IPPP1-443-79/10-5/PR - Określenie stawki podatku VAT w sytuacji dokonania dopłaty do wkładu budowlanego wniesionego do spółdzielni mieszkaniowej.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 25 marca 2010 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP1-443-79/10-5/PR Określenie stawki podatku VAT w sytuacji dokonania dopłaty do wkładu budowlanego wniesionego do spółdzielni mieszkaniowej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 19 stycznia 2010 r. (data wpływu 21 stycznia 2010 r.), uzupełniony pismem z dnia 8 marca 2010 r. (data wpływu 9 marca 2010 r.) w odpowiedzi na wezwanie z dnia 25 lutego 2010 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania właściwej stawki podatku dla dopłaty do wkładu budowlanego wnoszonego do spółdzielni mieszkaniowej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 stycznia 2010 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania właściwej stawki podatku dla dopłaty do wkładu budowlanego wnoszonego do spółdzielni mieszkaniowej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W dniu 8 sierpnia 2006 r. Wnioskodawczyni wspólnie z mężem zakupiła własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego wraz ze związanym z nim wkładem budowlanym w formie aktu notarialnego od właściciela jednoosobowej firmy, która była podwykonawcą robót w nowowybudowanym budynku wielomieszkaniowym należącym do spółdzielni mieszkaniowej. Ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na rzecz dostawcy Wnioskodawczyni odbyło się dnia 22 czerwca 2006 r. i stanowiło zapłatę należności z tytułu realizacji robót budowlano-montażowych. W umowie z dostawcą spółdzielnia dokonała zastrzeżenia, że umowa ta nie stanowi podstawy do zasiedlenia lokalu, a zgoda na zamieszkanie wydana zostanie po uzyskaniu decyzji o użytkowaniu lokalu. Podwykonawca dokonał sprzedaży lokalu w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej i udokumentował tą sprzedaż fakturą VAT ze stawką 7%. Lokal został przekazany przez spółdzielnię mieszkaniową z udziałem generalnego wykonawcy w dniu 22 sierpnia 2006 r. do prowadzenia prac wykończeniowych. We wrześniu 2009 r. spółdzielnia dokonała ostatecznego rozliczenia inwestycji i ustaliła dopłatę do wkładu budowlanego na poziomie 45% dotychczas wniesionego wkładu i opodatkowała go stawką VAT 7%.

W nadesłanym w dniu 22 lutego 2010 r. uzupełnieniu, Wnioskodawczyni podkreśliła, iż protokół przekazania lokalu mieszkalnego przez spółdzielnię mieszkaniową przy udziale generalnego wykonawcy z dnia 22 sierpnia 2006 r. w celu przeprowadzenia robót wykończeniowych jest jedynym dokumentem, na podstawie którego nastąpiło zasiedlenie lokalu. W protokole tym widnieje zapis: "Otrzymanie kluczy do prowadzenia prac wykończeniowych nie stanowi podstawy do zasiedlenia lokalu. Zgoda na zamieszkanie wydana zostanie po uzyskaniu decyzji o użytkowaniu lokalu". Na skutek trudności finansowych spółdzielni mieszkaniowej inwestycja związana z budową budynku wielorodzinnego, w którym mieści się lokal trwała od 1998 r. W sierpniu 2006 r. nabyty lokal jak i wszystkie inne lokale mieszkalne był całkowicie wykończony w "stanie deweloperskim". Dla kilku klatek, w których zostały uruchomione windy spółdzielnia uzyskała decyzje o użytkowaniu już w roku 2005. Na skutek zmiany w prawie budowlanym spółdzielnia na pozostałe klatki nie mogła uzyskać zgody, ponieważ wymagane było zakończenie całej inwestycji. Z informacji Wnioskodawczyni wynika, że przedłużały się prace wykończeniowe przy miejscach garażowych do połowy roku 2008, a zgodę na użytkowanie części budynku, w tym klatki, w której znajduje się przedmiotowy lokal spółdzielnia otrzymała w czerwcu 2008 po odbiorze technicznym garaży.

Nadto zaznacza, iż nigdy nie otrzymała pisemnej zgody na zasiedlenie, ani żadnych informacji na ten temat ze spółdzielni. Podobnie jak przez większość lokatorów tego budynku i tej klatki po przeprowadzeniu prac wykończeniowych lokal został zasiedlony. Faktycznie od 1 października 2006 r. przedmiotowy lokal za wiedzą i zgodą spółdzielni został zasiedlony. Nie było przeszkód prawnych, aby można było zameldować się w lokalu już w roku 2006. Do celów ustalenia opłat eksploatacyjnych Wnioskodawczyni wraz z mężem podała do spółdzielni liczbę osób użytkujących lokal, co widnieje na pismach otrzymywanych ze spółdzielni. W dniu 16 sierpnia 2006 r. zarząd spółdzielni pisemnie potwierdził nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do przedmiotowego lokalu, a w dniu 11 września 2006 wystosował pismo, w którym poinformował, że w związku z przejęciem lokalu, zgodnie z art. 4 pkt 1 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych obciąża lokatorów comiesięcznymi opłatami na poczet utrzymania nieruchomości od dnia 1 września 2006 r. Natomiast w piśmie z dnia 22 listopada 2006 r. zarząd spółdzielni poinformował, że z dniem 1 grudnia 2006 r. obciąża Państwa z tytułu kosztów funkcjonowania lokalu (koszty te, nie obciążają już działalności inwestycyjnej) i ustalono wszystkie tytuły opłat eksploatacyjnych, w tym także fundusz remontowy, które obowiązują do dnia dzisiejszego.

Ponadto w kolejnym nadesłanym uzupełnieniu, stanowiącym odpowiedź na wezwanie, Wnioskodawczyni dodała, że przedmiotowy lokal mieszkalny zakupiła wspólnie z mężem jako osoby fizyczne na potrzeby osobiste. Niemniej jednak zaznaczyła, iż prowadzi działalność gospodarczą od 1995 r. - biuro rachunkowe i jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Zgodnie z porozumieniem zawartym ze spółdzielnią mieszkaniową w grudniu 2009 r. należna dopłata do wkładu budowlanego będzie wnoszona w ratach miesięcznych do końca 2013 r. Każda kolejna wpłata dokumentowana jest przez spółdzielnię mieszkaniową fakturą VAT ze stawką 7%. Ponieważ syn Wnioskodawczyni skończył studia ekonomiczne, Zainteresowana zamierza otworzyć oddział swojego biura rachunkowego w przedmiotowym lokalu i zatrudnić jego oraz innych pracowników. W takiej sytuacji wydatki związane z dopłatą do wkładu budowlanego będą służyły wykonywaniu czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Jaką stawką powinna być opodatkowana dopłata do wkładu budowlanego wnoszona przez Wnioskodawczynię wraz z mężem do spółdzielni mieszkaniowej...

Zainteresowana uważa, że dostawa dokonywana przez spółdzielnię mieszkaniową (czy też raczej zmiana ceny dla dokonanej dostawy) powinna być zwolniona od podatku na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli i ich części z wyjątkiem gdy:

a.

dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

b.

pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Pojęcie pierwszego zasiedlenia jest zdefiniowane w ustawie i nie można go rozumieć w sposób potoczny. W szczególności nie można utożsamiać pierwszego zasiedlenia w rozumieniu u.p.t.u. z faktem rozpoczęcia użytkowania danego lokalu. Te dwie rzeczy nie mają ze sobą nic wspólnego. Nie ma znaczenia to, że spółdzielnia zastrzegła swego czasu, że umowa z podwykonawcą nie stanowiła podstawy do zasiedlenia lokalu. Tam bowiem zasiedlenie rozumiane było jako zamieszkanie lokalu.

W myśl art. 2 pkt 14 u.p.t.u. pierwsze zasiedlenie to oddanie do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich;

a.

wybudowaniu lub

b.

ulepszeniu jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Pierwsze zasiedlenie zatem to najogólniej ujmując pierwsza czynność opodatkowana odnosząca się do danego lokalu.

Nabyty przez Wnioskodawczynię wraz z małżonkiem lokal był już zatem przedmiotem pierwszego zasiedlenia w rozumieniu ustawy w roku 2006. Minęły już dwa lata od czasu tego pierwszego zasiedlenia. Teraz spółdzielnia dokonuje dostawy części budynku czy też raczej pobiera dodatkowe opłaty z tytułu dostawy tego lokalu (sprzedaży prawa spółdzielczego), które podnoszą podstawę opodatkowania z tytułu tej czynności (zgodnie z art. 29 ust. 6 ustawy). Obowiązek podatkowy od tych czynności powstaje dopiero teraz (zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 10 ustawy.

Dostawa dokonywana przez spółdzielnię (czy też raczej zmiana ceny dla dokonanej dostawy) powinna być zwolniona od podatku na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 u.p.t.u. Minęły już bowiem więcej jak dwa lata od pierwszego zasiedlenia lokalu w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 i 7 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...), w tym również:

*

ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego,

*

zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

Przez towary, w myśl art. 2 pkt 6 ustawy, należy rozumieć rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Tak więc, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, od dnia 1 maja 2004 r. stanowi dostawę towarów.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż w dniu 8 sierpnia 2006 r. Wnioskodawczyni wspólnie z mężem zakupiła własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego wraz ze związanym z nim wkładem budowlanym w formie aktu notarialnego od właściciela jednoosobowej firmy, która była podwykonawcą robót w nowowybudowanym budynku wielomieszkaniowym należącym do spółdzielni mieszkaniowej. Ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na rzecz dostawcy Wnioskodawczyni odbyło się dnia 22 czerwca 2006 r. i stanowiło zapłatę należności z tytułu realizacji robót budowlano-montażowych. Podwykonawca dokonał sprzedaży lokalu w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej i udokumentował tą sprzedaż fakturą VAT ze stawką 7%. Lokal został przekazany przez spółdzielnię mieszkaniową z udziałem generalnego wykonawcy w dniu 22 sierpnia 2006 r. do prowadzenia prac wykończeniowych. Z informacji Wnioskodawczyni wynika, że zgodę na użytkowanie tej części budynku, w której znajduje się przedmiotowy lokal spółdzielnia otrzymała w czerwcu 2008 r. Ponadto zaznaczyła, iż faktycznie od 1 października 2006 r. przedmiotowy lokal za wiedzą i zgodą spółdzielni został zasiedlony, bowiem nie było przeszkód prawnych, aby można było zameldować się w lokalu już w roku 2006. We wrześniu 2009 r. spółdzielnia dokonała ostatecznego rozliczenia inwestycji i ustaliła dopłatę do wkładu budowlanego na poziomie 45% dotychczas wniesionego wkładu i opodatkowała go stawką VAT 7%.

Wskazać należy, iż w myśl art. 29 ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku - art. 29 ust. 1 ustawy.

Stosownie do art. 29 ust. 6 ustawy, w przypadku czynności, o których mowa w art. 19 ust. 13 pkt 10, jako kwotę należną, o której mowa w ust. 1, przyjmuje się wartość należnego wkładu budowlanego albo wkładu mieszkaniowego, pomniejszoną o kwotę należnego podatku. Do wniesienia wkładu w formie innej niż pieniężna przepis ust. 10 stosuje się odpowiednio. W przypadku gdy część wkładu budowlanego lub mieszkaniowego została sfinansowana z zaciągniętego przez spółdzielnię mieszkaniową kredytu na sfinansowanie kosztów budowy, podstawę opodatkowania powiększa się o kwotę kredytu, w części przypadającej na dany lokal.

Co do zasady, podstawowa stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniami - art. 41 ust. 1 ustawy. Oprócz stawki podstawowej, na wybrane grupy towarów i usług, ustawodawca przewidział trzy stawki preferencyjne: 7%, 3% i 0% oraz zwolnienie od podatku.

Na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy, w okresie od dnia przystąpienia Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007 r. stosowało się stawkę w wysokości 7% w odniesieniu do obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych.

Natomiast od 1 stycznia 2008 r., zgodnie z brzmieniem art. 41 ust. 12 ustawy, do dostawy, budowy, remontu i modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym stosuje się 7% stawkę podatku.

Stosownie do art. 19 ust. 13 pkt 10 ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części wkładu budowlanego lub mieszkaniowego, nie później jednak niż z chwilą ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego lub ustanowienia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, lub przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, lub wydania albo przeniesienia własności lokalu lub własności domów jednorodzinnych w przypadku czynności:

a.

ustanowienia na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego lub ustanowienia na rzecz członka spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, lub ustanowienia na rzecz członka odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, lub przeniesienia własności lokalu w rozumieniu przepisów o spółdzielniach mieszkaniowych,

b.

przeniesienia na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej własności domu jednorodzinnego w rozumieniu przepisów o spółdzielniach mieszkaniowych.

W przypadkach określonych w ust. 10, 13 pkt 2-5 i 7-10 otrzymanie części zapłaty (ceny) lub części wkładu budowlanego i mieszkaniowego powoduje powstanie obowiązku podatkowego w tej części - art. 19 ust. 15 ustawy.

Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż w roku 2006 r. Wnioskodawczyni nabyła własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego wraz ze związanym z nim wkładem budowlanym, przy czym transakcja ta była opodatkowana stawką podatku VAT w wysokości 7%. We wrześniu 2009 r. spółdzielnia dokonała ostatecznego rozliczenia inwestycji i ustaliła dopłatę do wniesionego wkładu budowlanego i opodatkowała ją również stawką VAT 7%.

W sytuacji, gdy spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego zostało ustanowione po raz pierwszy po dniu 1 maja 2004 r., jak to ma miejsce w niniejszej sprawie, to przedmiotowe wpłaty stanowiące dopłatę do wkładu budowlanego wnoszone w 2009 r. podlegają opodatkowaniu 7% stawką podatku VAT, zgodnie z obowiązującym do dnia 31 grudnia 2007 r. art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy lub obowiązującym od dnia 1 stycznia 2008 r. art. 41 ust. 12-12c ustawy. Należy mieć przy tym na uwadze brzmienie art. 19 ust. 13 pkt 10 ustawy, zgodnie z którym obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części wkładu budowlanego lub mieszkaniowego, nie później jednak niż z chwilą ustanowienia na rzecz członka praw do lokali. W przedmiotowej sprawie, z uwagi na to, iż wpłaty dotyczą uzupełnienia wkładów budowlanych z tytułu już posiadanego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu - obowiązek podatkowy powstał z chwilą ustanowienia tego prawa.

Z uwagi na fakt, że występującym o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego jest Pani Ewa J., a zapytanie dotyczy opodatkowania dopłaty do wkładu budowlanego otrzymanej przez spółdzielnię mieszkaniową, przedmiotowa interpretacja nie wywoła skutków prawnych określonych art. 14k-14n ustawy - Ordynacja podatkowa.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl