IPPP1/443-831/08-2/AP, Czy wpływające środków pieniężnych stanowiące całość, część lub ratę opłaty za przekształcenie z tytułu... - OpenLEX

IPPP1/443-831/08-2/AP - Czy wpływające środków pieniężnych stanowiące całość, część lub ratę opłaty za przekształcenie z tytułu wydanej przez starostę decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości opodatkowaniu VAT?

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 20 czerwca 2008 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP1/443-831/08-2/AP Czy wpływające środków pieniężnych stanowiące całość, część lub ratę opłaty za przekształcenie z tytułu wydanej przez starostę decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości opodatkowaniu VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko A..., przedstawione we wniosku z dnia 24 kwietnia 2008 r. (data wpływu 29 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 kwietnia 2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

W związku z nowelizacją z dniem 1 stycznia 2008 r. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1459 z późn. zm.), zainteresowani użytkownicy wieczyści mogą składać do organów samorządowych - zgodnie z art. 1 - żądania przekształcenia tego prawa w prawo własności nieruchomości.

Zgodnie z art. 3 i 4 powołanej ustawy, żądanie to jest realizowane w drodze decyzji administracyjnej starosty jako organu samorządowego. Decyzja ta stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej. Osoba, na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, jest obowiązana do uiszczenia dotychczasowemu właścicielowi opłaty z tytułu tego przekształcenia. Opłaty takie w całości, części lub w ratach (decyzję o rozłożeniu na raty podejmuje starosta), są przekazywane m.in. na konto A... jako państwowej osoby prawnej wykonującej prawo własności Skarbu Państwa w zakresie gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład mienia Skarbu Państwa.

Zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) od wpływów z przedmiotowych opłat potrąca się 25% środków, które stanowią dochód powiatu, na obszarze którego położone są te nieruchomości.

Na konto A..., jako odrębnego podatnika VAT, niebędącego jednostką samorządu terytorialnego, trafia cześć środków pieniężnych z tytułu wydanej przez starostę decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

A... nie jest stroną w administracyjnym postępowaniu przekształceniowym i nie zawiera w tym zakresie żadnych umów cywilno - prawnych oraz nie świadczy żadnych czynności i usług w postępowaniu przekształceniowym. A... nie podejmuje decyzji o wysokości opłat, ani o ich rozłożeniu na raty - decyzje te podejmuje samodzielnie (bez udziału A...) starosta.

Zdaniem A..., wpływające środki pieniężne z tytułu całości, części lub raty opłaty za przekształcenie, pozostają - dla A... jako podatnika VAT - poza regulacjami ustawy o VAT (nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy wpływające na konto A..., jako państwowej osoby prawnej, środki pieniężne stanowiące całość, część lub ratę opłaty za przekształcenie z tytułu wydanej przez starostę decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1459 z późn. zm.), podlegają w A..., jako podatnika VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w myśl ustawy o VAT?

Zdaniem Wnioskodawcy wpływ środków pieniężnych na konto A...stanowiących całość, część lub ratę opłaty za przekształcenie na podstawie wydanej przez starostę decyzji administracyjnej o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla użytkowników wieczystych nie rodzi dla A... jako podatnika VAT żadnych skutków podatkowych w podatku VAT, tj. wpływ tych opłat nie podlega ustawie o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zakres przedmiotowy opodatkowania podatkiem od towarów i usług określają przepisy art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą, zgodnie z którym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast w myśl art. 8 ust. 1 ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1.

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej:

2.

zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

3.

świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Zatem każde odpłatne świadczenie na rzecz innego podmiotu podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Jednak aby uznać dane świadczenie za świadczenie odpłatne, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a beneficjentem, i w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że na konto Wnioskodawcy, jako odrębnego podatnika VAT, będącego państwową osobą prawną i niebędącego jednostką samorządu terytorialnego, trafia część środków pieniężnych stanowiących całość, część lub ratę opłaty za przekształcenie na podstawie wydanej przez starostę decyzji administracyjnej o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla użytkowników wieczystych. Ponadto A... nie jest stroną w administracyjnym postępowaniu przekształceniowym, nie zawiera w tym zakresie żadnych umów cywilnoprawnych i nie świadczy żadnych czynności ani usług w tymże postępowaniu. W związku z tym, że pomiędzy Wnioskodawcą a stroną wnoszącą opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości nie istnieje żaden stosunek prawny, opłat tych nie można potraktować jako wynagrodzenia podlegającego opodatkowaniu podatkiem VAT.

Biorąc pod uwagę przywołane powyżej przepisy oraz przedstawione przez Wnioskodawcę zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, iż opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wpływające na konto A... nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług z uwagi na fakt, iż nie stanowią one zapłaty za dostawę towarów czy też za świadczenie usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl