IPPP1/443-715/11-2/ISz

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 29 lipca 2011 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP1/443-715/11-2/ISz

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 26 kwietnia 2011 r. (data wpływu 29 kwietnia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania przekazywanych nagród w ramach akcji marketingowych organizowanych przez Spółkę na zlecenie Klienta - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 kwietnia 2011 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania przekazywanych nagród w ramach akcji marketingowych organizowanych przez Spółkę na zlecenie Klienta.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca, Sp. z o.o. (dalej zwany również Spółką) świadczy usługi dla podmiotów gospodarczych (dalej zwanych Klientami Spółki). Usługi Wnioskodawcy obejmują usługi reklamowe oraz profesjonalną obsługę różnego rodzaju konkursów, promocji, programów motywacyjnych lub lojalnościowych (dalej zwanych Akcjami Marketingowymi). Klienci Spółki zgłaszają się do Wnioskodawcy z założeniami lub pomysłem na Akcję Marketingową, jako do podmiotu profesjonalnie zajmującego się przygotowaniem i obsługą tego rodzaju akcji. Na podstawie umów zawieranych z Klientami Spółki, Spółka wykonuje cały szereg działań niezbędnych do uruchomienia oraz prawidłowego przebiegu Akcji Marketingowej, w szczególności: we współpracy z Klientem Spółki opracowuje szczegółowe zasady lub regulamin Akcji Marketingowej. Uczestniczy w przygotowaniu materiałów promocyjno - reklamowych związanych z Akcją Marketingową - w zależności od rodzaju Akcji Marketingowej może to być np. przygotowanie spójnej komunikacji wizualnej, plakatów, ulotek, kart identyfikujących uczestników akcji, broszur, czy katalogów nagród. W przypadku większości Akcji Marketingowych zapewnia również specjalny serwis internetowy, za pośrednictwem którego organizowana jest dana akcja (rejestracja uczestników, komunikacja z uczestnikami itp.). W przypadku każdej Akcji Marketingowej, na podstawie umowy zawartej ze swoim Klientem, Spółka zobowiązana jest również do nabycia wszystkich nagród przewidzianych w Regulaminie i wydania ich uczestnikom Akcji Marketingowej zgodnie z postanowieniami Regulaminu (w tym również do weryfikacji spełnienia przez określonych uczestników warunków do otrzymania nagrody), do przyjmowania i rozpatrywania reklamacji uczestników, zapewnienia telefonicznej infolinii lub innego kanału komunikacji, za pośrednictwem którego uczestnicy mogą zadawać pytania dotyczące akcji, jak również do sporządzania dokumentów potwierdzających prawidłowy przebieg akcji, np. protokołów przekazania nagród.

W Regulaminach części Akcji Marketingowych Spółka przyjmuje na siebie pełnienie funkcji formalnego "Organizatora" akcji. Jednak w większości Akcji Marketingowych to Klient Spółki występuje w Regulaminie jako "Organizator" akcji, który często wprost informuje w Regulaminie, że poszczególne czynności organizacyjne, administracyjne lub inne związane z prowadzeniem akcji wykonuje Spółka.

Nagrody wydawane uczestnikom Akcji Marketingowych zgodnie z postanowieniami Regulaminów tych akcji, są nabywane przez Spółkę w jej własnym imieniu, w ramach świadczenia usługi reklamowej na rzecz Klienta Spółki. To Spółka decyduje o tym od kogo kupuje nagrody i za jaką cenę. Nagrody te nigdy nie przechodzą na własność Klienta Spółki, który nie wie nawet po jakiej cenie zostały one zakupione przez Spółkę. Z punktu widzenia Klienta Spółki istotne jest tylko to, aby nagrody były zgodne z Regulaminem akcji, przy czym jeżeli Regulamin nie jest w danej kwestii wystarczająco precyzyjny (np. przewiduje nagrodę w postaci "odtwarzacza DVD") to szczegółowe parametry nagrody mogą być doprecyzowane w porozumieniu zawartym pomiędzy Spółką, a Klientem Spółki (np. że nagrodą ma być odtwarzacz DVD określonej marki lub modelu).

Po zrealizowaniu usługi (lub w przypadku dłużej trwających Akcji Marketingowych może być okresowo, np. co miesiąc, zgodnie z postanowieniami umowy zawartej przez Spółkę z Klientem Spółki) Spółka wystawia Klientowi Spółki fakturę za jej usługi, która to faktura opodatkowana jest 23% podatkiem VAT. Faktura obejmuje wynagrodzenie Spółki za wykonanie przez nią usługi reklamowej. Przy czym wynagrodzenie to jest tak skalkulowane, że uwzględnia wszystkie koszty i wydatki Spółki związane z obsługą Akcji Marketingowej, w tym równiej koszt zakupu i wydania nagród uczestnikom Akcji Marketingowej, jak też sam zysk/marżę Spółki. Z uwagi na fakt, że Klient Spółki otrzymuje fakturę na łączną kwotę wynagrodzenia Spółki za wykonane na jego rzecz usługi, to nie wie np. po jakiej cenie Spółka nabyła nagrody, ani jaki jest zysk/marża Spółki.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy czynność polegająca na wydawaniu przez Wnioskodawcę nagród uczestnikom Akcji Marketingowych, obsługiwanych przez Wnioskodawcę na podstawie umowy o świadczenie usług, zawartej przez Wnioskodawcę z Klientem Spółki, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT jako nieodpłatne przekazanie towarów w rozumieniu art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług i czy w związku z tym Wnioskodawca jest zobowiązany odprowadzać od tych czynności podatek VAT należny.

Zdaniem Spółki, czynność polegająca na wydawaniu nagród na rzecz uczestników Akcji Marketingowych nie jest czynnością podlegającą u Spółki opodatkowaniu podatkiem VAT, gdyż Spółka wydaje nagrody w ramach usługi reklamowej wykonywanej na rzecz Klienta Spółki, która to usługa jest opodatkowana 23% podatkiem VAT.

Tak więc z tego punktu widzenia nie mamy w przypadku Spółki do czynienia z nieodpłatnym wydaniem towarów ani ze świadczeniem usług bez wynagrodzenia na rzecz uczestników Akcji Marketingowych (art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy), ponieważ Spółka otrzymuje wynagrodzenie, co prawda nie od odbiorców (uczestników Akcji Marketingowej), lecz od swojego zleceniodawcy na rzecz którego świadczy usługę kompleksową, w postaci obsługi Akcji Marketingowej. Wartość towarów przekazanych uczestnikom Akcji Marketingowych jest wkalkulowana w cenę usługi reklamowej wykonywanej przez Spółkę na rzecz Klienta Spółki.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy opodatkowaniu podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług. Za odpłatną dostawę towarów uważa się rozporządzanie rzeczą jak właściciel, a także nieodpłatne przekazanie towarów na warunkach określonych w art. 7 ust. 2 ustawy. Natomiast świadczeniem usług jest - stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy - wszystko to, co nie jest dostawą towarów.

Jak wynika z utrwalonej linii orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w przypadku usług kompleksowych składających się z kilku czynności, które w aspekcie gospodarczym tworzą jedną całość i rozdzielenie ich miałoby sztuczny charakter, wszystkie te czynności stanowią jednolite świadczenie dla celów podatku VAT (wyrok ETS z dnia 27 października 2005 r., sygn. C-41/04. w sprawie Levob Verzekeringen BV i OV Bank NV przeciwko Staatssecretaris Van Finacien). Przykładowo, w orzeczeniu w sprawie C-231/94 Faaborg- Gelting LinienA A/S v. Finanzamt Flensenburg (serwowanie posiłków na pokładach statków), TSUE uznał, że w przypadku, gdy wydaniu towaru (posiłku) towarzyszy szereg dodatkowych czynności związanych z przygotowaniem, podaniem itp. "tego towaru (posiłku), to co do zasady mamy do czynienia z czynnością świadczenia usług, a nie z czynnością dostawy towarów.

Takie stanowisko zostało potwierdzone w licznych interpretacjach podatkowych. Przykładowo, w interpretacji z dnia 12 lutego 2010 r., sygn. IBPP4/443-1530/09/EJ, analizując stan faktyczny analogiczny to przedstawionego w niniejszym wniosku o interpretację, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał, że "nieodpłatne wydanie przez Wnioskodawcę nagród stanowi dostawę towarów w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Jednak w opisanej we wniosku sytuacji wydanie tych nagród jest częścią innej kompleksowej czynności, tj. usługi reklamowej, obejmującej swoim zakresem m.in. obsługę danego konkursu oraz nieodpłatne przekazanie nagród, których wartość wkalkulowana jest w cenę usługi reklamowej. Tym samym wartość przekazanych nagród jest jednym z elementów podstawy opodatkowania świadczonej przez Wnioskodawcę usługi reklamowej, opodatkowanym w ramach tej usługi i wydanie tych nagród nie stanowi odrębnego przedmiotu opodatkowania podatkiem od towarów i usług".

Podobnie, w interpretacji z dnia 27 stycznia 2010 r., sygn. IBPP2/443-866/09/ASz Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdził, że "o ile faktycznie wartość nagród będzie elementem wynagrodzenia za świadczoną przez Wnioskodawcę na rzecz zleceniodawcy usługę promocyjno-reklamową, a tym samym będzie jednym z elementów podstawy opodatkowania podatkiem VAT tej usługi, wówczas sama czynność fizycznego przekazania przez Wnioskodawcę towarów (nagród) zwycięzcom konkursu, nie będzie stanowiła u Wnioskodawcy odrębnego przedmiotu opodatkowania podatkiem od towarów i usług".

Również zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, wyrażonym w interpretacji z dnia 7 kwietnia 2009 r., sygn. ILPP2/443-113/09-2/GZ wyrażone zostało stanowisko zgodne z prezentowanym przez Spółkę: "z treści powołanych regulacji prawnych wynika, że nieodpłatne wydanie przez agencję reklamową materiałów reklamowych stanowi dostawę towarów w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Jednak w opisanej sytuacji wydanie tych materiałów jest częścią innej kompleksowej czynności, tj. usługi reklamowej, obejmującej swoim zakresem nieodpłatne przekazanie wymienionych we wniosku materiałów reklamowych, których wartość wkalkulowana jest w jej cenę. Tym samym, wartość tych towarów będzie jednym z elementów podstawy opodatkowania świadczonej przez agencję reklamową usługi reklamowej, opodatkowanym w ramach tej usługi i nie stanowią one odrębnego przedmiotu opodatkowania podatkiem od towarów i usług".

Można również przytoczyć analogiczne rozstrzygnięcie Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy (interpretacja z dnia 29 kwietnia 2008 r., znak ITPP2/443-143/08/JK): "z treści powołanych regulacji prawnych wynika, że nieodpłatne przekazanie nagród rzeczowych przez Spółkę laureatom konkursów stanowi dostawę towarów w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W opisanej sytuacji czynnością opodatkowaną jest jednak wyłącznie realizowana na rzecz klienta (zleceniodawcy) kompleksowa usługa reklamowa, obejmująca swoim zakresem nieodpłatne przekazanie nagród wkalkulowanych w jej cenę. Tym samym wartość tych towarów będzie jednym z elementów podstawy opodatkowania świadczonej przez "A" usługi reklamowej, opodatkowanym w ramach tej usługi i nie stanowi ona odrębnego przedmiotu opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Reasumując, w opisanej sytuacji Spółka dokonuje prawidłowych rozliczeń podatku należnego wyłącznie w oparciu o wystawiane faktury VAT dla zleceniodawców akcji reklamowych, które obejmują między innymi wartość zakupionych, a następnie nieodpłatnie przekazanych prezentów".

Identyczne stanowisko wyraził również Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w piśmie z dnia 5 stycznia 2007 r. sygn. 1471/NUR2/443-387/06/ST: "Czynności opisane we wniosku, polegające na przekazaniu towarów w postaci upominków, nagród, gadżetów reklamowych oraz ulotek i prospektów kontrahentom Zleceniodawców oraz lekarzom w ramach świadczonej odpłatnie kompleksowej usługi reklamowej nie wypełniają hipotezy przepisów art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy o VAT. Nie dochodzi bowiem do przekazania towarów ani do świadczenia usług bez wynagrodzenia, gdyż Spółka otrzymuje wynagrodzenie, co prawda nie od odbiorców, lecz od Zleceniodawców. Czynnościami opodatkowanymi są w tym przypadku usługi reklamowe świadczone na rzecz Zleceniodawców, a wartość przekazanych towarów jest wkalkulowana w ich cenę. Przekazanie ww. towarów jest tylko jednym z elementów usług świadczonych na rzecz Zleceniodawców, nie może więc być opodatkowane odrębnie".

Jak również w interpretacji Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego z dnia 7 marca 2007 r. sygn. 1472/RPP1/443-54/07/SZU: "czynności opisane we wniosku, polegające na przekazaniu towarów (nagród) w ramach świadczonej odpłatnie kompleksowej usługi nie wypełniają hipotezy przepisów art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy. Nie dochodzi do przekazania towarów ani do świadczenia usług bez wynagrodzenia, ponieważ Spółka otrzymuje wynagrodzenie, co prawda nie od odbiorców, lecz od zleceniodawcy. Czynnością opodatkowaną jest usługa polegająca na przeprowadzeniu kampanii promocyjnej, a wartość przekazanych towarów jest wkalkulowana w jej cenę. Przekazanie jest tylko jednym z elementów usługi świadczonej na rzecz zleceniodawcy, nie może więc być opodatkowane odrębnie".

Stanowisko reprezentowane przez Spółkę podzielają również sądy administracyjne. Przykładowo, w wyroku z dnia 30 września 2009 r., sygn. akt I SA/Ol 563/09, WSA w Opolu orzekł, że: "samo określenie przez podatnika wykonywanych przez niego czynności jako odsprzedaży z jednoczesnym zaznaczeniem, iż dokonywane są one w ramach kompleksowej usługi i podkreśleniem celu przekazywania towarów do testów i prezentacji bądź jako nagród, nie uprawniało organu do wyprowadzenia arbitralnej oceny, iż czynności te winny być klasyfikowane w oderwaniu od świadczonych przez podatnika usług reklamy". Wyrokiem tym, WSA uchylił interpretację organu podatkowego podkreślając, te sama odsprzedaż towarów w ramach akcji promocyjno - reklamowej świadczonej na rzecz klienta nie prowadzi do opodatkowania VAT jako oddzielnej transakcji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl