IPPP1-443-685/08-2/AK - Czy świadczenia wykonywane przez podatnika na rzecz dostawców towarów, określane jako marketingowe usługi okolicznościowe, stanowią usługi w rozumieniu przepisów ustawy o VAT?

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 24 czerwca 2008 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP1-443-685/08-2/AK Czy świadczenia wykonywane przez podatnika na rzecz dostawców towarów, określane jako marketingowe usługi okolicznościowe, stanowią usługi w rozumieniu przepisów ustawy o VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 7 kwietnia 2008 r. (data wpływu 9 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania marketingowych usług okolicznościowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 kwietnia 2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania marketingowych usług okolicznościowych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka (zwana w dalszej części "Spółką" lub "Odbiorcą") prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży sprzętu RTV i AGD. Sprzedaż dokonywana jest w placówce sprzedaży detalicznej (markecie) na terenie kraju.

Oprócz działalności polegającej na sprzedaży towarów Spółka prowadzi akcje reklamowe/marketingowe mające na celu promocję określonych marek lub towarów nabywanych od swoich dostawców (dalej: "Dostawcy"). Spółka dokonując sprzedaży detalicznej towarów nabywanych od dostawców zawiera z nimi stosowne umowy (umowy handlowe oraz umowy marketingowe), w oparciu o które kształtowane są zasady współpracy pomiędzy podmiotami oraz zakres usług jakie Spółka wykonuje na ich rzecz.

Na podstawie umów marketingowych Spółka świadczy na rzecz Dostawców towarów usługi marketingowe i reklamowe obejmujące w szczególności:

a.

ekspozycję w sklepie - organizację oraz stałą kontrolę ekspozycji towarów dostawcy w sposób zapewniający możliwie najkorzystniejszą ich prezentację w celu utrzymywania właściwego wizerunku Dostawcy i jego towarów;

b.

akcje reklamowe w stosunku do wybranych towarów dostawcy, polegające w szczególności na umieszczeniu towarów w specjalnie oznaczonym i wyróżnionym miejscu regału, sklepu lub centrum handlowego;

c.

reklamę publiczną prowadzoną w środkach masowego przekazu, na billboardach, w Internecie lub w inny podobny sposób;

d.

prezentację towarów na zlecenie Dostawcy w materiałach drukowanych wspierających sprzedaż przygotowywanych przez Odbiorców, takich jak inserty (wkładki do gazet), gazetki, foldery, broszury, itp.

Oprócz powyżej wymienionych form usług promocji/reklamy na podstawie umowy marketingowej świadczone są inne rodzaje usług marketingowych związanych z takimi wydarzeniami jak:

I.

otwarcie nowego sklepu

II.

reotwarcie (przebudowa) sklepu itp.

Działania marketingowe/reklamowe podejmowane przez Spółkę w związku z otwarciem/reotwarciem (przebudową) marketu związane są z nabywaniem określonych usług reklamowych od dostawców zewnętrznych (agencji reklamowych, domów mediowych, operatorów reklamy zewnętrznej itp.) tj. bannery, billboardy, gazetki reklamowe, reklamy radiowe/telewizyjne, reklamy w Internecie, reklamy na terenie marketu. W ramach akcji promocyjnej związanej z otwarciem (reotwarciem/przebudową marketu) promowany jest zarówno market, jak i określone towary/marki, które są przez niego sprzedawane.

W związku z faktem, że Spółka promując otwarcie (reotwarcie/przebudowę) nowego marketu reklamuje także określone produkty/marki Dostawców, a więc świadczy na rzecz dostawców usługi marketingowe, których kosztami dostawcy są następnie obciążani zgodnie z zapisami umowy marketingowej, usługi związane z otwarciem (reotwarciem/przebudową) marketu zostały określone jako usługi marketingowe okolicznościowe. Świadczenie usług o charakterze okolicznościowym obejmuje okres 7 dni przed otwarciem (reotwarciem lub rocznicą) do 7 dni po otwarciu (reotwarciu lub rocznicy). Na świadczone usługi marketingowe okolicznościowe w szczególności składają się następujące czynności podejmowane przez Spółkę:

a.

przygotowanie i publikacja reklam produktów Dostawców w gazetce wydawanej w związku z otwarciem (reotwarciem lub rocznicą) sklepu,

b.

umieszczenie na stronie Internetowej informacji o markach Dostawcy, które będą dostępne w sklepie,

c.

umieszczenie w sklepie czasowej ekspozycji - tablicy z nazwami oferowanych marek, dostarczanych przez dostawcę,

d.

zamieszczenie na billboardach informacji przygotowanych w związku z otwarciem (reotwarciem lub rocznicą) sklepu,

e.

organizacja reklamy medialnej w innej formie wybranej przez Spółkę.

Umowa marketingowa zawiera katalog przykładowych działań, jakie wykonywane są w ramach usług marketingowych okolicznościowych. Rodzaje działań reklamowych świadczonych na rzecz poszczególnych dostawców mnogą różnić się między sobą i w związku z tym podlegają stosownej dokumentacji (zdjęcia, egzemplarze ulotek, gazetek itp.).

Za wyświadczenie wyżej opisanych marketingowych usług okolicznościowych Dostawcy są obciążani kosztami poprzez wystawienie przez Spółkę faktury VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Spółka wnosi o potwierdzenie, że świadczenia wykonywane przez Spółkę na rzecz dostawców towarów, określane jako marketingowe usługi okolicznościowe, stanowią usługi w rozumieniu przepisów ustawy o VAT i jako takie podlegają opodatkowaniu podstawową 22% stawką podatku VAT oraz dokumentowaniu fakturami VAT?

Zdaniem Wnioskodawcy, świadczenia wykonywane przez Spółkę na rzecz dostawców towarów, określane jako marketingowe usługi okolicznościowe, stanowią usługi w rozumieniu przepisów ustawy o VAT i jako takie podlegają opodatkowaniu podstawową 22% stawką podatku VAT oraz dokumentowaniu fakturami VAT.

Zgodnie ze stanem faktycznym opisanym powyżej, Spółka oprócz działalności ściśle związanej z handlem detalicznym, świadczy także usługi polegające na reklamie/promocji towarów nabywanych od dostawców, określane mianem "usług marketingowych okolicznościowych". W celu ich wyświadczenia na rzecz Dostawców, oprócz wkładu własnego (np. w przygotowanie odpowiedniej ekspozycji towarów) niektóre elementy usług świadczonych przez Spółkę na rzecz Dostawców nabywane są od zewnętrznych dostawców reklamowych. Podatek naliczony wykazywany w fakturach związanych z nabywaniem usług reklamowych/marketingowych z uwagi na związek tych wydatków ze sprzedażą opodatkowaną obniża podatek należny Spółki, ponieważ Spółka świadcząc usługi marketingowe okolicznościowe opodatkowuje je stawką 22% VAT.

W opinii Spółki marketingowe usługi okolicznościowe świadczone przez Spółkę na rzecz Dostawców podlegają opodatkowaniu stawką 22% VAT z uwagi na następujące przesłanki:

*

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm., dalej: ustawa o VAT) przez odpłatne świadczenie usług na terenie kraju rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. Natomiast zgodnie z ust. 3 przedmiotowego artykułu, usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych.

*

Zgodnie z brzmieniem art. 8 ust. 1 ustawy o VAT usługą jest więc świadczenie pewnych czynności lub powstrzymanie się od pewnych czynności, niebędące dostawą towarów, za które osoba świadcząca (powstrzymująca się od świadczenia) pobiera uzgodnione wynagrodzenie. Aby więc dane zachowanie osoby świadczącej (powstrzymującej się od świadczenia) uznać za usługę muszą być spełnione następujące warunki:

-

istnieje stosunek zobowiązaniowy pomiędzy dwoma osobami;

-

jedna z osób zobowiązana jest do określonego świadczenia lub powstrzymania się od określonego zachowania;

-

druga osoba zobowiązana jest do zapłaty wynagrodzenia za otrzymane świadczenie lub powstrzymanie się kontrahenta od określonego zachowania;

-

w rezultacie stosunek zobowiązaniowy ma charakter wzajemny - każda z jego stron ma prawo oczekiwać określonego zachowania kontrahenta, jak również obowiązek wypełnienia własnego zobowiązania/wystąpienie wzajemności jest najważniejszym warunkiem, aby dany stosunek zobowiązaniowy mógł być uznany za świadczenie usługi.

*

Zdaniem Spółki, w przedstawionym stanie faktycznym wszystkie wskazane warunki uznania danego zachowania jednej ze stron stosunku zobowiązaniowego za usługę zostały spełnione. Tym samym, nie ma wątpliwości, iż świadczenia Spółki na rzecz Dostawców, określone w zawartych umowach marketingowych mają charakter usług, a te, co do zasady, podlegają opodatkowaniu.

*

Warto wspomnieć, iż usługi, o których mowa zostały przewidziane w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej. W opinii Spółki usługi świadczone na rzecz Dostawców można zaklasyfikować do jednego z dwóch grupowań PKWiU, które zostały wskazane poniżej.

*

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. z 1997 r. Nr 42 poz. 264 z późn. zm.) usługi nabywane przez Spółkę od zewnętrznych dostawców podlegają klasyfikacji w Dziale 74 obejmującym Usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej pozostałe, do grupy PKWiU 74.4 (usługi reklamowe). Zdaniem Spółki identyczna klasyfikacja mogłaby zostać zastosowana do usług świadczonych przez Spółkę na rzecz Dostawców.

*

Alternatywnym rozwiązaniem jest sklasyfikowanie przedmiotowych usług w Dziale 52 obejmującym Usługi w zakresie handlu detalicznego, z wyłączeniem sprzedaży pojazdów samochodowych, motocykli i paliw, naprawy.

*

Pewnym argumentem, przemawiającym za sklasyfikowaniem przedmiotowych usług świadczonych przez Spółkę do drugiego z przedstawionych ugrupowań może być treść pisma Ministerstwa Finansów z dnia 8 lutego 2002 r. Nr PP1-811-1857a/01/OP/253 zgodnie z którym, "odpłatnie świadczone usługi wprowadzania towarów do sieci handlowej, szczególnego umiejscawiania lub eksponowania towarów na półkach sklepowych, wprowadzania nowych wyrobów do sprzedaży i rozszerzania ofert świadczonych usług handlowych, mogą być klasyfikowane do grupy szeroko rozumianych usług handlowych - w przypadku sprzedaży detalicznej - do grupy PKWiU 52.1 (...)". Ponadto, zgodnie z powyżej powołanym pismem Ministerstwa Finansów " (...) w obrocie handlowym mogą występować usługi handlowe szczególnego rodzaju, polegające (...) m.in. na czynnościach związanych z promowaniem określonych towarów w (...) obiektach handlowych (...) i zapewnieniu większej komplementarności obsługi klientów lub większej powierzchni ekspozycyjnej dla określonych towarów (...).

Podsumowując, zgodnie z powyżej przywołanymi przepisami prawa oraz ewentualnie wyjaśnieniami przedstawionymi w powołanym piśmie Ministerstwa Finansów, w ocenie Spółki marketingowe usługi okolicznościowe można sklasyfikować w ramach grupy PKWiU 74.4 lub 52.1 i w konsekwencji, zgodnie z art. 41 ustawy o VAT usługi te powinny podlegać opodatkowaniu stawką 22%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zakres tych czynności została zdefiniowany w art. 7 i art.. 8 cyt. ustawy. W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy, w tym również:

1.

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

2.

zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

3.

świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych.

Pod pojęciem usługi (świadczenia) należy rozumieć każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś na rzecz innej osoby), jak i zaniechanie (nieczynienie bądź też tolerowanie). Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa zalicza do grona usług każde świadczenie, które nie jest dostawą w myśl art. 7 ustawy. Zauważyć jednak należy, iż usługą będzie tylko takie świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni konsument, odbiorca świadczenia odnoszący korzyść o charakterze majątkowym. W związku z powyższym czynność podlega opodatkowaniu jedynie wówczas, gdy wykonywana jest w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta tej czynności. Przy czym związek pomiędzy otrzymywaną płatnością a świadczeniem na rzecz dokonującego płatności musi mieć charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, aby można powiedzieć, że płatność następuje w zamian za to świadczenie.

Z przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, iż świadczy on na rzecz Dostawców usługi określone jako marketingowe usługi okolicznościowe, polegające na promowaniu otwarcia (reotwarcia) nowego marketu, reklamowaniu określonych produktów Dostawców itp., których kosztami Dostawcy są następnie obciążani zgodnie z zapisami umowy marketingowej. Przedmiotowe usługi, w opinii Wnioskodawcy, można zaklasyfikować do jednego z dwóch ugrupowań PKWiU:

*

w Dziale 74 obejmującym usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej pozostałe - do grupy 74.4 (usługi reklamowe);

*

w Dziale 52 obejmującym usługi w zakresie handlu detalicznego, z wyłączeniem pojazdów samochodowych, motocykli i paliw, napraw - w przypadku sprzedaży detalicznej - do grupy 52.1 (usługi w zakresie handlu detalicznego prowadzonego w niewyspecjalizowanych sklepach).

Zgodnie z powołanymi powyżej przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, czynności wykonywane przez Wnioskodawcę, określane jako marketingowe usługi okolicznościowe, stanowią usługi w rozumieniu art. 8 ust. 1 cyt. ustawy.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 cyt. ustawy, stawka podatku wynosi 22% z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Kolejne przepisy Działu VIII ustawy o podatku od towarów i usług, tj. przepisy od art. 41 ust. 2 - ust. 15 do art. 85 cyt. ustawy wskazują inne, niż określona w art. 41 ust. 1 cyt. ustawy, stawki podatku VAT. Jednakże w przypadku zaklasyfikowania świadczonych usług, do któregoś z podanych grupowań tj., 74.4 lub ewentualnie 52.1 PKWiU, usługi te nie będą mieścić się w katalogu zwolnień od podatku od towarów i usług; nie będą również objęte preferencyjną stawką podatku od towarów i usług. Zatem Usługi te podlegać będą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki podstawowej w wysokości 22%, określonej w art. 41 ust. 1 cyt. ustawy.

Jak stanowi art. 106 ust. 1 cyt. ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15 ustawy, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy. Faktura jest dokumentem potwierdzającym zaistnienie określonej transakcji sprzedaży.

Szczegółowe zasady wystawiania faktur, dane które powinny zawierać oraz sposób i okres ich przechowywania zostały określone w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798). Uwagę należy zwrócić m.in. na § 13 ust. 1 powyższego rozporządzenia, który wskazuje, iż fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem § 14 i 15.

Jednocześnie zaznaczyć należy, że obowiązek prawidłowego zaklasyfikowania świadczonej usługi do właściwego grupowania statystycznego spoczywa wyłącznie na wykonawcy usługi, w przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania wyrobu lub usługi według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług podatnik może zwrócić się o udzielenie informacji w tym zakresie do uprawnionego organu statystycznego - Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi. Podkreślić należy, że Minister Finansów nie jest upoważniony do wydawania opinii w tym zakresie.

Udzielając niniejszej interpretacji organ podatkowy przyjął klasyfikacje świadczonych usług wskazane przez Wnioskodawcę.

Reasumując, Wnioskodawca prawidłowo wskazał, iż świadczone usługi marketingowe okolicznościowe stanowią usługi w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług i podlegają opodatkowaniu podstawową stawką podatku VAT w wysokości 22% i winny być dokumentowane fakturą VAT, zgodnie z art. 106 ust. 1 cyt. ustawy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl