Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 19 grudnia 2007 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP1-443-667/07-2/AB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 11 grudnia 2007 r. (data wpływu 12 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług schroniska dla bezdomnych zwierząt domowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 grudnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług schroniska dla bezdomnych zwierząt domowych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi schronisko dla bezdomnych zwierząt domowych. W związku z wątpliwościami, co do właściwego sklasyfikowania działalności Podatnik zwrócił się, do GUS o wydanie opinii i sklasyfikowanie świadczonych przez siebie usług. Po przedstawieniu GUS wszystkich niezbędnych danych, została wydana decyzja z dnia 8 grudnia 2007 r. opatrzona znakiem, (załączona do wniosku) klasyfikująca działalność pod numerem PKD 85.20.Z oraz usługi pod nr PKWiU 85.20.11-00.00.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować usługi schroniska dla bezdomnych zwierząt domowych świadczone przez Podatnika.

Zdaniem Wnioskodawcy, usługa sklasyfikowana pod numerem PKWiU 85.20.11-00.00 powinna być objęta 7% stawką VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy poprzez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

Stosownie do art. 8 ust. 3 ustawy usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych.

Przepis art. 41 ust. 1 ustawy stanowi, że stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Natomiast zgodnie z treścią art. 41 ust. 2 dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

W załączniku nr 3 do ustawy o VAT zawierającym: "Wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7%" w poz. 152 wymieniono: "Usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej - wyłącznie świadczone przez instytucje, których usługi te nie są zwolnione od podatku - PKWiU ex 85". Natomiast zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W poz. 9 załącznika nr 4 do ustawy wskazano, iż ze zwolnienia od podatku korzystają usługi (symbol PKWiU ex 85) w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej z wyłączeniem usług weterynaryjnych (PKWiU 85.2). Powyższe oznacza, iż usługi weterynaryjne sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 85.2 podlegają opodatkowaniu według stawki 7%.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca uzyskał z GUS opinię, zgodnie, z którą usługi świadczone przez schronisko dla bezdomnych zwierząt domowych z zapewnieniem stałej opieki weterynaryjnej mieszczą się w grupowaniu PKWiU 85.20.11-00.00 - "Usługi weterynaryjne dla zwierząt domowych".

W związku z powyższym, w oparciu o wskazaną przez Wnioskodawcę klasyfikację, do świadczonych przez Stronę usług schroniska dla bezdomnych zwierząt domowych należy stosować stawkę podatku w wysokości 7%, zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl