IPPP1/443-881/11-2/ISz

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 29 sierpnia 2011 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP1/443-881/11-2/ISz

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 1 czerwca 2011 r. (data wpływu 3 czerwca 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT świadczonych przez Wnioskodawcę usług polegających na zaprojektowaniu, wytworzeniu, dostarczeniu oraz montażu instalacji artystycznej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 czerwca 2011 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT świadczonych przez Wnioskodawcę usług polegających na zaprojektowaniu, wytworzeniu, dostarczeniu oraz montażu instalacji artystycznej.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Pani A. W. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie architektury opodatkowaną 23% VAT. Aktualnie Pani zawarła umowę z Fundacją na zaprojektowanie, wytworzenie, dostarczenie oraz montaż instalacji artystycznej/ dzieła artystycznego, które będzie wykorzystane w ramach działań programowych podczas Inauguracji Prezydencji na jednej ze scen muzycznych umiejscowionej na Rynku... w dniu 1 lipca 2011 r. Jako wykonawca /twórca, Wnioskodawczyni korzysta z praw autorskich zgodnie z ustawą z dn. 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Na wytworzenie, dostarczenie oraz montaż instalacji uzyskano zgodę Fundacji na zlecenie tych prac stronie trzeciej/podwykonawcy, którego działania Zainteresowana nadzoruje i odpowiada za właściwą realizację zgodną z projektem.

W umowie z Fundacją wynagrodzenie opiewa na kwotę netto = kwocie brutto, VAT zwolniony. Fakturę Zainteresowana wystawi na kwotę netto, w rubryce VAT/ VAT zw., a w uwagach: art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b) ustawy o VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą opodatkowaną VAT 23%, Wnioskodawczyni jest uprawniona do wystawienia Fundacji faktury z VAT zwolnionym w przypadku usługi związanej z kulturą / instalacja artystyczna, gdzie Zainteresowana występuje jako twórca, który korzysta z autorskich praw majątkowych i osobistych.

Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b) ustawy o VAT, jako twórca ma ona prawo do obciążenia Fundacji poprzez wystawienie faktury z VAT zwolnionym. Przy wykonaniu tej umowy/projektu i wykonaniu instalacji artystycznej przysługują Zainteresowanej wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe i osobiste.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o VAT", opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). W myśl art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Stawka podatku, na podstawie art. 41 ust. 1 ww. ustawy wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Natomiast zgodnie z treścią art. 146a pkt 1 ustawy, obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r., w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. Jednakże zarówno w treści wskazanej ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476). Przepisy nowelizacji uchylają załącznik nr 4 do ustawy, zawierający wykaz usług zwolnionych od podatku, który w pozycji 11 wymieniał jako zwolnione usługi związane z kulturą (ex 92) i przenoszą uregulowania dotyczące tej tematyki do treści ustawy. Zasadnicze znaczenie ma w tym przypadku dodanie do art. 43 ustawy punktu 33, regulującego zwolnienie od podatku usług kulturalnych. Ponadto, przy określaniu zakresu zwolnień, które dotychczas były ujęte w załączniku nr 4 do ustawy, odstąpiono od ich identyfikacji przy pomocy klasyfikacji statystycznych określając ich zakres z wykorzystaniem treści zapisów prawa unijnego i krajowego oraz orzecznictwa sądów.

Zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi kulturalne świadczone przez:

a.

podmioty prawa publicznego lub inne podmioty uznane na podstawie odrębnych przepisów za instytucje o charakterze kulturalnym lub wpisane do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora będącego podmiotem tworzącym instytucje kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną,

b.

indywidualnych twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów, w tym za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania utworów.

Z powyższego wynika, iż ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy o VAT korzystać mogą jedynie:

1.

podmioty prawa publicznego,

2.

podmioty uznane na podstawie odrębnych przepisów za instytucje o charakterze kulturalnym,

3.

podmioty wpisane do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora będącego podmiotem tworzącym instytucje kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,

4.

indywidualni twórcy i artyści wykonawcy, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzani w formie honorariów, w tym za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania utworów.

Analizując powołane wyżej regulacje należy zauważyć, że warunkiem zastosowania zwolnienia od podatku jest nie tylko spełnienie przesłanki o charakterze przedmiotowym dotyczącej rodzaju świadczonych usług (kulturalnych), ale także przesłanki podmiotowej odnoszącej się do usługodawcy, który musi być podmiotem prawa publicznego lub innym podmiotem uznanym na podstawie odrębnych przepisów za instytucję o charakterze kulturalnym lub wpisanym do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora będącego podmiotem tworzącym instytucje kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej lub indywidualnych twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów, w tym za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania utworów.

Ustawa o VAT nie zawiera definicji usług kulturalnych, jednak należy uznać, że usługą taką będzie usługa związana z kulturą, a z uwagi na brak definicji kultury w prawie podatkowym odnieść się trzeba do znaczenia słownikowego, mając na uwadze charakter, jaki ma spełniać ta definicja w tym przypadku. Właściwym więc wydaje się przyjęcie, że kultura to ogół wytworów i osiągnięć z dziedziny sztuki, funkcjonujących w postaci np. dzieł artystycznych, związanymi z twórczością artystyczną (np. o charakterze literackim, naukowym, plastycznym, muzycznym).

Należy podkreślić, że pojęcia używane do oznaczenia zwolnień, o których mowa w art. 43 ustawy o VAT, należy interpretować ściśle, zważywszy, że zwolnienia te stanowią odstępstwa od ogólnej zasady, zgodnie z którą podatek VAT pobierany jest od każdej usługi świadczonej odpłatnie przez podatnika.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie architektury opodatkowaną 23% VAT. Aktualnie Pani zawarła umowę z Fundacją na zaprojektowanie, wytworzenie, dostarczenie oraz montaż instalacji artystycznej / dzieła artystycznego, które będzie wykorzystane w ramach działań programowych podczas Inauguracji Prezydencji na jednej ze scen muzycznych ("Scena dziecięca") umiejscowionej na Rynku... w dniu 1 lipca 2011 r. Jako wykonawca / twórca, Wnioskodawczyni korzysta z praw autorskich zgodnie z ustawą z dn. 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Przy wykonaniu tej umowy/projektu i wykonaniu instalacji artystycznej przysługują Zainteresowanej wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe i osobiste.

Na wytworzenie, dostarczenie oraz montaż instalacji uzyskano zgodę Fundacji na zlecenie tych prac stronie trzeciej/podwykonawcy, którego działania Zainteresowana nadzoruje i odpowiada za właściwą realizację zgodną z projektem. W umowie z Fundacją wynagrodzenie opiewa na kwotę netto = kwocie brutto, VAT zwolniony.

W myśl art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), domniemywa się, że twórcą jest osoba, której nazwisko w tym charakterze uwidoczniono na egzemplarzach utworu lub której autorstwo podano do publicznej wiadomości w jakikolwiek inny sposób w związku z rozpowszechnianiem utworu. Dokonując z kolei analizy art. 85 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych dochodzimy do konstatacji, że artystą wykonawcą jest w szczególności: aktor, recytator, dyrygent, instrumentalista, wokalista, tancerz i mim oraz inne osoby w sposób twórczy przyczyniający się do powstania utworu.

Jak wynika z powyższego, Zainteresowana jest twórcą a jednocześnie artystą - wykonawcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Jest jednocześnie autorem projektu instalacji artystycznej oraz wykonawcą dzieła artystycznego w postaci instalacji, która będzie wykorzystywana w ramach działań programowych podczas Inauguracji Prezydencji na jednej ze scen muzycznych umiejscowionej na Rynku... w dniu 1 lipca 2011 r.

Wnioskodawczyni spełnia zatem przesłankę podmiotową określoną w art. 43 ust. 1 pkt 33b ustawy o VAT - jest indywidualnym twórcą i artystą wykonawcą w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzanym w formie honorariów (...).

Reasumując, w zakresie świadczonych usług kulturalnych polegających na zaprojektowaniu, wytworzeniu, dostarczeniu oraz montażu instalacji artystycznej / dzieła artystycznego, które będzie wykorzystane w ramach działań programowych podczas Inauguracji Prezydencji na jednej ze scen muzycznych umiejscowionej na Rynku... w dniu 1 lipca 2011 r., Pani A. W. jest podmiotem (twórcą i artystą wykonawcą), o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 33b ustawy o VAT, Zatem przedmiotowe usługi korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie ww. przepisu.

Zatem stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl