Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 3 września 2007 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP1-443-59/07-2/JF

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 30 lipca 2007 r. (data wpływu 3 sierpnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działek - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 lipca 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku do sprzedaży nieruchomości gruntowych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujące zdarzenie przyszłe.

1.

Spółka jest właścicielem działki niezabudowanej. Zgodnie z wypisem z ewidencji gruntów stanowi grunty orne kl. V. Przedmiotowy teren uzyskał zgodę Wojewody Mazowieckiego oraz zgodę Min. Rol. i Gosp. Żywn. na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze przy sporządzaniu miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego W. Zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dn. 3 lutego 1995 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266) przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę inwestor powinien uzyskać zgodę o wyłączeniu z produkcji rolnej w Biurze Gospodarki Nieruchomościami. W roku 2005 Prezydent W wydał dla przedmiotowej działki decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie zespołu małych domów wielorodzinnych wraz z parkingami i niezbędną infrastrukturą i przyłączami na terenie działki. Decyzja ta została wydana dla innego niż Spółka podmiotu gospodarczego. Spółka w bieżącym roku zamierza sprzedać działkę firmie developerskiej, która zamierza wybudować na zakupionym terenie osiedle mieszkaniowe i wystąpić o ustalenie warunków zabudowy. Do dnia dzisiejszego developer nie uzyskał jeszcze decyzji o warunkach zabudowy.

2.

Spółka posiada prawo wieczystego użytkowania gruntów położonych w W. Prawo to nabyła w 2002 r. ma podstawie umowy przeniesienia mienia Skarbu Państwa zawartej 30 sierpnia 1991 r. o oddanie mienia Skarbu Państwa do odpłatnego korzystania przez F. Umowa niniejsza została zawarta na podstawie stawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 51, poz. 298) oraz Zarządzenia Min. Finansów z 1990 r. w sprawie zasad ustalania należności za korzystanie mienia Skarbu Państwa (M.P. Nr 43, poz. 334). Zlikwidowane przedsiębiorstwo prowadziło na tych terenach działalność od 1956 r., a Spółka kontynuuje ją do chwili obecnej. Nieruchomość powyższa składa się z 4 działek przemysłowych oraz 4 działek ornych. Tak też zostało zapisane w księdze wieczystej w punkcie: sposób korzystania. Ponadto w ww. księdze określono sposób korzystania jako grunt oddany w użytkowanie oraz budynki stanowiące oddzielną nieruchomość. Budynki, budowle, sieć kanalizacyjna, elektryczna nie są uwidocznione w rejestrze gruntów. Nieruchomość ta zabudowana jest budynkami przemysłowymi, logistycznymi, administracyjnymi oraz jednym budynkiem mieszkalnym. Wszystkie budynki i budowle powstały przed 1980 rokiem. Figurują w wykazie środków trwałych i Spółka płaci od nich podatek od nieruchomości. Dla jednej z działek - teren ten zakwalifikowany jako przemysłowy - wydano decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie zespołu obiektów apartamentowych z usługami wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i przyłączami na części działki. Decyzję tę wydano dla innego podmiotu. Spółka w roku bieżącym chce sprzedać części prawa wieczystego użytkowania gruntu niektórych działek wraz z budynkami i budowlami firmie developerskiej, która wystąpiła do Urzędu Gminy o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Część uzyskanych pieniędzy ze sprzedanych działek Spółka chce przeznaczyć na budowę nowej fabryki.

Spółka informuje, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego utracił ważność z dniem 31 grudnia 2003 r. w związku z wejściem w życie nowej ustawy i zagospodarowaniu przestrzennym. W związku z powyższym przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy sprzedaż pierwszej z działek powinna być opodatkowana 22% stawką podatku od towarów i usług.

2.

Czy sprzedaż działek zakwalifikowanych jako tereny przemysłowe winna być opodatkowana 22% stawką podatku od towarów i usług.

3.

Czy sprzedaż działek zakwalifikowanych jako grunty orne winna być opodatkowana 22% stawką podatku od towarów i usług.

Zdaniem wnioskodawcy:

1.

Sprzedaż winna być opodatkowana 22% stawką podatku od towarów i usług z uwagi na przeznaczenie przez kupującego terenu pod budownictwo mieszkaniowe. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT zwalnia się z podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane przeznaczone pod zabudowę. Ponieważ w wydanej w 2005 r. decyzji o warunkach zabudowy Prezydent W przeznaczył przedmiotową działkę pod inwestycję mieszkaniową, sprzedaż przedmiotowej działki nie podlega ww. zwolnieniu. W konsekwencji przy sprzedaży przedmiotowej działki Spółka winna zastosować podstawową stawkę podatkową.

2.

Przedmiotowe działki zabudowane są budynkami i budowlami o różnym charakterze przeznaczonymi do realizacji zadań gospodarczych Spółki. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT zwalnia się podatku dostawę obiektów i ich części, które mogą być zasiedlone po raz pierwszy, przy czym zwolnienie to nie dotyczy części budynków przeznaczonych na cele inne niż mieszkaniowe. A contrario przyjąć należy, że dostawa innych obiektów budowlanych opodatkowana jest stawką podstawową. W myśl art. 29 ust. 5 ustawy o VAT przy dostawie budynków i budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Oznacza to, że w transakcji sprzedaży budynku trwale związanego z gruntem właściwa jest taka stawka, jak dla budynku.

W konsekwencji, zdaniem Spółki przyjąć należy, że sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działek zakwalifikowanych jako przemysłowe oraz sprzedaż działek zakwalifikowanych jako grunty orne, na których znajdują się różne budynki i budowle powinna być opodatkowana 22% stawką podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju. Przez towary rozumie rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki, budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty - art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.

W myśl art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie do przepisu art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczonych pod zabudowę. Zatem opodatkowaniu podlega dostawa terenów budowlanych niezabudowanych bądź przeznaczonych pod zabudowę. Przez grunt przeznaczony pod zabudowę rozumieć należy zarówno te grunty, które widnieją w planie zagospodarowania przestrzennego jako przeznaczone pod zabudowę, jak i te, które właściciel przeznaczy pod zabudowę, bądź potencjalnie będą traktowane jak tereny budowlane. Ustawodawca wskazując na możliwość objęcia zwolnieniem od podatku od towarów i usług dostawy terenów niezabudowanych, posłużył się kryterium przeznaczenia terenu. Skoro o przeznaczeniu terenu decydują władze lokalne, które w wydanej w 2005 r. decyzji o warunkach zabudowy przeznaczyły przedmiotową działkę pod inwestycję mieszkaniową, to dostawa tych nieruchomości nie może korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. W konsekwencji dostawa ta podlega opodatkowaniu 22% stawką podatku od towarów usług.

Z kolei kwestię dostawy gruntu, na którym położone są budynki rozstrzygają przepisy art. 29 ust. 5 ustawy o VAT. W przypadku dostawy budynków i budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale związanych z gruntem. Jeżeli dostawa budynków albo budowli lub ich części nie korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, ze zwolnienia takiego nie korzysta również dostawa gruntu, na którym obiekt jest posadowiony. Konsekwencją dostawy prawa użytkowania wieczystego działek zakwalifikowanych jako przemysłowe oraz dostawa działek zakwalifikowanych jako grunty orne, na których znajdują się budynki i budowle o różnym charakterze przeznaczone do realizacji zadań gospodarczych Spółki, podlega opodatkowaniu 22% stawką podatku od towarów usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl