IPPP1/443-66/08-6/GD

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 26 marca 2008 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP1/443-66/08-6/GD

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółka, przedstawione we wniosku z dnia 8 stycznia 2008 r. (data wpływu 16 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie powstania obowiązku podatkowego i rozliczenia importu usług doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, usług prawnych, usług ubezpieczeniowych oraz finansowych w deklaracji VAT-7 - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 stycznia 2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie powstania obowiązku podatkowego i rozliczenia importu usług doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, usług prawnych, usług ubezpieczeniowych oraz finansowych w deklaracji VAT-7.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka z uwagi na charakter swojej działalności oraz rodowód będzie nabywała usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, usługi prawne oraz finansowe od podatników posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu poza terytorium kraju. W związku z tym w myśl art. 27 ust. 3 i w związku z ust. 4 miejscem świadczenia ww. usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności dla którego dana usługa jest świadczona (...). Faktura zostanie wystawiona przez kontrahenta w miesiącu lutym 2008 r. i będzie dokumentowała zdarzenia przyszłe, które zostaną wykonane w dniu 18 kwietnia 2008 r. (faktura przed terminem wykonania usługi) i do czasu wykonania usługi brak będzie płatności należności wynikającej z faktury.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przedstawionym powyżej stanie faktycznym i w jakich miesiącach należy wykazać import usług w deklaracji VAT-7.

Zdaniem wnioskodawcy

Ustawa o podatku od towarów i usług nakłada na podatnika obowiązek wykazania importu usług w myśl art. 27 ust. 3 i 4. Zgodnie z art. 19 ust. 19 ww. ustawy przepisy ust. 1, 4, 5,11, 13 pkt 1 lit. b) i c, pkt 2, 4 i 7-9 oraz ust. 14-16 stosuje się odpowiednio do importu usług. Natomiast art. 19 ust. 4 ustawy stanowi, iż w przypadku gdy dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury nie później jednak niż w 7 dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Ponadto należy podkreślić, iż zgodnie z par. 25 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, por 798 z późn. zm.) przepisy par. 9, 13-17,19,20 i 23 stosuje się odpowiednio do faktur wewnętrznych. A zatem w przedstawionych przypadkach - stosownie do treści § 13 ust. 1 cyt. rozporządzenia -. faktura winna być wystawiona nie później niż siódmego dnia od dnia wykonania usługi z zastrzeżeniem § 14 i 15. W związku z powyższym Spółka uważa, iż nie powinna ujmować wystawionej przez kontrahenta faktury w rozliczeniu za miesiąc luty 2008 r. tylko powinna poczekać na wykonanie usługi i wystawić fakturę w terminie 7 dni od dnia wykonania usługi (25 kwietnia 2008 r.). Import usług winien być wykazany w deklaracji za miesiąc kwiecień 2008 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) przez import usług - rozumie się świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4. W myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące usługobiorcami usług świadczonych przez podatników posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu poza terytorium kraju. Z zastrzeżeniem, że przepisów ust. 1 pkt 4 i 5 nie stosuje się w przypadku świadczenia usług i dostawy towarów, od których podatek należny został rozliczony przez usługodawcę lub dokonującego dostawy towarów na terytorium kraju, z wyłączeniem świadczenia usług określonych w art. 27 ust. 3 lub art. 28 ust. 3, 4, 6 i 7 oraz dostawy gazu w systemie gazowym lub energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym, dla których w każdym przypadku podatnikiem jest usługobiorca lub nabywca towarów (art. 17 ust. 2 przedmiotowej ustawy).

W myśl art. 27 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku gdy usługi, o których mowa w ust. 4, są świadczone na rzecz podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę

* miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania. W art. 27 ust. 4 pkt 3 i 4 wymienione są usługi będące przedmiotem zapytania.

Import usług nie jest odrębną czynnością opodatkowaną w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, lecz jest sposobem rozliczenia podatku w sytuacji gdy świadczącym usługę jest podmiot mający siedzibę bądź miejsce zamieszkania poza terytorium kraju. O imporcie usług możemy mówić w sytuacji gdy dana usługa jest świadczona przez podatnika, który ma siedzibę, miejsce zamieszkania lub pobytu za granicą. W przypadku importu usług nie ma znaczenia czy świadczący ma siedzibę, miejsce zamieszkania lub pobytu na terytorium Wspólnoty czy też na terytorium państwa trzeciego. Podatnikiem z tytułu importu usług musi być polski usługobiorca. Podmioty zagraniczne mogą dokonywać rejestracji dla celów podatku od towarów i usług w Polsce i rozliczać ten podatek w naszym kraju. W takim przypadku podmiot zagraniczny rozlicza podatek od usług świadczonych w kraju na zasadach ogólnych i nie ma mowy o imporcie usług. Usługa importowa musi być świadczona w Polsce (zgodnie z zasadą ogólną opodatkowaniu podlegają usługi świadczone w kraju).

Biorąc pod uwagę powyższe w przedstawionym przez Spółkę opisie zdarzenia przyszłego mamy do czynienia z importem usług.

Ustawa o podatku od towarów i usług nie przewiduje szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usług. Zgodnie z art. 19 ust. 19 ustawy o podatku od towarów i usług przepisy ust. 1, 4, 5, 11, 13 pkt 1 lit. b) i c, pkt 2, 4 i 7-9 oraz ust. 14-16 stosuje się odpowiednio do importu usług. Obowiązek podatkowy zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1. Jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi (art. 19 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług).

Biorąc pod uwagę powyższe, w przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego obowiązek podatkowy w stosunku do nabywanych usług doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, usług prawnych, usług ubezpieczeniowych oraz finansowych - powstanie w dniu wykonania usług (18 kwietnia 2008 r.).

Zgodnie z 106 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku czynności wymienionych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz importu usług wystawiane są faktury wewnętrzne; za dany okres rozliczeniowy podatnik może wystawić jedną fakturę dokumentującą te czynności dokonane w tym okresie. Faktury wewnętrzne są wystawiane także dla udokumentowania zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze. W myśl § 25 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 z późn. zm.) przepisy § 9, 13-17, 19, 20 i 23 stosuje się odpowiednio do faktur wewnętrznych, o których mowa w art. 106 ust. 7 ustawy, z tym że w przypadku: czynności określonych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy, gdy brak jest konkretnego nabywcy towaru lub usługi, faktura nie zawiera danych dotyczących tego nabywcy oraz kwoty należnej z tytułu wykonania tych czynności, a w przypadku dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz importu usług, faktury mogą nie zawierać numeru identyfikacji podatkowej kontrahenta. Zgodnie z § 25 ust. 2 ww. rozporządzenia faktury, o których mowa w ust. 1, można wystawić w 1 egzemplarzu i należy przechowywać wraz z całą dokumentacją dotyczącą podatku.

W przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego Wnioskodawca prawidłowo określił datę wystawienia faktury wewnętrznej. Zgodnie z zapisem art. 106 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług, za dany okres rozliczeniowy podatnik może wystawić jedną fakturę wewnętrzną dokumentującą czynności dokonane w tym okresie.

W myśl art. 99 ust. 1 ww. ustawy podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10 i art. 133. Z uwagi na to, że obowiązek podatkowy w stosunku do importu usług doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, usług prawnych, ubezpieczeniowych oraz finansowych - powstanie w miesiącu kwietniu 2008 r., Wnioskodawca powinien rozliczyć podatek należny z tytułu importu przedmiotowych usług w deklaracji VAT-7 za miesiąc kwiecień 2008 r.

Podatek należny od importu usług jest jednocześnie podatkiem naliczonym (art. 86 ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług). Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony z tytułu importu usług powstaje w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy w podatku należnym u nabywcy z tytułu importu usług (ar. 86 ust. 10 pkt 2 przedmiotowej ustawy). Jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w wyżej określonym terminie to zgodnie z art. 86 ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług może to zrobić w deklaracji podatkowej za okres następny. Uwzględniając powyższe podatek naliczony z tytułu importu ww. usług może być rozliczony przez Spółkę w deklaracji podatkowej za miesiąc kwiecień 2008 r. lub miesiąc maj 2008 r.

Zgodnie z poz. 3 załącznika nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług, usługi pośrednictwa finansowego podlegają zwolnieniu od podatku VAT, z wyłączeniem usług enumeratywnie wskazanych w ustawie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl