Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 28 lipca 2010 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP1/443-607/10-4/IGo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Przedsiębiorstwa, przedstawione we wniosku z dnia 7 czerwca 2010 r. (data wpływu 14 czerwca 2010 r.), uzupełnionym pismem z dnia 6 lipca 2010 r. (data wpływu 9 lipca 2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania transakcji sprzedaży składników przedsiębiorstwa - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 czerwca 2010 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania transakcji sprzedaży składników przedsiębiorstwa.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Przedsiębiorstwo zamierza sprzedać w drodze przetargu publicznego:

(1) prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej o powierzchni 73596 m 2

(2) prawo własności znajdujących się na nieruchomości budynków, budowli i innych urządzeń.

Stan prawny składników majątkowych przeznaczonych do sprzedaży jest uregulowany, dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta.

Zabudowę nieruchomości stanowią 24 budynki stałe wybudowane w latach 1965-1982, a także 15 budowli, w tym drogi i place betonowe, sieci instalacji elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 6 lipca 2010 r., wskazano, iż Przedsiębiorstwo jest następcą prawnym Kombinatu. Przedsiębiorstwo jest przedsiębiorstwem komunalnym działającym na podstawie Ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych. Organem założycielskim Przedsiębiorstwa jest Prezydent Miasta.

Budynki i budowle zlokalizowane na gruncie przy ul. K w W. wybudowane zostały w latach 1965-1982 ze środków własnych Przedsiębiorstwa. Usługi najmu na nieruchomości wprowadzone zostały sukcesywnie od 1990 r. na części niewykorzystanych dla celów własnych budynków i budowli. Obecnie obowiązują 43 umowy najmu. W stosunku do budynków i budowli wchodzących w skład nieruchomości od 1983 r. nie prowadzono żadnych prac modernizacyjnych zmierzających do ich ulepszenia, na terenie nieruchomości prowadzono jedynie remonty i naprawy bieżące niezbędne do utrzymania obiektów w należytym stanie technicznym. W stosunku do ww. budynków i budowli nie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy sprzedaż składników Przedsiębiorstwa o których mowa w opisanym stanie faktycznym jest w całości zwolniona od podatku od towarów i usług czy też sprzedaż będzie podlegać opodatkowaniu według stawki 22% (podstawowej).

Zdaniem Wnioskodawcy sprzedaż ww. składników majątkowych jest w całości zwolniona od podatku, gdyż jest towarem używanym o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2.

W świetle obowiązującego stanu prawnego oraz na podstawie zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku należy uznać stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe.

Na wstępie zaznaczyć należy, iż niniejsza interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego i wydana została w oparciu o przepisy w zakresie podatku VAT, obowiązujące w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary, w świetle art. 2 pkt 6 ww. ustawy, rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

W myśl zaś art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny - jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Podstawowa stawka podatku - na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, wynosi 22% z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT lub obniżenie stawki podatkowej, możliwe jest tylko wówczas, gdy przewiduje to ustawa o VAT lub przepisy wykonawcze do tej ustawy.

Jak wynika z wniosku oraz jego uzupełnienia, Przedsiębiorstwo zamierza sprzedać w drodze przetargu publicznego: (1) prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej o powierzchni 73596 m 2, (2) prawo własności znajdujących się na nieruchomości budynków, budowli i innych urządzeń. Zabudowę nieruchomości stanowią 24 budynki stałe wybudowane w latach 1965-1982, a także 15 budowli, w tym drogi i place betonowe, sieci instalacji elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych. Budynki i budowle zlokalizowane na przedmiotowym gruncie, wybudowane zostały w latach 1965-1982 ze środków własnych Przedsiębiorstwa. Usługi najmu na nieruchomości wprowadzone zostały sukcesywnie od 1990 r. na części niewykorzystanych dla celów własnych budynków i budowli. Obecnie obowiązują 43 umowy najmu. W stosunku do budynków i budowli wchodzących w skład nieruchomości od 1983 r. nie prowadzono żadnych prac modernizacyjnych zmierzających do ich ulepszenia, na terenie nieruchomości prowadzono jedynie remonty i naprawy bieżące niezbędne do utrzymania obiektów w należytym stanie technicznym. W stosunku do ww. budynków i budowli nie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

a.

dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

b.

pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

a.

wybudowaniu lub

b.

ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Ponadto stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

a.

w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,

b.

dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Powyższe regulacje stanowią, iż zwolnieniu z podatku VAT podlega dostawa budynków, budowli lub ich części, która nie odbywa się w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz dostawa następująca w okresie dłuższym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia. Natomiast jeżeli dostawa odbywa się w ramach pierwszego zasiedlenia, tuż przed nim lub w okresie krótszym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia podlega ona zwolnieniu, jeżeli spełnione zostaną łącznie dwa warunki wskazane w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Z art. 2 pkt 14 ustawy, który zawiera ustawową definicję "pierwszego zasiedlenia", wynika, że należy przez to rozumieć:

* oddanie do użytkowania,

* w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu,

* pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części po ich wybudowaniu lub ulepszeniu, wynoszącym co najmniej 30% wartości początkowej.

Przez czynności opodatkowane należy rozumieć nie tylko dostawę ale również najem, dzierżawę, leasing lub podobne, które w rozumieniu przepisów ustawy stanowią odpłatne świadczenie usług.

Ustawodawca w przepisie art. 2 pkt 14 ustawy wyraźnie rozróżnił jego zastosowanie do budynków, budowli lub ich części. Zatem intencją ustawodawcy było celowe rozróżnienie zastosowania zwolnienia do całych budynków, budowli lub ich części, dopuszczając możliwość objęcia zwolnieniem jedynie część nieruchomości (budynków, budowli). Oddanie zatem do użytkowania części budynków, budowli w wykonaniu czynności opodatkowanych nie stanowi o tym, że cały budynek, budowla zostały zasiedlone.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, wynika, że część nieruchomości jest wykorzystywana do celów własnych Przedsiębiorstwa, natomiast na pozostałej części sukcesywnie od 1990 r. wprowadzane były usługi najmu, a obecnie obowiązują nadal 43 umowy najmu.

A zatem w przedmiotowej sytuacji należy stwierdzić, iż pierwsze zasiedlenie w rozumieniu przepisów ustawy nastąpiło:

* w odniesieniu do części budynku - w momencie oddania tych części do użytkowania na podstawie umów najmu,

* w odniesieniu do pozostałej części budynku (wykorzystywanej na własne cele Przedsiębiorstwa) - nastąpi dopiero w momencie zbycia przedmiotowych budynku i budowli w formie przetargu publicznego.

Zatem, odnosząc powyższe przepisy do okoliczności wskazanych w zdarzeniu przyszłym wniosku należy stwierdzić, iż pierwsze zasiedlenie wynajmowanej części nieruchomości, w rozumieniu przepisów ustawy nastąpiło w momencie oddania budynków/budowli przez Wnioskodawcę na podstawie umów najmu, które w rozumieniu przepisów ustawy o VAT stanowią odpłatne świadczenie usług. W związku z powyższym, pierwsza z przesłanek niezbędnych do zastosowania zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy jest spełniona tj. dostawa nie będzie odbywać się w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim. Druga z przesłanek uzależniona jest od czasu, jaki upłynie między pierwszym zasiedleniem a dostawą budynków/budowli. Z przedstawionych okoliczności wynika, że między pierwszym zasiedleniem a planowaną dostawą upłynie okres dłuższy niż 2 lata. W związku z powyższym, zbycie przez Przedsiębiorstwo części budynków/budowli, w których obowiązywały umowy najmu, będzie korzystało ze zwolnienia od podatku VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Ponadto odnosząc powyższe przepisy do okoliczności wskazanych w zdarzeniu przyszłym, gdzie mowa, że część budynków była wykorzystywana na potrzeby własne Wnioskodawcy, należy stwierdzić, że przesłanki z art. 43 ust. 1 pkt 10 dot. pierwszego zasiedlenia w rozumieniu przepisów ustawy nie zachodzą. Jednakże jeśli Wnioskodawca dokona dostawy budynków/budowli, nie będących uprzednio przedmiotem umów, pod rozwagę należy wziąć treść art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy. W przedmiotowej sytuacji, oba z warunków wymienionych w analizowanym przepisie, będą spełnione. Przedsiębiorstwu nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu budynków/budowli, Zainteresowany nie ponosił wydatków na ulepszenie, które przekroczyłyby 30% wartości początkowej budynków/budowli. A zatem, przy dostawie budynków/budowli wcześniej nie zasiedlonych, Przedsiębiorstwu będzie przysługiwało zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.

Kwestię opodatkowania zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntu, na którym położone są budynki lub budowle rozstrzygają przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799). Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 11 ww. rozporządzenia, zwalnia się od podatku zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli, jeżeli budynki te lub budowle albo ich części są zwolnione od podatku.

Powyższe oznacza, że do czynności zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale z tym gruntem związanych. Jeżeli zatem dostawa dotyczy budynków i budowli albo ich części, która objęta jest zwolnieniem od podatku, zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu związanego z tym obiektem również podlega zwolnieniu od podatku.

Reasumując, sprzedaż w drodze przetargu publicznego: (1) prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej o powierzchni 73596 m 2 oraz (2) prawa własności znajdujących się na nieruchomości budynków, budowli i innych urządzeń będzie podlegała zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy oraz art. 43 ust. 1 pkt 10a.

Ponadto tutejszy organ podatkowy informuje, że powołany przez Przedsiębiorstwo przepis art. 43 ust. 1 pkt 2 (w brzmieniu sprzed 1 stycznia 2009 r.) stracił moc obowiązującą dnia 31 grudnia 2008 r. Zgodnie z nowym, obowiązującym obecnie brzmieniem tego przepisu, "zwalnia się od podatku dostawę towarów używanych, pod warunkiem że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego".

Ponadto zgodnie z obowiązującym obecnie przepisem art. 43 ust. 2 "przez towary używane, o których mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie się ruchomości, których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej pół roku po nabyciu prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel". Ust. 6 omawianego artykułu został natomiast, z dniem 1 stycznia 2009 r. - uchylony.

Powyższe oznacza, że przepisy te nie mają w odniesieniu do przedmiotowego zdarzenia przyszłego zastosowania. Ze zwolnienia, o którym mowa w powyższych przepisach obowiązujących od 1 stycznia 2009 r., może korzystać jedynie dostawa ruchomości zatem zwolnienie to nie ma zastosowania do budynków i budowli trwale związanych z gruntem ani do gruntów będących przedmiotem dostawy.

Przedstawione we wniosku stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego opiera się na przepisach, które utraciły moc obowiązującą. Ponadto, pomimo iż w przypadku przedmiotowych nieruchomości stanowiska Przedsiębiorstwa oraz Organu co do zastosowania zwolnienia przy ich sprzedaży są zgodne to zostały odmiennie uzasadnione i podparte innymi przepisami. Oceniając zatem stanowisko Wnioskodawcy całościowo - należało uznać je za nieprawidłowe.

Jednocześnie Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie informuje, iż z uwagi na fakt, że złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 7 czerwca 2010 r. wpłynął do tut. Organu w dniu 14 czerwca 2010 r., Podatnik winien wnieść opłatę w wysokości 40 zł (od dnia 20 września 2008 r. opłata za wydanie interpretacji indywidualnej wynosi bowiem 40 zł - art. 14f § 1 Ordynacji podatkowej). Podatnik dokonał wpłaty w wysokości 75 zł za wydanie interpretacji indywidualnej w dniu 8 czerwca 2010 r. Zatem kwota w wysokości 35 zł, zgodnie z art. 14f § 2a Ordynacji Podatkowej zostanie zwrócona na rachunek bankowy wskazany we wniosku.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl