IPPP1-443-760/09-2/MP - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Warszawie - OpenLEX

IPPP1-443-760/09-2/MP

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 5 października 2009 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP1-443-760/09-2/MP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 31 lipca 2009 r. (data wpływu 3 sierpnia 2009 r.),o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wystawiania wewnętrznych faktur korygujących r - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 sierpnia 2009 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wystawiania wewnętrznych faktur korygujących.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe:

W związku z prowadzoną działalnością Spółka dokonuje nieodpłatnych przekazań towarów na cele związane z prowadzonym przedsiębiorstwem. Spółka traktowała nieodpłatne przekazania jako dostawy towarów i w związku z tym wykazywała i odprowadzała do Urzędu Skarbowego należny podatek od towarów i usług (dalej VAT). Dokonując ponownej analizy rozliczeń Wnioskodawca uznał, że część przekazań nie powinna podlegać opodatkowaniu (m.in. na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o VAT, jako że wśród przekazywanych towarów były drukowane materiały reklamowe oraz próbki towarów). W konsekwencji VAT należny nie powinien zostać rozpoznany. Obecnie Spółka zamierza dokonać korekty rozliczeń.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego na podstawie jednej zbiorczej faktury wewnętrznej korygującej w rozliczeniu za okres, w którym faktura ta zostanie wystawiona.

Jeśli powyższe jest nieprawidłowe to czy Spółka może wystawić wewnętrzne faktury korygujące do poszczególnych niewłaściwie wystawionych faktur i rozliczyć je (obniżyć kwotę podatku należnego) w rozliczeniu za okres, w którym faktury korekty zostaną wystawione.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że może wystawić jedną zbiorczą fakturę wewnętrzną korygującą do faktur wewnętrznych dokumentujących nieodpłatne przekazania towarów bądź więcej pojedynczych wewnętrznych faktur korygujących i dokonać korekty rozliczeń w okresie rozliczeniowym, w którym faktury korygujące zostaną wystawione.

I.

Zgodnie z art. 106 ust. 7 ustawy o VAT nieodpłatne przekazania towarów powinny być dokumentowane fakturami wewnętrznymi, przy czym podatnik może wystawić jedną fakturę dokumentującą te czynności w danym okresie rozliczeniowym. Równocześnie na podstawie § 14 pkt 1 rozporządzenia, w przypadku gdy stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury należy wystawić fakturę korygującą. Powołany przepis, stosownie do § 23 rozporządzenia powinien być odpowiednio stosowany również do faktur wewnętrznych.

W przypadku opodatkowania czynności, które nie powinny podlegać opodatkowaniu, niewątpliwie doszło do pomyłki w określeniu kwoty podatku. Zatem prawidłowym rozwiązaniem w tym przypadku jest dokonanie korekty rozliczenia VAT poprzez wystawienie odpowiednich faktur korygujących, w których podatek należny zostanie wykazany w prawidłowej wysokości. W stanie faktycznym będącym przedmiotem zapytania korygowane będą faktury wewnętrzne.

Mając na uwadze, iż ustawa o VAT nie zawiera przepisów wskazujących wprost, w którym okresie rozliczeniowym należy uwzględnić korektę faktury wewnętrznej kwestię tą należy rozstrzygnąć w oparciu o ogólne przepisy regulujące sposób postępowania w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku. W myśl art. 29 ust. 4a ustawy o VAT, obniżenia podstawy opodatkowania w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze, o wartość kwot wynikających z dokonanych korekt faktur dokonuje się pod warunkiem posiadania, przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy potwierdzenia otrzymania korekty faktury przez nabywcę. Zgodnie z art. 29 ust. 4c ustawy o VAT, art. 29 ust. 4a ustawy o VAT stosuje się odpowiednio w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze i wystawienia korekty do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna.

Zgodnie z przytoczonymi regulacjami w przypadku stwierdzenia pomyłki w naliczeniu podatku, podstawa opodatkowania VAT może zostać pomniejszona po uzyskaniu potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę. W przypadku korekty faktury wewnętrznej wystawca faktury jest równocześnie jej odbiorcą, natomiast moment wystawienia faktury jest równoznaczny z momentem jej odbioru. Zatem w przypadku wystawienia faktury korygującej do faktur wewnętrznych nie jest konieczne uzyskanie potwierdzenia odbioru tej faktury. W konsekwencji, kwota podatku VAT powinna być pomniejszona w rozliczeniu za okres wystawienia wewnętrznej faktury korygującej.

Prawidłowość powyższego stanowiska potwierdzają interpretacje indywidualne Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 8 kwietnia 2009 r. (nr IPPP2/443-136/09-2/BM), z dnia 19 maja 2009 r. (nr IPPP2/443-345/09-2/BM) oraz z 23 marca 2009 r. (nr IPPP1-443-204/09-2/PR).

II.

Przepisy o VAT nie zawierają regulacji odnoszących się bezpośrednio do kwestii wystawiania zbiorczych faktur korygujących. Jednocześnie brak jest przeciwwskazań dla takiego rozwiązania, pod warunkiem że zbiorcza faktura korygująca zawiera wszystkie wymagane przepisami prawa elementy. Biorąc pod uwagę § 14 rozporządzenia, faktura korygująca powinna zawierać opis "KOREKTA" lub "FAKTURA KORYGUJĄCA", nr i datę jej wystawienia, dane zawarte w fakturach korygowanych, kwoty podatku należnego wykazanego na fakturach korygowanych, prawidłową kwotę podatku należnego odnoszącą się do korygowanych faktur. Podsumowując należy stwierdzić, że wystawienie zbiorczej faktury korygującej jest dopuszczalne pod warunkiem umieszczenia na niej wszelkich informacji dotyczących pierwotnych faktur wewnętrznych, które pozwolą jednoznacznie stwierdzić, których faktur, pozycji i kwot przedmiotowa zbiorcza faktura korygująca dotyczy. Prawidłowość takiego stanowiska zostało potwierdzone w interpretacjach indywidualnych Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 3 października 2008 r. (nr IPPP1-443-1309/08-2/IZ) oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 10 marca 2009 r. (nr ITPP1/443-1083/08/BK).

III.

Podsumowując, zgodnie z art. 106 ust. 7 ustawy o VAT, w przypadku czynności nieodpłatnego przekazania towarów, podatnik może wystawić jedną fakturę dokumentującą te czynności w danym okresie rozliczeniowym. Równocześnie, biorąc pod uwagę możliwość wystawienia zbiorczej faktury korygującej, należy uznać że podatnik ma możliwość dokonania korekty faktur wewnętrznych za pomocą jednej zbiorczej faktury korygującej. W takiej sytuacji podatnik ma prawo do dokonania korekty rozliczeń w okresie, w którym została wystawiona faktura korygująca.

Powyższe rozwiązanie zostało uznane za prawidłowe w interpretacjach indywidualnych Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 16 stycznia 2009 r. (nr IBPP1/443-1612/08/AS) oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 26 stycznia 2009 r. (nr IPPP2/443-1883/08-2/k.k.).

A zatem w analizowanym stanie faktycznym, Spółka stoi na stanowisku iż jako alternatywne rozwiązanie dla korekty podatku należnego w deklaracjach za poszczególne okresy, w których dokonano nieodpłatnych przekazań i niesłusznie wykazano należny podatek VAT, Spółka może wystawić zbiorczą fakturę korygującą do faktur wewnętrznych i dokonać korekty podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym ją wystawiła. Równocześnie mając na uwadze przedstawioną argumentację prawidłowe jest podejście polegające na wystawieniu większej ilości pojedynczych wewnętrznych faktur korygujących i dokonanie korekty rozliczeń w okresie rozliczeniowym, w którym faktury korygujące zostaną wystawione.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedmiotowym stanie faktycznym, a w przypadku zdarzenia przyszłego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie zauważa, że niniejsza interpretacja nie dotyczy zasadności wystawienia faktur korygujących - tutejszy organ podatkowy nie dokonuje oceny tego, czy wykonane przez Wnioskodawcę czynności podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl