Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 6 sierpnia 2013 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP1/443-682/13-4/ISZ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 10 lipca 2013 r. (data wpływu 15 lipca 2013 r.), uzupełnionym pismem z dnia 29 lipca 2013 r. (data wpływu 2 sierpnia 2013 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 24 lipca 2013 r. (skutecznie doręczone w dniu 26 lipca 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT poniesionego w związku z realizacją projektu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 lipca 2013 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT poniesionego w związku z realizacją projektu.

Wniosek uzupełniony został pismem z dnia 29 lipca 2013 r., złożonym w dniu 31 lipca 2013 r. (data wpływu 2 sierpnia 2013 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z dnia 24 lipca 2013 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Stowarzyszenie jest zarejestrowane w KRS od dnia 10.02.2004. r. W ramach działalności statutowej został opracowany złożony wniosek o przyznanie pomocy na Małe Projekty w ramach PROW 2007-2013 działanie 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Wniosek pn. "Atrakcyjna świetlica wiejska" obejmuje wyposażenie i udostępnienie świetlicy wiejskiej, co umożliwi mieszkańcom wsi Stoczek oraz sąsiednich wsi uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych i życiu społecznym. Wykonanie zadania polega m.in. na zakupie: wyposażenia kuchni w sprzęt AGD - kuchnię gazowo-elektryczną, zamrażarkę, komplet garnków, zastawy stołowej na 100 osób - naczynia oraz sztućce, obrusy, materiałów do dekoracji sali materiał do dekoracji 5 rolek 200 mb, pokrowców na krzesła 250 sztuk, krzeseł ozdobnych 6 szt., nagłośnienia (wzmacniacz o mocy co najmniej 2x300 W oraz mikrofon). W dniu 3 kwietnia 2013 r. została podpisana umowa z Samorządem Województwa na realizację i finansowanie powyższej operacji w ramach działania 413.

W załączniku rzeczowo-finansowym do umowy zostały uwzględnione faktyczne koszty operacji wraz z podatkiem od towarów i usług VAT jako koszt kwalifikowalny operacji. W chwili obecnej I etap operacji został zrealizowany, zakupiono wyposażenie świetlicy z podatkiem VAT, przygotowywany jest wniosek o płatność częściową w Urzędzie Marszałkowskim, który żąda interpretacji indywidualnej kwalifikacji podatku VAT. Stowarzyszenie nie jest podatnikiem podatku VAT, nie figuruje w ewidencji podatników VAT i nie może odzyskać uiszczonego podatku VAT, gdyż nie prowadzi działalności gospodarczej.

W uzupełnieniu dodano, że Wnioskodawca jest stowarzyszeniem działającym na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, a także na podstawie statutu. posiada osobowość prawną oraz została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem Organem uprawnionym do reprezentowania OSP jest Zarząd. Pracami Zarządu kieruje Prezes, który ponadto reprezentuje organizację na zewnątrz. Cele działania Ochotniczej Straży Pożarnej w to:

1.

Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami.

2.

Branie udziału w akcjach ratowniczych prowadzonych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.

3.

Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.

4.

Rozwijanie wśród członków OSP kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej.

5.

Uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich.

6.

Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu.

W ramach działalności statutowej, został opracowany i złożony wniosek o przyznanie pomocy na Małe Projekty w ramach PROW 2007-2013 działanie 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Wniosek obejmuje wyposażenie i udostępnienie świetlicy wiejskiej, co umożliwi mieszkańcom wsi Stoczek oraz sąsiednich miejscowości uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych i życiu społecznym. Świetlica ta jest jedynym miejscem organizowanych spotkań, zebrań, uroczystości na terenie Stoczka oraz miejscowości pobliskich. Z pomieszczeń świetlicy oraz znajdujących się tam urządzeń społeczność wiejska korzysta nieodpłatnie. Zakupione w ramach realizacji projektu urządzenia oraz materiały dekoracyjne wykorzystane będą do poprawy wyposażenia i estetyki świetlicy i udostępniane będą mieszkańcom, w tym członkom OSP również nieodpłatnie, w związku z czym nie są, nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Ponadto, stowarzyszenie nie jest podatnikiem podatku VAT, nie figuruje w ewidencji podatników VAT i nie może odzyskać uiszczonego podatku VAT, gdyż nie prowadzi działalności gospodarczej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Stowarzyszenie może odzyskać VAT w związku z wydatkami poniesionymi w ramach projektu, czy VAT stanowi koszty kwalifikowane przy refundacji kosztów projektu.

Zdaniem Wnioskodawcy, Stowarzyszenie poza działalnością statutową nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej. Nie jest podatnikiem podatku VAT, w myśl art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w związku z czym nie może odzyskać uiszczonego podatku VAT. Stowarzyszenie nigdy nie było zgłoszone do rejestru VAT, nie figuruje w ewidencji płatników VAT i nie składa deklaracji. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z pewnymi zastrzeżeniami. W związku z tym przepisem Stowarzyszenie wykonując wyłącznie czynności statutowe zwolnione, nie będzie miało prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:

a.

z tytułu nabycia towarów i usług,

b.

potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,

c.

od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu

- z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z okoliczności sprawy wynika, iż Stowarzyszenie nie jest podatnikiem podatku VAT, nie figuruje w ewidencji podatników VAT i nie prowadzi działalności gospodarczej. W ramach działalności statutowej został opracowany złożony wniosek o przyznanie pomocy na Małe Projekty w ramach PROW 2007-2013 działanie 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Wniosek pn. "Atrakcyjna świetlica wiejska w Stoczku" obejmuje wyposażenie i udostępnienie świetlicy wiejskiej, co umożliwi mieszkańcom wsi Stoczek oraz sąsiednich wsi uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych i życiu społecznym. W uzupełnieniu wniosku wskazano, że zakupione w ramach realizacji projektu urządzenia oraz materiały dekoracyjne wykorzystane będą do poprawy wyposażenia i estetyki świetlicy i udostępniane będą mieszkańcom, w tym członkom OSP również nieodpłatnie, w związku z czym nie są, nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Zatem, stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie zostanie spełniony podstawowy warunek, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług - brak jest związku dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną. Z opisu sprawy wynika, że Stowarzyszenie dokonywane zakupy wykorzystuje tylko i wyłącznie w ramach działalności statutowej - nieodpłatnie, w związku z czym ww. zakupy nie są nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Poza tym Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT.

Z uwagi na powyższe, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupionych towarów i usług w ramach realizacji ww. projektu.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Wyjaśnić ponadto należy, iż organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl