IPPP1-443-650/09-2/JL

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 16 września 2009 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP1-443-650/09-2/JL

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 19 czerwca 2009 r. (data wpływu 3 lipca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych przez wnioskodawcę usług - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 lipca 2009 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych przez wnioskodawcę usług.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

C. zawarła umowę o współpracę z inną spółką prowadzącą działalność medyczną ("Spółka"). Celem współpracy jest świadczenie przez strony (C i Spółkę) usług w zakresie ochrony zdrowia w lokalu przychodni należącym do Spółki. Na mocy umowy o współpracy:

* strony ponoszą wspólnie koszty funkcjonowania Spółki. Rodzajowo koszty te będą różne dla obu stron, ponieważ C ponosi głównie koszty wynagrodzenia personelu oraz zapewnienia (utrzymania) sprzętu medycznego, natomiast Spółka ponosi koszty związane z utrzymaniem lokalu przychodni,

* oprócz zwrotu kosztów, każda ze stron ma otrzymać wynagrodzenie. Dla C wynagrodzenie stanowi określony procent przychodów osiągniętych w ramach działalności Spółki, po odliczeniu kosztów działalności.

Tytułem prawnym do tego wynagrodzenia jest świadczenie przez C usług zdrowotnych dla Spółki. Umowa o współpracy przewiduje, że są to usługi: udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów (w dziedzinie interny, kardiologii, gastrologii, pediatrii, chirurgii, ortopedii, neurologii, dermatologii, ginekologii, laryngologii, okulistyki, medycyny estetycznej i medycyny pracy oraz lekarzy specjalistów-diagnostów), przeprowadzania badań laboratoryjnych, przeprowadzania badań w zakresie diagnostyki obrazowej, zapewnienia usług call center, planowania i prowadzenia rejestracji pacjentów Spółki według standardów opracowanych przez C.

* Spółka jest jednocześnie podwykonawcą medycznym dla C (świadczy usługi zdrowotne na rzecz pacjentów abonamentowych C) i za te usługi otrzymuje wynagrodzenie od C. Tytułem płatności dla Spółki od C jest, tak jak w przypadku C, również świadczenie usług ochrony zdrowia, które wykonywane są wprawdzie dla pacjentów C, ale za które płaci C. W ostatecznym rozliczeniu obie strony dokonują podziału przychodów, kosztów oraz dochodu w odpowiedniej proporcji, wynikającej z warunków zawartej umowy o współpracy. Każda ze stron traktuje usługi świadczone dla drugiej strony jako usługi związane z ochroną zdrowia, dlatego strony wystawiają sobie wzajemnie fakturę VAT ze stawką "zw.".

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy usługi świadczone przez C na rzecz Spółki oraz usługi świadczone przez Spółkę na rzecz pacjentów (osób fizycznych), za które płaci C, podlegają zwolnieniu z podatku od towarów i usług.

Zdaniem wnioskodawcy, przedmiotowe usługi świadczone dla Spółki oraz usługi świadczone przez Spółkę dla C w wykonaniu umowy o współpracę, podlegają zwolnieniu z podatku VAT na podstawie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z załącznikiem nr 4 do tej ustawy, Usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej, z wyłączeniem usług weterynaryjnych - oznaczone symbolem PKWiU 85 - znajdują się w wykazie usług zwolnionych od podatku. Usługi świadczone przez strony należy zakwalifikować do właściwego grupowania mieszczącego się w Dziale 86 "Usługi w zakresie opieki zdrowotnej" Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. oraz w Dziale 85.1. zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z dnia 18 marca 1997 r. - którą stosuje się do celów związanych z podatkiem VAT. W opinii C, usługi świadczone przez C na rzecz Spółki stanowią usługi z zakresu opieki zdrowotnej, mimo że z formalnego punktu widzenia ich nabywcą nie są pacjenci, lecz Spółka (chociaż oczywiście faktycznym odbiorcą usługi medycznej są zawsze osoby fizyczne - czyli pacjenci). Przyjęta przez obie strony forma współpracy oraz zasady wzajemnych rozliczeń nie powinny wpływać na charakter usług świadczonych przez strony. W istocie bowiem usługi te mają charakter usług czysto medycznych, których beneficjentami są w ostatecznym rozliczeniu zawsze pacjenci.

W związku z powyższą oceną umowy o współpracę, C zwróciło się z prośbą do Ośrodka Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi o wydanie opinii klasyfikacyjnej w przedstawionym temacie. W odpowiedzi z dnia 17 kwietnia 2009 r. Urząd Statystyczny udzielił informacji, iż usługi wykonywane przez C mieszczą się w grupowaniu PKWiU 86 "Usługi w zakresie opieki zdrowotnej" zgodnie z klasyfikacją z 2008 r. oraz w grupowaniu PKWiU 85.1 "Usługi w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego" zgodnie z klasyfikacją z 1997 r. W ocenie C ww. informacja stanowi dodatkowe potwierdzenie, iż usługi świadczone przez C na rzecz Spółki oraz usługi świadczone przez Spółkę na rzecz pacjentów (osób fizycznych), za które płaci C są usługami z zakresu ochrony zdrowia, a przez to są zwolnione z podatku VAT i powinny być dokumentowane fakturą VAT ze stawką "zw.".

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegaja odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT). Świadczeniem usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, jest - zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy - każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy, usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, z zastrzeżeniem ust. 4, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119.

Dla prawidłowego określenia stawki podatku od towarów i usług w odniesieniu do czynności, które są usługami w rozumieniu przepisów art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, niezbędne jest zatem ustalenie symbolu PKWiU, gdyż ustawodawca odsyła do klasyfikacji statystycznych wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej. Klasyfikacje te służą identyfikacji towarów i usług opodatkowanych stawkami niższymi niż 22% oraz zwolnionych od tego podatku.

Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, podstawowa stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź ich zwolnienie od podatku.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca zawarł umowę o współpracę z inną spółką prowadzącą działalność medyczną ("Spółka"). Celem współpracy jest świadczenie przez obie strony usług w zakresie ochrony zdrowia w lokalu przychodni należącym do Spółki. Umowa o współpracy przewiduje, że są to usługi: udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów (w dziedzinie interny, kardiologii, gastrologii, pediatrii, chirurgii, ortopedii, neurologii, dermatologii, ginekologii, laryngologii, okulistyki, medycyny estetycznej i medycyny pracy oraz lekarzy specjalistów-diagnostów), przeprowadzania badań laboratoryjnych, przeprowadzania badań w zakresie diagnostyki obrazowej, zapewnienia usług call center, planowania i prowadzenia rejestracji pacjentów Spółki według standardów opracowanych przez Wnioskodawcę. Spółka jest jednocześnie podwykonawcą medycznym dla Wnioskodawcy (świadczy usługi zdrowotne na rzecz pacjentów abonamentowych Wnioskodawcy) i za te usługi otrzymuje od Wnioskodawcy wynagrodzenie. Z formalnego punktu widzenia ich nabywcą jest Spółka lecz faktycznym odbiorcą usługi medycznej są zawsze osoby fizyczne czyli pacjenci. Usługi te mają charakter usług czysto medycznych, których beneficjentami są w ostatecznym rozliczeniu zawsze pacjenci. Urząd Statystyczny udzielił informacji, iż usługi wykonywane przez Wnioskodawcę mieszczą się w grupowaniu PKWiU 86 "Usługi w zakresie opieki zdrowotnej" zgodnie z klasyfikacją z 2008 r. oraz w grupowaniu PKWiU 85.1 "Usługi w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego" zgodnie z klasyfikacją z 1997 r.

W wymienionym wyżej załączniku nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług, w poz. 9 wskazany został symbol PKWiU ex 85 "Usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej, z wyłączeniem usług weterynaryjnych (PKWiU 85.2).

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. Nr 89, poz. 844 z późn. zm.) do celów podatku od towarów i usług stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU), stanowiącą załącznik do rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42, poz. 264 z późn. zm.).

W świetle przedstawionych powyżej przepisów oraz okoliczności stanu faktycznego należy stwierdzić, iż usługi świadczone przez wnioskodawcę na rzecz Spółki oraz usługi świadczone przez Spółkę na rzecz pacjentów podlegają zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy w związku z poz. 9 załącznika Nr 4 do tej ustawy. Spółka jest bowiem podwykonawcą usług medycznych świadczonych przez Wnioskodawcę, a ich ostatecznym odbiorcą są pacjenci. Ponadto zgodnie z klasyfikacją przedstawioną przez Wnioskodawcę, a dokonaną przez Urząd Statystyczny, wykonywane usługi mieszczą się w grupowaniu PKWiU 85.1 "Usługi w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego" zgodnie z klasyfikacją z 1997 r., a więc są to usługi wymienione w poz. 9 załącznika nr 4 do ustawy o podatku VAT (symbol PKWiU ex 85). Oznaczenie w załączniku danej grupy "ex" oznacza, że stawka podatku odnosi się tylko do danej usługi z danego grupowania. Z zapisu poz. 9 wymienionego załącznika wynika, że jedynie usługi weterynaryjne (PKWiU 85.2) - choć także zaliczone do usług w zakresie ochrony zdrowia - wyłączone zostały ze zwolnienia przedmiotowego od podatku od towarów i usług obejmującego omawiane usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej (PKWiU ex 85). Zatem pozostałe usługi należące do symbolu PKWiU 85 korzystają ze zwolnienia od podatku VAT. Tutejszy Organ podatkowy nie jest upoważniony do dokonania klasyfikacji statystycznej przedmiotowych usług lub do oceny poprawności klasyfikacji przedstawionej we wniosku. Rozstrzygnięcie dokonane przez tut. Organ może zapaść jedynie w oparciu o klasyfikację przedstawioną przez Wnioskodawcę.

Z uwagi na powyższe, biorąc pod uwagę przedstawioną klasyfikację świadczonych usług, okoliczności faktyczne sprawy oraz powołane przepisy, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl