Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 20 grudnia 2007 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP1-443-581/07-2/JB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Podatnika, przedstawione we wniosku z dnia 14 listopada 2007 r. (data wpływu 26 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia usług dostarczania informacji - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 listopada 2007 r. wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia usług dostarczania informacji.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Podatnik prowadzi działalność m.in. w zakresie tzw. usług outsourcingowych, w ramach których zapewnia usługobiorcom profesjonalne wsparcie w zakresie obsługi klienta. W ramach tejże działalności, Podatnik zawarł umowę z podmiotem posiadającym siedzibę na terytorium Unii Europejskiej, na podstawie której zobowiązana jest świadczyć usługi prowadzenia serwisu informacyjnego dla pasażerów brytyjskiego operatora linii lotniczych. Usługobiorca jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od wartości dodanej na terytorium Wielkiej Brytanii. Kosztami usług nabytych od Podatnika Usługobiorca obciąża następnie Operatora. Usługi świadczone przez Podatnika w ramach omawianej umowy:

1.

obejmują szereg działań mających na celu dostarczenie pasażerom Operatora kompleksowych informacji o usługach oferowanych przez tegoż Operatora oraz firm z nim współpracujących, informacji o sposobach i możliwościach zakupu tychże usług oraz informacji o sposobie rozpoznawania i załatwiania reklamacji związanych z ich świadczeniem, a w szczególności:

* przekazywanie/udzielanie pasażerom informacji o połączeniach lotniczych oferowanych przez Operatora, w tym ich terminach i cenach, jak również o możliwościach rezerwacji połączenia oraz zmiany lub anulowania tej rezerwacji (obejmuje także wprowadzanie przez Podatnika stosownych zapisów i zmian w systemie rezerwacji Operatora),

* przekazywanie/udzielanie pasażerom informacji o usługach oferowanych przez firmy współpracujące z Operatorem (na przykład w zakresie usług hotelowych oraz usług wynajmu samochodów) oraz informacji o zniżkach i innych promocjach oferowanych przez te firmy pasażerom operatora (obejmuje także wprowadzanie przez Podatnika stosownych zapisów i zmian w systemie rezerwacji tych firm),

* przekazywanie/udzielanie pasażerom informacji niezbędnych dla załatwienia zgzgłoszonych przez nich reklamacji w zakresie przelotu (opóźnienia, zmiany rozkładu) lub bagażu, a także informacji dotyczących na przykład warunków pogodowych w miejscu wylotu lub miejscu przeznaczenia,

* przekazywanie/udzielanie pasażerom informacji w zakresie możliwości korzystania ze strony internetowej Operatora w tym udzielanie wskazówek i pomocy tym pasażerom, którzy zdecydują się dokonać rezerwacji przelotów lub zakupu usług przez Internet.

2.

wykonywane są głównie w formie rozmów telefonicznych z pasażerami Operatora w ramach specjalnych linii/numerów telefonicznych, na które pasażerowie mogą dzwonić z prośbą o udzielenie informacji, czasami również w formie wiadomości elektronicznej e-mail lub listownie.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku dostarczania informacji - świadczonych w zakresie i formie opisanej powyżej oraz na rzecz Usługobiorcy będącego podatnikiem podatku od wartości dodanej z siedzibą na terytorium Wielkiej Brytanii - miejscem świadczenia tych usług, w myśl art. 27 ust. 3 oraz art. 27 ust. 4 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług, jest miejsce gdzie nabywca usługi posiada siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona. Czy w związku z powyższym, w przypadku będącym przedmiotem niniejszego wniosku usługi świadczone przez Podatnika na rzecz Usługobiorcy nie podlegają opodatkowaniu polskim podatkiem od towarów i usług.

Zdaniem wnioskodawcy ogólna zasada ustalania miejsca świadczenia w przypadku świadczenia usług określona została przepisami art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zgodnie z którą w przypadku świadczenia usług, miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi - miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności. W art. 27 ust. 2-6 oraz art. 28 ustawy o VAT zawarto ograniczenia ogólnej zasady wyrażonej w art. 27 ust. 1 dotyczącej miejsca świadczenia usług. Jednym z takich przypadków są usługi przetwarzania danych i dostarczania informacji, w odniesieniu do których zgodnie z art. 27 ust. 3 oraz art. 27 ust. 4 pkt 3 ustawy o VAT, w przypadku gdy usługi te są świadczone na rzecz podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę - miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania. W przypadku usług świadczonych przez Podatnika, ponieważ usługobiorca jest podatnikiem posiadającym siedzibę na terytorium Wielkiej Brytanii, powyższe oznacza, ze miejscem świadczenia tych usług jest Wielka Brytania. Konsekwentnie omawiane usługi nie podlegają opodatkowaniu polskim podatkiem od towarów i usług. W ocenie Podatnika, z uwagi na fakt, iż ustawa o VAT nie definiuje ani też nie określa katalogu usług uznawanych za usługi "dostarczania informacji", nie odwołuje się również do klasyfikacji statystycznych, należy posłużyć się gramatyczną wykładnią tego pojęcia, w połączeniu z faktycznym charakterem wykonywanej usługi.

Wnioskodawca przytoczył definicję zawartą w uniwersalnym Słowniku Języka Polskiego pod red. Prof. Stanisława Dubisza: "dostarczać" oznacza "dawać", "udzielać"; "informacja" natomiast to "wiadomość", "wskazówka", "pouczenie jak coś zrobić". W tym kontekście należy stwierdzić, że usługi objęte zakresem niniejszego wniosku stanowią usługi dostarczania informacji, faktycznym celem świadczenia tych usług jest bowiem udzielanie pasażerom Operatora różnorodnych informacji, począwszy od informacji o usługach oferowanych przez Operatora oraz przez firmy z nim współpracujące, skończywszy na informacji o pogodzie, jak również udzielanie wskazówek (pouczeń) niezbędnych pasażerom przy zgłaszaniu reklamacji lub przy korzystaniu ze strony internetowej Operatora.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi przez Spółkę od Usługobiorcy, analogicznie usługi te klasyfikowane są dla potrzeb brytyjskiej ustawy o VAT, co oznacza, że z tytułu nabycia tych usług Usługobiorca rozpoznawać będzie na terytorium Wielkiej Brytanii import usług i naliczać podatek należny. Powyższa klasyfikacja zgodna jest z oficjalną interpretacją brytyjskich władz skarbowych przedstawioną w biuletynie "HMCE Notice 741: place of supply of services" (pkt 12.4.12), zgodnie z którą kategoria "usługi dostarczania informacji" obejmuje dostarczanie wiedzy i informacji każdego typu i w każdej formie. Informacja dotyczyć może faktów, danych, liczb i innych kwestii. Przykładami usług dostarczania informacji są: - usługi informacji turystycznej, - informacje o prognozie pogody (...), - informacje telefoniczne udzielane przez centra typu helpdesk (...)".

Mając powyższe na uwadze, Podatnik stoi na stanowisku, iż w przypadku usług dostarczania informacji świadczonych w zakresie i w formie opisanej w niniejszym wniosku oraz na rzecz Usługobiorcy będącego podatnikiem podatku od wartości dodanej z siedzibą na terytorium Wielkiej Brytanii - miejscem świadczenia tych usług, w myśl art. 27 ust. 3 oraz art. 27 ust. 4 pkt 3 ustawy o VAT, jest miejsce gdzie nabywca usługi posiada siedzibę. W związku z powyższym usługi te nie podlegają opodatkowaniu polskim podatkiem od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl