Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 13 listopada 2009 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP1-443-837/09-4/IZ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 28 sierpnia 2009 r. (data wpływu 31 sierpnia 2009 r.), uzupełnionego na wezwanie tut. Organu pismem z dnia 5 listopada 2009 r. (data wpływu 9 listopada 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług dotyczącej opodatkowania poszczególnych składników majątku, korekty podatku naliczonego oraz zastosowania proporcji rozliczenia podatku naliczonego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 sierpnia 2009 r. do tut. Organu wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie w zakresie podatku od towarów i usług dotyczącej opodatkowania poszczególnych składników majątku, korekty podatku naliczonego oraz zastosowania proporcji rozliczenia podatku naliczonego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

W dniu 22 września 2006 r. doszło do połączenia spółek działających pod firmą: G. P. - W. S.A. z siedzibą w W (spółka dominująca, dalej: G. P. lub Wnioskodawca), Ś. F. P. Sp. z o.o. z siedzibą w Ś. (spółka zależna, dalej: ŚFP) oraz F. P. P. Sp. z o.o. z siedzibą w Z. (spółka zależna). Spółki zostały połączone poprzez przejęcie przez G. P. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.). W konsekwencji, na podstawie art. 93 § 2 pkt 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. z 2005 r., Dz. U. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) po dokonaniu połączenia G. P. wstąpiła we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki łączących się spółek. Siedziby obu spółek zależnych od Wnioskodawcy stały się siedzibami oddziałów G. P. zlokalizowanymi odpowiednio w Ś. oraz w Z.

Obecnie Wnioskodawca zamierza zbyć prawo wieczystego użytkowania gruntów wraz z posadowionymi na nich budynkami i budowlami oraz częścią maszyn, które wykorzystywane były przez ŚFP, a następnie Oddział G. P. w Ś., w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Przedmiotem zbycia mają być:

* prawo użytkowania wieczystego działki Nr 2/56 wraz z odrębnym od gruntu prawem własności budynków, budowli i maszyn posadowionych na tej działce (hali produkcyjnej z mieszalnią farb wraz ze znajdującymi się w niej maszynami, garaży na meleksy, budynku biurowo-socjalno-magazynowego, budynku trafostacji, ogrodzenia, parkingu i kabiny wartowniczej),

* prawo użytkowania wieczystego działek Nr 7/4, 7/7 wraz z ogrodzeniem posadowionym na tych działkach.

Prawo użytkowania wieczystego działki Nr 2/56 wraz z odrębnym od gruntu prawem własności budynków, budowli i urządzeń posadowionych na tej działce (hali produkcyjnej z mieszalnią farb wraz ze znajdującymi się w niej maszynami, urządzeniami, garaży na meleksy, budynku biurowo-socjalno-magazynowego, budynku trafostacji i ogrodzenia) oraz prawo użytkowania wieczystego działek Nr 7/4, 7/7 wraz z ogrodzeniem posadowionym na tych działkach zostały nabyte przez ŚFP w 2001 r. Powyższa transakcja była zwolniona z opodatkowana VAT, a zatem ŚFP nie przysługiwało w stosunku do nabytych składników majątkowych prawo do odliczenia podatku VAT. Od momentu nabycia ŚFP nie dokonywała modernizacji nabytych budynków. ŚFP poniosła natomiast w 2005 r. nakłady na budowle, tj.:

* instalację sprężonego powietrza o wartości początkowej 2.016,00 zł - wartość poniesionych nakładów wyniosła 1.724,00 zł,

* ogrodzenie o wartości początkowej 23.189,00 zł - wartość poniesionych nakładów wyniosła 57,338,42 zł.

Wysokość dokonanych nakładów w 2005 r., co do każdej z wymienionych budowli, przewyższyła 30% ich wartości początkowej. Naliczony podatek VAT wynikający z faktur dokumentujących te nakłady (usługi i towary nabyte w ramach dokonanych modernizacji) został przez ŚFP odliczony.

Ponadto, w 2001 r. ŚFP wybudowała na oddanej w użytkowanie wieczyste działce Nr 2/56 nakładami własnymi parking samochodowy o wartości początkowej 69,002,60 zł, a w 2002 r. zakupiła i posadowiła na tej działce kabinę wartowniczą o wartości początkowej 86.580,62 zł W obu wymienionych przypadkach ŚFP odliczyła podatek VAT wynikający z faktur dokumentujących zakup towarów i usług związanych z budową parkingu i kabiny wartowniczej.

Wszystkie powyżej wymienione składniki majątkowe wykorzystywane były przez ŚFP, a następnie przez Oddział G.P. w Ś. do prowadzenia działalności w zakresie produkcji pomp. Produkcja pomp została zakończona pod koniec lipca 2009 r. Obecnie wymienione składniki majątkowe mają być przedmiotem zbycia.

W związku u powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy przedmiot transakcji stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT.

2.

Jaką stawką podatku od towarów i usług powinna zostać opodatkowana transakcja sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntów wraz z posadowionymi na nich budynkami i budowlami oraz maszynami.

3.

Czy sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntów wraz z budynkami i budowlami oraz maszyn będzie wiązać się z koniecznością dokonania korekty odliczenia podatku naliczonego związanego z tymi obiektami, o której mowa w art. 91 ustawy o VAT.

4.

Czy w przypadku sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z budynkami i budowlami oraz maszyn zastosowanie znajdzie proporcja, o której mowa w art. 90 ustawy o VAT.

Stanowisko Wnioskodawcy odnośnie przedstawionych pytań

Ad 1)

Zdaniem Wnioskodawcy przedmiot transakcji nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, lecz przedmiotem zbycia będą poszczególne składniki majątkowe.

Zgodnie z art. 2 pkt 27e ustawy o VAT przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Zdaniem Spółki, w analizowanej sytuacji, nie są spełnione wszystkie powyżej wymienione przesłanki do uznania sprzedawanych przez Wnioskodawcę składników majątkowych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

W pierwszej kolejności należy stwierdzić, że przedmiotem sprzedaży będzie wyłącznie zespół składników materialnych, z którymi nie będą związane żadne zobowiązania. Wśród aktywów będących przedmiotem sprzedaży nie będzie też składników niematerialnych.

Ponadto, przedmiotem zbycia nie będą wszystkie składniki majątkowe przyporządkowane do Oddziału G. P. w Ś., lecz tylko wskazane w niniejszym wniosku aktywa, a ze zbyciem tych składników majątkowych nie będzie wiązało się przejście zakładu pracy na nabywcę. W związku z tym również przesłanka wyodrębnienia organizacyjnego zbywanego majątku nie jest w analizowanej sytuacji zdaniem Wnioskodawcy spełniona.

Dodatkowo, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że przedmiot transakcji nie spełnia - pomimo, że co do zasady przeznaczony jest do realizacji określonych zadań gospodarczych, tj. produkcji pomp - przesłanki do uznania go za niezależne przedsiębiorstwo realizujące określone zadania gospodarcze. Spółka nie wie, jakiego rodzaju działalność będzie prowadzona przez nabywcę przy wykorzystaniu składników majątkowych będących przedmiotem transakcji. Niemniej, wraz z halą produkcyjną będzie sprzedawana tylko część maszyn produkcyjnych. Maszyny nadające się jeszcze do dalszego wykorzystania przez Spółkę zostaną przeniesione do pozostałych lokalizacji Spółki w Z. lub W.

W świetle powyższego, zdaniem Wnioskodawcy, transakcję sprzedaży należy zakwalifikować jako dostawę poszczególnych składników majątkowych niestanowiących zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ad 2

Opodatkowanie zbycia poszczególnych składników majątkowych

W ocenie Wnioskodawcy, z uwagi na fakt, że w przedmiotowym przypadku przedmiotem zbycia będą poszczególne składniki majątkowe, nie zaś zorganizowana część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, przy zbyciu tych składników zastosowanie znajdą następujące stawki VAT:

a.

hala produkcyjna z mieszalnią farb, garaże na meleksy, budynek biurowo-socjalno-magazynowy, budynek trafostacji - stawka zw. VAT,

b.

maszyny i urządzenia - stawka zw. VAT,

c.

ogrodzenie, instalacja sprężonego powietrza, parking, kabina wartownicza - stawka 22% VAT.

Poniżej Spółka przedstawia uzasadnienie swojego stanowiska

Ad a) hala produkcyjna z mieszalnią farb, garaże na meleksy, budynek biurowo-socjalno-magazynowy, budynek trafostacji

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o V4T zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

* dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

* pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Stosownie natomiast do art. 2 pkt 14 ustawy o VAT przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich wybudowaniu lub

* ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Z powyższych przepisów wynika, że dostawa budynków, budowli lub ich części podlega zwolnieniu z opodatkowania VAT pod warunkiem, że nie następuje ona w ramach pierwszego zasiedlenia lub od pierwszego zasiedlenia do momentu dostawy upłynęły 2 lata, a ulepszenia składników majątkowych będących przedmiotem dostawy nie przekroczyły 30% ich wartości początkowej.

Posadowione na działce Nr 2/56 budowle i budynki tj. hala produkcyjna z mieszalnią farb, garaże na meleksy, budynek biurowo-socjalno-magazynowy i budynek trafostacji były już przedmiotem pierwszego zasiedlenia i od tego momentu upłynęło więcej niż 2 lata (pierwsze zasiedlenie nastąpiło zdaniem Wnioskodawcy w 2001 r. w momencie nabycia tych aktywów przez Spółkę). Dodatkowo, przedmiotowe budynki i budowle nie były ulepszane. W konsekwencji, sprzedaż tych aktywów będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Ad b) maszyny i urządzenia

Ze zwolnienia z opodatkowania VAT będą korzystać również maszyny i urządzenia znajdujące się w hali produkcyjnej. Zgodnie bowiem z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT zwalnia się od podatku dostawę towarów używanych, pod warunkiem że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Jak stanowi natomiast art. 43 ust. 2 ustawy o VAT przez towary używane rozumie się ruchomości, których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej pół roku po nabyciu prawa do rozporządzania tym; towarami jak właściciel.

Z uwagi na fakt, że G. P. nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu przedmiotowych maszyn i urządzeń (transakcja ta była zwolniona z opodatkowania VAT), a okres ich używania przez Wnioskodawcę przekroczył pół roku od nabycia prawa do rozporządzania tymi składnikami jak właściciel, zbycie tych składników majątkowych będzie podlegało zwolnieniu z opodatkowania VAT.

Ad c) ogrodzenie, instalacja sprężonego powietrza, parking, kabina wartownicza

Sprzedaż pozostałych składników majątkowych będących przedmiotem sprzedaży, tj. ogrodzenia, instalacji sprężonego powietrza, parkingu oraz kabiny wartowniczej będzie zdaniem G. P. podlegała opodatkowaniu podstawową 22% stawką VAT.

Zgodnie z zaprezentowanym stanem faktycznym, ogrodzenie oraz instalacja sprężonego powietrza zostały przez SEP ulepszone, a wartość tych ulepszeń przekroczyła 30% wartości początkowej tych składników majątkowych Zbycie przedmiotowych budowli będzie zatem dokonane w ramach pierwszego zasiedlenia, w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT. Dostawę w ramach pierwszego zasiedlenia będzie również stanowić sprzedaż parkingu oraz kabiny wartowniczej. Składniki te zostały bowiem wybudowane przez SEP we własnym zakresie, a poprzez ich sprzedaż G. P. odda je do użytkowania w wykonaniu czynności podlegającej opodatkowaniu pierwszemu nabywcy po ich wybudowaniu, a zatem dokona ich pierwszego zasiedlenia. Stosownie natomiast do brzmienia art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, nie stosuje się zwolnienia do dostawy budynków, budowli lub ich części jeżeli dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia.

W przypadku ogrodzenia, instalacji sprężonego powietrza, parkingu oraz kabiny wartowniczej G. P. nie będzie mogła również skorzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT. Warunkiem zastosowania tego zwolnienia jest bowiem spełnienie przesłanki, aby

* w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,

* dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe nit 30% wartości początkowej tych obiektów.

Jeżeli chodzi o parking i kabinę wartowniczą, to - jak wskazano powyżej - G. P. przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do tych obiektów. Nie został zatem spełniony warunek przewidziany w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a) ustawy o VAT. Odnośnie natomiast ogrodzenia oraz instalacji sprężonego powietrza, to wartość dokonanych przez Wnioskodawcę ulepszeń przekroczyła 30% wartości początkowej tych obiektów.

Podsumowując, sprzedaż ogrodzenia, instalacji sprężonego powietrza, parkingu oraz kabiny wartowniczej będzie zdaniem Spółki podlegała opodatkowaniu 22% stawką VAT.

Opodatkowanie zbycia użytkowania wieczystego gruntu

Zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy o VAT w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Jak stanowi natomiast § 13 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2008 r. Nr 212, poz. 1336), zwalnia się od podatku zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli, jeżeli budynki te lub budowle albo ich części są zwolnione od podatku.

Z powyższych przepisów wynika, że grunt dzieli los zlokalizowanych na nim budynków, a stawka VAT, według której powinna być opodatkowana sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu, jest uzależniona od stawki zastosowanej w odniesieniu do zlokalizowanych na gruncie budynków lub budowli.

Działka Nr 2/56

Na działce Nr 2/56 znajdują się zarówno takie budynki i budowle, których sprzedaż podlega opodatkowaniu VAT (parking, kabina wartownicza, instalacja sprężonego powietrza, ogrodzenie), jak również podlegające zwolnieniu z opodatkowania VAT (hala produkcyjna, garaże na meleksy, budynek biurowo-socjalno-magazynowy, budynek trafostacji). Wobec braku jednoznacznej regulacji w przepisach ustawy, należy zdaniem Wnioskodawcy przyjąć formułę pozwalającą na dokonanie proporcjonalnej alokacji, która pozwoli na ustalenie w jakiej części zbywane prawo wieczystego użytkowania gruntu podlegać będzie opodatkowaniu VAT, a jaka jego część będzie zwolniona z opodatkowania VAT. Metodą najczęściej stosowaną w praktyce jest metoda polegająca na przyjęciu wartości poszczególnych budynków (budowli) i dokonanie alokacji wartości gruntu według wartości budynków lub budowli (tzw. wartościowa metoda alokacji). Inną metodą jest metoda oparta na alokacji według powierzchni budynków w łącznej powierzchni gruntów (tzw. powierzchniowa metoda alokacji). W ocenie Wnioskodawcy zastosowanie metody alokacji powierzchniowej nie byłoby jednak w analizowanej sytuacji uzasadnione. Zastosowanie tej metody w przypadku, gdy na gruncie znajdują się zarówno budynki jak i budowle prowadziłoby zdaniem G. P. do zniekształcenia proporcji, gdyż powierzchnia budowli (np. powierzchnia ogrodzenia) nie będzie stanowić adekwatnego wyznacznika dla celów porównania z powierzchnią budynków. W konsekwencji, G. P. stoi na stanowisku, że prawidłowe w analizowanej sytuacji będzie zastosowanie wartościowej metody alokacji.

W związku z powyższym, w ocenie Wnioskodawcy prawo wieczystego użytkowania działki Nr 2/56 powinno podlegać opodatkowaniu VAT według właściwej proporcji wartościowej, w jakiej pozostają posadowione na nim budynki (budowie) zwolnione z opodatkowania do budynków i budowli opodatkowanych VAT, przy czym właściwe będzie przyjęcie wartości rynkowej tych aktywów, a nie ich wartości księgowej. Za takim rozwiązaniem przemawia fakt, iż podstawą opodatkowania tych składników majątkowych będzie ich wartość rynkowa. Z uwagi na powyższe nie ma zdaniem Spółki podstaw, aby przy ustalaniu proporcji wartości budynków (budowli) opodatkowanych VAT oraz budynków lub budowli zwolnionych z opodatkowania VAT zmierzającej do ustalenia w jakiej części; prawo wieczystego użytkowania gruntu będzie podlegało opodatkowaniu VAT, a jaka jego część zostanie zwolniona z opodatkowania VAT, opierając się na wartości księgowej tych budynków lub budowli.

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż działki nr 2/56 będzie podlegała opodatkowaniu oraz zwolnieniu z opodatkowania VAT w takiej proporcji, w jakiej pozostaje wartość rynkowa opodatkowanych oraz zwolnionych z opodatkowania VAT budynków lub budowli posadowionych na tym gruncie.

Działki nr 774 oraz 7/7

Na działkach Nr 7/4 oraz 7/7 znajduje się wyłącznie ogrodzenie, którego sprzedaż podlega opodatkowaniu 22% stawką VAT. Zbycie prawa wieczystego użytkowania tych działek powinno zatem zdaniem Wnioskodawcy podlegać opodatkowaniu stawką VAT właściwą dla opodatkowania ogrodzenia, tj. 22% stawką VAT.

Ad 3)

W ocenie Wnioskodawcy, sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntów wraz ze zlokalizowanymi na nich budynkami i budowlami oraz maszyn nie będzie wiązać się z koniecznością dokonania korekty odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do tych aktywów.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy o VAT po zakończeniu roku, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 1 jest on obowiązany dokonać korekty kwoty podatku odliczonego zgodnie z art. 90 ust. 2-9, z uwzględnieniem proporcji obliczonej w sposób określony w art. 90 ust. 2-6 lub przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 11, dla zakończonego roku podatkowego. Stosownie natomiast do art. 91 ust. 2 ustawy o VAT w przypadku towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nabywcy, z wyłączeniem tych których wartości początkowa nie przekracza 15 000 zł, korekty o której mowa w ust. 1, podatnik dokonuje w ciągu 5 kolejnych lat, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów - w ciągu 10 lat, licząc od roku w którym zostały oddane do użytkowania.

Z uwagi na fakt, że transakcja nabycia przez ŚFP hali produkcyjnej wraz ze znajdującymi się w niej maszynami, garaży na meleksy, budynku biurowo-socjalno-magazynowego, budynku trafostacji podlegała zwolnieniu z opodatkowania VAT, ŚPF nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do tych składników majątkowych. W związku z powyższym obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego, o którym mowa w art. 91 ustawy o VAT nie znajdzie zastosowania w przypadku zbycia przedmiotowych składników majątkowych.

Niezależnie od powyższego należy zauważyć, że w analizowanej sytuacji zastosowanie znajdą przepisy przejściowe wynikające z ustawy o VAT dotyczące korygowania podatku naliczonego w odniesieniu do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nabytych przed 1 maja 2004 r. Jak stanowi art. 163 ust. 2 ustawy o VAT korekta kwoty podatku naliczonego, o której mowa w art. 91, za rok 2004 dotyczy okresu od dnia 1 maja do końca roku podatkowego. Do obliczenia proporcji przyjmuje się obroty osiągnięte w tym okresie. Obliczoną za ten okres proporcję stosuje się przy wyliczeniu kwoty podatku naliczonego podlegającego odliczeniu zgodnie z art. 90 w trakcie 2005 r. W stosunku do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych przed dniem 1 maja 2004 r. stosuje się przepisy art. 20 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 175, tj. ustawy z 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 1993 r. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.)

Z przywołanej regulacji wynika zatem, że korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 91 ustawy o VAT dotyczy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych po 30 kwietnia 2004 r. W sytuacji G. P., hala produkcyjna wraz ze znajdującymi się w niej maszynami, garaże na meleksy, budynek biurowo-socjalno-magazynowy, budynek trafostacji zostały nabyte przed 1 maja 2004 r. W konsekwencji, przedstawionych przepisów o korekcie do tych aktywów nie stosuje się.

Z uwagi na fakt, że dostawa pozostałych składników majątkowych, tj. ogrodzenia, instalacji sprężonego powietrza, parkingu oraz kabiny wartowniczej będzie podlegała opodatkowaniu 22% stawką VAT, w odniesieniu do tych składników majątkowych na Wnioskodawcy me będzie ciążył obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego.

Ad 4)

Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z posadowionymi na nim budynkami i budowlami oraz sprzedaż maszyn nie będzie wiązała się z koniecznością zastosowania tzw. proporcji sprzedaży, o której mowa w art. 90 ustawy o VAT. Jak stanowi art. 90 ust. 1 ustawy o VAT w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy o VAT, jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10. Jak stanowi natomiast art. 90 ust. 3 ustawy o VAT proporcję, o której mowa w ust. 2 ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

Stosownie jednak do art. 90 ust. 5 ustawy o VAT, do obrotu o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się obrotu uzyskanego z dostawy towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, oraz gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli są zaliczane do środków trwałych podatnika - używanych przez podatnika na potrzeby jego działalności. Biorąc pod uwagę fakt, że przedmiotem transakcji będzie prawo wieczystego użytkowania gruntów oraz składniki majątkowe zaliczane przez G. P. do środków trwałych i używane przez Wnioskodawcę na potrzeby prowadzonej działalności, za spełnione należy uznać przesłanki określone w art. 90 ust. 5 ustawy o VAT. W konsekwencji, G. P. nie będzie zobowiązana do zastosowania proporcji sprzedaży, o której mowa w art. 90 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl