IPPP1/443-89/12-2/AS

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 10 lutego 2012 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP1/443-89/12-2/AS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 24 stycznia 2012 r. (data wpływu 27 stycznia 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości prawa do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących zakup materiałów i usług przeznaczonych na realizację projektu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 stycznia 2012 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości prawa do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących zakup materiałów i usług przeznaczonych na realizację projektu.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Ochotnicza Straż Pożarna na podstawie umowy o przyznanie pomocy zawartej z Samorządem Województwa zrealizowała projekt w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu małych projektów objętych PROW na lata 2007-2013.

Zgodnie ze statutem OSP działa jako stowarzyszenie na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. OSP nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest podatnikiem podatku VAT oraz nie figuruje w ewidencji podatników podatku VAT, realizując powyższą operację nie ma możliwości odzyskania uiszczonego podatku VAT.

Zrealizowana inwestycja nie jest i nie będzie wykorzystywana do działalności gospodarczej. W związku z powyższym OSP nie ma prawa do odliczenia poniesionego kosztu VAT na podstawie Art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Wykonanie zadania polegającego na wymianie stolarki okiennej w Strażnicy OSP potwierdza sporządzony protokół odbioru końcowego, faktura za wykonane roboty oraz dowód zapłaty. Obecnie OSP wystąpiło do Samorządu Województwa z wnioskiem o refundację poniesionych wydatków zgodnie z zawartą umową w której wartość zadania określona została na kwotę 10678, 05 zł, w tym koszty podlegające refundacji 7474,63 zł. Podatek VAT uwzględniony został w kosztach kwalifikowalnych projektu. Wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie braku możliwości odzyskania VAT wymagane jest na etapie rozpatrywania wniosku o płatność.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy OSP może odliczyć naliczony podatek VAT z faktur dokumentujących zakup materiałów i usług przeznaczonych na realizację zadania.

Zdaniem Wnioskodawcy:

1.

Ochotnicza Straż Pożarna nie jest płatnikiem podatku VAT, choć posiada NIP nie jest czynnym podatnikiem VAT.

2.

Nie prowadzi działalności gospodarczej.

3.

W ramach realizowanego projektu OSP poniosła pełne koszty na towary i usługi opłacając VAT w cenie towarów i usług.

4.

Zrealizowane zadanie nie będzie służyło wykonywaniu czynności opodatkowanych.

5.

Powyższe okoliczności przesądzają o tym, że poniesiony przez OSP podatek VAT należy zaliczyć do kosztów kwalifikowalnych Projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych i niepodlegających temu podatkowi.

Stosownie do art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Z treści złożonego wniosku wynika, iż Wnioskodawca na podstawie umowy zawartej z samorządem zrealizował projekt w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" z zakresu małych projektów objętych PROW na lata 2007-2013. Ponadto w okolicznościach przedstawionych we wniosku Wnioskodawca wskazał, że nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, a zrealizowana inwestycja nie jest i nie będzie wykorzystywana do działalności gospodarczej.

Mając na uwadze powyższe przepisy oraz okoliczności przedstawione we wniosku, stwierdzić należy, iż w przedmiotowej sprawie nie zostaną spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług, poniesionego w związku z realizacją przedmiotowego projektu. Wnioskodawca nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, a dokonane zakupy nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych.

Oznacza to, że Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup materiałów i usług przeznaczonych na realizację zadania "Wspieranie inicjatyw lokalnych poprzez wymianę stolarki okiennej w strażnicy OSP". W konsekwencji Wnioskodawcy nie przysługuje również prawo do zwrotu podatku VAT z tego tytułu, w trybie art. 87 ustawy o VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy uznać należało za prawidłowe.

Jednocześnie zauważyć należy, iż organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu kwalifikacji, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowanym.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl