Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 28 września 2009 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP1/443-651/09-4/AW
Korekta notą korygującą pomyłek występujących w duplikacie faktury.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 2 lipca 2009 r. (data wpływu 6 lipca 2009 r.) uzupełnione pismem z dnia 9 września 2009 r. (data wpływu 14 września 2009 r.) nadesłanym w odpowiedzi na wezwanie z dnia 31 sierpnia 2009 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości wystawienia noty korygującej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 lipca 2009 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości wystawienia noty korygującej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Firma jest najemcą rusztowań. Zgodnie z podpisaną umową najmu strony ustaliły rodzaj świadczonych usług oraz zasady ich rozliczania według różnych jednostek miary np. 1 kurs, m2, 1 kpl., mb, godz.

Umowa określa również, że fakturowanie opłat będzie następowało:

1.

za montaż i demontaż rusztowań - w dniu podpisania protokołu odbioru technicznego rusztowań.

2.

za wynajem rusztowań - każdego ostatniego dnia miesiąca i w dniu zakończenia umowy.

Na koniec każdego miesiąca wynajmujący wystawia najemcy fakturę, w której wykazuje m.in.:

1.

wynajem wg obmiaru (obmiar - załączony pod fakturę) - jednostka miary - ryczałt, ilość - 1, oraz okres najmu, którego dotyczy fakturowanie.

2.

za transport zewnętrzny - jednostka miary - sztuka, ilość - 1.

Załączony do faktury obmiar wyszczególnia m.in. rodzaj usługi, okres najmu, ilość dni, jednostki miary - zgodne z zapisami umowy (tzn. wynajem w m2, najem samochodu za kurs, elementy pozostałe za kpl., mb, m2), ilość jednostek miary itp.

Otrzymany od Wynajmującego duplikat faktury zawiera następujące dane

* data wystawienia duplikatu 2009-06-19,

* data wystawienia faktury VAT 2009-02-28,

* data sprzedaży 2009-03-28

* opis wynajem wg obmiaru, ilość - 1, jm - rycz, okres najmu 2009-03-03 - 2009-03-28.

Do duplikatu faktury załączony jest obmiar z dnia 2009-02-28 obejmujący okres od 03.02.2009 do 28 lutego 2009 r.

Firma jako nabywca usługi nie skorygowała pomyłek występujących w duplikacie faktury tj. błędnej daty sprzedaży oraz błędnego okresu najmu, który określa za jaki okres rozliczono ryczałt - jednostkę miary. Również sprzedawca odmówił skorygowania ww. błędów fakturą korygującą.

W nadesłanym uzupełnieniu do wniosku z dnia 9 września 2009 r. (data wpływu 14 września 2009 r.) Wnioskodawca podał, że w okresie od 3 marca 2009 r. do 28 marca 2009 r. (okres z najmu duplikatu faktury) korzystał z usługi wynajmu rusztowań.

Ponadto w ewidencji księgowej Podatnik nie posiada oryginału faktury dokumentującej zakup usługi wynajmu w okresie od 3 marca 2009 r. do 28 marca 2008 r. jednak posiada fakturę wraz z protokołem za najem rusztowań za okres od 1 marca 2009 r. do 31 marca 2009 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy nabywca usługi może skorygować notą korygującą pomyłki występujące w duplikacie faktury tj.: błędny okres sprzedaży oraz błędny okres najmu, który określa za jaki okres rozliczono ryczałt - jednostkę miary.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zgodnie z § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2008 r. Nr 212, poz. 1337), nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę lub fakturę korygującą zawierającą pomyłki dotyczące jakiejkolwiek informacji wiążącej się zwłaszcza ze sprzedawcą lub nabywcą lub oznaczeniem towaru lub usługi, z wyjątkiem pomyłek w pozycjach faktury określonych w § 5 ust. 1 pkt 6-12, może wystawić fakturę nazwaną notą korygującą. Przy czym § 5 ust. 1 pkt 6-12 dotyczy w szczególności: pkt 6) miary ilości sprzedanych towarów lub zakresu wykonanych usług.

W duplikacie faktury sprzedawca dla wynajmu rusztowań określa jednostkę miary jako "ryczałt", określając przy tym okres najmu, za jaki następuje rozliczenie. Umowa określa fakturowanie wynajmu rusztowań w cyklu miesięcznym, natomiast zasady rozliczeń zależne są od różnych jednostek miary dla poszczególnych elementów rusztowań np. m2, mb, kpl. itp. Dlatego też należy domniemywać, że sprzedawca nie wykazując na fakturze poszczególnych jednostek miary - zgodnie z umową, oraz ich faktycznych ilości, traktuje "ryczałt" jako jednostkę miary dla danego okresu najmu, którego rozliczenie zgodnie z umową powinno się odbywać każdego ostatniego dnia miesiąca. Zatem okres najmu określony na duplikacie faktury, należy traktować jako część jednostki miary ryczałtu, który zgodnie z § 15 ust. 1 rozporządzenia nie może być skorygowany przez nabywcę notą korygującą. Pomyłka w pozycji jednostki miary winna być skorygowana fakturą korygującą przez wystawcę duplikatu faktury.

Błędna data sprzedaży oraz błędny okres najmu (w tym przypadku tożsamy z błędną datą sprzedaży) może sugerować, że błędna jest data wystawienia faktury, a obmiar, do niej załączony nie dotyczy duplikatu tej faktury. Choć poprawienie (poprzez wystawienie noty korygującej) błędnej daty sprzedaży nie jest wprost objęte zakazem uregulowanym dyspozycją § 15 ust. 1 rozporządzenia, niemniej jednak na mocy § 15 ust. 3 pkt 3, w związku z § 5 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia, na nocie korygującej należy umieścić datę korygowanej faktury (która w określonych sytuacjach może być tożsama z datą sprzedaży). Skoro nabywca wie, że te daty są błędne, to nie może w treści noty wskazać błędnych dat. Nabywca również ma prawo nie wiedzieć kiedy faktycznie wystawiona została faktura, więc i w tym zakresie pomyłkę powinien sprostować wystawca duplikatu faktury poprzez wystawienie faktury korygującej.

Nabywca usługi nie ma prawa skorygować notą korygującą pomyłek występujących w duplikacie faktury tj. błędnego okresu sprzedaży oraz błędnego okresu najmu, który określa za jaki okres rozliczono ryczałt-jednostkę miary.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Jednocześnie należy zaznaczyć, iż zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, wyczerpujący opis stanu faktycznego winien wynikać z wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, a nie z załączonych do niego dokumentów, w związku z czym nie były one przedmiotem merytorycznej analizy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl