Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 27 października 2009 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP1/443-738/09-2/IG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy przedstawione we wniosku z dnia 28 lipca 2009 r. (data wpływu 29 lipca 2009 r.) uzupełnione pismem z dnia 24 września 2009 r. (data wpływu 28 września 2009 r. w odpowiedzi na wezwanie z dnia 16 września 2009 r. Nr IPPP1/443-738/09-2/IG do uzupełnienia wniosku otrzymane w dniu 23 września 2009 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie nie podlegania opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy opisanej transakcji zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 lipca 2009 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie nie podlegania opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy opisanej transakcji zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, uzupełniony pismem z dnia 24 września 2009 r. (data wpływu 28 września 2009 r. w odpowiedzi na wezwanie z dnia 16 września 2009 r. Nr IPPP1/443-738/09-2/IG do uzupełnienia wniosku otrzymane w dniu 23 września 2009 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do zadań własnych Gminy należy zaopatrywanie w wodę i odprowadzanie ścieków. Zadania te Gmina do chwili obecnej realizuje poprzez zlecenie ich wykonywania podmiotom zewnętrznym, zachowując własność infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Gmina realizuje Projekt dofinansowany z Funduszu Spójności, a integralną częścią wniosku aplikacyjnego było studium wykonalności, w którym Gmina przedstawiła m.in. plan wdrożenia i funkcjonowania Projektu. Jednym z elementów studium było zobowiązanie do utworzenia operatorskiej spółki komunalnej (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ze 100% udziałem Gminy) odpowiedzialnej za całość gospodarki wodno-ściekowej, do której to Gmina wniosłaby w drodze aportu cały istniejący majątek wodno-ściekowy oraz majątek wytworzony w Projekcie. Powyższe jest zgodne z wytycznymi Komisji Europejskiej i prawodawstwem wspólnotowym, które kładzie szczególny nacisk na zapewnienie najbardziej efektywnego zarządzania wytworzonym majątkiem i wdrożenie zasady zanieczyszczający płaci" w oparciu o przyjętą politykę taryfową.

Wobec powyższego Gmina zamierza wnieść do nowo powołanej spółki majątek stanowiący zorganizowaną część przedsiębiorstwa, obejmującą elementy związane ze świadczeniem usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. W skład przekazanego majątku ma wejść infrastruktura techniczna, wartości niematerialne (oprogramowanie, instrukcje itp.) i prawne oraz baza klientów zobligowanych do korzystania z usług w zakresie wod. - kan. Ta część przedsiębiorstwa" (w rozumieniu art. 551 k.c.) jest w chwili obecnej wyodrębniona organizacyjnie i finansowo w Gminie ale nie sporządza ona samodzielnie bilansu. Stosownie do postanowień art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 grudnia 2008 r. nadanym ustawą z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1320), przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy do opisanej powyżej transakcji zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa ma zastosowanie art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług i w konsekwencji, czynność ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zdaniem wnioskodawcy przenoszona na nową spółkę "zorganizowana część przedsiębiorstwa" niewątpliwie wystarcza do samodzielnego wykonywania działalności gospodarczej. Gdyby przyjąć odmienne założenie, to niecelowym byłoby zakładanie nowej spółki (co stanowiło w rezultacie wymóg przy wnioskowaniu o dofinansowanie).

Przywołując wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 7 lutego 2008 r. (sygn. akt III SA/Wa 934/07) należy stwierdzić, iż każdy zespół składników majątkowych, dający się wyodrębnić poprzez funkcjonalne powiązanie (polegające na przydatności do realizacji określonego działania gospodarczego, bez względu na jego organizacyjne wyodrębnienie w postaci zakładu, czy też oddziału) będzie przedsiębiorstwem. Oznacza to, iż za przedsiębiorstwo powinno się uznawać każdy zespół składników materialnych i niematerialnych, służących do realizacji określonych zadań gospodarczych. Takie warunki spełnia planowany aport.

Zdaniem Gminy istotne jest zatem aby w zbywanym przedsiębiorstwie zachowane zostały funkcjonalne związki pomiędzy poszczególnymi składnikami, tak aby przekazana masa mogła posłużyć kontynuowaniu określonej działalności gospodarczej. W skład aportu wchodziłaby własność nieruchomości i ruchomości, w tym urządzeń, budowli i obiektów budowlanych materiałów, towarów oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości, prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych, zezwolenia (pozwolenia wodno-prawne), prawa własności przemysłowej (licencje), majątkowe prawa i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - ściśle związane z prowadzeniem gospodarki wodno kanalizacyjnej. Ponadto "zorganizowana część przedsiębiorstwa" będzie stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze. Przepis art. 2 pkt 27e ustawy stanowi, że pod pojęciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Zdaniem Gminy "część przedsiębiorstwa" wnoszona aportem będzie stanowić zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) wydzielony organizacyjnie i funkcjonalnie.

Wyodrębnienie organizacyjne wynika między innymi z regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy (wydział UMK i JRP). Do zadań wydziałów należy w szczególności prowadzenie spraw związanych z eksploatacją sieci wodno-kanalizacyjnej, prowadzenie spraw dotyczących dokumentacji technicznej oraz sprawowanie nadzoru nad działalnością operatorów, kwestie związane z ewidencją projektową rozliczanie projektu i zarządzanie w sprawach projektu współfinansowanego ze środków unijnych. Wyodrębnienie finansowe polega na oddzielnym prowadzeniu dla projektu ewidencji kosztów stanowiących wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane, a także ewidencji otrzymanych środków, ewidencji środków trwałych tworzących infrastrukturę wodno - kanalizacyjną, prowadzeniu zapisów księgowych wynikających z porozumień i umów z operatorami sieci, ewidencje dopłat do grup taryfowych.

Ponadto zorganizowana część przedsiębiorstwa będzie stanowić potencjalne, niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa wnoszonego aportem tworzyć więc będą składniki, będące we wzajemnych relacjach, a nie przypadkowe składniki majątku Gminy.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 24 września 2009 r. stwierdzono, że zgodnie z art. 551 ustawy - Kodeks cywilny przedsiębiorstwem jest zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej. Działalnością gospodarczą jest zaś zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły - art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Podkreślenia wymaga fakt, iż art. 551 ustawy - Kodeks cywilny reguluje problematykę przedsiębiorstwa w znaczeniu przedmiotowym. Statuuje on definicję legalną przedsiębiorstwa i zawiera przykładowe wyliczenie składników przedsiębiorstwa. Definicja ta nie odnosi się do przedsiębiorstwa w znaczeniu podmiotowym tj. podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo. Przedsiębiorstwo stanowi zatem zorganizowany kompleks niemajątkowy i majątkowy przeznaczony do prowadzenia działalności produkcyjnej, handlowej lub usługowej, w którym decydującą rolę odgrywają więzi funkcjonalne i organizacyjne łączące poszczególne i różnorodne zarazem składniki w jednolitą całość.

Gmina P nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i w uzasadnieniu wniosku o udzielenie interpretacji indywidualnej nie twierdziła, iż jest inaczej. Gmina P określiła, iż składniki majątkowe służące do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków stanowią zorganizowany kompleks przeznaczony do prowadzenia działalności w powyższym zakresie. Poniżej Gmina P przedstawia stan faktyczny i planowane działania i zwraca się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie bądź zweryfikowanie stanowiska Gminy w niniejszej sprawie. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, do zadań własnych Gminy należy zaopatrywanie w wodę i odprowadzanie ścieków. Zadania te Gmina do chwili obecnej - zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce komunalnej - realizuje poprzez zlecenie ich wykonywania podmiotom zewnętrznym, zachowując własność infrastruktury wodno kanalizacyjnej. Tak jak zaznaczono we wniosku, Gmina obecnie realizuje Projekt dofinansowany z Funduszu Spójności, a integralną częścią wniosku aplikacyjnego było studium wykonalności, w którym Gmina przedstawiła m.in. plan wdrożenia i funkcjonowania Projektu. Jednym z elementów studium było zobowiązanie do utworzenia operatorskiej spółki komunalnej (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ze 100% udziałem Gminy) odpowiedzialnej za całość gospodarki wodno-ściekowej, do której to Gmina wniosłaby w drodze aportu cały istniejący majątek wodno-ściekowy oraz majątek wytworzony w Projekcie. Powyższe jest zgodne z wytycznymi Komisji Europejskiej i prawodawstwem wspólnotowym, które kładzie szczególny nacisk na zapewnienie najbardziej efektywnego zarządzania wytworzonym majątkiem wdrożenie zasady "zanieczyszczający płaci" w oparciu o przyjętą politykę taryfową.

Wobec powyższego Gmina zamierza wnieść do nowo powołanej spółki majątek stanowiący "zorganizowaną część przedsiębiorstwa" (w znaczeniu przedmiotowym), obejmującą elementy związane ze świadczeniem usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. W skład przekazanego majątku ma wejść infrastruktura techniczna, wartości niematerialne (oprogramowanie, instrukcje itp.) i prawne oraz baza klientów zobligowanych do korzystania z usług w zakresie wod. - kan. Ta część "przedsiębiorstwa" (w rozumieniu art. 551 k.c. tj. w znaczeniu przedmiotowym) jest w chwili obecnej wyodrębniona organizacyjnie i finansowo w Gminie ale nie sporządza ona samodzielnie bilansu.

Stosownie do postanowień art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 grudnia 2008 r. nadanym ustawą z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1320), przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Przenoszona na nową spółkę "zorganizowana część przedsiębiorstwa" w znaczeniu przedmiotowym niewątpliwie wystarcza do samodzielnego wykonywania działalności gospodarczej obejmującej usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Gdyby przyjąć odmienne założenie, to niecelowym byłoby zakładanie nowej spółki (co stanowiło w rezultacie wymóg przy wnioskowaniu o dofinansowanie). Przywołując wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 7 lutego 2008 r. (sygn. akt III SA/Wa 934/07) należy stwierdzić, iż każdy zespół składników majątkowych, dający się wyodrębnić poprzez funkcjonalne powiązanie (polegające na przydatności do realizacji określonego działania gospodarczego bez względu na jego organizacyjne wyodrębnienie w postaci zakładu, czy też oddziału) będzie przedsiębiorstwem. Oznacza to, iż za przedsiębiorstwo powinno się uznawać każdy zespół składników materialnych i niematerialnych, służących do realizacji określonych zadań gospodarczych. Takie warunki spełnia planowany aport. Zdaniem Gminy istotne jest zatem aby w zbywanym przedsiębiorstwie zachowane zostały funkcjonalne związki pomiędzy poszczególnymi składnikami, tak aby przekazana masa mogła posłużyć kontynuowaniu określonej działalności gospodarczej. W skład aportu wchodziłaby własność nieruchomości i ruchomości, w tym urządzeń, budowli i obiektów budowlanych, materiałów, towarów oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości, prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych, zezwolenia (pozwolenia wodno-prawne), prawa własności przemysłowej (licencje), majątkowe prawa i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - ściśle związane z prowadzeniem gospodarki wodno kanalizacyjnej. Ponadto "zorganizowana część przedsiębiorstwa" będzie stanowić niezależne przedsiębiorstwo służące do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy P. Przepis art. 2 pkt 27e ustawy stanowi, że pod pojęciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Zdaniem Gminy "część przedsiębiorstwa" w znaczeniu przedmiotowym wnoszona aportem będzie stanowić zespół składników materialnych i niematerialnych wydzielony organizacyjnie i funkcjonalnie. Wyodrębnienie organizacyjne wynika między innymi z regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy (wydział UMK i JRP). Do zadań wydziałów należy w szczególności prowadzenie spraw związanych z eksploatacją sieci wodno-kanalizacyjnej, prowadzenie spraw dotyczących dokumentacji technicznej oraz sprawowanie nadzoru nad działalnością operatorów, kwestie związane z ewidencją projektową, rozliczanie projektu i zarządzanie w sprawach projektu współfinansowanego ze środków unijnych. Wyodrębnienie finansowe polega na oddzielnym prowadzeniu dla projektu ewidencji kosztów stanowiących wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane, a także ewidencji otrzymanych środków, ewidencji środków trwałych tworzących infrastrukturę wodno - kanalizacyjną prowadzeniu zapisów księgowych wynikających z porozumień i umów z operatorami sieci, ewidencje dopłat do grup taryfowych. Ponadto zorganizowana część przedsiębiorstwa będzie stanowić potencjalne, niezależne przedsiębiorstwo, samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa wnoszonego aportem tworzyć więc będą składniki, będące we wzajemnych relacjach a nie przypadkowe składniki majątku Gminy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, przepisów ustawy nie stosuje się do:

* transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie zawierają definicji "przedsiębiorstwa", zatem dla potrzeb przepisów ustaw podatkowych należy posłużyć się definicją sformułowaną w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 551 k.c., przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych, przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

1.

oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);

2.

własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;

3.

prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;

4.

wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;

5.

koncesje, licencje i zezwolenia;

6.

patenty i inne prawa własności przemysłowej;

7.

majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;

8.

tajemnice przedsiębiorstwa;

9.

księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zatem składniki materialne i niematerialne wchodzące w skład przedsiębiorstwa powinny pozostawać ze sobą we wzajemnych relacjach w ten sposób, iż można mówić o nich jako o zespole, a nie zbiorze pewnych elementów. Istotne jest, aby w zbywanym przedsiębiorstwie zachowane zostały funkcjonalne związki pomiędzy poszczególnymi składnikami, tak żeby przekazana masa mogła posłużyć kontynuowaniu określonej działalności gospodarczej.

Ponadto art. 552 k.c. stanowi, iż czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba, że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych.

O tym, czy nastąpiło zbycie przedsiębiorstwa decydują każdorazowo okoliczności faktyczne związane z konkretną transakcją. Podatnik obowiązany jest do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z koniecznością prawidłowego zdefiniowania dokonywanej czynności.

Zgodnie z art. 2 pkt 27e ustawy, przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Podstawowym wymogiem jest więc to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp. Przy czym, w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze.

Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że wnioskodawca do chwili obecnej zadania własne Gminy polegające na zaopatrywaniu w wodę i odprowadzaniu ścieków realizuje poprzez zlecenie ich wykonywania podmiotom zewnętrznym, zachowując własność infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Gmina realizuje Projekt dofinansowany z Funduszu Spójności, a integralną częścią wniosku aplikacyjnego było studium wykonalności, w którym Gmina przedstawiła m.in. plan wdrożenia i funkcjonowania Projektu. Jednym z elementów studium było zobowiązanie do utworzenia operatorskiej spółki komunalnej (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ze 100% udziałem Gminy) odpowiedzialnej za całość gospodarki wodno-ściekowej, do której to Gmina wniosłaby w drodze aportu cały istniejący majątek wodno-ściekowy oraz majątek wytworzony w Projekcie.

Gmina zamierza wnieść do nowo powołanej spółki majątek stanowiący zorganizowaną część przedsiębiorstwa, obejmującą elementy związane ze świadczeniem usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. W skład przekazanego majątku ma wejść infrastruktura techniczna, wartości niematerialne (oprogramowanie, instrukcje itp.) i prawne oraz baza klientów zobligowanych do korzystania z usług w zakresie wod. - kan. Ta część przedsiębiorstwa" (w rozumieniu art. 551 k.c.) jest w chwili obecnej wyodrębniona organizacyjnie i finansowo w Gminie ale nie sporządza ona samodzielnie bilansu.

Biorąc pod uwagę przedstawione zdarzenie przyszłe należy na wstępie zauważyć, że Gmina jest jednostką samorządu terytorialnego a nie przedsiębiorstwem w rozumieniu art. 551 k.c. Gmina bowiem nie prowadzi działalności gospodarczej, o której mowa w tym art. k.c., lecz jedynie wykonuje zadania własne (publiczne) wynikające z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym. Do chwili obecnej zadania te w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wykonywała przez podmiot zewnętrzny, który jedynie wykorzystywał w tym zakresie majątek należący do Gminy. W związku z tym składniki majątku, które są własnością Gminy i nie były przeznaczone przez Gminę do prowadzenia działalności gospodarczej, a jedynie do wykonywania zadań własnych (publicznych), nie mogą stanowić zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy. Stanowią one jedynie wydzieloną część mienia komunalnego, które to mienie było dotychczas wykorzystywane przez podmiot zewnętrzny, a w przyszłości zostanie przekazane w formie aportu operatorskiej spółce komunalnej (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ze 100% udziałem Gminy.

W związku z tym do opisanej we wniosku transakcji nie ma zastosowania art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, stanowiący o wyłączeniu stosowania przepisów ustawy i w konsekwencji czynność ta będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie bowiem z art. art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Artykuł 2 pkt 6 ustawy stanowi, iż przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W związku z tym wniesienie całego istniejącego majątku wodno ściekowego oraz majątku wytworzonego w realizowanym przez Gminę Projekcie do Spółki komunalnej w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu w zamian za objęcie 100% udziałów przez Gminę stanowi odpłatną dostawę towarów w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 w powiązaniu z art. 7 ust. 1 ustawy. Biorąc to pod uwagę, należy stwierdzić, że planowana transakcja wniesienia aportem wkładu niepieniężnego będzie podlegała pod przepisy ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 41 ustawy stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże przy wnoszeniu aportu należy mieć na uwadze brzmienie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy stanowiącego, że zwalnia się od podatku dostawę towarów używanych, pod warunkiem, że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Cytowany przez wnioskodawcę Wyrok Sądowy stanowi rozstrzygnięcie w indywidualnej sprawie, przy zupełnie odmiennym stanie faktycznym i nie stanowi powszechnie obowiązującego źródła prawa.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że stanowisko wnioskodawcy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl