Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 25 lipca 2013 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP1/443-558/13-4/IGo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 7 czerwca 2013 r. (data wpływu 11 czerwca 2013 r.), uzupełnionym pismem z dnia 3 lipca 2013 r. (data wpływu 5 lipca 2013 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 25 czerwca 2013 r. (skutecznie doręczone w dniu 28 czerwca 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT od zakupów służących realizacji projektu -,b>jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 czerwca 2013 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT od zakupów służących realizacji projektu. Wniosek uzupełniony został pismem z dnia 3 lipca 2013 r., złożonym w dniu 4 lipca 2013 r. (data wpływu 5 lipca 2013 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z dnia 25 czerwca 2013 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W gospodarstwie agroturystycznym położonym w miejscowości Wnioskodawczyni realizowane będą 2 projekty w ramach Osi 4 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działania "Małe projekty" pn.:

1.

"Nocleg pod strzechą na szlaku rowerowym" oraz

2.

"Utworzenie i wyposażenie pola namiotowego".

Operacja nr 1 polega na montażu domku letniskowego na terenie gospodarstwa rolnego dla gości gospodarstwa agroturystycznego

Operacja nr 2 polega na montażu wiaty z prysznicami na terenie gospodarstwa rolnego i udostępnieniu gościom pola na nocleg i rekreację.

Wyżej wymieniona inwestycja ma na celu podnieść standard w gospodarstwie agroturystycznym wyłącznie dla gości gospodarstwa oraz zwiększyć liczbę miejsc noclegowych w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez Wnioskodawczynię.

Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną, która prowadzi wraz z mężem i rodzicami gospodarstwo rolne od roku 2010 oraz podjęła działalność gospodarczą z dniem 1 czerwca 2013 r. (przedmiot działalności gospodarczej to ubezpieczenia i doradztwo). Wnioskodawczyni nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług i nie może odliczyć VAT-u ponadto zakres inwestycji nie wchodzi w przedmiot podjętej działalności gospodarczej.

Zakup towarów i usług w ramach realizacji projektu będzie udokumentowany fakturami VAT wystawionymi na Wnioskodawczynię jako osobę fizyczną.

Efekty powstałe w wyniku realizacji inwestycji będą wykorzystywane do działalności agroturystycznej nieopodatkowanej podatkiem od towarów i usług.

Wnioskodawczyni nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie agroturystyki. Do dyspozycji gości jest obecnie 1 pokój.

W piśmie uzupełniającym Wnioskodawczyni podaje, że prowadzi działalność gospodarczą od dnia 1 czerwca 2013 r. pod nazwą: "X"......... w zakresie: przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD) 66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych. Wykonywana działalność gospodarcza: (kody PKD) 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, 55.30.Z, Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych i pola namiotowe), 55.90.Z, Pozostałe zakwaterowanie, 64.19.Z, Pozostałe pośrednictwo pieniężne, 64.91.Z, Leasing finansowy, 64.92.Z, Pozostałe formy udzielania kredytów, 64.99.Z, Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych 65.12.Z, Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe 66.19.Z, Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych 66.21.Z, Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat 66.29.Z, 66.30.Z, Działalność związana z zarządzaniem funduszami 70.22.Z., Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 74.90.Z, Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 79.12.Z, Działalność organizatorów turystyki 85.59.B, Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.60.Z. Działalność wspomagająca edukację.

Wnioskodawczyni nie jest czynnym podatnikiem VAT (wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekracza łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 000 zł).

Nabyte towary i usługi związane z realizowanymi operacjami będą wykorzystywane do wykonywania czynności w zakresie działalności agroturystycznej prowadzonej przez..... od roku 2012 jako rolniczki. Działalność agroturystyczna może być prowadzona jedynie przez rolników (...... jest rolniczką i nie jest czynnym płatnikiem VAT), na podstawie artykułu 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

Podsumowując, Wnioskodawczyni podaje, że jednocześnie prowadzi od 2012 r. działalność agroturystyczną jako rolniczka nie opłacająca VAT, na mocy art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) i od 1 czerwca 2013 r. podjęła działalność gospodarczą w ramach, której nie jest czynnym podatnikiem VAT na mocy art. 113 ust. 1 ustawy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w odniesieniu do realizowanej operacji pn.:

1.

"Nocleg pod strzechą na szlaku rowerowym" oraz

2.

"Utworzenie i wyposażenie pola namiotowego"

w ramach Osi 4 PROW 2007-2013 Działania "Małe projekty" Wnioskodawczyni - ma możliwość odliczenia podatku VAT.

Zdaniem Wnioskodawczyni, na podstawie art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze mianami) nie jest podatnikiem VAT, nie wykonuje działalności opodatkowanej określonej w artykule 15 wyżej wymienionej ustawy.

W związku z powyższym realizując operację pn.:

1.

"Nocleg pod strzechą na szlaku rowerowym" oraz

2.

"Utworzenie i wyposażenie pola namiotowego"

w ramach Osi 4 PROW na lata 2007-2013 Działania "Małe projekty" Wnioskodawczyni - nie ma możliwości odliczenia podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Jak wynika z art. 113 ust. 1 ustawy, zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Z kolei, stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o VAT.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 4 ustawy o VAT, zgodnie z którym obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą nie posiadając statusu podatnika VAT na podstawie zapisów ustawy o podatku od towarów i usług określonych w art. 113 ust. 1, który zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 000 zł.

W gospodarstwie agroturystycznym Wnioskodawczyni realizowane będą 2 projekty w ramach Osi 4 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działania "Małe projekty" pn.:

1.

"Nocleg pod strzechą na szlaku rowerowym" operacja polega na montażu domku letniskowego na terenie gospodarstwa rolnego dla gości gospodarstwa agroturystycznego.

2.

"Utworzenie i wyposażenie pola namiotowego" operacja polega na montażu wiaty z prysznicami na terenie gospodarstwa rolnego i udostępnieniu gościom pola na nocleg i rekreację.

Zakup towarów i usług w ramach realizacji projektu będzie udokumentowany fakturami VAT wystawionymi na Wnioskodawczynię jako osobę fizyczną. Efekty powstałe w wyniku realizacji inwestycji będą wykorzystywane do działalności agroturystycznej

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, a Wnioskodawca był czynnym podatnikiem podatku VAT.

W omawianej sprawie warunek uprawniający do odliczenia nie został spełniony, gdyż Strona nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz nie wykonuje czynności opodatkowanych, z którymi zakupy towarów i usług w ramach projektu byłyby związane. Zatem, Wnioskodawczyni nie ma prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od wydatków poniesionych w ramach realizacji operacji pn.:

1.

"Nocleg pod strzechą na szlaku rowerowym" oraz

2.

"Utworzenie i wyposażenie pola namiotowego"

w ramach Osi 4 PROW 2007-2013 Działania "Małe projekty".

Tym samym stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację tut. organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie zdarzenia przyszłego, z którego wynika, iż Wnioskodawczyni nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego zdarzenia przyszłego, a w szczególności zarejestrowania się Wnioskodawczyni jako podatnika VAT czynnego, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl