Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 29 czerwca 2011 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP1-443-612/11-4/MP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 8 kwietnia 2011 r. (data wpływu 11 kwietnia 2011 r.), uzupełnionym w dniu 19 maja 2011 r. (data wpływu 23 maja 2011 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 16 maja 2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku dokonania korekty związanej z aportem - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 kwietnia 2011 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku dokonania korekty związanej z aportem.

Wniosek uzupełniony został pismem z dnia 19 maja 2011 r. (data wpływu 23 maja 2011 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z dnia 16 maja 2011 r.

W przedmiotowym wniosku zostały przedstawione następujące zdarzenia przyszłe:

Wnioskodawca spodziewa się nabycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa (dalej: "ZCP"), w rozumieniu odpowiednio art. 55#185; Kodeksu Cywilnego oraz art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, poprzez jego otrzymanie w ramach wkładu niepieniężnego. W skład przedsiębiorstwa lub ZCP wchodzić może: nieruchomość (lub nieruchomości) lub rozpoczęte inwestycje nieruchomościowe.

W momencie nabycia przedsiębiorstwa Wnioskodawca będzie zgłoszony jako podatnik VAT czynny. Podmiot wnoszący aport do Wnioskodawcy wykorzystywał przedmiot aportu wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, a w przypadku inwestycji w toku z zamiarem wykorzystania do czynności opodatkowanych.

Wnioskodawca zamierza kontynuować działalność gospodarczą w zakresie przedsiębiorstwa lub ZCP w taki sposób, jak podmiot wnoszący aport. Wnioskodawca nie zamierza zmienić przeznaczenia składników aportu. Wnioskodawca zamierza po otrzymaniu tego aportu (w czasie krótszym niż rok) wnieść uprzednio nabyte przedsiębiorstwo lub ZCP do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce (dalej: Spółka Trzecia").

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do dokonania jednorazowej korekty podatku naliczonego VAT w związku z nabyciem przedsiębiorstwa lub ZCP w drodze aportu.

2.

Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do dokonania jednorazowej korekty podatku naliczonego VAT w związku ze zbyciem przedsiębiorstwa lub ZCP w drodze jego aportu do Spółki Trzeciej.

Ad. 1) Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w ramach opisanego zdarzenia przyszłego nie będzie zobowiązany do dokonania jednorazowej korekty podatku naliczonego VAT w związku z nabyciem aportu w postaci przedsiębiorstwa lub ZCP.

Ad. 2) Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w ramach opisanego zdarzenia przyszłego nie będzie zobowiązany do dokonania jednorazowej korekty podatku naliczonego VAT w związku ze zbyciem przedsiębiorstwa lub ZCP w drodze aportu do Spółki Trzeciej.

Wnioskodawca uzasadnia swoje stanowisko, jak poniżej:

Uzasadnienie stanowiska - ad. 1)

W pierwszej kolejności Wnioskodawca pragnie wskazać, że z opodatkowania podatkiem VAT ustawodawca wyłączył czynności określone w art. 6 ustawy o VAT. W konsekwencji, analizie należy poddać art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym przepisów tej ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub ZCP. W tym kontekście należy wskazać, że zgodnie z ugruntowanym podejściem organów podatkowych pojęcie "transakcji zbycia", którym ustawodawca posłużył się w treści art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu "dostawa towarów". Tak więc, transakcja zbycia obejmować będzie wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. W szczególności, pojęcie "transakcji zbycia" obejmuje swym zakresem takie czynności jak sprzedaż, zamianę, darowiznę oraz przeniesienie prawa własności w formie aportu.

Wobec powyższego, zdaniem Wnioskodawcy, na gruncie prawa podatkowego aport powinien być traktowany jako zbycie przedmiotu aportu w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy o VAT. Zatem aport przedsiębiorstwa lub ZCP do Wnioskodawcy nie powinien rodzić żadnych konsekwencji w zakresie podatku VAT.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatnikowi, o którym mowa w art. 15 tej ustawy, co do zasady, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Z kolei w myśl art. 91 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy o VAT podatnik jest zobowiązany dokonać korekty kwoty podatku odliczonego zgodnie z regułami wynikającymi z art. 90 ustawy o VAT.

Kwestię korekty podatku VAT naliczonego od wcześniej nabytych towarów, wykorzystywanych przez podatnika do wykonywania czynności opodatkowanych, które są następnie przedmiotem aportu przedsiębiorstwa lub ZCP, reguluje art. 91 ust. 9 ustawy o VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy w świetle art. 91 ust. 9 ustawy o VAT, w przedmiotowej sytuacji brak jest podstaw do dokonania korekty podatku VAT przez Wnioskodawcę, gdyż podmiot wnoszący aport do Wnioskodawcy wykorzystywał przedmiot aportu wyłącznie do celów opodatkowanych podatkiem VAT, a Wnioskodawca nie zamierza zmienić przeznaczenia składników aportu.

Analogiczne stanowisko w podobnym stanie faktycznym, uwzględniającym to, że w skład przedsiębiorstwa lub ZCP otrzymanego w drodze aportu wchodziły także nieruchomości, zostało przedstawione m.in.:

* w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 2011.02.18 (sygn. IPPP1/443-1328/10-2/AP), organ uznał za prawidłowe stanowisko Wnioskodawcy, iż: "Spółka (...) nie będzie zobowiązana do dokonania jednorazowej korekty podatku naliczonego VAT z tytułu otrzymania aportu (...) pomimo, iż w świetle art. 91 ust. 9 ustawy o VAT przyjmujący aport jest beneficjentem praw i obowiązków zbywcy w zakresie korekty podatku VAT odliczonego, w przedmiotowej sytuacji brak jest podstaw do dokonania takiej korekty, gdyż w wyniku aportu nie ulegnie zmianie przeznaczenie otrzymanych przez Spółkę środków trwałych - w szczególności, przedmioty aportu będą nadal użytkowane przez Spółkę do wykonywania czynności opodatkowanych, wobec czego dokonanie korekty odliczonego podatku VAT byłoby nieuzasadnione."

Takie samo stanowisko organ zajął m.in.:

* w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora izby Skarbowej w Warszawie z 2011.02.16 (sygn. IPPP1-443-1334/10-2/JL),

* w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 2010.01.11 (sygn. IPPP1-443-1058/09-2/JL),

* w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 2010.01.21 (sygn. IPPP3/443-946/09-3/MM) organ stwierdził, iż: " (...) przekazanie aportem przedsiębiorstwa (...) do spółki (...) nie wiąże się dla wnoszącego aport z obowiązkiem skorygowania podatku naliczonego, odliczonego w związku z nabyciem składników majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa. Czynność ta nakłada na nabywcę przedsiębiorstwa obowiązek dokonywania stosownych korekt w zakresie podatku naliczonego, co wynika z art. 91 ust. 9 ustawy o VAT. Jednakże, w przedmiotowej sytuacji, wnoszący aport (Wnioskodawca) prowadzi wyłącznie sprzedaż opodatkowaną i nie był zobowiązany do dokonywania korekt, o których mowa w cyt. art. 91 ust. 1-8 ustawy o VAT, to również nabywca przedsiębiorstwa (...) prowadząc wyłącznie sprzedaż opodatkowaną, nie jest zobowiązany do dokonywania korekty podatku naliczonego, stosownie do postanowień art. 91 ust. 9 ustawy o VAT."

Takie samo stanowisko w stanie faktycznym, uwzględniającym to, że w skład przedsiębiorstwa lub ZCP otrzymanego w drodze aportu wchodziły także rozpoczęte inwestycje nieruchomościowe (inwestycje w toku, realizowane z zamiarem wykorzystania do czynności opodatkowanych VAT), organ zajął m.in.:

* w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 2009.12.03 (sygn. IPPP3/443-877/09-4/MPe) organ uznał za prawidłowe stanowisko Wnioskodawcy, iż: " (...) pomimo iż w świetle art. 91 ust. 9 ustawy o VAT przyjmujący aport jest beneficjentem praw i obowiązków zbywcy w zakresie korekty podatku VAT odliczonego, w przedmiotowej sytuacji brak jest podstaw do dokonania takiej korekty, gdyż w wyniku aportu nie ulegnie zmianie przeznaczenie otrzymanych przez Spółkę składników majątkowych (w tym stanowiących produkcję w toku oraz środków trwałych) - w szczególności, przedmioty aportu będą nadal użytkowane przez Spółkę do wykonywania czynności opodatkowanych, wobec czego dokonanie korekty odliczonego podatku VAT byłoby nieuzasadnione."

Uzasadnienie stanowiska - ad. 2)

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza wnieść otrzymane uprzednio w drodze aportu przedsiębiorstwo lub ZCP do Spółki Trzeciej. Mając to na uwadze, na podstawie art. 91 ust. 9 ustawy o VAT, należy stwierdzić, że obowiązek ewentualnej korekty zostanie ponownie przeniesiony na nabywcę aportu tj. Spółkę Trzecią, będącą ostatecznym nabywcą przenoszonego przedsiębiorstwa lub ZCP. Reasumując, w przypadku wniesienia przez Wnioskodawcę przedsiębiorstwa lub ZCP do Spółki Trzeciej, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do dokonania korekty podatku VAT naliczonego.

Analogiczne stanowisko w podobnym stanie faktycznym zostało również przedstawione m.in.:

* w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie 2011.02.11 (sygn. lPPP1/443-1237/10-2/ISZ), organ uznał za prawidłowe stanowisko Wnioskodawcy, iż:

"Wniesienie aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki kapitałowej nie spowoduje obowiązku korekty odliczonego wcześniej podatku naliczonego od składników majątku wchodzących w skład aportu - mimo, że jest to czynność niepodlegająca opodatkowaniu (...) W przypadku, gdy zorganizowana część przedsiębiorstwa jest przedmiotem transakcji pomiędzy dwoma podatnikami mającymi pełne prawo do odliczenia, wówczas transakcja taka powinna pozostać bez wpływu na prawo do odliczenia podatku naliczonego przez zbywcę przedsiębiorstwa."

* w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 2010.11.04 (sygn. ILPP1/443-867/10-2/Al), organ stwierdził, iż: (...) przepis art. 91 ust. 9 ustawy o VAT nakłada na nabywcę, jako beneficjenta praw i obowiązków zbywcy, obowiązek dokonania stosownych korekt w zakresie podatku naliczonego, określonych w art. 91 ust. 1-8, do których byłby zobligowany podmiot, który dokonał odliczenia, w przypadku gdyby nie doszło do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. (...) obowiązek ewentualnej korekty podatku naliczonego, zgodnie z art. 91 ust. 9 ustawy, zostanie przeniesiony na nabywcę. Jednak w sytuacji, gdy Wnioskodawca prowadził sprzedaż wyłącznie opodatkowaną i nie był zobowiązany do dokonywania korekt, o których mowa w art. 91 ust. 1-8 ustawy, to również spółka przejmująca, prowadząc wyłącznie sprzedaż opodatkowaną i nie dokonując zmiany przeznaczenia nabytego majątku, nie będzie zobowiązana do korekty podatku naliczonego, stosownie do postanowień art. 91 ust. 9 ustawy o VAT."

* w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 2010.04.27 (sygn. ITPP1/443-87/10/KM), organ stwierdził, iż:" (...) w myśl art. 91 ust. 9 cyt. ustawy, w przypadku zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o których mowa w art. 6 pkt 1, korekta określona w ust. 1-8 jest dokonywana odpowiednio przez nabywcę przedsiębiorstwa lub nabywcę zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Przyjęta w powołanym przepisie (art. 6 pkt 1 ww. ustawy) opcja wyłączenia z opodatkowania zbycia (w formie aportu) zorganizowanej części przedsiębiorstwa powoduje, że zbycie to nie skutkuje w sferze wcześniejszych odliczeń podatku dokonanych przez podatnika - zbywcę, co pozostaje w zgodzie z zasadą neutralności podatku od towarów i usług. Nakłada jednak na nabywcę, jako beneficjenta praw i obowiązków zbywcy, obowiązek dokonywania ewentualnych korekt w zakresie podatku naliczonego, do których zobowiązany byłby również zbywca przedsiębiorstwa."

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych zdarzeń przyszłych uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą" - opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów - w myśl art. 7 ust. 1 ustawy - rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Pojęcie "transakcji zbycia" należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu "dostawy towarów" w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy, tzn. "zbycie" obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np.: sprzedaż, zamianę, darowiznę, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu.

Przepisy ustawy o VAT nie definiują terminu "przedsiębiorstwo". Definicję taką zawiera ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Na mocy art. 55#185; Kodeksu cywilnego przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.

Obejmuje ono w szczególności:

1.

oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);

2.

własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;

3.

prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;

4.

wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;

5.

koncesje, licencje i zezwolenia;

6.

patenty i inne prawa własności przemysłowej, majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;

7.

tajemnice przedsiębiorstwa;

8.

księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Przedsiębiorstwo jako przedmiot zbycia, musi zatem stanowić całość pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym. Składniki materialne i niematerialne wchodzące w skład przedsiębiorstwa powinny pozostawać ze sobą we wzajemnych relacjach w ten sposób, iż można mówić o nich jako o zespole, a nie zbiorze pewnych elementów. Istotne jest, aby w zbywanym przedsiębiorstwie zachowane zostały funkcjonalne związki pomiędzy poszczególnymi składnikami, tak żeby przekazana masa mogła posłużyć kontynuowaniu określonej działalności gospodarczej.

Przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa - zgodnie z art. 2 pkt 27e ustawy - rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 90 ust. 1 ustawy, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1 - zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy - podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10.

Proporcję, o której mowa w ust. 2, ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo (art. 90 ust. 3 ustawy).

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy, po zakończeniu roku, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 1, jest on obowiązany dokonać korekty kwoty podatku odliczonego zgodnie z art. 90 ust. 2-10, z uwzględnieniem proporcji obliczonej w sposób określony w art. 90 ust. 2-6 lub 10 lub przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 11 i 12, dla zakończonego roku podatkowego.

W przypadku towarów i usług, które na podatnie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nabywcy, z wyłączeniem tych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, korekty, o której mowa w ust. 1, podatnik dokonuje w ciągu 5 kolejnych lat, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów - w ciągu 10 lat, licząc od roku, w którym zostały oddane do użytkowania. Roczna korekta w przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, dotyczy jednej piątej, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów - jednej dziesiątej kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu lub wytworzeniu. W przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, z tym że korekty dokonuje się po zakończeniu roku, w którym zostały oddane do użytkowania (art. 91 ust. 2 ustawy).

Korekty, o której mowa w ust. 1 i 2, dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty, a w przypadku zakończenia działalności gospodarczej - w deklaracji podatkowej za ostatni okres rozliczeniowy (art. 91 ust. 3 powołanej ustawy).

Należy podkreślić, iż ustawodawca ustalił również zasady postępowania w sytuacji, gdy w okresie korekty nastąpi sprzedaż towaru. Zgodnie z art. 91 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku gdy w okresie korekty, o której mowa w ust. 2, nastąpi sprzedaż towarów lub usług, o których mowa w ust. 2, lub towary te zostaną opodatkowane zgodnie z art. 14, uważa się, że te towary lub usługi są nadal wykorzystywane na potrzeby czynności podlegających opodatkowaniu u tego podatnika, aż do końca okresu korekty.

W przypadku, o którym mowa w ust. 4, korekta powinna być dokonana jednorazowo w odniesieniu do całego pozostałego okresu korekty. Korekty dokonuje się w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła sprzedaż, a w przypadku opodatkowania towarów zgodnie z art. 14 - w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym w stosunku do tych towarów powstał obowiązek podatkowy (art. 91 ust. 5 ustawy).

Zgodnie z art. 91 ust. 9 ustawy, w przypadku transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa korekta określona w ust. 1-8 jest dokonywana przez nabywcę przedsiębiorstwa lub przez nabywcę zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Z powołanych wyżej przepisów prawa wynika, iż zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o których mowa w art. 6 pkt 1, pozostaje dla sprzedającego bez wpływu na wcześniejsze odliczenia podatku naliczonego dokonane na podstawie art. 86 ust. 1 w związku z zakupami, które służyły podatnikowi do wykonywania czynności opodatkowanych w zbywanym przedsiębiorstwie lub jego zorganizowanej części. Równocześnie przepis art. 91 ust. 9 ustawy nakłada na nabywcę, jako beneficjenta praw i obowiązków zbywcy, obowiązek dokonania stosownych korekt w zakresie podatku naliczonego, określonych w art. 91 ust. 1-8, do których byłby zobligowany podmiot, który dokonał odliczenia, w przypadku gdyby nie doszło do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

Jeżeli jednak majątek (przedsiębiorstwo lub zorganizowana część) będący przedmiotem aportu, był przez zbywającego wykorzystywany wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT oraz majątek ten będzie również u nabywcy wykorzystywany do wykonywania wyłącznie czynności opodatkowanych, wówczas obowiązek korekty w zakresie podatku naliczonego, stosownie do art. 91 ust. 9 ustawy nie wystąpi.

Z przedstawionej we wniosku sytuacji wynika, że Wnioskodawca spodziewa się nabycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55#185; ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 27e ustawy, poprzez jego otrzymanie w ramach wkładu niepieniężnego (aportu). W skład przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części wchodzić może nieruchomość (lub nieruchomości) lub rozpoczęte inwestycje nieruchomościowe. Podmiot wnoszący aport do Wnioskodawcy wykorzystywał przedmiot aportu wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, a w przypadku inwestycji w toku z zamiarem wykorzystania do czynności opodatkowanych. Wnioskodawca zamierza kontynuować działalność gospodarczą w zakresie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa w taki sposób, jak podmiot wnoszący aport. Wnioskodawca nie zamierza zmienić przeznaczenia składników aportu.

Jak wskazano już w niniejszej interpretacji, przekazanie przez aportem przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy do spółki z o.o., z uwagi na treść art. 6 pkt 1 ustawy nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W konsekwencji obowiązek ewentualnej korekty podatku naliczonego od towarów handlowych i środków trwałych, zgodnie z art. 91 ust. 9 ustawy, zostanie przeniesiony na nabywcę aportu, czyli w analizowanym przypadku na Wnioskodawcę.

Jeżeli majątek (przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część) będący przedmiotem aportu, był przez zbywającego wykorzystywany wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT i zbywający nie był zobowiązany do dokonywania korekt, o których mowa w art. 91 ust. 1-8 ustawy, to również Wnioskodawca, prowadząc wyłącznie sprzedaż opodatkowaną i nie dokonując zmiany przeznaczenia nabytego majątku, nie będzie zobowiązany do korekty podatku naliczonego, stosownie do postanowień art. 91 ust. 9 ustawy o VAT.

Ponadto, Wnioskodawca zamierza po otrzymaniu tego aportu (w czasie krótszym niż rok) wnieść uprzednio nabyte przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce. Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, obowiązek ewentualnej korekty podatku naliczonego od towarów handlowych i środków trwałych, zgodnie z art. 91 ust. 9 ustawy, zostanie przeniesiony na nabywcę aportu tj.: Spółkę Trzecią, będącą ostatecznym nabywcą przenoszonego przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Reasumując, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do dokonania korekty podatku naliczonego zarówno z tytułu nabycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa w drodze aportu jak i w związku ze zbyciem przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa w drodze jego aportu do Spółki Trzeciej.

Interpretacja dotyczy zdarzeń przyszłych przedstawionych przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl