IPPP1-443-88/09-2/JB - Stawka Vat dla usług szkoleniowych z zakresu obsługi sprzedawanych przez podatnika maszyn i urządzeń.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 12 marca 2009 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP1-443-88/09-2/JB Stawka Vat dla usług szkoleniowych z zakresu obsługi sprzedawanych przez podatnika maszyn i urządzeń.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 29 lipca 2008 r. (data wpływu 30 stycznia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku VAT - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 stycznia 2009 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku VAT.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka z o.o. jest producentem m.in. złączy i podzespołów elektronicznych oraz sprzedawcą specjalistycznych maszyn i urządzeń. Spółka dokonując sprzedaży lub wynajmu maszyn i urządzeń, instaluje je oraz wykonuje szkolenia pracowników klienta zakupującego urządzenia w zakresie ich obsługi.

Na podstawie umowy Spółka świadczy na rzecz podmiotu T (dalej usługobiorca) zarejestrowanego dla potrzeb VAT w Polsce, usługi w zakresie ograniczonego (niedecyzyjnego) prawa do działań marketingowych, promocyjnych, wsparcia przy sprzedaży produktów usługodawcy osobom trzecim na terytorium kraju. Spółka przeprowadza również szkolenia pracowników klienta w zakresie obsługi urządzeń zakupionych od usługobiorcy.

Spółka wystąpiła z wnioskiem do Ośrodka Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi o zakwalifikowanie powyższych usług według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Zgodnie z pismem z 16 lipca 2008 szkolenia prowadzone przez pracowników Spółki sprzedającej zakupione w celu dalszej sprzedaży maszyny i urządzenia w zakresie ich obsługi nie są oddzielnie klasyfikowane i mieszczą się w ugrupowaniu obejmującym sprzedaż ww. maszyn i urządzeń: PKWiU 51.8 "Usługi w zakresie handlu hurtowego maszynami i sprzętem oraz dodatkowym wyposażeniem" (rozp. Rady Ministrów z 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, Dz. U. Nr 89, poz. 844 z późn. zm.). Jeśli natomiast szkolenia prowadzone są przez producenta maszyny i urządzenia w zakresie ich obsługi nie są oddzielnie klasyfikowane i mieszczą się w grupowaniu obejmującym dany wyrób.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Jaką stawką podatku od towarów i usług należy opodatkować usługi szkoleniowe z zakresu obsługi sprzedawanych przez Spółkę maszyn i urządzeń...

2.

Jaką stawką podatku od towarów i usług należy opodatkować usługi szkoleniowe z zakresu obsługi maszyn i urządzeń, w których sprzedaży pośredniczy Spółka...

Zdaniem wnioskodawcy, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Z kolei art. 8 ust. 3 ustawy mówi, że usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych. Właściwe sklasyfikowanie świadczonych usług spoczywa na podatniku. Spółka zwróciła się do kompetentnego organu statystyki państwowej - Ośrodka Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi celem uzyskania opinii. Udzielając odpowiedzi w oparciu o przedstawiony przez stronę opis, Ośrodek zaliczył prowadzenie powyższych szkoleń do ugrupowania PKWiU 51.8 "Usługi w zakresie handlu hurtowego maszynami i sprzętem oraz dodatkowym wyposażeniem". Jeżeli natomiast szkolenia prowadzone są przez producenta maszyny i urządzenia w zakresie ich obsługi nie są oddzielnie klasyfikowane i mieszczą się w grupowaniu obejmującym dany wyrób.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy VAT stawka podatku wynosi 22% z zastrzeżeniem ust. 2-12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Katalog zwolnień przedmiotowych został określony natomiast w art. 43 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. Spółka nie znajduje wymienionego wyżej ugrupowania w żadnym z katalogów wyłączeń, dlatego uważa, że należy opodatkować usługę szkoleniową z zakresu obsługi sprzedanych maszyn i urządzeń stawką podstawową 22%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Stosownie zaś do art. 8 ust. 1 ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, z zastrzeżeniem ust. 4, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119.

Przy określaniu miejsca świadczenia usług, o którym mowa w art. 27 i 28, usługi są identyfikowane za pomocą klasyfikacji statystycznych, jeżeli dla tych usług przepisy ustawy oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Klasyfikacją, do której odwołują się przepisy ustawy o VAT jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU). Zgodnie z § 2 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. Nr 89, poz. 844 z późn. zm.), do celów podatku od towarów i usług stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług, o której mowa w § 3, tj. wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. (Dz. U. Nr 42, poz. 264 z późn. zm.), nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2009 r.

Zaznaczyć należy, że obowiązek prawidłowego zaklasyfikowania świadczonej usługi do właściwego grupowania statystycznego spoczywa wyłącznie na wykonawcy usługi, w przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania wyrobu lub usługi według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług podatnik może zwrócić się o udzielenie informacji w tym zakresie do uprawnionego organu statystycznego - Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi. Podkreślić należy że Minister Finansów nie jest upoważniony do wydawania opinii w tym zakresie.

Co do zasady stawka podatku, na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z wyłączeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednakże zarówno w treści ustawy jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych towarów i usług stawkami obniżonymi lub zwolnienie z podatku, posiłkując się w zdecydowanej większości przy identyfikacji tych towarów i usług symbolami PKWiU.

W związku z powyższym istotne jest właściwe zaklasyfikowanie wykonywanych przez podatnika czynności do odpowiedniego symbolu PKWiU.

Z przedstawionych we wniosku okoliczności wynika, iż Wnioskodawca dokonuje sprzedaży specjalistycznych maszyn i urządzeń oraz przeprowadza szkolenia pracowników klienta w zakresie obsługi zakupionych urządzeń. Szkolenia przeprowadzane są przez pracowników Spółki. Spółka zwróciła się do Ośrodka Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi o zakwalifikowanie świadczonych usług według PKWiU. Jak wynika z wniosku, Urząd Statystyczny orzekł, że szkolenia prowadzone przez pracowników Spółki sprzedającej zakupione w celu dalszej sprzedaży maszyny i urządzenia w zakresie ich obsługi nie są oddzielnie klasyfikowane i mieszczą się w ugrupowaniu obejmującym sprzedaż ww. maszyn i urządzeń: PKWiU 51.8 "Usługi w zakresie handlu hurtowego maszynami i sprzętem oraz dodatkowym wyposażeniem" (rozp. Rady Ministrów z 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, Dz. U. Nr 89, poz. 844 z późn. zm.). Jeśli natomiast szkolenia prowadzone są przez producenta maszyny i urządzenia w zakresie ich obsługi nie są oddzielnie klasyfikowane i mieszczą się w grupowaniu obejmującym dany wyrób.

Biorąc pod uwagę okoliczności przedstawione we wniosku oraz obowiązujące przepisy prawa należy stwierdzić, iż usługi szkoleniowe przeprowadzane przez pracowników Spółki sprzedającej zakupione w celu dalszej sprzedaży maszyny i urządzenia w zakresie ich obsługi, które nie są odrębnie klasyfikowane i mieszczą się w grupowaniu PKWiU 51.8, podlegają opodatkowaniu według podstawowej stawki podatku VAT w wysokości 22%. W żadnym bowiem przepisie ustawy ani w przepisach rozporządzenia wykonawczego wydanego do ustawy, ustawodawca nie przewidział zwolnienia od podatku bądź preferencyjnej stawki podatku dla usług klasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 51.8. W przypadku zaś szkoleń prowadzonych przez producenta maszyny i urządzenia w zakresie ich obsługi, z uwagi na fakt, iż usługi te nie są oddzielnie klasyfikowane, należy zastosować stawkę podatku VAT właściwą dla sprzedawanej maszyny lub urządzenia.

Podkreślić jeszcze raz należy, iż Minister Finansów nie jest uprawniony do klasyfikacji usług, w związku z tym interpretacji udzielono w oparciu o wskazane w stanie faktycznym grupowanie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Wskazać również należy, iż Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając w imieniu Ministra Finansów - nie przeprowadza postępowania dowodowego w toku wydawania interpretacji w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej, w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do oceny załączonych dokumentów; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez wnioskodawcę.

Jednocześnie Organ podatkowy zauważa, iż na mocy ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 141, poz. 888), która zmieniała treść art. 14f § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, od dnia 20 września 2008 r. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie w wysokości 40 zł. Oznacza to, że wszystkie wnioski, które wpływają do organów od wymienionej daty podlegają opłacie w wysokości 40 zł. Z uwagi na fakt, iż Strona opłaciła wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w kwocie 150 zł (tj. w wysokości odpowiadającej dwóm stanom faktycznym) w dniu 28 lipca 2008 r. różnica w kwocie 70 zł zostanie zwrócona zgodnie z art. 14f § 2a Ordynacji, na adres siedziby Spółki.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl