IPPP1/443-811/13-2/ISZ, Możliwość opodatkowania podatkiem od towarów i usług nieodpłatnego przekazania na rzecz konsumentów... - OpenLEX

IPPP1/443-811/13-2/ISZ - Możliwość opodatkowania podatkiem od towarów i usług nieodpłatnego przekazania na rzecz konsumentów katalogów, ulotek produktowych i ulotek informujących o promocjach, drobnych gadżetów reklamowych z logo lub nazwą spółki.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 18 października 2013 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP1/443-811/13-2/ISZ Możliwość opodatkowania podatkiem od towarów i usług nieodpłatnego przekazania na rzecz konsumentów katalogów, ulotek produktowych i ulotek informujących o promocjach, drobnych gadżetów reklamowych z logo lub nazwą spółki.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 9 sierpnia 2013 r. (data wpływu 14 sierpnia 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie nieodpłatnego przekazania konsumentom: katalogów, ulotek produktowych i ulotek informujących o promocjach, drobnych gadżetów reklamowych z logo i/lub nazwą Spółki, takich jak długopisy, bransoletki, kolczyki - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 sierpnia 2013 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie nieodpłatnego przekazania konsumentom: katalogów, ulotek produktowych i ulotek informujących o promocjach, drobnych gadżetów reklamowych z logo i/lub nazwą Spółki, takich jak długopisy, bransoletki, kolczyki.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Sp. z o.o. ("Spółka") jest wyłącznym importerem i dystrybutorem na obszarze Polski markowej bielizny opatrzonej znakiem towarowym "T ". Dystrybucja produktów odbywa się zarówno poprzez własne sklepy Spółki jak i poprzez sklepy obce. W ramach działań, mających na celu zwiększenie obrotów Spółka podejmuje różnorodne działania wspierające sprzedaż.

Działania wspierające sprzedaż towarów obejmują m.in. przekazywanie konsumentom podczas różnego rodzaju konkursów, animacji, targów i innych tego typu akcji:

a.

katalogów

b.

ulotek produktowych i ulotek informujących o promocjach

c.

drobnych gadżetów reklamowych z logo i/lub nazwą Spółki, takich jak długopisy, bransoletki, kolczyki.

Spółka jest czynnym i zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, nie prowadzącym ewidencji osób otrzymujących powyższe materiały.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy nieodpłatne przekazywanie konsumentom powyższych towarów podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług przez dostawę towarów rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

* jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 i 4 przepisu ust. 2 nie stosuje się do przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika, przy czym przez prezenty o małej wartości rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

1.

o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;

2.

których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1 jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

Spółka stoi na stanowisku zgodnie z którym nieodpłatne przekazywanie ulotek produktowych i promocyjnych oraz katalogów konsumentom nie stanowi czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarowi usług. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów, zawartym na stronie 8 i 9 broszury informacyjnej "Najważniejsze zmiany w podatku od towarów usług od 1 kwietnia 2013" opublikowanej na stronie internetowej Ministerstwa, dla ustalenia, czy występuje obowiązek opodatkowania nieodpłatnego przekazania towarów "w pierwszej kolejności należy ustalić, czy drukowany materiał informacyjny reklamowy ma wartość użytkową z punktu widzenia konsumenta". Zdaniem Ministerstwa, jeżeli materiał nie posiada takiej wartości, jego przekazanie nie będzie podlegało opodatkowaniu.

Mając powyższe na uwadze, w omawianym przypadku obowiązek opodatkowania podatkiem VAT wydania tych materiałów konsumentom nie wystąpi.

Odnosząc się natomiast do przekazywania konsumentowi drobnych gadżetów reklamowych z logo i/lub nazwą Spółki, takich jak długopisy, bransoletki, kolczyki, Spółka stoi na stanowisku, że przekazania takie nie będą podlegały opodatkowaniu, o ile jednostkowa cena nabycia lub jednostkowy koszt wytworzenia takich gadżetów nie przekroczy netto 10 złotych.

W przypadku przekazania gadżetów o wartości jednostkowej przewyższającej powyższy limit, po stronie Spółki wystąpi obowiązek naliczenia podatku należnego od takiego przekazania, ponieważ otrzymywane przez konsumentów gadżety przedstawiają dla nich wartość użytkową.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przepis art. 2 pkt 6 ustawy, stanowi, iż przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 7 ust. 2 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

1.

przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

2.

wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Przepisu ust. 2 nie stosuje się do przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika (art. 7 ust. 3 ustawy).

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy, przez prezenty o małej wartości, o których mowa w ust. 3, rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

1.

o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;

2.

których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

Generalnie zatem, z uwagi na brzmienie art. 5 ust. 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa. Od tej zasady przewidziano jednak pewne wyjątki. Jak wynika z ww. art. 7 ust. 2 ustawy, czynnościami zrównanymi z odpłatną dostawą towarów jest także przekazanie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia oraz wszelkie inne darowizny, o ile przy zakupie, imporcie lub wytworzeniu tych towarów przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części. Jednocześnie, na mocy art. 7 ust. 3 ustawy, ustawodawca wyłączył z opodatkowania wymienione w tym przepisie towary, tj. prezenty o małej wartości oraz próbki.

Wskazać należy, że zmiany wprowadzone od dnia 1 kwietnia 2013 r. w art. 7 ust. 3 ustawy polegają na doprecyzowaniu, że przepis art. 7 ust. 2 ustawy nie będzie stosowany do przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli przekazanie to nastąpi na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika. Ponadto w znowelizowanym art. 7 ust. 3 ustawy nie ma już mowy o przekazaniu drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych. Wprowadzone zmiany oznaczają, że nie będzie uznawane za odpłatną dostawę towarów tylko przekazanie na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą towarów stanowiących prezenty o niskiej wartości i próbki (pomimo, że podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od tych towarów).

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca jest wyłącznym importerem i dystrybutorem na obszarze Polski markowej bielizny. Działania wspierające sprzedaż towarów obejmują m.in. przekazywanie konsumentom podczas różnego rodzaju konkursów, animacji, targów i innych tego typu akcji:

a.

katalogów

b.

ulotek produktowych i ulotek informujących o promocjach

c.

drobnych gadżetów reklamowych z logo i/lub nazwą Spółki, takich jak długopisy, bransoletki, kolczyki.

Spółka jest czynnym i zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, nie prowadzącym ewidencji osób otrzymujących powyższe materiały.

Wskazać należy, że przy badaniu, czy nieodpłatnie przekazane towary (w tym również drukowane materiały reklamowe i informacyjne jak katalogi, ulotki produktowe i informujące o promocjach) w ogóle podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, w pierwszej kolejności należy określić czy przekazywany towar ma wartość użytkową (konsumpcyjną) z punktu widzenia nabywcy. Jeżeli przekazywany nieodpłatnie towar nie miałby dla nabywcy żadnej wartości użytkowej (konsumpcyjnej) to wówczas przekazanie takiego towaru nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęcia wartości użytkowej (konsumpcyjnej). Zgodnie ze słownikową definicją (według Internetowego Słownika Języka Polskiego - http://www.sjp.pwn.pl) - "wartość" to "ile coś jest warte pod względem materialnym; cecha tego, co jest dobre pod jakimś względem". Z kolei "użytkowy" (według Internetowego Słownika Języka Polskiego - http://www.sjp.pwn.pl) to: "mający praktyczne zastosowanie, przeznaczony do użytku (np. drewno użytkowe)", "konsumpcja" to "wykorzystywanie dóbr i usług do zaspokojenia potrzeb".

Zatem, wartość użytkowa (konsumpcyjna) towaru oznacza zdolność danego towaru do zaspokojenia potrzeb jego nabywcy.

W świetle powołanych wyżej norm prawnych oraz opisu zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że wymienione we wniosku materiały: katalogi, ulotki produktowe i informujące o promocjach, nie będą miały dla nabywcy wartości użytkowej, gdyż nie mają one waloru konsumpcyjnego dla nabywcy. Odbiorca przekazanych towarów nie konsumuje ich, nie jest w wyniku przekazania zaspokojona jakakolwiek potrzeba, ani nie pojawia się jakiekolwiek przysporzenie majątkowe. Istotą przekazania jest prezentowanie działalności Spółki, w związku z czym przekazania te będą następować na cele związane z działalnością gospodarczą Spółki. W konsekwencji, przekazanie przez Spółkę ww. materiałów, również w sytuacji gdy, jednostkowa cena nabycia netto przekroczy 10 zł, na rzecz kontrahentów, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy.

Odnoście natomiast nieodpłatnego przekazania przez Wnioskodawcę materiałów, które mają, jak wskazał Wnioskodawca, wartość użytkową tj. drobnych gadżetów reklamowych z logo i/lub nazwą Spółki, takich jak długopisy, bransoletki, kolczyki, stwierdzić należy, że czynność ta będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jeżeli jednostkowa cena nabycia netto tych towarów bądź ich jednostkowy koszt wytworzenia netto przekroczy 10 zł, a Wnioskodawca miał prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia lub wytworzenia tych towarów. W przypadku, gdy powyższe wartości jednostkowe netto nie przekroczą kwoty 10 zł, czynność przekazania powyższych towarów korzystać będzie z wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 7 ust. 3 i 4 ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w powyższym zakresie należało uznać za prawidłowe.

Jednocześnie tut. Organ informuje, że zgodnie z przepisem art. 14f § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie w wysokości 40,00 zł, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku wystąpienia w jednym wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej odrębnych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych pobiera się opłatę od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. W ocenie tut. Organu podatkowego wniosek dotyczy jednego zdarzenia przyszłego - przekazania materiałów na rzecz konsumentów. Z uwagi na fakt, że Strona opłaciła wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w kwocie 120 zł w dniu 9 sierpnia 2013 r. różnica w kwocie 80 zł zostanie zwrócona zgodnie z 14f § 2a ustawy - Ordynacja podatkowa przekazem pocztowym na adres wskazany w części B.3 wniosku.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl