Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 10 sierpnia 2007 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP1-443-73/07-2/JF

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 31 lipca 2007 r. (data wpływu 6 sierpnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki opodatkowania dostawy zabudowanej nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 sierpnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki opodatkowania 7% do dostawy nieruchomości zabudowanej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zdarzenie przyszłe.

Podatniczka jest właścicielką kilku gruntów niezabudowanych, które zostały nabyte jako grunty rolne, niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą i nie zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Grunty te były wykorzystywane jako do celów działalności rolniczej. Obecnie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, grunty te mają charakter gruntów budowlanych. Podatniczka zamierza rozpocząć działalność deweloperską wykorzystując w niej obecnie niezabudowane nieruchomości. Zamierza realizować budowę domów jednorodzinnych na poszczególnych nieruchomościach. Mąż Podatniczki jest także właścicielem takich gruntów.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

Czy sprzedaż wybudowanych domów jednorodzinnych podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 7%.

Zdaniem wnioskodawcy zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z poz. zm.) w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Natomiast w odniesieniu do obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych do dnia 31 grudnia 2007 r. stosuje się stawkę 7% zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 ppkt b ustawy z dnia 11 marca 2004 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl