IPPP1-443-754/07-2/JB

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 5 marca 2008 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP1-443-754/07-2/JB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 19 grudnia 2007 r. (data wpływu 24 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia usług reklamy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 grudnia 2007 r. wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej miejsca świadczenia usług reklamy.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka mająca siedzibę na terenie Polski zawarła z kontrahentami posiadającymi siedziby na terenie Unii Europejskiej umowy na mocy, których świadczy usługi o charakterze promocyjno - marketingowym. Jednym z kontrahentów było Duńskie Ministerstwo na zlecenie którego Spółka wykonywała zadanie polegające na promocji duńskiego rynku pracy w Polsce w ramach i narzędziami działań public relations. Kampania miała także cele informacyjne oraz doradcze o zasięgu ogólnopolskim. Spółka współpracowała głównie z mediami, Urzędami Miejskimi oraz Wojewódzkimi i Powiatowymi Urzędami Pracy. Celem kampanii była poprawa wizerunku Danii oraz większa świadomość społeczna dotycząca warunków I możliwości pracy w D...., w ramach programów migracji pracowników UE.

Pozostali kontrahenci unijni to osoby prawne będące podatnikami VAT, dla których wykonywane są usługi obejmujące szereg czynności mających na celu doprowadzenie do wzrostu sprzedaży produktów kontrahentów, w tym m.in.

* projekty graficzne opakowań,

* przygotowanie materiałów do druku,

* prawa autorskie projektów do wykorzystania na terenie Europy,

* przeprowadzanie akcji polegających na budowaniu marki dostawcy lub jego konkretnych towarów (np. organizowanie konferencji, spotkań, przyjęć, przeprowadzenie prezentacji na terenie sieci handlowych).

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy w związku ze świadczonymi usługami spółka polska odprowadza VAT należny do Urzędu Skarbowego któremu podlega.

Czy sprzedaży tej nie opodatkowuje informując swoich kontrahentów unijnych o obowiązku odprowadzenia podatku VAT w miejscu gdzie posiadają swoją siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności.

Czy w przypadku sprzedaży nie opodatkowanej sprzedawca usług wykazuje kwoty bez podatku w deklaracjach VAT.

Zdaniem wnioskodawcy opisane we wniosku usługi stanowią usługi reklamowe, których miejscem świadczenia jest kraj nabywcy. Tak więc sprzedaż na terenie Polski nie będzie opodatkowana. Obowiązek odprowadzenia podatku VAT od sprzedanych usług na terytorium Polski ciąży na nabywcy usług, gdzie posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona. Sprzedaż nieopodatkowaną spółka powinna wykazać w deklaracji VAT w poz. 21 (dostawa towarów oraz świadczenie usług, poza terytorium kraju). Wyjątek stanowi sprzedaż usług dla Duńskiego Ministerstwa ds. Zatrudnienia, który jest organem władzy publicznej i nie jest podatnikiem. W tym przypadku spółka świadcząca usługę powinna odprowadzić VAT należny w miejscu siedziby świadczącego usługę tj. w Polsce.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi - miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności; w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności - miejsce stałego zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-6 i art. 28. Jednakże w ust. 3 tego artykułu określono, iż w przypadku świadczenia usług niematerialnych wymienionych w art. 27 ust. 4, na rzecz:

1.

osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa trzeciego, lub

2.

podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę,

* miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania.

Powyższy przepis dotyczy m.in. usług reklamy, o czym stanowi art. 27 ust. 4 pkt 2 ustawy o VAT.

Ustawa o podatku od towarów i usług nie zawiera definicji reklamy. Choć zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy, usługi są co do zasady identyfikowane za pomocą klasyfikacji statystycznych, to w przypadku art. 27 ust. 4 pkt 2 ustawodawca nie sprecyzował usług reklamy poprzez wyraźne powołanie klasyfikacji statystycznych właściwych dla tego rodzaju usług. Konieczne jest zatem odwołanie do definicji reklamy podawanej przez Słownik Języka Polskiego PWN, zgodnie z którym reklama to rozpowszechnianie informacji o towarach, ich zaletach, wartości, miejscach i możliwościach nabycia, chwalenie kogoś, zalecanie czegoś przez prasę, radio telewizję. Reklamą są też środki np. plakaty, ogłoszenia, służące temu celowi.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że obowiązek prawidłowego określenia rodzaju i właściwej klasyfikacji wykonywanych usług należy wyłącznie na wykonawcy usługi. Do kompetencji Ministra Finansów nie należy rozstrzyganie czy dana usługa ma charakter reklamowy czy też nie.

Ze złożonego wniosku wynika, że Podatnik zaliczył wykonane usługi do usług reklamy, tj. do usług niematerialnych, o których mowa w art. 27 ust. 4 pkt 2 ustawy o VAT.

Zatem, dla usług reklamy świadczonych na rzecz kontrahentów - podatników posiadających siedziby na terenie Unii Europejskiej, miejscem świadczenia jest terytorium państwa, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności, czyli terytorium państw członkowskich kontrahentów.

W zakresie obowiązku wystawiania faktur przez podatników świadczących usługi na rzecz podatników mających siedzibę na terytorium Wspólnoty ale innym niż terytorium kraju, obowiązują odpowiednio przepisy art. 106 ust. 1 i 2 ustawy o VAT oraz § 27 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 z późn. zm.). Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4, 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do dostawy towarów lub świadczenia usług, dokonywanych przez podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni lub zwolnieni, jeżeli miejscem opodatkowania tych czynności jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju lub terytorium państwa trzeciego i dla tych czynności podatnicy ci nie są zidentyfikowani dla podatku od wartości dodanej lub - w przypadku terytorium państwa trzeciego - podatku o podobnym charakterze.

Zgodnie z § 27 ust. 4 ww. rozporządzenia Ministra Finansów - w przypadku świadczenia usług, o których mowa w art. 27 ust. 3 pkt 2 ustawy oraz art. 28 ust. 3, 4, 6 i 7 ustawy, faktura dokumentująca wykonanie tych czynności powinna zawierać numer, pod którym nabywca usługi jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego, innym niż terytorium kraju, oraz informację, że zobowiązanym do rozliczenia tego podatku jest nabywca usługi.

Zgodnie z delegacją ustawową zawartą w art. 99 ust. 14 ustawy, Minister Finansów wydał rozporządzenie z dnia 19 września 2005 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2005 r. Nr 185, poz. 1545) określające wzory deklaracji oraz objaśnienia co do sposobu prawidłowego ich wypełniania, terminu i miejsca składania. W związku z powyższym, podatnik ma obowiązek składania deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług oraz wykazywania w poz. 21 obrotów związanych z wykonywanymi usługami, które nie podlegają opodatkowaniu na terytorium kraju, jeżeli przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy.

W przypadku natomiast, gdy usługobiorcą jest podmiot nie posiadający statusu podatnika, miejsce świadczenia usług wykonywanych przez Spółkę należy ustalić zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 27 ust. 1 ustawy. Miejscem świadczenia w takim wypadku jest miejsce gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, lub stałe miejsce prowadzenia działalności lub miejsce stałego zamieszkania, tj. Polska. Fakturę VAT należy wystawić według zasad obowiązujących na terenie kraju. Do przedmiotowych usług zastosowanie będzie miała, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku w wysokości 22%.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl