Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 4 września 2014 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP1/443-761/14-3/IGo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 30 czerwca 2014 r. (data wpływu 4 lipca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

* prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego według współczynnika VAT w związku z nabywaniem przez Wnioskodawcę ze środków obrotowych usług cateringowych napojów i drobnych przekąsek, udostępnionych pracownikom podczas imprez integracyjnych (pyt. 1) - jest prawidłowe;

* opodatkowania VAT czynności nieodpłatnego udostępniania (do konsumpcji na miejscu) podczas imprez integracyjnych przez Wnioskodawcę na rzecz jego pracowników nabywanych ze środków obrotowych usług cateringowych napojów i drobnych przekąsek (pyt. 2) - jest prawidłowe;

* prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego według współczynnika VAT w związku z nabywaniem przez Wnioskodawcę ze środków obrotowych przekazywanych na rzecz pracowników paczek świątecznych (drobnych artykułów spożywczych składających się na paczki świąteczne) (pyt. 3) - jest nieprawidłowe;

* opodatkowania VAT czynności nieodpłatnego przekazywania przez Wnioskodawcę na rzecz jego pracowników nabywanych ze środków ZFŚS paczek świątecznych (drobnych artykułów spożywczych składających się na paczki świąteczne) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 lipca 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie konsekwencji podatkowych nieodpłatnego przekazywania przez Wnioskodawcę na rzecz jego pracowników towarów w ramach imprez integracyjnych i paczek świątecznych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Sp. z o.o. (dalej: Wnioskodawca, Spółka) jest spółką kapitałową z siedzibą w Polsce należącą do międzynarodowej Grupy. Spółka oferuje usługi w zakresie zarządzania należnościami, informacji marketingowych, informacji o ryzyku i usługi płatnicze.

Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: VAT).

Spółka wykonuje zarówno czynności opodatkowane, w związku z którymi przysługuje Spółce prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności zwolnione, w związku z którymi Spółce takie prawo nie przysługuje. Wobec tego, w odniesieniu do tych wydatków co do których Spółka nie ma możliwości wyodrębnienia w całości kwot podatku naliczonego związanych z poszczególnymi czynnościami, Spółka dokonuje odliczenia podatku naliczonego według proporcji, określonej zgodnie z przepisami art. 90 Ustawy o VAT (dalej: współczynnik VAT; w 2014 r. wstępny współczynnik VAT wnosi 75%).

Jednym z podstawowych zasobów, z którego Spółka czerpie korzyści, przekładające się na przychody z działalności gospodarczej, są jej pracownicy. Sukces prowadzonej przez Spółkę działalności opiera się bowiem w dużym stopniu na doświadczeniu, wiedzy i zaangażowaniu pracowników. W związku z powyższym Spółka stara się zapewniać pracownikom jak najlepsze warunki i atmosferę pracy, aby przyciągać do Spółki specjalistów w dziedzinach, w których prowadzi działalność gospodarczą, zatrzymać już zatrudnionych pracowników oraz zmotywować ich do świadczenia usług najwyższej jakości. Spółka stara się także podejmować różnego rodzaju działania poprawiające motywację i lojalność pracowników.

W tym celu Spółka organizuje doroczne spotkania (imprezy) integracyjne dla pracowników poszczególnych działów, jak również całej Spółki. Ponadto Spółka przekazuje pracownikom drobne artykuły spożywcze (np. słodycze, ciasta, owoce) w formie paczek świątecznych.

Imprezy są finansowane ze środków obrotowych Wnioskodawcy.

Uczestnicy opisanych imprez biorą w nich udział nieodpłatnie. W trakcie spotkań (do konsumpcji na miejscu) uczestnicy mają zapewnione m.in. gotowe posiłki (Wnioskodawca nabywa w tym celu usługi cateringowe), napoje (np. wodę, soki, napoje gazowane) i drobne przekąski (np. paluszki, ciasteczka, słodycze).

Faktury dokumentujące zakup przedmiotowych artykułów spożywczych oraz usług cateringowych są wystawiane na Wnioskodawcę.

Z kolei paczki świąteczne finansowane były dotąd ze środków obrotowych Wnioskodawcy (faktury dokumentujące zakup paczek świątecznych / drobnych artykułów spożywczych składających się na paczki świąteczne wystawiane były na Wnioskodawcę). Spółka nie wyklucza jednak, że w przyszłości finansować będzie paczki świąteczne ze środków zgromadzonych na utworzonym Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (dalej: ZFŚS).

Spółka zamierza podtrzymywać także w przyszłości tradycję organizowania spotkań (imprez) integracyjnych oraz obdarowywania pracowników paczkami świątecznymi.

Spółka składa niniejszy wniosek w celu potwierdzenia poprawności stosowania przepisów ustawy o VAT odnośnie do okresu przeszłego, jak i na przyszłość.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

1. Czy w związku z nabywaniem przez Wnioskodawcę ze środków obrotowych usług cateringowych napojów i drobnych przekąsek, udostępnionych pracownikom podczas imprez integracyjnych, o których mowa w opisie zdarzenia przyszłego, Wnioskodawcy przysługiwać będzie prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego według współczynnika VAT.

2. Czy nieodpłatne udostępnianie (do konsumpcji na miejscu) podczas imprez integracyjnych przez Wnioskodawcę na rzecz jego pracowników nabywanych ze środków obrotowych usług cateringowych napojów i drobnych przekąsek, o których mowa w opisie zdarzenia przyszłego, nie będzie podlegać opodatkowaniu VAT i na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek naliczania podatku należnego od wartości usług cateringowych, napojów i drobnych przekąsek.

3. Czy w związku z nabywaniem przez Wnioskodawcę ze środków obrotowych przekazywanych na rzecz pracowników paczek świątecznych (drobnych artykułów spożywczych składających się na paczki świąteczne), o których mowa w opisie zdarzenia przyszłego, Wnioskodawcy przysługiwać będzie prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego według współczynnika VAT.

4. Czy nieodpłatne przekazywanie przez Wnioskodawcę na rzecz jego pracowników nabywanych ze środków ZFŚS paczek świątecznych (drobnych artykułów spożywczych składających się na paczki świąteczne), o których mowa w opisie zdarzenia przyszłego, nie będzie podlegać opodatkowaniu VAT i na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek naliczania podatku należnego od wartości przekazanych na rzecz pracowników paczek świątecznych (drobnych artykułów spożywczych składających się na paczki świąteczne).

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że:

Ad. 1

W związku z nabywaniem przez Wnioskodawcę ze środków obrotowych usług cateringowych, napojów i drobnych przekąsek, udostępnianych pracownikom podczas imprez integracyjnych, o których mowa w opisie zdarzenia przyszłego, Wnioskodawcy przysługiwać będzie prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wg współczynnika VAT.

Ad. 2

Udostępnianie podczas imprez integracyjnych przez Wnioskodawcę na rzecz jego pracowników nabywanych ze środków obrotowych usług cateringowych, napojów i drobnych przekąsek do konsumpcji na miejscu, o których mowa w opisie zdarzenia przyszłego, nie będzie podlegać opodatkowaniu VAT i na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek naliczania podatku należnego od wartości usług cateringowych, napojów i drobnych przekąsek.

Ad. 3

W związku z nabywaniem przez Wnioskodawcę ze środków obrotowych przekazywanych na rzecz pracowników paczek świątecznych (drobnych artykułów spożywczych składających się na paczki świąteczne), o których mowa w opisie zdarzenia przyszłego, Wnioskodawcy przysługiwać będzie prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wg współczynnika VAT.

Ad. 4

Nieodpłatne przekazywanie przez Wnioskodawcę na rzecz jego Pracowników nabywanych ze środków ZFŚS paczek świątecznych (drobnych artykułów spożywczych składających się na paczki świąteczne), o których mowa w opisie zdarzenia przyszłego, nie będzie podlegać opodatkowaniu VAT i na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek naliczania podatku należnego od wartości przekazanych na rzecz pracowników paczek świątecznych (drobnych artykułów spożywczych składających się na paczki świąteczne).

UZASADNIENIE stanowiska Wnioskodawcy

Ad. 1 i 3

Zdaniem Wnioskodawcy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wg współczynnika VAT w związku z nabywaniem przez niego ze środków obrotowych usług cateringowych, napojów i drobnych przekąsek, udostępnianych pracownikom podczas imprez integracyjnych oraz paczek świątecznych (drobnych artykułów spożywczych składających się na paczki świąteczne) przekazywanych na rzecz pracowników, przysługuje mu na podstawie art. 86 ust. 1 w związku z art. 90 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 86 ust. 1, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT).

Zgodnie natomiast z art. 90 ust. 1 ustawy o VAT w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Zgodnie zaś z ust. 2 tego przepisu, jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, podatnik może co do zasady pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Zatem prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostają spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik VAT oraz gdy towary i usługi, w związku z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W przypadku, gdy nabyte towary i usługi są wykorzystywane zarówno do wykonywania czynności opodatkowanych, w związku z którymi przysługuje podatnikowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, a także do wykonywania czynności zwolnionych, w związku z którymi podatnikowi takie prawo nie przysługuje, oraz nie ma możliwości wyodrębnienia w całości kwot podatku naliczonego związanych z poszczególnymi czynnościami, podatnik może dokonywać odliczenia podatku naliczonego wg współczynnika VAT.

Wnioskodawca wskazuje, że jest zarejestrowanym podatnikiem VAT, a nabywane przez niego usługi cateringowe, napoje i drobne przekąski, drobne artykuły spożywcze udostępniane pracownikom podczas imprez integracyjnych oraz w formie paczek świątecznych wykorzystywane są na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej tj. zarówno do czynności opodatkowanych jak i zwolnionych z VAT, oraz nie ma możliwości wyodrębnienia w całości kwot podatku naliczonego związanych z poszczególnymi czynnościami. W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, powinien on być uprawniony do odliczenia VAT naliczonego od zakupionych artykułów spożywczych wg współczynnika VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, zakup ze środków obrotowych usług cateringowych, napojów i drobnych przekąsek udostępnianych pracownikom podczas imprez integracyjnych oraz przekazywanych na rzecz pracowników paczek świątecznych (drobnych artykułów spożywczych składających się na paczki świąteczne) ma pośredni związek z wykonywaną działalnością gospodarczą. Nabywane przez Spółkę towary nie służą dalszej odsprzedaży, ani nie są wykorzystywane do wytworzenia wyrobów / usług będących przedmiotem obrotu (co świadczyłoby o bezpośrednim związku z prowadzoną działalnością), ale pośrednio (poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości - poprawienie atmosfery pracy, motywacji i lojalności pracowników), przyczyniają się do generowania przez Spółkę obrotu tj. świadczeniu usług w zakresie zarządzania należnościami, informacji marketingowych, informacji o ryzyku i usług płatniczych. Pośredni charakter związku z prowadzoną działalnością nie powinien wpływać w sposób ograniczający na prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, co potwierdza orzecznictwo sądów administracyjnych.

Jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. (sygn. III SA/WA 497/10): "mimo istnienia w przepisach dotyczących podatku VAT zasady pozwalającej na obniżenie kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary (usługi) są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych (art. 86 ust. 1 u.p.t.u.), to stan taki nie wyklucza możliwości dokonania odliczenia z powołaniem się na tzw. kategorię kosztów ogólnych. Dla stwierdzenia istnienia tegoż prawa nie zawsze musi występować bezpośredni związek między podatkiem naliczonym a czynnościami opodatkowanymi."

Podobny pogląd wyrażony został także przez Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 15 czerwca 2009 r. (sygn. I SA/Wr 1368/08): "prawo do odliczenia podatku istnieje nawet wtedy gdy nie można ustalić bezpośredniego związku pomiędzy zakupem a opodatkowaną transakcją, czyli w niektórych sytuacjach prawo do odliczenia może przysługiwać podatnikowi nawet w przypadku braku konkretnej transakcji opodatkowanej, jeżeli zakup związany jest z działalnością podatnika, która, co do zasady, podlega opodatkowaniu (lub daje prawo do odliczenia podatku mimo zwolnienia), a brak związku z konkretną transakcją opodatkowaną wynika z czynników obiektywnych, zwykle niezależnych od podatnika".

Wnioskodawca zwraca uwagę, że wobec kupowanych artykułów i usług będących przedmiotem wniosku nie znajdą zastosowania ograniczenia, o których mowa w art. 88 ustawy o VAT (w szczególności nabywane usługi i artykuły nie stanowią usług noclegowych i gastronomicznych, o których mowa w art. 88 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy o VAT).

Mając na uwadze powyższe, wystąpią wszystkie przesłanki, których zaistnienie implikuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz nie wystąpi żadna z przesłanek, których zaistnienie wyłącza prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Podsumowując, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że:

1.

w związku z nabywaniem przez Wnioskodawcę ze środków obrotowych usług cateringowych, napojów i drobnych przekąsek, udostępnianych pracownikom podczas imprez integracyjnych, o których mowa w opisie zdarzenia przyszłego, Wnioskodawcy przysługiwać będzie prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego obliczonego wg współczynnika VAT.

2.

w związku z nabywaniem przez Wnioskodawcę ze środków obrotowych przekazywanych na rzecz pracowników paczek świątecznych (drobnych artykułów spożywczych składających się na paczki świąteczne), o których mowa w opisie zdarzenia przyszłego, Wnioskodawcy przysługiwać będzie prawo do obniżenia kwot podatku należnego o kwotę podatku naliczonego obliczonego wg współczynnika VAT.

Powyższe stanowisko potwierdzają organy podatkowe w wydawanych indywidualnych interpretacjach przepisów prawa podatkowego. Tytułem przykładu wskazać można:

* interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 19 października 2011 r. (nr ITPP1/443-1073/11/IK),

* interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 30 września 2009 r. (nr IBPP2/443-513/09/ICz).

Wnioskodawca wskazuje w szczególności na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 10 października 2011 r. (nr IPTPP3/443-80/11-2/IB), w której organ stwierdził, że odnośnie do nabywania towarów i usług związanych z działalnością opodatkowaną "należy wskazać, iż Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących nabycie usług cateringowych, tj. polegających na dostarczaniu gotowych posiłków w miejsce wskazane przez zamawiającego oraz towarów: tj. kawy i herbaty (wraz z dodatkami, napojów bezalkoholowych gazowanych, wód mineralnych, pod warunkiem, że zostanie spełniona przesłanka, o której mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, tj. mają one związek z opodatkowanymi czynnościami wykonywanymi przez Zainteresowanego".

Ad. 2

Na gruncie ustawy o VAT przepisem określającym zakres przedmiotowy opodatkowania VAT jest artykuł 5. Zgodnie z ust. 1 pkt 1 tego przepisu, opodatkowaniu VAT podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast w myśl art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się równie przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

1.

przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

2.

wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Jednocześnie, zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o VAT, powyżej przytoczonego przepisu nie stosuje się do przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika.

Zgodnie zaś z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Natomiast art. 8 ust. 2 ustawy o VAT stanowi, że za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

1.

użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;

2.

nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Jak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 6 czerwca 2012 r. (nr IPPP3/443-271/12-2/KT): "Analiza powołanego art. 7 ust. 2 ustawy wskazuje wyraźnie, iż ustawodawca rozróżnia czynność przekazania od czynności zużycia towarów. Zatem, opodatkowaniu podlega, zgodnie z pkt 1, przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste ściśle wymienionych osób, a na mocy pkt 2 tego przepisu, wszelkie inne darowizny. Skutkiem tak sformułowanych norm prawnych jest przyjęcie, iż opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w trybie art. 7 ust. 2 ustawy, podlega wszelkie przekazanie towarów, natomiast zużycie - tylko na rzecz podmiotów wymienionych w pkt 1 tego przepisu".

Wnioskodawca wskazuje, że przepisy ustawy o VAT nie definiują pojęcia "potrzeb osobistych".

Zgodnie ze słownikiem języka polskiego uznać należy, że "osobisty" oznacza: "odnoszący się do danej osoby" (Uniwersalny słownik języka polskiego PWN, Warszawa 2003, t. 2, s. 1316). Przyjąć zatem należy, że potrzebami osobistymi są takie potrzeby, które dotyczą danej osoby i które są jej potrzebami prywatnymi, tj. potrzebami niezwiązanymi z prowadzoną przez tę osobę działalnością gospodarczą, statusem pracownika czy pełnioną funkcją.

Wnioskodawca wskazał, że nabywa ze środków obrotowych usługi cateringowe, napoje i drobne przekąski, które są następnie udostępniane podczas imprez integracyjnych pracownikom Wnioskodawcy.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że nieodpłatne udostępnianie podczas imprez integracyjnych na rzecz jego pracowników usług cateringowych, napojów i drobnych przekąsek nabywanych ze środków obrotowych, nie nosi znamion zużycia na cele osobiste / prywatne tych osób. Osoby te należą co prawda do kręgu podmiotów wymienionych w art. 7 ust. 2 pkt 1 i art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT, jednak usługi cateringowe, napoje i drobne przekąski, które Wnioskodawca udostępnia im nieodpłatnie, nie służą celom prywatnym tych osób. Udostępnianie to następuje w celu poprawy atmosfery pracy w Spółce oraz motywacji i lojalności pracowników. Nadrzędnym celem jest więc cel biznesowy - zmotywowanie pracowników i wzmocnienie więzi zespołowych, a nie cel prywatny - nakarmienie pracowników. Zatem czynności tych nie można uznać za czynności podlegające opodatkowaniu VAT na mocy art. 7 ust. 2 bądź art. 8 ust. 2 ustawy o VAT.

Podsumowując, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że udostępnianie podczas imprez integracyjnych przez Wnioskodawcę na rzecz jego pracowników nabywanych ze środków obrotowych usług cateringowych, napojów i drobnych przekąsek, o których mowa w opisie zdarzenia przyszłego, nie będzie podlegać opodatkowaniu VAT i na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek naliczania podatku należnego o wartości usług cateringowych, napojów i drobnych przekąsek.

Powyższe stanowisko potwierdzają organy podatkowe w wydawanych indywidualnych interpretacjach przepisów prawa podatkowego. Tytułem przykładu wskazać można interpretację indywidualni Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 5 grudnia 2012 r. (nr IPPP1/443-834/12-4/PR).

Ad. 4

Odnosząc się do pytania dotyczącego nieodpłatnego przekazywania przez Wnioskodawcę na rzecz jego pracowników nabywanych ze środków ZFŚS paczek świątecznych (drobnych artykułów spożywczych składających się na paczki świąteczne), Wnioskodawca wskazuje, że określony w ustawie o VAT zakres opodatkowania VAT wskazuje, iż do tego, aby zaistniało opodatkowanie danej czynności konieczne jest, aby czynność podlegającą opodatkowaniu wykonał podmiot, który dla tej właśnie czynności będzie działał jako podatnik.

Zasady tworzenia przez pracodawców ZFŚS i gospodarowania jego środkami określone są w ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 592). Zgodnie z art. 10 i art. 12 ust. 1 tej ustawy, środki ZFŚS są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym, a pracodawca jedynie administruje tymi środkami.

Według definicji zawartej w Słowniku języka polskiego PWN "administrować" oznacza "zarządzać, zawiadywać czymś" (Słownik języka polskiego PWN, Warszawa 2005, pod red. Elżbiety Sobol).

Analizując powyższe przepisy stwierdzić należy, że w przypadku, gdy pracodawca dokonuje zakupu usług i towarów finansując wydatki z ZFŚS, działa jedynie jako pośrednik, a jego czynności związane są z rolą administratora ZFŚS. Zatem w takich sytuacjach, w których pracodawca realizuje swoje zadania socjalne poprzez zakup finansowanych z ZFŚS usług i towarów od podmiotów trzecich, takich jak np. paczki świąteczne (drobne artykuły spożywcze składające się na paczki świąteczne) - występuje jedynie jako podmiot administrujący środkami ZFŚS i nie jest w tym zakresie podatnikiem VAT.

Jak stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 11 czerwca 2012 r. (nr IPPP3/443-271/12-2/KT): "wskazać należy, iż podmiot zobowiązany do utworzenia administrowania zakładowym funduszem socjalnym, w zakresie środków zgromadzonych na rachunku ZFŚS podejmuje jedynie działania techniczne, które pozostają całkowicie poza zakresem prowadzonej przez niego działalności - nie podejmuje on i nie prowadzi odrębnej działalności gospodarczej w tym zakresie. Wykonuje te czynności tylko dlatego, że taki obowiązek nakłada na niego ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. W kontekście art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług oznacza to, że wykonywane czynności nie są podejmowane w charakterze podatnika tego podatku".

Oznacza to, że w przedmiotowej sprawie Wnioskodawca nie występuje jako podatnik VAT, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o VAT. W związku z tym działalność socjalna wykonywana przez wnioskodawcę jako administratora ZFŚS (tekst jedn.: przekazywanie pracownikom paczek świątecznych (drobnych artykułów spożywczych składających się na paczki świąteczne) nabywanych ze środków ZFŚS) nie podlega opodatkowaniu na podstawie ustawy o VAT.

Podsumowując, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że nieodpłatne przekazywanie przez Wnioskodawcę na rzecz jego pracowników nabywanych ze środków ZFŚS paczek świątecznych (drobnych artykułów spożywczych składających się na paczki świąteczne), o których mowa w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego, nie będzie podlegać opodatkowaniu VAT i Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek naliczania podatku należnego od wartości przekazanych na rzecz pracowników paczek świątecznych (drobnych artykułów spożywczych składających się na paczki świąteczne).

Powyższe stanowisko potwierdzają organy podatkowe w wydawanych indywidualnych interpretacjach przepisów prawa podatkowego oraz sądy administracyjne w wydawanych wyrokach. Tytułem przykładu wskazać można:

* interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 23 maja 2013 r. (nr ITPP1/443-207/13/DM),

* interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 14 maja 2013 r. (nr ITPPI/443-236/13/DM),

* interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2012 r. (nr ILPP2/443-159/12-4/EN),

* wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 września 2008 r., sygn. I FK 1076/07,

* wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 stycznia 2011 r., sygn. I FSK 91/10,

* wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 sierpnia 2012 r., sygn. III SA/Wa 2637/11.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego według współczynnika VAT w związku z nabywaniem przez Wnioskodawcę ze środków obrotowych usług cateringowych napojów i drobnych przekąsek, udostępnionych pracownikom podczas imprez integracyjnych, opodatkowania VAT czynności nieodpłatnego udostępniania (do konsumpcji na miejscu) podczas imprez integracyjnych przez Wnioskodawcę na rzecz jego pracowników nabywanych ze środków obrotowych usług cateringowych napojów i drobnych przekąsek oraz opodatkowania VAT czynności nieodpłatnego przekazywania przez Wnioskodawcę na rzecz jego pracowników nabywanych ze środków ZFŚS paczek świątecznych (drobnych artykułów spożywczych składających się na paczki świąteczne) i nieprawidłowe w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego według współczynnika VAT w związku z nabywaniem przez Wnioskodawcę ze środków obrotowych przekazywanych na rzecz pracowników paczek świątecznych (drobnych artykułów spożywczych składających się na paczki świąteczne).

Ad. 1 i 3

Zgodnie z ogólną zasadą zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z ww. regulacji wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do doliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Należy zauważyć, że dla realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego niezbędne jest istnienie związku między dokonywanymi zakupami towarów i usług a prowadzoną działalnością. Jednakże ustawodawca nie precyzuje, w jakim zakresie i w jaki sposób towary i usługi muszą być wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, aby pozwoliło to podatnikowi na odliczenie podatku naliczonego. Związek dokonywanych zakupów z działalnością podatnika może mieć zatem charakter pośredni lub bezpośredni.

O związku bezpośrednim dokonywanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy nabywane towary służą np. dalszej odsprzedaży - towary handlowe lub też nabywane towary i usługi są niezbędne do wytworzenia towarów lub usług będących przedmiotem dostawy; bezpośrednio więc wiążą się z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika.

Natomiast, ze związkiem pośrednim nabywanych towarów i usług z działalnością podatnika mamy do czynienia w sytuacji, gdy ponoszone wydatki nie mają bezpośredniego odzwierciedlenia w osiąganych obrotach, jakkolwiek ich ponoszenie warunkuje uzyskanie obrotu opodatkowanego podatkiem od towarów i usług.

Aby jednak można było wskazać, że określone zakupy mają pośredni związek z działalnością, musi istnieć związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy dokonanymi zakupami towarów i usług a powstaniem obrotu. O pośrednim związku dokonanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy zakup towarów i usług nie przyczynia się bezpośrednio do uzyskania obrotu przez podatnika, np. poprzez ich odsprzedaż, lecz poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości.

Ustawodawca stworzył więc podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, jak i niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony. W szczególności należy wskazać, że zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT obniżenia lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób. Ponadto w myśl art. 88 ust. 3a ustawy o VAT nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że Spółka jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: VAT). Spółka wykonuje zarówno czynności opodatkowane, w związku z którymi przysługuje Spółce prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności zwolnione, w związku z którymi Spółce takie prawo nie przysługuje. Wobec tego, w odniesieniu do tych wydatków co do których Spółka nie ma możliwości wyodrębnienia w całości kwot podatku naliczonego związanych z poszczególnymi czynnościami, Spółka dokonuje odliczenia podatku naliczonego według proporcji, określonej zgodnie z przepisami art. 90 Ustawy o VAT (dalej: współczynnik VAT; w 2014 r. wstępny współczynnik VAT wnosi 75%).

Jednym z podstawowych zasobów, z którego Spółka czerpie korzyści, przekładające się na przychody z działalności gospodarczej, są jej pracownicy. Sukces prowadzonej przez Spółkę działalności opiera się bowiem w dużym stopniu na doświadczeniu, wiedzy i zaangażowaniu pracowników. W związku z powyższym Spółka stara się zapewniać pracownikom jak najlepsze warunki i atmosferę pracy, aby przyciągać do Spółki specjalistów w dziedzinach, w których prowadzi działalność gospodarczą, zatrzymać już zatrudnionych pracowników oraz zmotywować ich do świadczenia usług najwyższej jakości. Spółka stara się także podejmować różnego rodzaju działania poprawiające motywację i lojalność pracowników. W tym celu Spółka organizuje doroczne spotkania (imprezy) integracyjne dla pracowników poszczególnych działów, jak również całej Spółki.

Imprezy są finansowane ze środków obrotowych Wnioskodawcy.

Uczestnicy opisanych imprez biorą w nich udział nieodpłatnie. W trakcie spotkań (do konsumpcji na miejscu) uczestnicy mają zapewnione m.in. gotowe posiłki (Wnioskodawca nabywa w tym celu usługi cateringowe), napoje (np. wodę, soki, napoje gazowane) i drobne przekąski (np. paluszki, ciasteczka, słodycze).

Faktury dokumentujące zakup przedmiotowych artykułów spożywczych oraz usług cateringowych są wystawiane na Wnioskodawcę.

Ustawa o VAT nie definiuje ani usług gastronomicznych, ani usług cateringowych. Należy zatem rozważyć, czy catering różni się od usług gastronomicznych, czy też rzeczywisty charakter tych usług jest taki sam.

Usługa gastronomiczna polega na przygotowaniu i podaniu posiłku w miejscu, w którym jest on przyrządzany, tj. w restauracji czy innym lokalu. Catering oznacza natomiast dostarczenie przygotowanych posiłków w miejsce wskazane przez zamawiającego, np. do siedziby spółki. Taką też definicję odnajdziemy w Słowniku języka polskiego PWN, zgodnie z którym catering to usługa polegająca na przygotowywaniu i dostarczaniu na zamówienie gotowych potraw lub na organizacji przyjęć. W świetle powyższego uznać należy, że catering różni się od usług gastronomicznych.

Problem w określeniu usług gastronomicznych i cateringowych dostrzegł również ustawodawca europejski. W rozporządzeniu wykonawczym Rady (UE) nr 282/2011 r. ustanawiającym środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, przyjęto definicję określającą te usługi.

I tak, zgodnie z art. 6 ust. 1 rozporządzenia usługi restauracyjne i cateringowe oznaczają usługi polegające na dostarczaniu gotowej lub niegotowej żywności lub napojów albo żywności i napojów, przeznaczonych do spożycia przez ludzi, wraz z odpowiednimi usługami wspomagającymi pozwalającymi na ich natychmiastowe spożycie. Dostarczanie żywności lub napojów lub żywności i napojów stanowi jedynie element większej całości, w której muszą przeważać usługi. Usługi restauracyjne polegają na świadczeniu takich usług w lokalu należącym do usługodawcy, podczas gdy usługi cateringowe polegają na świadczeniu takich usług poza lokalem usługodawcy. Za usługi cateringowe i restauracyjne w rozumieniu ust. 1 nie uznaje się dostawy gotowej lub niegotowej żywności lub napojów albo dostawy gotowej żywności i napojów, wraz z ich transportem lub bez niego, ale bez żadnych innych usług wspomagających (art. 6 ust. 2 rozporządzenia).

Powyższa klasyfikacja wskazuje, iż usługi cateringowe stanowią odrębne usługi od usług gastronomicznych. W przepisie art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy, wyłączającym prawo do odliczenia podatku naliczonego, zostały wymienione jedynie usługi gastronomiczne. Tym samym z uwagi na odmienny charakter tych usług, nie można uznać, iż do usług cateringowych znajdzie zastosowanie ograniczenie w odliczeniu podatku naliczonego wynikające z art. 88 ustawy. Warunkiem jednak skorzystania z tego prawa jest, aby nabyte usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W odniesieniu do przedstawionych okoliczności sprawy należy zauważyć, że zakup ze środków obrotowych usług cateringowych, napojów i drobnych przekąsek udostępnianych pracownikom podczas imprez integracyjnych ma pośredni związek z wykonywaną działalnością gospodarczą. Nabywane przez Spółkę towary nie służą dalszej odsprzedaży, ani nie są wykorzystywane do wytworzenia wyrobów / usług będących przedmiotem obrotu (co świadczyłoby o bezpośrednim związku z prowadzoną działalnością), ale pośrednio (poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości - poprawienie atmosfery pracy, motywacji i lojalności pracowników), przyczyniają się do generowania przez Spółkę obrotu tj. świadczeniu usług w zakresie zarządzania należnościami, informacji marketingowych, informacji o ryzyku i usług płatniczych. Pośredni charakter związku z prowadzoną działalnością nie powinien wpływać w sposób ograniczający na prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony.

Zatem w odniesieniu do wydatków ponoszonych ze środków obrotowych Spółki, związanych z nabywaniem usług cateringowych napojów i drobnych przekąsek, udostępnionych pracownikom podczas imprez integracyjnych, należy uznać, że mają one pośredni związek z działalnością gospodarczą Wnioskodawcy i czynnościami opodatkowanymi VAT. Tym samym Wnioskodawcy, będącemu czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki związane z udziałem w imprezach integracyjnych w zakresie nabywanych usług cateringowych, napojów i przekąsek.

W przypadku, gdy podatnik dokonuje zakupów związanych zarówno z czynnościami, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i z czynnościami, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, zastosowanie znajdą przepisy art. 90 ustawy.

Zgodnie zatem z art. 90 ust. 1 ustawy, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Jednocześnie, według ust. 2 tegoż artykułu, jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10.

W myśl przepisu art. 90 ust. 3 ustawy, proporcję, o której mowa w ust, 2, ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

W świetle art. 90 ust. 4 ustawy, proporcję, o której mowa w ust. 3, określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalana proporcja. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej.

Stosownie do art. 90 ust. 9a ustawy przy ustalaniu proporcji zgodnie z ust. 2-6 do obrotu nie wlicza się kwoty podatku.

Z analizy cyt. wyżej przepisów wynika, że na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy, występuje obowiązek wyodrębnienia podatku naliczonego związanego z czynnościami, w stosunku do których przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego oraz kwot podatku naliczonego związanego z czynnościami, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje. Natomiast w sytuacji, gdy nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot podatku związanego z czynnościami, w stosunku do których przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego oraz kwot podatku naliczonego związanego z czynnościami, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do proporcjonalnego rozliczenia podatku naliczonego, zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy.

Ponadto należy podkreślić, że przepisy dotyczące zasad odliczania częściowego, zawarte w art. 90 ust. 2 ustawy oraz następnych ustępach tego artykułu, znajdują zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do czynności wykonywanych w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy. A zatem dotyczą czynności podlegających opodatkowaniu. Natomiast nie dotyczą czynności, których wykonanie nie powoduje konsekwencji podatkowych, gdyż nie podlegają one przepisom ustawy.

Tym samym w związku z nabywaniem przez Wnioskodawcę ze środków obrotowych usług cateringowych, napojów i drobnych przekąsek, udostępnianych pracownikom podczas imprez integracyjnych, o których mowa w opisie zdarzenia przyszłego, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego obliczonego wg współczynnika VAT.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w ww. zakresie jest prawidłowe.

Ponadto Spółka przekazuje pracownikom drobne artykuły spożywcze (np. słodycze, ciasta, owoce) w formie paczek świątecznych finansowane ze środków obrotowych Wnioskodawcy.

W przypadku tych wydatków związanych z nabywaniem przez Wnioskodawcę ze środków obrotowych przekazywanych na rzecz pracowników paczek świątecznych (drobnych artykułów spożywczych składających się na paczki świąteczne), należy zauważyć, że dla realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego niezbędne jest istnienie związku między dokonywanymi zakupami towarów i usług a prowadzoną działalnością.

W ocenie tut. Organu ww. wydatki - jakkolwiek wynikające z prowadzonej polityki handlowej i dobrego zwyczaju - nie pozostają w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą polegającą na świadczeniu usług w zakresie zarządzania należnościami, informacji marketingowych, informacji o ryzyku i usługi płatnicze. Należy podkreślić, że każdy wydatek, poza wyraźnie wskazanymi w ustawie, wymaga indywidualnej oceny pod kątem adekwatnego związku z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi i racjonalnością działania podmiotu. W sprawie nie zostało wykazane, aby wydatki ponoszone w przypadku zakupu paczek świątecznych - miały wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości i przyczyniały się do generowania obrotu.

Tym samym Spółce nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabywaniem przez Wnioskodawcę ze środków obrotowych przekazywanych na rzecz pracowników paczek świątecznych (drobnych artykułów spożywczych składających się na paczki świąteczne), z uwagi na brak związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w ww. zakresie jest nieprawidłowe.

Ad. 2

Zgodnie z art. 5 ust. 1, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2.

eksport towarów;

3.

import towarów na terytorium kraju;

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Przez towary, w myśl art. 2 pkt 6 ustawy, należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Artykuł 7 ust. 1 ustawy stanowi, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, jednoznacznie wynika, że dostawa towarów i świadczenie usług co do zasady podlega opodatkowaniu VAT jedynie wówczas, gdy czynności te są wykonywane odpłatnie. Ustawodawca jednakże przewidział od powyższej reguły wyjątki, które zostały zawarte - w przypadku dostawy towarów - w art. 7 ust. 2 oraz w przypadku świadczenia usług - w art. 8 ust. 2 ustawy.

Stosownie do art. 7 ust. 2 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatne przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

1.

przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

2.

wszelkie inne darowizny

* jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Powyższego przepisu nie stosuje się do przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika (art. 7 ust. 3 ustawy).

Stosownie do art. 8 ust. 2 ustawy, za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

1.

użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;

2.

nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

W analizowanej sprawie mamy do czynienia z sytuacją, w której Spółka będzie ponosić wydatki na zakup usług cateringowych napojów i drobnych przekąsek przeznaczonych do konsumpcji na miejscu podczas imprez integracyjnych.

Nieodpłatne udostępnianie podczas imprez integracyjnych na rzecz pracowników usług cateringowych, napojów i drobnych przekąsek nabywanych ze środków obrotowych, nie nosi znamion zużycia na cele osobiste / prywatne tych osób. Osoby te należą co prawda do kręgu podmiotów wymienionych w art. 7 ust. 2 pkt 1 i art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT, jednak usługi cateringowe, napoje i drobne przekąski, które Wnioskodawca udostępnia im nieodpłatnie, nie służą celom prywatnym tych osób. Udostępnianie to następuje w celu poprawy atmosfery pracy w Spółce oraz motywacji i lojalności pracowników. Nadrzędnym celem jest więc cel biznesowy - zmotywowanie pracowników i wzmocnienie więzi zespołowych, a nie cel prywatny - nakarmienie pracowników. Zatem czynności tych nie można uznać za czynności podlegające opodatkowaniu VAT na mocy art. 7 ust. 2 bądź art. 8 ust. 2 ustawy o VAT.

Tym samym, udostępnianie podczas imprez integracyjnych przez Wnioskodawcę na rzecz jego pracowników nabywanych ze środków obrotowych usług cateringowych, napojów i drobnych przekąsek, o których mowa w opisie zdarzenia przyszłego, nie będzie podlegać opodatkowaniu VAT i na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek naliczania podatku należnego o wartości usług cateringowych, napojów i drobnych przekąsek.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie jest prawidłowe.

Ad. 4

Z wniosku wynika, że Spółka nie wyklucza, że w przyszłości finansować będzie paczki świąteczne ze środków zgromadzonych na utworzonym Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (dalej: ZFŚS).

W odniesieniu do wydatków ponoszonych ze środków z zakładowego funduszu socjalnego należy zauważyć, że podatnik w momencie nabycia towarów oraz usług określa, czy nabywane przez niego towary i usługi będą wykorzystywane w prowadzonej przez niego działalności opodatkowanej. Określony w cytowanej ustawie zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług wskazuje, że do tego, aby faktycznie zaistniało opodatkowanie danej czynności konieczne jest, aby czynność podlegającą opodatkowaniu wykonał podmiot, który dla tej właśnie czynności będzie działał jako podatnik.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel i rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza - na podstawie ust. 2 powołanego artykułu - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Działania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych regulują przepisy ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 43, poz. 163).

Zgodnie z zapisami ww. ustawy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczony jest m.in. na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Fundusz (art. 1 ust. 1 ww. ustawy).

Stosownie do art. 8 ust. 1 i 2 ww. ustawy przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do skorzystania z funduszu. Ponadto zasady przeznaczenia środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej oraz zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu określa kierownik zakładu pracy w regulaminie uzgodnionym z zakładowymi organizacjami związkowymi lub - gdy w zakładzie nie działają takie organizacje - w regulaminie uzgodnionym z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów.

Na podstawie art. 10 oraz art. 12 ust. 1 powołanej ustawy, środki Funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym, a pracodawca jedynie administruje tymi środkami.

W analizowanej sprawie w przypadku wydatków ponoszonych z funduszu socjalnego, istotnym jest ustalenie czy podmiot zobowiązany do utworzenia funduszu socjalnego i następnie administrowania nim, wykonując czynności do których obliguje go ustawa o ZFŚS występuje jako podatnik podatku VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Należy wskazać, że w przypadku, gdy pracodawca dokonuje zakupu usług i towarów finansując wydatki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, działa jedynie jako swego rodzaju pośrednik, a jego czynności związane są ściśle z rolą administratora ZFŚS. Dysponowanie środkami funduszu socjalnego nie należy do swobodnego uznania pracodawcy, stanowi regulowaną odrębną ustawą pomoc materialną, której nie można uznać za świadczenie usług w rozumieniu ustawy o VAT.

Podmiot zobowiązany do utworzenia i administrowania zakładowym funduszem socjalnym podejmuje działania techniczne o charakterze nieodpłatnym, które pozostają całkowicie poza zakresem prowadzonej przez niego działalności gospodarczej - nie podejmuje on i nie prowadzi jako odrębnej i równoległej, działalności gospodarczej w przedmiocie i w celu dysponowania środkami z ZFŚS.

Z uwagi na powyższe należy stwierdzić, że w przypadku administrowania środkami funduszu socjalnego Wnioskodawca nie występuje jako podatnik podatku VAT, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy, w związku z tym działalność socjalna wykonywana przez niego jako administratora ZFŚS (tekst jedn.: nabywanie towarów i usług, jak również ich udostępnianie uprawnionym osobom) nie podlega regulacjom ustawy o podatku od towarów i usług.

Stąd też należy uznać, że nieodpłatne przekazywanie przez Wnioskodawcę na rzecz jego pracowników nabywanych ze środków ZFŚS paczek świątecznych (drobnych artykułów spożywczych składających się na paczki świąteczne), o których mowa w opisie zdarzenia przyszłego, nie będzie podlegać opodatkowaniu VAT i Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek naliczania podatku należnego od wartości przekazanych na rzecz pracowników paczek świątecznych (drobnych artykułów spożywczych składających się na paczki świąteczne).

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w ww. zakresie jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl