IPPP1/443-651/07-2A/AP

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 31 stycznia 2008 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP1/443-651/07-2A/AP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 26 listopada 2007 r. (data wpływu 10 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia ze zwolnienia od podatku VAT dostawy lokali mieszkalnych usytuowanych w granicach ograniczonych kubaturą budynku przed jego rozbudową - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 grudnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia ze zwolnienia od podatku VAT dostawy lokali mieszkalnych usytuowanych w granicach ograniczonych kubaturą budynku przed jego rozbudową.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność deweloperską. W ramach wykonywanej działalności gospodarczej wnioskodawca nabył prawo użytkowania wieczystego gruntu przy ulicy A 44 w X, oraz własność posadowionych na gruncie budynków.

Przedmiotowy wniosek dotyczy nabytego przez wnioskodawcę budynku mieszkalnego, frontowego, murowanego, o sześciu kondygnacjach, o powierzchni 1.764,32 metrów kwadratowych. Budynek został wybudowany przed 1945 r. i znajduje się pod opieką konserwatora zabytków. W budynku znajduje się 36 lokali mieszkalnych (odpowiednio: 2 na parterze, 8 na I piętrze, 5 na lI piętrze, po 7 na III, IV i V piętrze) oraz jeden lokal usługowy (na parterze). Lokale te nie stanowią odrębnych nieruchomości.

Zgodnie z profilem działalności Spółki, w przedmiotowym budynku dokonane zostaną istotne zmiany. Obecni lokatorzy zostaną wyprowadzeni, a następnie wnioskodawca przystąpi do realizacji zaplanowanych prac budowlanych. Zgodnie z planami architektonicznymi, istniejących 36 lokali mieszkalnych zostanie zastąpione nowymi 22 lokalami mieszkalnymi.

Dodatkowo, w części budynku, która zostanie dobudowana przez wnioskodawcę oraz w ramach powierzchni, na której obecnie usytuowana jest klatka schodowa, powstanie 7 mieszkań. Dodatkowo podwyższony zostanie dach, co pozwoli na wykorzystanie obecnej powierzchni strychu na kolejne 2 mieszkania.

Zgodnie z otrzymaną przez spółkę opinią budowlaną opisywany budynek wymaga generalnej przebudowy wnętrz. Konieczne jest opracowanie nowego układu mieszkań. W związku z tym zakłada się likwidację dotychczasowych wtórnych podziałów i wykonanie nowych mieszkań, w nowym układzie, dostosowanych do współczesnych potrzeb i wymogów funkcjonalnych, czyli likwiduje się istniejące mieszkania i wydziela się nowe. Przy tego typu działaniach liczba nowych mieszkań zmniejszy się w stosunku do istniejącej liczby mieszkań. Poza zmianami funkcjonalnymi konieczne jest również: (i) odciążenie stropów i ich ewentualne wzmocnienie, (ii) wyburzenie ceglanych ścian i zastąpienie ich lżejszymi, (iii) wykonanie nowych klatek schodowych z szybami windowymi, (iv) wykonanie nowych pionów wentylacji grawitacyjnej, (v) wykonanie nowych przyłączy i instalacji w budynku.

Zgodnie z posiadaną przez spółkę opinią budowlaną ww. działania pozwolą na dostosowanie kamienicy do dzisiejszych przepisów, a także potrzeb i wymogów funkcjonalnych. Budynek po pracach budowlanych będzie budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym z częścią parteru przeznaczoną na lokale użytkowe. Dodatkowo na placu przylegającym do budynku mieszkalnego wybudowany zostanie parking podziemny stanowiący obiekt konstrukcyjnie odrębny od budynku mieszkalnego.

W wyniku przeprowadzonych prac powstaną nowe lokale mieszkalne usytuowane:

1.

w istniejącym budynku (bez strychu);

2.

w ramach dodatkowej powierzchni uzyskanej dzięki podwyższeniu dachu (strych);

3.

w części budynku (skrzydle), która ma zostać dobudowana.

Po zakończeniu inwestycji i odbiorze technicznym budynku przez organ nadzoru budowlanego, wnioskodawca sprzeda klientom powstałe w wyniku powyższych prac lokale mieszkalne. W dacie sprzedaży nastąpi prawne wyodrębnienie sprzedawanych lokali mieszkalnych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie, że do planowanej sprzedaży lokali mieszkalnych, które będą usytuowane w granicach ograniczonych kubaturą budynku przed jego rozbudową (bez strychu) nie znajdzie zastosowania zwolnienie z VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT. W ramach tego pytania rozstrzygnąć należy, czy planowana dostawa mieszkań dotyczy mieszkań, które mają być po raz pierwszy zasiedlone (w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy VAT) lub zamieszkane. Uznanie, że planowana dostawa mieszkań dotyczy mieszkań po raz pierwszy zasiedlonych lub zamieszkanych, wyłącza zastosowanie zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT.

Zdaniem wnioskodawcy w zakresie planowanej sprzedaży lokali mieszkalnych, które będą usytuowane w granicach ograniczonych kubaturą budynku przed jego rozbudową (bez strychu) nie znajduje zastosowania zwolnienie z VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT.

1)

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.; dalej "ustawa VAT"), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie z przepisem art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. W świetle art. 2 pkt 6 ww. ustawy, ilekroć w przepisach ustawy jest mowa o towarach, rozumie się przez to rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy VAT, zwalnia się od podatku dostawę towarów używanych, z zastrzeżeniem pkt 10, pod warunkiem, że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT, zwalnia się od podatku dostawę obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyjątkiem obiektów i ich części, które mają być zasiedlone lub zamieszkałe po raz pierwszy; zwolnienie nie dotyczy części budynków przeznaczonych na cele inne niż mieszkaniowe. W myśl art. 2 pkt 14 ustawy VAT, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się wydanie pierwszemu nabywcy lub pierwszemu użytkownikowi obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu.

W zakresie odpłatnej dostawy obiektów budownictwa mieszkaniowego i ich części, zasiedlonych lub zamieszkałych po raz pierwszy w rozumieniu ww. przepisów, nie znajduje zastosowania zwolnienie z VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT.

2)

Punktem wyjścia dla argumentacji wnioskodawcy jest sformułowanie siatki pojęciowej pozwalającej na dokonanie kwalifikacji podatkowej sytuacji objętej wnioskiem. Rozpocząć należy od zdefiniowania "obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części". W myśl art. 2 pkt 12 ustawy VAT, pojęcie "obiekt budownictwa mieszkaniowego" oznacza budynki mieszkalne rodzinne stałego zamieszkania, sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (dalej: "PKOB"): 111 - budynki mieszkalne jednorodzinne, 112 - budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe, ex 113 - budynki zbiorowego zamieszkania - wyłącznie: budynki kościołów i innych związków wyznaniowych, klasztory, domy zakonne, plebanie, kurie, rezydencje biskupie oraz rezydencje Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

3)

Przepisy VAT nie określają jednak w jaki sposób należy interpretować pojęcie "części" obiektów budownictwa mieszkaniowego. Zdaniem Spółki, przez części obiektów budownictwa mieszkaniowego należy rozumieć w szczególności samodzielny lokal mieszkalny, w rozumieniu ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903, z późn. zm.), lub lokal, w rozumieniu ustawy z 21 czerwca 2001 o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gmin i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z późn. zm.; zwana dalej "ustawą o ochronie praw lokatorów"). Samodzielnym lokalem mieszkalnym, w rozumieniu ustawy o własności lokali, jest "wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych". Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o ochronie praw lokatorów, przez lokal należy rozumieć "lokal służący do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, a także lokal będący pracownią służącą twórcy do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki".

Właściwym więc wydaje się przyjęcie dla potrzeb niniejszego wniosku, że część obiektu budownictwa mieszkaniowego stanowi lokal mieszkalny rozumiany jako "wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych".

4)

Generalną zasadą VAT (patrz art. 5 ust. 1 pkt 1 z uwzględnieniem art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy VAT) jest opodatkowanie każdej dostawy towarów oraz świadczenia usług. Ustawa VAT wprowadza jednocześnie katalog sytuacji, w których opodatkowanie dostawy towarów oraz świadczenia usług podlega zwolnieniu z VAT. Zwolnienie to obejmuje również dostawę obiektów budownictwa mieszkaniowego, przy czym zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT, zwolnienie nie obejmuje obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części, które mają być zasiedlone lub zamieszkałe po raz pierwszy. Zgodnie art. 2 pkt 14 ustawy o VAT przez pierwsze zasiedlenie rozumie się wydanie obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części pierwszemu nabywcy lub pierwszemu użytkownikowi do używania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Jak wskazuje treść przytoczonych przepisów, intencją ustawodawcy było objęcie zwolnieniem VAT dostawy mieszkań, które przed datą planowanej sprzedaży (dostawy) były choćby krótkotrwale zamieszkane (wykorzystywane na potrzeby mieszkaniowe) lub zostały zasiedlone. Zdaniem wnioskodawcy istotne jest więc powiązanie faktu zamieszkiwania lub zasiedlenia z konkretnym lokalem mieszkalnym. Jeżeli więc zmiany dokonane w budynku powodują, że dany lokal mieszkalny, który był zamieszkiwany lub zasiedlony przestaje istnieć jako wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb służących zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych", a niezależnie od tego lokalu powstaje "nowy" lokal (odrębny pod względem powierzchni, ścian odgraniczających od innych lokali, jakości itp.), wówczas brak jest możliwości powiązania faktu zamieszkiwania "starego" lokalu z lokalem "nowym". Zdaniem wnioskodawcy dostawa takiego "nowego" lokalu nie korzysta ze zwolnienia VAT z uwagi na brak elementu pierwszego zasiedlenia lub zamieszkiwania.

Zaznaczyć również należy, że przepis ustawy VAT determinujący zwolnienie z VAT (lub wyłączenie zwolnienia) dostawy obiektów budownictwa mieszkaniowego (lub ich części) jest przepisem szczególnym względem przepisu art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy VAT, określającego warunki zwolnienia towarów używanych. Należy więc uznać, że dostawa obiektów budownictwa mieszkaniowego (lub ich części) jest zwolniona z VAT, jeżeli obiekt ten (lub jego część) jest towarem używanym. Przy czym warunkiem uznania obiektu budownictwa mieszkaniowego (lub jego części) za towar używany (zwolniony z VAT) jest zasiedlenie (w rozumieniu ustawy VAT) lub zamieszkiwanie. Zdaniem Spółki oznacza to, że intencją ustawodawcy było wyłączenie ze zwolnienia VAT dostaw obiektów budownictwa mieszkaniowego (lub ich części), jeżeli dostawa realizowana jest na rynku pierwotnym. Uznanie więc, że okoliczności danej transakcji pozwalają na stwierdzenie, że transakcja realizowana jest na rynku pierwotnym, prowadzi do uznania, że dla potrzeb VAT sprzedaż taka podlega opodatkowaniu VAT z wyłączeniem zwolnienia.

5)

Wnioskodawca dokonuje znaczących zmian w istniejącym budynku. Punktem wyjścia dla dokonywanych prac jest opracowanie nowego układu mieszkań. Ilość planowanych mieszkań, jak również ich rozmieszczenie w ramach powierzchni danego piętra nie pokrywa się z układem mieszkań według stanu dzisiejszego. Zgodnie z planami architektonicznymi, istniejących 36 lokali mieszkalnych zostanie zastąpione nowymi 22 lokalami mieszkalnymi.

W wyniku prowadzonych prac dojdzie do wyburzenia wszystkich ścianek działowych na danym piętrze. W ramach pięter pozostaną jedynie ściany konstrukcyjne, w których dokonane zostaną wybicia tak, aby zapewnić nowy układ mieszkań, klatek schodowych i wind.Zdaniem Spółki, w wyniku wykonania opisanych wyżej prac budowlanych dojdzie do faktycznej "likwidacji" istniejących lokali mieszkalnych, rozumianych jako określony (dany, czy też istniejący) układ pomieszczeń służących realizacji potrzeb mieszkaniowych. W ich miejsce powstaną jakościowo nowe lokale mieszkalne niejako "w oderwaniu" od obecnie istniejących lokali mieszkalnych. W ocenie Spółki oznacza to, że dostawa nowych lokali mieszkalnych dotyczy mieszkań, które nie były wcześniej zasiedlone lub zamieszkałe. Wyłącza to, zdaniem Spółki, możliwość zastosowania zwolnienia z VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT. Przyjęcie powyższego stanowiska jest również zgodne z intencją ustawodawcy do objęcia zwolnieniem VAT dostawy (sprzedaży) używanych obiektów budownictwa mieszkaniowego (ich części). Zdaniem Spółki, w wyniku planowanej sprzedaży dochodzi do transakcji na rynku pierwotnym. Z perspektywy nabywcy oraz sprzedawcy istotne są bowiem cechy charakterystyczne mieszkania nowego.

6)

Zdaniem wnioskodawcy przytoczona wyżej argumentacja znajduje zastosowanie do zadanego we wniosku pytania. W zakresie dostawy "nowych" lokali mieszkalnych, które będą usytuowane w granicach ograniczonych kubaturą budynku przed jego przebudową (bez strychu) nie znajduje zastosowania zwolnienie z VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT, ponieważ w wymienionej sytuacji sprzedaż dotyczy lokali, które nie były wcześniej zasiedlone lub zamieszkałe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl