Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 2 listopada 2009 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP1-443-824/09-4/JB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 13 sierpnia 209 r. (data wpływu 24 sierpnia 2009 r.), uzupełnionym pismem z dnia 8 października 2009 r. (data wpływu 14 października 2009 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania premii pieniężnej oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 sierpnia 2009 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania premii pieniężnej oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego. Przedmiotowy wniosek uzupełniony został pismem z dnia 8 października 2009 r. (data wpływu 14 października 2009 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z dnia 29 września 2009 r. znak IPPP1-443-824/09-2/JB.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka jest dostawcą różnego typu wózków widłowych marki L, części zamiennych do nich, usług serwisowych na tychże wózkach oraz ich wynajmu długo i krótkoterminowego.

W celu zwiększenia obrotów Spółka prowadzi różnego typu działania mające za zadanie zachęcenie klientów do nabywania jej produktów i zapewnienie sobie ich lojalności. W tym też celu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej spółka zawiera umowy o współpracy z niektórymi kontrahentami, w tym z jednym z największych odbiorców - firmą LM, którzy zobowiązują się do korzystania ze spółki jako dostawcy.

Z umów tych wynika między innymi, że odbiorcy zobowiązują się do nabycia od Spółki w danym roku określonych produktów (towarów lub/i usług) o odpowiedniej wartości netto a ze swej strony za wykonanie planu nabycia tych produktów Spółka zobowiązuje się do wypłaty premii obrotowej określonej jako procent od uzyskanego w danym roku obrotu netto zgodnie z tabelami określonymi w umowach. Do obrotu będącego podstawą naliczenia premii wchodzi obrót roczny z wszystkich zapłaconych do dnia rozliczenia premii faktur sprzedaży.

Premie wypłacane są za okres roku kalendarzowego na podstawie wystawionej przez kontrahenta faktury VAT, w której podstawę opodatkowania stanowi osiągnięty obrót netto z zastosowaniem stawki VAT w wysokości 22%. Premie pieniężne, o których mowa powyżej nie są przyporządkowane konkretnej dostawie lecz dotyczą ogółu dostaw w danym okresie oraz przyznawane są za przekroczenie określonego w umowach pułapu zakupów liczonego na podstawie zapłaconych przez kontrahenta faktur sprzedaży. Stanowi ona zachętę oraz motywację dla kontrahenta do większej aktywności w zakresie nabyć produktów Spółki poprzez dążenie do osiągnięcia jak największych obrotów celem przekraczania określonych w umowie progów jak również do terminowego regulowania zobowiązań wobec Spółki.

W piśmie z dnia 8 października 2009 r. Spółka wyjaśniła, iż jako dostawca różnego typu wózków widłowych marki L zawiera różnego rodzaju umowy o współpracy z dostawcami i odbiorcami, w których między innymi mowa jest o premii za osiągnięcie określonego w niej pułapu zakupów w ciągu określonego czasu.

Część z umów, w których Spółka występuje zazwyczaj jako odbiorca np. komponentów do oferowanych przez spółkę wózków widłowych (opony, baterie, prostowniki, części zamienne itp.) zawiera postanowienia o działaniach wzajemnych spółki lub kontrahenta, lub z jej treści pośrednio wynika fakt takich działań np. świadczenie usług marketingowych wśród odbiorców wózków widłowych, rekomendowanie im zakupu baterii czy opon tego a nie innego dostawcy itp. Toteż otrzymanie premii obrotowej za przekroczenie określonego limitu obrotu w ramach takich umów w opinii Spółki rodzi obowiązek opodatkowania jej podatkiem od towarów i usług, a co za tym idzie daje prawo do odliczenia VAT naliczonego w fakturze VAT u przekazującego premię.

Drugiego typu umowy, które budzą większe wątpliwości Spółki, są to umowy o szeroko pojętej współpracy dot. zakupu wózków widłowych, części zamiennych do nich, usług serwisowania i wynajmu, regulujące zasady świadczenia dostaw i usług i odpłatności za nie, w których spółka występuje jako dostawca i w których premie od osiągniętego obrotu stanowią jeden z elementów. Ponieważ Spółka dostarcza swoim odbiorcom, w tym dużym sieciom handlowym, maszyny w zależności od aktualnego zapotrzebowania różnego typu, będące u tych kontrahentów środkami trwałymi oraz części zamienne i serwis do tych maszyn, wzajemne świadczenie usług marketingowo-reklamowych przez tych kontrahentów na rzecz spółki nie jest z natury możliwe, jak również z tych samych względów nie jest możliwe ustanowienie w nich zobowiązania się kontrahenta do posiadania pełnego asortymentu oferowanych przez Spółkę towarów czy usług.

Nie są to też sensu stricte umowy o wyłączność - nie ma w nich postanowień o zakazie dokonywania zakupów u innych dostawców, w tym tych stanowiących dla spółki bezpośrednią konkurencję.

Bonusy wypłacane są kontrahentom wyłącznie w oparciu o wartość nabytych w danym okresie towarów lub/i usług tj. za przekroczenie ustalonych w umowie limitów nabyć. Przyznawane są one za całokształt dobrej współpracy z danym kontrahentem w danym okresie w postaci regularnego dokonywania zakupów oferowanych przez Spółkę towarów lub/i usług (wózki widłowe, osprzęt do nich, części zamienne, świadczenie usług serwisu, wynajmu) oraz ewentualnie za terminowe płatności za faktury. Toteż mogą dotyczyć bardzo wielu (do kilkuset) i bardzo różnych transakcji (sprzedaż drogich maszyn i niewielkich wartościowo części zamiennych lub/i np. sporadycznych wynajmów wózków w razie awarii). Wszystkie te działania składają się na fakt satysfakcjonującej strony współpracy.

I właśnie wyłącznie za takie działanie/zachowanie się kontrahenta - tj. osiągnięcie lub przekroczenie określonych w umowie pułapów zakupów, ewentualnie także za terminowe zapłaty za dokonane zakupy premia (bonus) jest mu należna. Stanowi ona gratyfikacje za odpowiednio duży poziom zakupów a pośrednio za niedokonywanie lub znaczne ograniczenie nabyć produktów lub/i usług od konkurentów spółki.

Nie można więc ich powiązać z konkretną dostawą, są wypłacane od sumy wszystkich nabyć. Nie stanowią też w opinii Spółki obniżenia ceny oferowanych towarów/usług; nie jest możliwe określenie wpływu i ustalenie proporcji, w jakiej wypłacenie bonusa miałoby kształtować cenę konkretnego towaru lub usługi.

Nie mniej właśnie poprzez ustanowienie w tych umowach premii (bonusa) od osiągniętego w danym roku obrotu (tj. wielkości zakupów towarów lub/i usług) można mniemać, że pośrednio prowadzi to do powstrzymywania się kontrahentów chcących taka premię osiągnąć od zakupów towarów i usług od innych dostawców a co za tym idzie do zwiększenia obrotów Spółki. Dywersyfikacja zakupów w takim przypadku nie leży w interesie kontrahenta. Jego zachowanie ma bezpośredni wpływ na osiągnięcie uprawnienia do otrzymania premii obrotowej (bonusa) oraz na jej wysokość.

Spółka wskazuje, iż w świetle postanowień art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz art. 24 ust. 1 Dyrektywy Rady 2006/112/WE z 28.11.2006 wynika, iż każde odpłatne świadczenie polegające na działaniu, zaniechaniu lub tolerowaniu czy określonym zachowaniu mieści się w definicji usługi co oznacza, że pojęcie usługi według ww. aktów prawnych jest szersze od definicji usługi w rozumieniu klasyfikacji statystycznych i mieszczą się w tym pojęciu określone zachowania, które nie zostały sklasyfikowane w PKWiU. W opinii Spółki takie właśnie działania kontrahentów jak opisane wyżej są świadczeniem ze strony kontrahenta, z którego wynosi konkretną korzyść i za co winna jest temu kontrahentowi umówione wynagrodzenie.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy premia pieniężna płacona kontrahentom Spółki z tytułu osiągnięcia odpowiedniego poziomu obrotu pomiędzy Spółką a kontrahentami stanowi wynagrodzenie za świadczone przez kontrahentów na rzecz Spółki usługi podlegające opodatkowaniu VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług a w konsekwencji czy Spółka jest uprawniona do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z otrzymanych przez Spółkę od kontrahentów faktur VAT dokumentujących takie premie pieniężne.

Zdaniem wnioskodawcy, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy o VAT przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również: przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej; zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub tolerowania czynności lub sytuacji; świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa. Wypłacana kontrahentom premia pieniężna związana jest z konkretnym zachowaniem tych kontrahentów tj. nabywaniem towarów i usług bezpośrednio od Spółki. Premia stanowi również gratyfikację za niedokonywanie lub znaczne ograniczenie nabyć produktów od konkurentów Spółki. Jej wypłata nie ma charakteru dobrowolnego, gdyż całkowicie zależy od aktywności i zachowania kontrahenta. Działania kontrahenta mają także bezpośredni wpływ na wysokość otrzymanego wynagrodzenia. Na podstawie zawartej umowy oraz po osiągnięciu odpowiedniego pułapu nabyć kontrahent ma prawo żądać jej wypłaty w wysokości określonej umową. Świadczy to o istnieniu stosunku zobowiązaniowego pomiędzy stronami oraz związku świadczonych przez kontrahenta usług z wypłacanymi kwotami premii pieniężnej. Zatem premia związana jest z określonymi świadczeniami kontrahentów a tym samym stanowi wynagrodzenie za wykonywanie określonych usług na rzecz Spółki w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT i rodzi w skutkach powstanie obowiązku podatkowego, który kontrahenci zobowiązani są dokumentować poprzez wystawienie faktur VAT.

Strona wskazuje, iż powyższe potwierdza oficjalna interpretacja Ministra Finansów z 30 grudnia 2004 r. nr PP-812-1222/04/AP/4026 stwierdzająca m.in., że "w praktyce występują również sytuacje, w których podatnicy kształtują wzajemne relacje w ten sposób, że premie pieniężne wypłacane są z tytułu dokonywania przez nabywcę np. nabyć określonej wartości czy ilości towarów w określonym czasie lub też dokonywania terminowych płatności za zrealizowane dostawy w pewnym okresie i w określony sposób i premie te nie są związane z żadną konkretną dostawą.

W takich wypadkach należy uznać, że wypłacona premia pieniężna związana jest z określonymi zachowaniami nabywcy, a zatem ze świadczeniem usług przez nabywcę otrzymującego taką premię, które to usługi podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach".

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 29 maja 2008 r. (IPPP1-443-424/08-5/BS) stwierdza iż "działania kontrahentów polegające na realizacji określonego poziomu obrotów, czy też dokonywania częstych zakupów u jednego kontrahenta mają bezpośredni wpływ na wysokość otrzymywanej premii. Wypłacana w ten sposób premia nie może być uznana za rabat, stanowi bowiem rodzaj wynagrodzenia dla dystrybutorów za świadczone na rzecz wnioskodawcy usługi. Zatem pomiędzy stronami będzie istniała więź o charakterze zobowiązaniowym, która na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług stanowi świadczenie usług za wynagrodzeniem, o których mowa w art. 8 ust. 1 ww. ustawy."

Podobnie stanowi pismo z dn. 18.06.08 w odpowiedzi na interpelację poselską nr 3266 oraz interpretacje indywidualne Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie np:

* z 29.02.08 IPPP1-443-136/08-2/AP

* z 29.02.08 IPPP1-443-193/08-2/AP

* z 29.02.08 IPPP2-443-170/08-4/PW

* z 19.05.08 IPPP1-443-712/08-4/AW

* z 13.03.09 IPPP1-443-77/09-2/PR

* z 12.03.09 IPPP1-443-48/09-2/AP

* z 03.04.09 IPPP2-443-32/09-4/MS

oraz w szczególności interpretacja indywidualna dla naszego kontrahenta firmy LM z dnia 01.04.08 nr IPPP1-443-151/08-2/AK, w której Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie nie zgodził się ze stanowiskiem firmy, że premie obrotowe nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT "w związku z czym firma ta wystawiła dla naszej Spółki za otrzymaną za 2008 rok premię fakturę VAT.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz mając na uwadze fakt, iż nabywane usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych, Spółka stoi na stanowisku, że otrzymane od kontrahentów faktury VAT stanowią dla Spółki podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony z nich wynikający na zasadach i w terminach określonych w ustawie. Bowiem stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Ponadto zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikowi, pod warunkiem, że nie występują przesłanki negatywne, określone w art. 88 ustawy o VAT, a zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne, w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Zatem skoro w świetle przytoczonych powyżej argumentów usługi świadczone w związku z otrzymaną premią pieniężną od obrotu podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w fakturze dokumentującej przekazanie wynagrodzenia.

Powyższe stanowisko potwierdzają liczne interpretacje indywidualne m.in. Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 20.05.08 IPPP2-443-560/08-2/IB oraz z 24.01.08 IPP2-443-604/07-2/MK stwierdzająca m.in. iż "W opisanym zdarzeniu mamy do czynienia z sytuacją, gdzie między stronami istnieje umowa, z której wynika, że odbiorcy zobowiązują się do nabycia od Spółki w danym roku określonych produktów. Za wykonanie planu nabycia tych produktów Spółka zobowiązuje się do wypłaty premii obrotowej. Otrzymanie przedmiotowej premii pieniężnej jest rodzajem wynagrodzenia za określone zachowanie się nabywcy w stosunku do sprzedawcy. Zatem pomiędzy stronami zaistniała więź o charakterze zobowiązaniowym, która na gruncie ustawy o VAT stanowi świadczenie usługi za wynagrodzeniem. W związku z powyższym nabywane usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych a więc otrzymana od kontrahenta faktura VAT stanowić będzie dla Spółki podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony z niej wynikający..."

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Artykuł 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy natomiast precyzuje, iż kwotę podatku naliczonego stanowi z zastrzeżeniem ust. 3-7 tego artykułu, suma kwot podatku określona w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest zatem związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona w art. 86 ust. 1 zasada wyłącza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Ustawodawca stworzył podatnikom prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez nich zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy towarów i usług będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

I tak m.in. zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Z uwagi na powyższe w celu ustalenia prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z faktury dokumentującej premie pieniężne ustalić należy, czy udzielona premia podlega opodatkowaniu.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zakres tych czynności został zdefiniowany w art. 7 i art. 8 cyt. ustawy. Przez dostawę towarów, jak wskazują przepisy art. 7 ust. 1 ww. ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast w myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1.

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

2.

zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

3.

świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Z powyższego przepisu wynika, iż każde odpłatne świadczenie polegające na działaniu, zaniechaniu lub tolerowaniu czy innym określonym zachowaniu mieści się w definicji usługi. Pojęcie usługi według ustawy o podatku od towarów i usług jest szersze od definicji usługi w rozumieniu klasyfikacji statystycznych. Oznacza to, że w definicji tej mieszczą się również określone zachowania, które nie zostały sklasyfikowane w PKWiU, o której mowa w art. 8 ust. 3 ustawy. Przez świadczenie należy zatem rozumieć każde zachowanie się na rzecz innego podmiotu. Aby uznać dane świadczenie za odpłatne, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonywane usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczącym usługę i przekazywanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę.

Na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania jest obrót z zastrzeżeniem ust. 2 -22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Stosownie do art. 29 ust. 4 ustawy, podstawę opodatkowania zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4b.

Podatnicy podejmują różnorodne działania w zakresie intensyfikacji sprzedaży towarów, w efekcie których wypłacane są tzw. premie pieniężne nabywcom. Skutki podatkowe dotyczące wypłacania premii pieniężnych nabywcom uzależnione są od wielu czynników, m.in. od ustalenia, za co faktycznie premie pieniężne zostały wypłacone, tzn. czy ich przyznanie uwarunkowane jest wykonaniem dodatkowych czynności, czy dotyczą konkretnych dostaw, czy też odnoszą się do wszystkich dostaw w określonym czasie itp.

W przypadkach, gdy wypłacona premia pieniężna jest związana z konkretną dostawą (dostawami), nawet jeżeli jest to premia wypłacona po dokonaniu zapłaty, powinna być traktowana jak rabat, o którym mowa w cyt. art. 29 ust. 4 ustawy, ponieważ ma bezpośredni wpływ na wartość tej dostawy i w efekcie prowadzi do obniżenia wartości (ceny) dostawy.

W praktyce występują również sytuacje, w których w zamian za udzielenie premii ma miejsce świadczenie innych usług, w tym usług o charakterze promocyjnym, marketingowym, reklamowym, bądź zobowiązanie się do dokonywania zakupów wyłącznie u wypłacającego premie, czy zobowiązanie się do posiadania pełnego asortymentu towarów kontrahenta itp. W takiej sytuacji należy uznać, iż wypłacona premia pieniężna związana jest z określonymi zachowaniami nabywcy, a zatem ze świadczeniem usług przez nabywcę otrzymującego taką premię, które to usługi podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach.

Jak stanowi art. 41 ust. 1 ustawy, podstawowa stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W myśl art. 41 ust. 13 ustawy, towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, niewymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej podlegają opodatkowaniu stawką w wysokości 22%, z wyjątkiem tych, dla których w ustawie lub przepisach wykonawczych określono inną stawkę.

Z przedstawionych we wniosku okoliczności sprawy wynika, iż Wnioskodawca zawiera z niektórymi kontrahentami umowy o współpracy dotyczące zakupu wózków widłowych oraz części zmiennych do nich, usług serwisowania wynajmu, regulujące zasady świadczenia dostaw i usług i odpłatności za nie, w których Spółka występuje jako dostawca i w których premie stanowią jeden z elementów.

Z umów tych wynika m.in. że odbiorcy zobowiązują się do nabycia od Spółki w danym roku określonych towarów lub usług o odpowiedniej wartości netto, a Spółka za wykonanie planu nabycia tych produktów/usług zobowiązuje się do wypłaty premii obrotowej. Premie te wypłacane są w oparciu o wartość nabytych w danym okresie czasu towarów/usług tj. za przekroczenie ustalonych w umowie limitów nabyć oraz za całokształt dobrej współpracy z danym kontrahentem w danym czasie w postaci regularnego dokonywania zakupów oferowanych przez Spółkę towarów i usług oraz ewentualnie za terminowe płatności za faktury. W umowach tych nie ma bezpośrednich zapisów o zakazie dokonywania zakupów u innych dostawców, jednakże poprzez zawarcie opisanych umów regulujących zasady współpracy, Spółka dąży do zapewnienia sobie lojalności nabywców/usługobiorców. Premie stanowią procent od uzyskanego w danym roku obrotu netto zgodnie z tabelami określonymi w umowach. Do obrotu będącego podstawą naliczenia premii wchodzi obrót roczny ze wszystkich zapłaconych do dnia rozliczenia premii faktur sprzedaży.

Podkreślić należy, że umowa handlowa, zgodnie z przepisami prawa cywilnego, to zgodne porozumienie stron, ustalające ich wzajemne prawa i obowiązki. Stosunek prawny łączącej strony umowy musi wiązać się ze świadczeniem wzajemnym.

W sytuacji przedstawionej we wniosku stosunek, na podstawie którego wypłacana jest premia pieniężna jest relacją zobowiązaniową wynikającą z zawartej pomiędzy Stronami umowy o współpracy. Umowa ta reguluje zasady współpracy w zakresie zakupu towarów i usług oferowanych przez Wnioskodawcę oraz odpłatności za nie, a także reguluje zasady przyznawania premii, stanowiącej jeden z elementów tej współpracy.

Wykonanie postanowień zawartej umowy przez kontrahenta stanowi podstawę do wypłaty premii pieniężnej przez Wnioskodawcę. Charakter łączącej Strony umowy wskazuje, iż regularne dokonanie zakupów towarów i usług Spółki i w konsekwencji przekroczenie określonych w umowie wartości netto zakupów oraz ewentualnie, jak wynika z przedstawionych okoliczności, terminowe regulowanie płatności za faktury, obliguje Wnioskodawcę do wypłaty premii pieniężnej. Premia nie ma więc charakteru dobrowolnego, ale uzależniona jest od określonej aktywności i zachowania kupującego.

A zatem, zobowiązanie kontrahenta wynikające z umowy o współpracy do regularnego dokonywania zakupów towarów i usług oferowanych przez Spółkę (a nie u innych dostawców), przekroczenie ustalonych w umowie limitów nabyć bądź terminowe dokonywanie płatności powoduje, że zachowanie takie spełnia przesłanki do uznania go za świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, a wypłacona przez Wnioskodawcę premia stanowi wypłatę wynagrodzenia za świadczenie tej usługi. Usługobiorcą tej usługi jest Wnioskodawca, który realizuje swój interes ekonomiczny (zwiększenie swoich obrotów) poprzez tworzenie sytuacji w zawartej umowie, w której kupujący decyduje się na zakup towarów i usług u niego, a nie u innego dostawcy, do osiągania przez nabywcę określonych progów zakupów u niego, oraz poprzez mobilizowanie odbiorcy do terminowej zapłaty za faktury (z uwagi na fakt, że do obrotu będącego podstawą wypłaty premii wchodzi obrót roczny ze wszystkich zapłaconych faktur). Wysokość wypłacanego wynagrodzenia w postaci premii określona jest w zawartej umowie o współpracy.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 cyt. ustawy, stawka podatku od towarów i usług w przypadku świadczenia przedmiotowych usług wynosi 22%.

Dla udokumentowania powyższych transakcji zastosowanie znajdą przepisy art. 106 ust. 1 ustawy, w myśl którego podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16. Zatem, wypłata premii pieniężnej przez Wnioskodawcę na rzecz kontrahenta winna być udokumentowana fakturą VAT, wystawioną przez kontrahenta w oparciu o ww. przepisy ustawy o podatku od towarów i usług.

Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, iż podatek od towarów i usług wykazany w fakturze otrzymanej od kontrahenta, dokumentującej premię pieniężną (w wysokości wynikającej z zawartej umowy) jest dla Wnioskodawcy podatkiem naliczonym, o który ma prawo pomniejszyć swój podatek należny, zgodnie z art. 86 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy. W przedmiotowej sprawie cytowany wyżej przepis art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy nie znajdzie zastosowania, tj. nie ogranicza prawa Wnioskodawcy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego w związku z otrzymaniem od kontrahenta faktury z tytułu premii pieniężnej.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl