Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 4 września 2007 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP1-443-72/07-2/IZ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Urzędu Gminy, przedstawione we wniosku z dnia 2 sierpnia 2007 r. (data wpływu 6 sierpnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dotyczących realizacji zadań wynikających z projektu "Zagospodarowanie centrum wsi N" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 sierpnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dotyczących realizacji zadań wynikających z projektu "Zagospodarowanie centrum wsi N".

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Gmina R, wykonując zadania określone w art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 159. z późn. zm.) realizuje w 2007 r. przedsięwzięcie pn. "Zagospodarowanie centrum wsi N". Realizacja tej inwestycji polega na wykonaniu odwodnienia terenu, remoncie chodników oraz udostępnieniu mieszkańcom 3 parkingów w centrum wsi. Powyższe zadania gmina wykonuje przy dofinansowaniu środków unijnych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006", działaniem 2.3 "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego". Wysokość przyznanej pomocy finansowej na realizację omawianego projektu jest uzależniona od kwalifikowalności podatku od towarów i usług do kosztów objętych dofinansowaniem. W świetle obowiązujących przepisów zasadniczą przesłanką do zaliczenia podatku VAT do kosztów kwalifikowanych jest brak możliwości jego odzyskania. Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 199 oraz art. 120 ust. 3. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży pomniejszona o kwotę należnego podatku. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Realizowanie zadania pn. "Zagospodarowanie centrum wsi N" ma na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców wsi, podniesienie estetyki, a tym samym atrakcyjności tej miejscowości. Czynności wykonywane na terenie odnowionego centrum wsi nie będą więc podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a zatem nie będą przedmiotem krajowej dostawy zwolnionej lub opodatkowanej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Urząd Gminy w R, realizując zadanie pn. "Zagospodarowanie centrum wsi N" ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dotyczących tego projektu.

Zdaniem wnioskodawcy w przypadku przedsięwzięcia realizowanego przez Gminę R działaniem 2.3 "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego" pn. "Zagospodarowanie centrum wsi N" nie ma związku nabywanych towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną, a tym samym Urzędowi Gminy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego lub uzyskania jego zwrotu w drodze rozliczenia deklaracyjnego z Urzędem Skarbowym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie natomiast z § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.) zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż realizując przedmiotową inwestycję Gmina wykonuje zadania zlecone określone w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), które na podstawie ww. rozporządzenia korzystają ze zwolnienia z podatku od towarów i usług. Oznacza to, że efekt końcowy realizacji zadania wynikającego z projektu "Zagospodarowanie centrum wsi N" nie będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych, ale do świadczenia usług zwolnionych od podatku.

W świetle przedstawionego stanu faktycznego i prawnego Gmina nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, gdyż brak jest związku nabywanych towarów i usług dla potrzeb prowadzonego przedsięwzięcia ze sprzedażą opodatkowaną.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl