Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 14 września 2007 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP1-443-58/07-2/IZ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 24 lipca 2007 r. (data wpływu 3 sierpnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupu dokonanego przed zarejestrowaniem jako podatnik VAT czynny - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 lipca 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupu dokonanego przed zarejestrowaniem jako podatnik VAT czynny.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Podatnik prowadził działalność gospodarczą w latach 1994 - 1996. Następnie na 10 lat wyjechał za granicę. W maju 2007 r. wznowił działalność gospodarczą w zakresie transportu towarów. Dla potrzeb prowadzonej działalności zakupił w dniu 8 maja 2007 r. samochód ciężarowy (3,5 T). Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług zostało złożone w dniu 18 maja 2007 r. Pierwszą deklarację VAT-7 Podatnik złożył za miesiąc czerwiec 2007 r. Pierwszą fakturę za wykonaną usługę przewozu wystawiono w dniu 6 czerwca 2007 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Podatnik nie będzie pozbawiony prawa możliwości do odliczenia podatku VAT od zakupionego samochodu.

Zdaniem Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupem samochodu przed dniem złożenia zgłoszenia rejestracyjnego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Zasadniczo prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny - art. 86 ust. 10 ww. ustawy. Jeżeli podatnik nie dokonana obniżenia kwoty podatku należnego w powyższym terminie, może, stosownie do zapisu art. 86 ust. 11 ustawy, obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za następny okres rozliczeniowy.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług wskazują w art. 88 ust. 4, iż obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 (wyłączenie w przypadku Wnioskodawcy nie ma zastosowania).

Zgodnie z art. 96 ust. 1 ww. ustawy podmioty, o których mowa w art. 15,są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynika z samej konstrukcji podatku od towarów i usług jako podatku od wartości dodanej i zapewnia neutralność tego podatku dla czynnych podatników VAT. Wszelkie ograniczenia prawa do odliczenia podatku naliczonego wpływają na zachwianie zasady neutralności podatku i stąd mogą wynikać jedynie z wyraźnej regulacji ustawowej.

Przepisy dotyczące rejestracji nie przewidują sankcji w postaci pozbawienia podatnika prawa do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony. Pozbawienie prawa do odliczenia wynika z art. 88 ust. 4 ustawy, jednak pozbawienie tego prawa nie jest związane ze statusem podatnika (zarejestrowany czy nie) w dniu dokonania przez niego pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu. Status zarejestrowanego podatnika jako "podatnika VAT czynnego" jest istotny z uwagi na jego wpływ na realizację podstawowego uprawnienia, tj. prawa do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony. Prawo to podatnik realizuje w dniu złożenia rozliczenia (deklaracji) dla podatku od towarów i usług w obowiązującym terminie do jego złożenia, ponieważ dopiero w dniu złożenia deklaracji podatnik może zrealizować to prawo.

Reasumując, podatnik może zrealizować prawo do odliczenia podatku naliczonego, jeżeli najpóźniej w terminie do złożenia deklaracji podatkowej złoży zgłoszenie rejestracyjne dla podatku od towarów i usług.

W świetle powyższego stanu faktycznego i prawnego Podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu samochodu dokonanego przed dniem zarejestrowania jako podatnik VAT czynny.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl