IPPP1-443-639/09-4/IŻ - Zwolnienie od podatku VAT sprzedaży nieruchomości zakwalifikowanych jako tereny rolne, gleby mineralne.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 15 września 2009 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP1-443-639/09-4/IŻ Zwolnienie od podatku VAT sprzedaży nieruchomości zakwalifikowanych jako tereny rolne, gleby mineralne.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Podatnika, przedstawione we wniosku z dnia 23 czerwca 2009 r. (data wpływu 29 czerwca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 czerwca 2009 r. do tut. Organu wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca przygotowuje do sprzedaży nieruchomość gruntową położoną na terenie wsi (wg wypisu z rejestru gruntów są to działki gruntów rolnych R, Ł. Ps o pow. ok. 16 ha) Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, która nie posiada prawomocnego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie leży w obszarach objętych decyzją o warunkach zabudowy.

W studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego działki powyższe zakwalifikowane są jako użytki rolne, gleby mineralne. Rada Gminy uchwałą z dnia 26 marca 2009 r. przystąpiła do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z dotychczasowej funkcji "tereny rolne" na "tereny przemysłowo-składowe i zabudowę usługowo-produkcyjną.

Jednocześnie Rada Gminy kolejną uchwałą z dnia 26 marca 2009 r. przystąpiła do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla powyższych terenów.

Wartość rynkowa nieruchomości określona przez rzeczoznawcę majątkowego została ustalona dla funkcji alternatywnej tj. tereny przemysłowo-składowe i zabudowa usługowo-produkcyjna.

W odpowiedzi na wezwanie tut. Organu z dnia 31 lipca 2009 r.. Strona wskazała, iż z zaświadczenia Gminy Nr GK. z dnia 21 stycznia 2009 r. wynika, iż zgodnie z danymi z aktualnego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXVII/174/02 Rady Gminy z dnia 10 października 2002 r., działki położone we wsi K. (Nr geod, 86, 96/2, 96/4, 98/1, 100/4, 105, 106/3, 100/6) zakwalifikowane są jako użytki rolne, gleby mineralne III IV klasy bonitacyjnej. Natomiast działki położone we wsi T. (Nr geod. 21, 394) zakwalifikowane są jako użytki rolne, gleby mineralne III, IV, V i VI klasy bonitacyjnej. Na wyżej wymienione nieruchomości nie były wydawane decyzje o warunkach zabudowy.

Uchwały Nr XXI/177/09 Rady Gminy z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy informującego o przystąpieniu do zmiany studium polegającej na zmianie funkcji przeznaczenia części terenów w obrębie gruntów wsi K. i T., z dotychczasowej funkcji użytki rolne na tereny przemysłowo-składowe i zabudowy usługowo-produkcyjnej wraz z urządzeniami towarzyszącymi i niezbędną infrastrukturą techniczną, administracyjna i usługową.

Uchwały Nr XXI/178/09 Rady Gminy z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przemysłowo-składowych i zabudowy usługowo-produkcyjnej na gruntach wsi K. i T. w gminie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone na gruntach wsi K. i T. w gminie, o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone na gruntach wsi K. i T. w gminie, z przeznaczeniem ich pod zakład produkcyjny wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, administracyjną, usługową i ewentualnie mieszkaniową.

Reasumując, dla przygotowywanej do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej we wsi K. i T. w gminie, planowana jest zmiana przeznaczenia z dotychczasowego "użytki rolne" na tereny przeznaczone "pod zakład produkcyjny wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, administracyjną usługową i ewentualnie mieszkaniową"

Wnioskodawca planuje sprzedaż przedmiotowej nieruchomości w trybie przetargu przed zakończeniem prac Gminy nad uchwaleniem nowego studium i planu zagospodarowania przestrzennego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy sprzedaż opisanej nieruchomości gruntowej Zasobu WRSP korzysta ze zwolnienia w podatku od towarów i usług...

Zdaniem Strony sprzedaż opisanej niezabudowanej nieruchomości gruntowej może korzystać ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, jako dostawa terenu niezabudowanego innego niż teren budowlany oraz przeznaczony pod zabudowę.

W przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy dla nieruchomości gruntowej będącej przedmiotem sprzedaży, decydujące znaczenie powinny mieć zapisy w dotychczasowym studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy oraz zapisy w ewidencji i gruntów i budynków, a nie uchwały Rady Gminy w sprawie przystąpienia do zmiany studium oraz do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów, w myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

W myśl art. 2 pkt 6 ww. ustawy, przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Co do zasady, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednak dla niektórych czynności ustawodawca przewidział zwolnienie od podatku od towarów i usług. I tak na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę.

Należy zauważyć, że ustawa o podatku od towarów i usług w art. 43 ust. 1 pkt 9 posługuje się kryterium przeznaczenia terenu. Wskazać przy tym należy, iż na gruncie przepisów podatkowych brak jest definicji gruntu przeznaczonego pod zabudowę.

Celem określenia czy dany grunt jest przeznaczony pod zabudowę należy się odwołać do przepisów zawartych w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) regulującej zasady kształtowania polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 i ust. 2 tej ustawy, ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, przy czym:

1.

lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

2.

sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Zatem o charakterze danego gruntu winien rozstrzygać odpowiedni zapis w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, który jako dokument prawa miejscowego, decyduje o kwalifikacji gruntu. W sytuacji, gdy dla danego terenu, nie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego ani decyzja o warunkach zabudowy, jak ma to miejsce w stanie faktycznym przedstawionym przez Wnioskodawcę, należy posłużyć się inną istniejącą na dzień zawarcia transakcji dokumentacją sporządzoną na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z wyjątkiem morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej oraz terenów zamkniętych, należy do zadań własnych gminy.

W myśl art. 9 ust. 1 i ust. 4 ustawy, w celu określenia polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego, rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, zwanego dalej "studium". Ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych.

Ponadto zaznaczyć należy, iż ewidencja gruntów i budynków jest jedynie urzędowym zbiorem informacji faktycznych. Wynikające z niej zapisy są odzwierciedleniem (potwierdzeniem) stanu faktycznego i prawnego na dzień dokonania wpisu. Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1, ust. 2 oraz art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.) informacje dotyczące gruntów znajdujące się w ewidencji dotyczą: położenia, granic, rodzajów użytków gruntowych oraz ich klas gleboznawczych, oznaczenia ksiąg wieczystych, a także stosunków właścicielskich. Dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków stanowią podstawę m.in. planowania przestrzennego, jednakże tylko w zakresie danych faktycznie w niej zawartych.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, iż o przeznaczeniu danego terenu, w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz w sytuacji, gdy nie wydano decyzji o warunkach zabudowy, decyduje przeznaczenie terenu określone w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Ustalenia studium są bowiem wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych.

Ze złożonego wniosku wynika, iż nieruchomości, które mają być przedmiotem dostawy nie są objęte planem zagospodarowania przestrzennego oraz nie leżą w obszarach objętych decyzją o warunkach zabudowy. W obowiązującym studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego nieruchomości zakwalifikowane są jako użytki rolne, gleby mineralne. Jednocześnie Strona wskazała, iż Rada Gminy uchwałami z dnia 26 marca 2009 r. przystąpiła do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z dotychczasowej funkcji "tereny rolneʼ na tereny przemysłowo-składowe i zabudowę usługowo-produkcyjną" oraz do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Strona planuje dokonać sprzedaży przedmiotowych gruntów w trybie przetargu przed zakończeniem prac Gminy nad uchwaleniem nowego studium i planu zagospodarowania przestrzennego.

Skoro przedmiotowe nieruchomości nie są ujęte w planie zagospodarowania przestrzennego, a w aktualnym studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego zakwalifikowane są jako tereny rolne, gleby mineralne, a Strona planuje ich sprzedaż przed zakończeniem prac Gminy nad uchwaleniem nowego studium i planu zagospodarowania przestrzennego, ich sprzedaż korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług przewidzianego w wyżej powołanym art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy. należy jednak nadmienić, iż w sytuacji, gdy sprzedaż przedmiotowych nieruchomości miałaby miejsce w momencie, gdy uchwalone zostanie nowe studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego bądź zostanie wydania decyzja o warunkach zabudowy transakcja ta opodatkowana będzie stawką podstawową w wysokości 22%, na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy.

Biorąc zatem pod uwagę treść złożonego wniosku oraz powołane wyżej przepisy stanowisko Podatnika w przedmiotowej sprawie uznać należy za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl