdaniem Spółki, wyrażając zgodę na przebudowę odcinka sieci elektroenergetycznej lub innych elementów infrastruktury elektroenergetycznej i przyjmując nieodpłatnie przebudowane elementy sieci lub inne elementy infrastruktury elektroenergetycznej Spółka nie wykona czynności opodatkowanej podatkiem VAT.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku VAT opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Godząc się na nieodpłatną przebudowę przez Inwestora majątku Spółki Spółka nie dokonuje odpłatnej dostawy towarów ani nie dokonuje odpłatnego świadczenia usług.

Należy bowiem podkreślić, że nie występuje w tym przypadku jakakolwiek odpłatność na rzecz Spółki. Jeżeli bowiem na gruncie ustawy o p.d.o.p. przyjąć należy, że Spółka uzyskuje przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia, a tak uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wydając Spółce w imieniu Ministra Finansów interpretację indywidualną nr IPPB3/423-217/10-2/JG z dnia 26 maja 2010 r., to nie można zasadnie twierdzić, że na gruncie ustawy o podatku VAT Spółka wykonuje świadczenie odpłatne. To Inwestor wykonuje nieodpłatne świadczenie na rzecz Spółki.

Stanowisko Spółki znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydanych Spółce:

* interpretacji indywidualnej nr IPPP1-443-414/10-2/PR z dnia 21 czerwca 2010 r.,

* interpretacji indywidualnej nr IPPP2-443-435/10-2/IZ z dnia 20 września 2010 r.

Zmiana brzmienia art. 7 i 8 ustawy o podatku VAT, która nastąpiła w dniu 1 kwietnia 2011 r. nie wpływa na wykładnię przepisów ustawy o podatku VAT w tym zakresie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenia usług na terytorium kraju. Zakres tych czynności został zdefiniowany w art. 7 i art. 8 cyt. ustawy.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności:

1.

przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

2.

wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.

Zgodnie natomiast z art. 8 ust. 1 ustawy VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1.

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

2.

zobowiązanie do powstrzymywania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

3.

świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy VAT za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

1.

użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów;

2.

nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, iż Spółka prowadzi działalność w zakresie dystrybucji energii elektrycznej do odbiorców przyłączonych do jej sieci. W toku prowadzonej działalności, Spółka wykorzystuje podziemne oraz napowietrzne kablowe linie elektroenergetyczne, które stanowią jej własność. Sieci te posadowione są także na gruntach, które stanowią własność innych podmiotów (osób fizycznych bądź osób prawnych). Zdarza się, że właściciele bądź użytkownicy wieczyści gruntów, bądź inne osoby uprawnione do prowadzenia prac na gruntach planujący przeprowadzić na danym terenie inwestycję (polegającą np. na budowie lub przebudowie obiektów budowlanych), gdy istniejący przebieg sieci elektroenergetycznej Spółki koliduje z projektowaną inwestycją lub też w inny sposób uniemożliwia wykorzystanie gruntu (są to tzw. kolizje energetyczne), zwracają się do Spółki o zmianę przebiegu kolidującej linii elektroenergetycznej lub dokonanie zmian dotyczących innego urządzenia elektroenergetycznego (o tzw. usunięcie kolizji energetycznej). Należy zaznaczyć, iż usunięcie powstałej kolizji energetycznej leży w gestii Inwestora, który dokonuje prac we własnym zakresie i na swój koszt, często także poprzez zlecanie pracy wyłonionym w drodze przetargu wykonawcom. Spółka nie ponosi żadnych kosztów przedsięwzięcia, nie zwraca również Inwestorowi jakichkolwiek wydatków. Inwestor przedstawia Spółce zakres planowanych prac, który podlega analizie przez służby techniczne Spółki. Spółka wydaje Inwestorowi dokument, w którym określa warunki techniczne usunięcia kolizji. Usunięcie kolizji polega na przebudowie kolidującego odcinka sieci elektroenergetycznej przez Inwestora, bądź działających na jego rzecz wykonawcy. Po wykonaniu przez Inwestora prac sporządzany jest komisyjnie, przy udziale Inwestora i Spółki, protokół przekazania wykonanych prac i poprzez jego zaakceptowanie Spółka potwierdza prawidłowość dokonanego przesunięcia linii lub innego urządzenia elektroenergetycznego. Przesunięta linia energetyczna stanowi element całej sieci eksploatowanej przez Spółkę i zastępuje element sieci, który był kolizyjny. Całość kosztów związanych z usunięciem kolizji pokrywa Inwestor. Efekty prac na majątku Spółki stają się własnością Spółki. Celem dbania o majątek Spółki wykonywane przez Inwestora prace mogą być nadzorowane przez pracowników Spółki, za co Spółka może uzyskać stosowane wynagrodzenie, jednakże jak podkreślił Wnioskodawca będzie to wynagrodzenie tylko i wyłącznie za nadzorowanie realizacji prac, za co Spółka wystawi fakturę VAT.

Mając na uwadze przedstawiony opis stanu faktycznego oraz przywołane powyżej przepisy prawa podatkowego, należy stwierdzić, iż w zaistniałych okolicznościach Wnioskodawca występuje wyłącznie w charakterze nabywcy, otrzymującego od danego Inwestora fragment przebudowanej sieci energetycznej w wyniku usunięcia kolizji energetycznej. Spółka w zamian za to nie wypłaca, ani nie otrzymuje jakiegokolwiek wynagrodzenia. Istotą dokonywanych modernizacji polegających na przebudowie kolidującego odcinka sieci elektroenergetycznej przez Inspektora, jest jedynie dostosowanie linii energetycznych do zachowania ciągłości właściwego ich funkcjonowania, a końcowa akceptacja Spółki podyktowana jest głównie względami technicznymi. W przestawionych okolicznościach Wnioskodawca nie dokonuje żadnego przeniesienia prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, ani nie świadczy żadnych usług na rzecz Inwestora. Fakt, że Wnioskodawca wyraża zgodę na przebudowę odcinka sieci elektroenergetycznej (w związku z zaistniałą kolizją energetyczną) nie powoduje przeniesienia prawa do rozporządzania jakimkolwiek towarem (w szczególności gruntem, na którym posadowiona jest lub będzie sieć elektroenergetyczna) ani świadczenia jakichkolwiek czynności (usług) na rzecz Inwestora. Czynność przejęcia przez Wnioskodawcę zmodyfikowanej sieci energetycznej nie spełnia przesłanek pozwalających uznać ją za odpłatną (bądź nieodpłatną) dostawę towarów lub odpłatne (bądź nieodpłatne) świadczenie usług, co w konsekwencji powodowałoby objęcie jej podatkiem od towarów i usług. Stąd też w przedmiotowej sprawie, w sytuacji gdzie Zainteresowany występuje w charakterze nabywcy, w świetle regulacji zawartych w ustawie o VAT, nie wykonuje żadnej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl