IPPP1-443-74/09-6/MP

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 28 kwietnia 2009 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP1-443-74/09-6/MP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 19 stycznia 2009 r. (data wpływu 26 stycznia 2009 r.), uzupełnionego w dniu 13 marca 2009 r. na wezwanie tut. organu z dnia 3 marca 2009 r. oraz w dniu 2 kwietnia 2009 r. na wezwanie organu z dnia 24 marca 2009 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego od świadczonych usług - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 stycznia 2009 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego od świadczonych usług.

Wniosek uzupełniony został w dniu 13 marca 2009 r. (data wpływu 16 marca 2009 r.) oraz w dniu 2 kwietnia (data wpływu 8 kwietnia 2009 r.).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Podatnik świadczy usługi kompleksowej obsługi przygotowania budowy osiedli mieszkaniowych, realizacji i obsługi procesu budowy oraz wyszukiwania nabywców lokali. Usługa jest wykonywana sukcesywnie przez kilka lat. W tej chwili podatnik zamierza taką usługę wnieść jako wkład niepieniężny do spółki osobowej z siedzibą w Polsce. W umowie spółki będzie zapisana łączna wartość tego wkładu niepieniężnego.

W uzupełnieniu do wniosku z dnia 2 kwietnia 2009 r. Wnioskodawca wskazuje, iż świadczone przez niego usługi w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług opublikowanej w 1997 r. zaliczane są do klasy 70.11 - usługi związane z zagospodarowaniem nieruchomości i ich sprzedażą.

Ponadto, Wnioskodawca świadczy jedną kompleksową usługę, której czasookres wykonywania trwa kilka lat. Nawet drobne usługi można podzielić na mniejsze elementy składowe, tym bardziej usługi bardzo zaawansowane. Dla odbiorcy usługi samo wyszukanie nabywców lokali nie ma wartości, jeżeli świadczący usługi nie przygotuje budowy osiedla mieszkaniowego ani nie zajmie się realizacją i obsługą procesu budowy. Tak samo dla odbiorcy usługi nie ma wartości samo obsłużenie procesu budowy, jeżeli nie będzie ani jednego nabywcy chętnego na zakup lokalu. Wszystkie te czynności wzajemnie się przenikają.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy obowiązek podatkowy związany ze świadczeniem kompleksowej obsługi przygotowania budowy osiedli mieszkaniowych, realizacji i obsługi procesu budowy oraz wyszukiwania nabywców lokali powstaje po jej wykonaniu, to jest po znalezieniu ostatniego nabywcy lub zakończeniu budowy (w zależności od tego co nastąpi później).

Zdaniem Wnioskodawcy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wykonania usługi w całości, nawet gdyby wykonanie usługi trwało kilka lat. Zgodnie z art. 19 ust. 1 obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wykonania usługi. W dalszych ustępach art. 19 nie określono, że w przypadku kompleksowych usług wykonywanych przez kilka lat, obowiązek podatkowy powstaje wcześniej niż z chwilą wykonania usługi w całości.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie z art. 8 ust. 1 cyt. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Natomiast zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o VAT usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie odrębnych przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119.

W myśl art. 19 ust. 1 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21. art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1. Natomiast, jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinno być potwierdzone fakturą, to zgodnie z art. 19 ust. 4 cyt. ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7 dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

Zawieranie umów cywilnoprawnych regulują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), i to z zawartych umów wynikają terminy wykonania usług. Prawidłowe określenie momentu powstania obowiązku podatkowego wymaga respektowania przez podatnika nie tylko przepisów aktów prawnych regulujących podatek od towarów i usług, ale także postanowień zawartych umów. W prawodawstwie polskim obowiązuje zasada swobody umów, w ramach której strony mogą kształtować treść umowy w granicach wyznaczonych przez prawo. Zasada ta ma również zastosowanie na gruncie prawa podatkowego. Oznacza to, że ustawodawca nie ingeruje w sferę podejmowanych przez podatników decyzji w zakresie konstruowania umów cywilnoprawnych, jednakże umowy te nie mogą zmieniać obowiązków jakie wynikają z prawa podatkowego. W obowiązku Wnioskodawcy leży więc sformułowanie umowy dotyczącej świadczonych usług w taki sposób, by realizując jej zapisy można było zgodnie z obowiązującymi przepisami określić termin wykonania usługi a tym samym określić moment powstania obowiązku podatkowego.

Należy podkreślić, że analiza przedmiotu umów cywilnoprawnych nie mieści się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, iż Spółka świadczy kompleksową usługę obsługi budowy osiedli mieszkaniowych, realizacji i obsługi procesu budowy oraz wyszukiwania nabywców lokali. Dla świadczonych usług Wnioskodawca wskazał klasyfikację PKWiU 70.11 - usługi związane z zagospodarowaniem nieruchomości i ich sprzedażą. Usługa jest wykonywana sukcesywnie przez kilka lat.

Dla ww. usług sklasyfikowanych według PKWiU w grupowaniu 70.11, przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy, nie przewidują szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego. W świetle powołanych przepisów, należy stwierdzić, iż moment powstania obowiązku podatkowego powstaje z chwilą wykonania usługi, przy czym terminem wykonania usługi jest termin wynikający z umowy zawartej pomiędzy stronami. W sytuacji kiedy wykonanie usługi powinno być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7 dniu od dnia wykonania usługi.

Należy zaznaczyć, iż organ podatkowy nie jest organem uprawnionym do dokonywania klasyfikacji statystycznych usług wymienionych we wniosku o udzielenie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. Obowiązek prawidłowego zaklasyfikowania usługi do właściwego grupowania statystycznego spoczywa na wykonawcy usługi.

Stosownie do postanowień § 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. Nr 207, poz. 1293), dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług do dnia 31 grudnia 2009 r. stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU), wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. (Dz. U. Nr 42, poz. 264 z późn. zm.). W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania prowadzonej działalności, wyrobu, usługi, towaru, środka trwałego lub obiektu budowlanego zainteresowany podmiot może zwrócić się z wnioskiem do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi, ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź, który udziela informacji w zakresie stosowania wyżej powołanych standardów klasyfikacyjnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl