Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 6 sierpnia 2014 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP1/443-860/14-3/JM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 24 lipca 2014 r. (data wpływu 28 lipca 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie okresu rozliczeniowego, w którym Spółka będzie miała prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 lipca 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie okresu rozliczeniowego, w którym Spółka będzie miała prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Wnioskodawca/Spółka) jest Spółką z siedzibą w Polsce. Spółka zarejestrowana jest jako czynny podatnik podatku od towarów i usług (dalej: podatnik VAT).

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka nabywa towary i usługi od kontrahentów będących czynnymi podatnikami VAT.

Dokonywane transakcje dokumentowane są przez kontrahentów za pomocą faktur VAT, a nabywane towary i usługi wykorzystywane są przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych uprawniających do odliczenia podatku.

W związku z realizowanymi transakcjami mogą wystąpić m.in. następujące sytuacje:

1. Spółka otrzymuje od sprzedawcy fakturę VAT w okresie rozliczeniowym późniejszym niż okres rozliczeniowy, w którym powstaje obowiązek podatkowy u sprzedawcy (np. pierwszy, drugi, trzeci lub jakikolwiek inny późniejszy okres rozliczeniowy następujący po okresie rozliczeniowym w którym powstał obowiązek podatkowy u sprzedawcy).

2. Spółka otrzymuje od sprzedawcy fakturę VAT, odnośnie której obowiązek podatkowy u sprzedawcy powstaje w okresie rozliczeniowym późniejszym niż okres, w którym Spółka otrzymuje fakturę (np. pierwszy, drugi, trzeci lub jakikolwiek inny późniejszy okres rozliczeniowy następujący po okresie rozliczeniowym w którym Spółka otrzymała fakturę VAT).

W związku z przedstawionym zdarzeniem przyszłym zadano następujące pytania:

1. Czy w sytuacji, gdy Spółka otrzymuje od sprzedawcy fakturę VAT w okresie rozliczeniowym późniejszym niż okres rozliczeniowy, w którym powstaje obowiązek podatkowy u sprzedawcy (np. pierwszy, drugi, trzeci lub jakikolwiek inny późniejszy okres rozliczeniowy następujący po okresie rozliczeniowym w którym powstał obowiązek podatkowy u sprzedawcy), będzie uprawniona do dokonania obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego, wykazanego w fakturze, w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym otrzyma fakturę albo za jeden z dwóch następujących po tym okresie okresów rozliczeniowych.

2. Czy w sytuacji, gdy Spółka otrzymuje od sprzedawcy fakturę VAT, odnośnie której obowiązek podatkowy u sprzedawcy powstaje w okresie rozliczeniowym późniejszym niż okres, w którym Spółka otrzymuje fakturę (np. pierwszy, drugi, trzeci lub jakikolwiek inny późniejszy okres rozliczeniowy następujący po okresie rozliczeniowym w którym Spółka otrzymała fakturę VAT), będzie uprawniona do dokonania obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego, wykazanego w fakturze, w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym u sprzedawcy powstanie obowiązek podatkowy albo za jeden z dwóch następujących po tym okresie okresów rozliczeniowych.

Zdaniem Spółki, na gruncie przepisów art. 86 ust. 10, 10b pkt 1 i 11 ustawy o VAT na wszystkie pytania należy odpowiedzieć twierdząco. W rezultacie:

1. W sytuacji, gdy Spółka otrzymuje od sprzedawcy fakturę VAT w okresie rozliczeniowym późniejszym niż okres rozliczeniowy, w którym powstaje obowiązek podatkowy u sprzedawcy (np. pierwszy, drugi, trzeci lub jakikolwiek inny późniejszy okres rozliczeniowy następujący po okresie rozliczeniowym w którym powstał obowiązek podatkowy u sprzedawcy), będzie uprawniona do dokonania obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego, wykazanego w fakturze, w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym otrzyma fakturę albo za jeden z dwóch następujących po tym okresie okresów rozliczeniowych.

2. W sytuacji, gdy Spółka otrzymuje od sprzedawcy fakturę VAT, odnośnie której obowiązek podatkowy u sprzedawcy powstaje w okresie rozliczeniowym późniejszym niż okres, w którym Spółka otrzymuje fakturę (np. pierwszy, drugi, trzeci lub jakikolwiek inny późniejszy okres rozliczeniowy następujący po okresie rozliczeniowym w którym Spółka otrzymała fakturę VAT), będzie uprawniona do dokonania obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego, wykazanego w fakturze, w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym u sprzedawcy powstanie obowiązek podatkowy albo za jeden z dwóch następujących po tym okresie okresów rozliczeniowych.

UZASADNIENIE stanowiska Spółki.

Na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Z kolei z art. 86 ust. 2 wynika, że kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

* nabycia towarów i usług,

* dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Zgodnie z treścią przepisu art. 86 ust. 10 ustawy o VAT prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

Ponadto, w myśl art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy o VAT prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny.

W ocenie Wnioskodawcy przepisy art. 86 ust. 10 i ust. 10b pkt 1 ustawy o VAT muszą być stosowane łącznie.

W świetle powyższego należy zatem stwierdzić, że warunkiem powstania prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów lub usług jest spełnienie łącznie następujących warunków:

* u dostawcy towarów lub wykonawcy usług musi powstać obowiązek podatkowy z tytułu dokonanej dostawy lub wykonanej usługi,

* Spółka musi dysponować fakturą potwierdzającą to zdarzenie.

Zdaniem Spółki, powyższa zasada znajdzie zastosowanie w odniesieniu do art. 86 ust. 11 ustawy o VAT, zgodnie z którym jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, 10d i 10e, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Pomimo braku odniesienia w tym przepisie do " art. 86 ust. 10b", biorąc pod uwagę, że ust. 11 może mieć zastosowanie jedynie po łącznym spełnieniu przesłanek art. 86 ust. 10 i 10b ustawy o VAT, uzasadnione jest zdaniem Wnioskodawcy stanowisko, zgodnie z którym moment powstania prawa do odliczenia w jednym z dwóch następnych okresów rozliczeniowych powinien być liczony od momentu spełnienia obu warunków, tj. otrzymania faktury przez nabywcę i powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy.

Taki pogląd znajduje odzwierciedlenie w bieżącym stanowisku Ministerstwa Finansów. Przykładowo na taką interpretację wskazuje:

* interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 19 września 2013 r., sygn. IPPP3/443-538/13-2/LK, w której Organ podatkowy wskazał, że:

" (...) mimo nie uwzględnienia w treści art. 86 ust. 11 ustawy art. 86 ust. 10b ustawy brak jest podstaw pozbawienia prawa do odliczenia w następnych okresach rozliczeniowych."

W rezultacie, w przypadku, gdy Spółka otrzyma fakturę w okresach rozliczeniowych późniejszych niż okres rozliczeniowy w którym powstał obowiązek podatkowy u dostawcy, to prawo do obniżenia kwoty podatku należnego będzie przysługiwało w rozliczeniu za miesiąc jej otrzymania lub za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Prezentowane przez Spółkę stanowisko znajduje potwierdzenie również w następujących pismach:

* interpretacja indywidualna wydana za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 11 kwietnia 2014 r., sygn. IPTPP4/443-43/14-2/JM, w której Organ stwierdził że:

"Jeżeli natomiast wnioskodawca nie dokona odliczenia w deklaracji za miesiąc otrzymania faktury, to zgodnie z brzmieniem przepisu art. 86 ust. 11 ustawy, będzie uprawniony do dokonania odliczenia w deklaracji za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych, przy spełnieniu warunków uprawniających do odliczenia. (...)

jeżeli zatem faktura zostanie doręczona wnioskodawcy później niż w trzecim miesiącu następującym po miesiącu, w którym miała miejsce dostawa towarów lub usługi, to wówczas wnioskodawca będzie mógł odliczyć podatek naliczony z tej faktury w deklaracji za miesiąc otrzymania faktury, a jeżeli wnioskodawca nie dokona odliczenia tego podatku w deklaracji za miesiąc otrzymania faktury, to wówczas wnioskodawca będzie uprawniony do dokonania odliczenia w deklaracji za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych."

* interpretacja indywidualna wydana za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 26 marca 2014 r., sygn. IPPP1/443-114/14-2/EK, w której organ potwierdził następujące stanowisko podatnika:

"w sytuacji, kiedy obowiązek podatkowy powstaje u sprzedawcy w styczniu, a faktura dociera do Spółki dopiero w maju, to prawo do odliczenia przysługuje jej najwcześniej w maju.Jeśli natomiast Spółka nie skorzysta z odliczenia w maju, ma prawo zrobić to, na podstawie art. 86 ust. 11 ustawy VAT, także w czerwcu lub w lipcu. Stosownie bowiem do art. 86 ust. 11 ustawy VAT jeśli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, 10d i 10e, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych."

* interpretacja indywidualna wydana za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 26 lutego 2014 r., sygn. IPPP1/443-1298/13-2/AS, w której za prawidłowe uznał stanowisko podatnika, że:

"momentem, z którym podatnik uzyska prawo do skorzystania z możliwości wynikającej z ust. 11 art. 86 ustawy o VAT, odnośnie faktury będzie moment spełnienia obu warunków, tj. otrzymanie faktury i powstanie obowiązku podatkowego (...)"

* interpretacja indywidualna wydana za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 4 marca 2014 r., sygn. ITPPP2/443-1367/13/AK, w której potwierdził prawidłowość następującego stanowiska:

(...) uznać należy, że ustanowione w przepisie ust. 11 prawo do dokonania odliczenia w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych, w przypadku odliczenia dokonywanego na podstawie ust. 10 rozpatrywać należy z uwzględnieniem zapisu ust. 10b, co prowadzi do wniosku wskazanego przez Spółkę powyżej, tj. do uznania, że podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych następujących po okresie, w którym powstało faktycznie prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Zdaniem Spółki, zasada ta będzie miała zastosowanie także w odniesieniu do sytuacji przedstawionej w pytaniu drugim. Jak wskazano powyżej, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w momencie powstania obowiązku podatkowego. Podkreślić należy ponadto, że zgodnie z art. 86 ust. 10b ustawy o VAT jeżeli Spółka nie posiada faktury VAT, to moment powstania prawa do odliczenia podatku u nabywcy przesuwa się na moment otrzymania faktury.

W przedmiotowym przypadku faktura otrzymywana jest przed momentem powstania obowiązku podatkowego. W konsekwencji, w momencie powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy obydwa wskazane warunki zostają spełnione, a Spółka uzyskuje prawo do odliczenia podatku VAT w okresie, w którym powstał obowiązek podatkowy u sprzedawcy.

Jednocześnie, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że na mocy art. 86 ust. 11 ustawy o VAT jeżeli Spółka nie skorzysta z prawa do odliczenia podatku VAT w rozliczeniu za okres w którym oba warunki zostały spełnione tj. gdy powstał obowiązek podatkowy, będzie uprawniona do dokonania odliczenia także w rozliczeniach za jeden z dwóch następujących po tym okresów rozliczeniowych.

Prawidłowość powyższej argumentacji potwierdzona została m.in. w:

* interpretacji indywidualnej wydanej za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 25 lutego 2014 r., sygn. IPPP1/443-1298/13-2/AS, gdzie potwierdził stanowiska podatnika, który stwierdził, że:

"W przypadku, gdy Spółka przed okresem rozliczeniowym, w którym u sprzedawcy powstaje obowiązek podatkowy w podatku VAT otrzyma fakturę, będzie uprawniona do dokonania obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego, wykazanego w fakturze, w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym u sprzedawcy powstanie obowiązek podatkowy albo za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych".

Mając powyższe na uwadze, Spółka wniosła jak na wstępie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 86 ust. 10 ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

Stosownie natomiast do art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a - powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny.

Zgodnie z art. 86 ust. 10c ustawy, przepis ust. 10 stosuje się odpowiednio do całości lub części zapłaty uiszczanej przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi.

Stosownie do art. 86 ust. 11 ustawy, jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, 10d i 10e, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Natomiast zgodnie z art. 86 ust. 13 ustawy, jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 10d, 10e i 11, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 13a.

Wyłączenia stosowania obniżenia podatku należnego zostały zawarte w art. 88 ustawy.

I tak, w myśl art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zatem, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że Spółka zarejestrowana jest jako czynny podatnik podatku od towarów i usług. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka nabywa towary i usługi od kontrahentów będących czynnymi podatnikami VAT.

Dokonywane transakcje dokumentowane są przez kontrahentów za pomocą faktur VAT, a nabywane towary i usługi wykorzystywane są przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych uprawniających do odliczenia podatku.

W związku z realizowanymi transakcjami mogą wystąpić m.in. następujące sytuacje:

1. Spółka otrzymuje od sprzedawcy fakturę VAT w okresie rozliczeniowym późniejszym niż okres rozliczeniowy, w którym powstaje obowiązek podatkowy u sprzedawcy (np. pierwszy, drugi, trzeci lub jakikolwiek inny późniejszy okres rozliczeniowy następujący po okresie rozliczeniowym w którym powstał obowiązek podatkowy u sprzedawcy).

2. Spółka otrzymuje od sprzedawcy fakturę VAT, odnośnie której obowiązek podatkowy u sprzedawcy powstaje w okresie rozliczeniowym późniejszym niż okres, w którym Spółka otrzymuje fakturę (np. pierwszy, drugi, trzeci lub jakikolwiek inny późniejszy okres rozliczeniowy następujący po okresie rozliczeniowym w którym Spółka otrzymała fakturę VAT).

Wątpliwości Spółki sprowadzają się do zagadnienia, w jakich okresach rozliczeniowych Spółka, może obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu otrzymanych faktur.

Analiza cytowanych wyżej przepisów art. 86 ust. 10, ust. 10b i ust. 10c ustawy prowadzi do wniosku, że z odliczenia podatku można skorzystać dopiero w rozliczeniu za okres, w którym spełnione są łącznie trzy przesłanki:

* podatnik jest w posiadaniu faktury dokumentującej transakcję,

* powstał obowiązek podatkowy w odniesieniu do nabywanych towarów i usług,

* doszło do faktycznego nabycia tych towarów i usług lub doszło do zapłaty całości lub części uiszczanej kwoty przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi.

Natomiast, termin o którym mowa w art. 86 ust. 11 ustawy, tj. termin "dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych" do odliczenia podatku będzie liczony dopiero od okresu, w którym zostaną spełnione łącznie wskazane wyżej przesłanki do odliczenia.

Zatem, w sytuacji, gdy Spółka otrzymuje od sprzedawcy fakturę VAT w okresie rozliczeniowym późniejszym niż okres rozliczeniowy, w którym powstaje obowiązek podatkowy u sprzedawcy (np. pierwszy, drugi, trzeci lub jakikolwiek inny późniejszy okres rozliczeniowy następujący po okresie rozliczeniowym w którym powstał obowiązek podatkowy u sprzedawcy), będzie uprawniona do dokonania obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego, wykazanego w fakturze, w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym otrzyma fakturę albo za jeden z dwóch następujących po tym okresie okresów rozliczeniowych.

W sytuacji, gdy Spółka otrzymuje od sprzedawcy fakturę VAT, dokumentującej czynność dla której obowiązek podatkowy u sprzedawcy powstaje w okresie rozliczeniowym późniejszym niż okres, w którym Spółka otrzymuje fakturę (np. pierwszy, drugi, trzeci lub jakikolwiek inny późniejszy okres rozliczeniowy następujący po okresie rozliczeniowym w którym Spółka otrzymała fakturę VAT), będzie uprawniona do dokonania obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego, wykazanego w fakturze, w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym u sprzedawcy powstanie obowiązek podatkowy albo za jeden z dwóch następujących po tym okresie okresów rozliczeniowych.

W przypadku, gdy Spółka nie dokona obniżenia podatku naliczonego w ww. okresach rozliczeniowych, ma Ona prawo, zgodnie z art. 86 ust. 13 ustawy, do obniżenia podatku naliczonego o kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego (tekst jedn.: za pierwszy okres rozliczeniowy, w którym spełni wszystkie warunki do dokonania odliczenia), nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w wyżej przedstawionym zakresie jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl