IPPP1-443-71/08-3/JB

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 7 marca 2008 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP1-443-71/08-3/JB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 14 stycznia 2008 r. (data wpływu 18 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 stycznia wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka prowadzi działalność wydawniczą, w ramach której zajmuje się publikacją dziennika i periodyków. Ponadto, w związku z prowadzoną działalnością wydawniczą Spółka prowadzi również portal internetowy. Działalność Spółki w ramach wydawania gazet i prowadzenia portalu internetowego wiąże się ze sprzedażą powierzchni reklamowej oraz odpłatnym zamieszczaniem ogłoszeń i reklam. Sprzedaż powierzchni reklamowej w wydawanych gazetach oraz zamieszczanie ogłoszeń i reklam w ramach prowadzonego przez Spółkę portalu internetowego dokonywane jest w istotnej mierze na rzecz agencji reklamowych, które działają na rzecz podmiotów zlecających przygotowanie reklam i kampanii reklamowych. Tak więc, usługi polegające na publikacji i zamieszczaniu reklam i ogłoszeń o charakterze reklamowym świadczone są przez Spółkę na rzecz Agencji, które to Agencje są wobec swoich klientów odpowiedzialne za nabycie powierzchni reklamowej we właściwym wydawnictwie, zapewnienie właściwej ekspozycji reklamy etc. Należy przy tym zaznaczyć, iż w ramach działań podejmowanych przez Agencje mieści się również planowanie w zakresie mediów, które powinny być użyte dla potrzeb danej reklamy ze względu na jej grupę docelową, a także harmonogramu publikacji tej reklamy. Tym samym Agencje są poważnym nabywcą usług świadczonych przez Spółkę. Na podstawie odrębnych umów zawartych z Agencjami, Agencje dokonują zakupów usług polegających na publikacji i zamieszczaniu reklam i ogłoszeń o charakterze reklamowym w formie właściwej dla danego medium od Spółki oraz innych podmiotów ze Spółką związanych. Spółka zobowiązuje się do wypłaty na rzecz Agencji ustalonych proporcjonalnie premii pieniężnych, przy czym, niezależnie od ich wysokości, premie te są zawsze związane z zamieszczaniem reklam i ogłoszeń o charakterze reklamowym w wydawnictwach Spółki oraz w ramach prowadzonego przez Spółkę portalu internetowego. Premie pieniężne należne na rzecz Agencji mają charakter warunkowy, stanowią one bowiem określony procent od wartości zakupów dokonanych przez Agencje w danym okresie rozliczeniowym, należny w przypadku, gdy:

1.

łączna wartość zakupów dokonanych przez Agencje przekroczy ustalony pułap oraz

2.

kwoty wynikające z wystawionych faktur dokumentujących zakupy usług z tytułu publikacji i zamieszczania reklam i ogłoszeń reklamowych zostaną uiszczone przez Agencje.

Premie należne Agencji:

1.

mają na celu zachęcenie Agencji do zamieszczania reklam i ogłoszeń w mediach Spółki,

2.

wypłacane są okresowo, zwykle po zakończeniu danego roku i dotyczą usług zakupionych przez Agencje w tymże okresie,

3.

związane są z dokonywaniem przez Agencje zakupów o wartości przekraczającej ustalony pułap, a także z faktem uregulowania należności z tytułu dokonanych zakupów,

4.

są związane z podjęciem przez Agencje zobowiązania do zrealizowania określonego poziomu obrotów w danym okresie czasu,

5.

nie są związane ze spełnieniem przez Agencje dodatkowych świadczeń, takich jak zobowiązanie do niedokonywania zakupów u innych usługodawców (prawo wyłączności).

Tym samym podstawową przesłanką do otrzymania przez Agencje premii od Spółki jest nabycie przez Agencje usług publikacji i zamieszczania reklam o wartości przekraczającej ustalony pułap oraz dokonanie płatności za te usługi. Agencje, co do zasady, nie zobowiązują się do wykonywania na rzecz Spółki jakichkolwiek dodatkowych czynności, czy też do świadczenia na rzecz Spółki jakichkolwiek dodatkowych usług. Agencje traktują otrzymane premie pieniężne jako wynagrodzenie za świadczenie usług na rzecz Spółki, przy czym Agencje uznają, iż świadczenie przedmiotowych usług podlega opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 22% i jest dokumentowane przez Agencje za pomocą faktur VAT.

Ponadto w 2008 r. Spółka przewiduje, iż będzie także otrzymywała premie pieniężne od agencji reklamowych, domów mediowych i podobnych podmiotów, od których nabywać będzie, na własne potrzeby, usługi reklamy, zarówno pojedyncze, jak i pakiety takich usług. Spółka otrzymywać będzie przedmiotowe premie jako wynagrodzenie za dokonanie zakupu usług w określonym czasie o określonej wielkości. Zarówno okres jak i wysokość zakupów usług uprawniających Spółkę do otrzymania premii zostaną określone w odrębnych umowach z usługodawcami.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT wykazanego na fakturach VAT wystawionych przez Agencje dla udokumentowania premii pieniężnych, i otrzymanych przez Spółkę w okresie po 1 stycznia 2008 r....

W ocenie wnioskodawcy, Spółka ma pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT wystawionych przez Agencje a dokumentujących świadczenie przez te Agencje usług, za które Agencje są wynagradzane w formie premii pieniężnych. Nie ulega bowiem wątpliwości, iż spełnione są wszelkie warunki umożliwiające odliczenie podatku naliczonego, określone w art. 86 ustawy o VAT. Ponadto, nie mają zastosowania ograniczenia prawa do odliczenia określone w przepisach art. 88 ustawy o VAT. W szczególności do sytuacji Spółki nie będzie miał zastosowania przepis art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2008 r., zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury, w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku. Mając bowiem na uwadze to, iż w ocenie Spółki faktury VAT wystawiane przez Agencje w związku z należnymi na ich rzecz premiami pieniężnymi są fakturami dokumentującymi transakcje podlegające opodatkowaniu, faktury te nie są fakturami, o których mowa w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy. Zatem, Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na takich fakturach, na zasadach ogólnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwana dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest zatem bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Jeżeli zatem w przedmiotowej sprawie premie pieniężne są udzielane w związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT, to Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących udzielone kontrahentom premie pieniężne.

Ustawodawca stworzył podatnikom prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez nich zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego że zakupy towarów i usług będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Na podstawie art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego. Ograniczenie to nie dotyczy jednakże następujących sytuacji:

1.

wydatków związanych z nabyciem towarów i usług, o których mowa w art. 87 ust. 3, oraz z nabyciem gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów,

2.

wydatków związanych z nabyciem towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych niepodlegających amortyzacji, zgodnie z przepisami o podatku dochodowym, jeżeli fakt ten pozostaje w ścisłym związku ze zwolnieniem od tego podatku,

3.

wydatków związanych z dostawą towarów oraz świadczeniem usług w przypadkach określonych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, jeżeli czynności te zostały opodatkowane,

4.

podatku od importu towarów oraz od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów stanowiących wkłady niepieniężne (aporty) do spółek handlowych,

5.

wydatków na nabycie towarów celem oddania ich w odpłatne używanie na podstawie umów leasingu, jeżeli zgodnie z przepisami o podatku dochodowym odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający,

6.

nabycia towarów przez komisanta na rzecz komitenta w wykonaniu umowy komisu,

7.

nabycia towarów przez komisanta od komitenta w ramach umowy komisu,

8.

podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w przypadku, o którym mowa w art. 11.

Zgodnie natomiast z art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2008 r.) nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Z uwagi na to, że wypłata premii pieniężnej stanowi świadczenie usług i jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, cytowany wyżej przepis nie ogranicza prawa Wnioskodawcy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego, w związku z otrzymaniem od kontrahenta faktur dokumentujących udzielenie przez Wnioskodawcę premii pieniężnej.

Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, iż Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur otrzymanych od Agencji z tytułu udzielonych im przez Wnioskodawcę premii pieniężnych, o ile wydatki te związane są z prowadzoną działalnością i można zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym a także nie zachodzą inne wyłączenia, o których mowa w art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl